starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 45

meest recente bericht boven

1 augustus 2009 - 16 augustus 2009

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

<<<51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40>>> highlights JSS22


16 augustus 2009: EZ alweer door het stof: o.a. extra zonnestroom budget/11,8 MWp "onder voorwaarden"... Het begint nu al een beetje een "traditie" te worden met de vreselijk bureaucratische SDE. Vorig jaar werd tot twee maal toe, door de "politiek onverwachte" (???) stormloop op de scharrige, door EZ te vergeven 10 MWp aan capaciteit voor zonnestroom (SDE 2008), het budget na de - voorspelbare - paniek in Den Haag verhoogd tot 18 MWp voor 8.000 "beschikte" (doch anno juli 2009 nog steeds slechts voor een kwart daadwerkelijk ingevulde) aanvragen (zie dit en dit bericht). Nu is, wederom na een reeds door velen voorspelde stormloop op 6 april 2009 in de tweede SDE ronde, en na de zoveelste "knip en pleister plakwerk interventie" van o.a. Diederik Samsom (TK motie nr. 66 in het SDE dossier), het dus alweer gebeurd.

Van der Hoeven had tijdens het als gebruikelijk dodelijk vermoeiende "debat" medio mei (zie verslag 19 mei 2009) als vanouds een nogal scherp afwijzende reactie op de "onzalige" voorstellen van Samsom van coalitiepartner PvdA om bijna 73 miljoen Euro bij de dramatisch slecht ingevulde optie wind op land "weg te halen" (bericht van 20 april 2009). "Dat moeten we niet doen, want dan worden we als overheid weer als onbetrouwbaar gezien, en we hebben juist met elkaar en met de branche afgesproken dat we niet weer, voor de zoveelste maal, de spelregels tussentijds zouden gaan veranderen", was de strekking van de kokette uitspraken van mevrouw van der Hoeven om Samsom's initiatief dood te knuppelen. Diverse kamerleden vielen haar bij en vonden het geen goed plan van Diederik.

Maar: de als permanente kippen zonder kop rondrennende Nederlandse Tweede Kamer zou de Nederlandse Tweede Kamer niet zijn - "nood breekt immers wet" - als er niet alsnog een "draai" aan gegeven zou worden, aan die aanvankelijke resolute afwijzing van Samsom's "onzalige suggestie". Aldus kwam er na het nodige massagewerk deze "aangepaste" motie (ex nr. 56) met het definitieve dossier nummer 31239 (SDE) nr. 66, ondertekend door Samsom (PvdA), Spies (CDA) en Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), alle drie uiteraard coalitiepartijen, in het volgende voorstel van 16 juni 2009 (we waren toen op vakantie):

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID SAMSOM C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 56
Voorgesteld 16 juni 2009

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat alles erop wijst dat de plafonds in de SDE-regeling voor 2009 leiden tot een substantiële onderuitputting bij de categorie wind op land, terwijl de categorieën zon-PV en biomassa juist sterk overtekend zijn;

verzoekt de regering om per 1 november uit de zeer waarschijnlijke onderuitputting van wind op land een bedrag van 254 mln. te gebruiken om de plafonds voor dit jaar voor zon-PV (72 mln.) en biomassa (182 mln.) alsnog te verhogen;

verzoekt de regering om geen aanvragen af te wijzen die nog binnen deze verhoogde plafonds kunnen worden toegekend maar deze aan te houden conform de procedure die de minister in de brief van 9 juni schetst en deze zo snel mogelijk na 1 november alsnog subsidie toe te kennen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Samsom
Spies
Wiegman-van Meppelen Scheppink

De motie werd, mogelijk geheel tegen de wens en verwachting van van der Hoeven (van de coalitie dominerende CDA, partijgenoot van Spies) en, met name uiteraard, haar zonnestroom minachtende beleidsambtenaren van EZ in, op de TK vergadering van 16 juni bij meerderheid aangenomen. Mevrouw van der Hoeven moest dus alweer, voor de zoveelste maal, buigen voor het parlement in het voor haar steeds erger uit de klauwen lopende (door haar eigen ambtenaren in elkaar geprutste) SDE dossier. Uit de Handelingen van de Tweede Kamer van die dag (zie dossier nummer 31239 op Parlando):

"De voorzitter: Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen."

Let op dat de VVD (fel kernenergie promotor en zeer kritisch over het gesmijt met Rijksgeld binnen de SDE...) blijkbaar voor deze "voorwaardelijke verschuiving binnen het SDE budget" heeft gestemd, en zelfs mevrouw Verdonk. Maar dat de in Nederland blijkbaar erg populaire (???) PVV (die ook zoveel mogelijk kerncentrales in Nederland d'r bij wil en het liefst de SDE zou willen afschaffen) blijkbaar tegen. Evenals oppositiepartij SP, die het liefst alle windbudget off-shore besteed zou willen zien (en dus merkwaardigerwijs juist de "grote jongens" zou willen bevooroordelen). Het blijft verder allemaal natuurlijk een scharrig en onzeker doekje voor het bloeden.

Ach ja, het CDA waait met alle winden mee, als ze maar in het centrum van de macht blijven, dus dat was te verwachten... En toen moesten de immer zakjapannerende EZ-ambtenaren dus weer tijdens het zomer reces voor de zoveelste maal rap aan het werk. U kunt alle stukken via Parlando nalezen onder het SDE dossier nummer 31239, het is al met al weer een vet pak papier geworden zonder dat er al die tijd door de (meeste) buiten de boot gevallen SDE 2009 aanvragers tot nu toe ook maar een kilowattuur "duurzaam" is opgewekt...

Uiteindelijk kwam er dus het onderaan gelinkte nieuwe document uit, met weer nieuwe "budgetplafonds", "geraamde kasuitgaven", nieuw "te committeren vermogen" per deelcategorie. Niet alleen zonnestroom "kleine" resp. "grote" categorie, maar ook "biomassa elektra" resp. "biomassa gas", dit alles ten koste van 254 miljoen Euro (gelijkstaand aan 139,4 MW aan windvermogen) voor budget wind op land, met een extra buffer als reservering "vanwege de met de elektriciteitsprijs meebewegende subsidie"... Geen "verruiming" van de SDE, maar louter een "verschuiving binnen het bestaande SDE budget" mocht inderdaad in de (te verwachten) praktijk blijken dat windenergie op land zwaar "onderbenut" zal blijken te zijn eind oktober. Etcetera. Klassiek hollandsch wipkippend verder tot de volgende "overtekening" en/of "structurele onderuitputting" binnen de door de EZ bureaucraten continu fout geplaatste SDE piketpaaltjes...

^^^
De zoveelste "SDE tabel met bijstellingen van budget en uitgave ramingen" van de EZ ambtenarij. Ontstaan na de zoveelste dreigende oplaaiende bosbrand door absurde overtekening voor met name zonnestroom- en twee biomassa categorieën, en de tot een absoluut dieptepunt gezakte aangevraagde windenergie capaciteit op land. In geel (markering door PPV) de twee zonnestroom categorieën met de bijbehorende "gemaximeerd budget" en geschatte uitgave posten, voor elk 5,9 MWp extra. Leuk en "interessant". Echter: voorwaardelijk (!), en slechts de helft voor de "kleine categorie" binnenboord in de SDE te houden (de rest heeft alsnog het nakijken). En zelfs nog steeds maar een fractie van de aanvragen voor bedrijven honorerend. Nogmaals: als het allemaal door zal gaan. En: alweer een jaar vingergetrommel en stoom uit de oren van de "nog niet beschikte" aanvragers.

Let ook op dat, door het vergroten van de "duurdere" categorie zonnestroom (en in mindere mate de biomassa categorieën), er minder aan daadwerkelijk te plaatsen capaciteit (MW) geplaatst zal kunnen worden, wat onherroepelijk zal leiden tot minder output (kWh) "vanwege SDE stimulering" (zonnestroom installaties produceren sowieso slechts overdag, terwijl windturbines in theorie de hele nacht kunnen doordraaien). En dat, terwijl de kabinetsdoelstelllingen absurd hoog zijn gesteld en er juist extreem veel meer kWh "hernieuwbaar" op het net gezet moet worden. Het kabinet is dus al op voorhand met open ogen de eigen doelstellingen aan het ondermijnen. Doelstellingen, trouwens, waarvan de realiteitswaarde door velen sowieso in steeds ernstiger mate wordt betwijfeld.

In ieder geval wederom, zelfs met deze marginale "uitbreiding" van de SDE voor o.a. zonnestroom (ten koste van wind op land), het zoveelste "verloren jaar" in Nederland, in een reëele wereld waarin dagelijks met vele megawattpieken aan bikkelharde, meestal ongecapte (of van "ruimhartig marktdeksel voorziene") realisaties wordt gesmeten. Dat staat als een paal boven water en daar zal geen Nederlands parlementslid noch EZ ambtenaar omheen kunnen.

Bron: SDE brief van 14 augustust 2009, ET/ED / 9139033 van EZ.

Effect zonnestroom "beschikkingen" danwel "te verwachten realisatie"

Wat komt d'r nu uiteindelijk uit voor zonnestroom, mits er niet alsnog veel cq. omvangrijke aanvragen voor "wind op land" binnen de gestelde termijn binnen zullen komen (!):

  • 24,5 miljoen Euro extra budget toegezegd voor de categorie zonnestroom 0,601 tot en met 15 kWp, gelijk aan maximaal nieuw te committeren nominaal vermogen van 5,9 MWp, en

  • 30,5 miljoen Euro extra budget voor de categorie zonnestroom 15,001 tot en met 100 kWp, gelijk aan maximaal nieuw te committeren nominaal vermogen van wederom 5,9 MWp.

Dat betekent dat door SenterNovem de eerste categorie voor maximaal 15 + 5,9 (39% extra) = 20,9 MWp "beschikt" zal worden in 2009 (onder voorbehoud van de genoemde conditie), en de tweede categorie voor maximaal 5 + 5,9 (118% extra) = 10,9 MWp. Totaal maximaal 31,8 MWp te vergeven, 59% extra bovenop de eerder toegezegde, gemaximeerde 20 MWp (op 6 mei 2009 echter al voor 259 MWp aangevraagd). Waarvan echter pas begin november duidelijk zal worden of dat allemaal überhaupt wel door zal gaan qua "beschikkingen". En waarvan bovendien beslist niet zeker is of dat allemaal daadwerkelijk ingevuld zal gaan worden gezien de minder dan 25% invulling van de SDE 2008 voor zonnestroom, eind juli 2009, 15 maanden na de start op 1 april 2008.

"Klein". Er zijn reeds door SenterNovem 2.446 beschikkingen in de kleine categorie uitgegeven, voor gemiddeld 6 kWp per project (bericht 2 augustus 2009). Dat betekent dat voor de 4.817 buiten de boot gevallen aanvragen, indien deze allen "legitiem" waren, er nog steeds slechts (bij aanname van een vergelijkbare, want middels zuivere loting buiten de boot vallende, "gemiddelde systeemgrootte" van 6 kWp) voor maximaal zo'n 983 aanvragers er alsnog een beschikking in de pijplijn zou kunnen komen te zitten. Wat echter ook onherroepelijk zal betekenen (end of story voor dit jaar), dat er alsnog 4.817 - 983 = zo'n 3.834 aanvragers het alsnog kunnen schudden in de laagste categorie. Nog steeds: 52%, ruim de helft, van het totaal aantal van 7.213 aanvragen voor die categorie die in opdracht (lees: stilzwijgende toestemming) van de Tweede Kamer (alsnog) met een heel dikke kluit in het polderriet gestuurd zullen gaan worden...

"Groot". Er zijn (zelfde bericht van 2 augustus), slechts 70 aanvragen in de categorie 15,001 tot en met 100,000 kWp gehonoreerd door SenterNovem, al direct na de eerste dag van aanvraag mogelijkheid door absurde overtekening (meer dan 1.000 bedrijven zouden reeds aanvragen hebben ingediend op 6 april, de superscharrige 5 MWp voor die categorie was natuurlijk al binnen een paar uur "verdampt"). Bij deze categorie moeten we iets voorzichtiger zijn met de te verwachten "gemiddelde aangevraagde grootte", omdat die fors kan uiteenlopen, zoals hierboven in de eerste zin is gesteld. Als we echter de 5 MWp "totaal te vergeven op 6 april" aannemen, en de door SenterNovem uiteindelijk "beschikte" 70 aanvragen, blijkt uit die "puur toevallig" via loting ontstane selectie een gemiddelde aanvraag grootte van ruim 71 kWp/aanvraag. Als we er van uitgaan dat dit representatief zou zijn voor die gemiddelde aangevraagde systeemgrootte voor alle projecten, zouden er met de nieuwste, onder zware maatschappelijke druk door EZ (onder voorwaarden!) toegezegde, nog steeds absurd lage extra te vergeven capaciteit van in totaal 5,9 MWp voor deze categorie, er mogelijk 83 extra "gelukkigen" alsnog een "beschikking" mogen gaan ontvangen. Daarmee het totaal aantal op een dikke 150 "te beschikken" aanvragen brengend voor deze categorie. En nog steeds, gezien de al op 6 mei 2009 tot 2.805 aanvragen aangezwollen pak papier bij SenterNovem, slechts een druppel op een witheet gloeiende plaat. Daarbij rond de 2.650 aanvragers alsnog in de kou zettend, zo'n 95% ...

Concluderend: Weer een enorme hoop kostbaar werk bij met name de getroffen bedrijven en organisaties, maar ook bij de SenterNovem bureaucraten verspillend, die geen ene zielige kilowattuur "hernieuwbare" elektriciteit op het net zal zetten, en dus als een monsterachtige verspilling van good-will, arbeidsloon, papier, en internet (= energie!) verbruik door de goot spoelend...

Uiteraard komt hier nog bij de voorwaardelijkheid van deze toezegging. Mocht het alsnog zover komen dat er opeens de nodige aanvragen voor wind op land uiterlijk 30 oktober 2009 binnengekomen zullen zijn, en "in orde" bevonden door de ambtenaren van SenterNovem, gaat het hele (of mogelijk een gedeelte van het) verhaal niet door. En kunnen de vele particuliere en "bedrijfsmatige" subsidie aanvragers, voor zowel zonnestroom, biomassa elektra cq. biogas, die nu dus weer met op drijfzand berustende hoop op het puntje van hun stoel worden gebracht, mogelijk alsnog worden afgeserveerd.

M.a.w.: zekerheden zal de SDE met dit soort waanzin nooit genereren. Investeringsbereidheid zal minimaal blijven, want "beloning" in de vorm van (permanent variabele) subsidie danwel (onzekere) "toekenning" van een voor subsidie aangemeld project moet nog maar afgewacht worden. En afhankelijkheid van de permanente verdeel en heers politiek over de "toe te kennen" danwel "heen en weer te schuiven" subsidiegelden, genereert een blijvende, extreem onzekere basis van vertrouwen bij de potentiële investeerders. Dat kan dus nooit een "stimulerende" regeling worden, en de SDE kan beter omgedoopt worden in een "DE" regeling, vergelijkbaar met het meedoen aan de Staatsloterij.

Consequenties
Zonnestroom subsidie aanvragers die in de eerste ronde reeds naast het potje hebben gepiest voor SDE 2009 en tot nu toe dus nog niets van SenterNovem hebben gehoord, vallen in twee categorieën. Vanwege de talloze onzekerheden binnen de SDE regeling zelf, wordt nu een (ik neem aan daarvoor "opnieuw door een notaris uit te loten") dusdanig contingent per categorie geselecteerd, dat bij het daadwerkelijk niet realiseren van de "af te strepen" 254 miljoen gereserveerd budget voor wind op land, op 30 oktober 2009, er "voldoende" aanvragen in de SenterNovem portefeuille zullen zitten, om de nieuwste extra toezeggingen daadwerkelijk te kunnen gaan invullen.

Deze mensen en bedrijven (PV inclusief) krijgen blijkbaar een brief waarbij hun tot nu toe niet toegekende (doch valide) aanvraag zogeheten zal worden "aangehouden", onder voorwaarde dat het budget daartoe toereikend zal zijn. Komen er alsnog spaken in het wiel, of is het budget (bij daadwerkelijk gerealiseerde vrijval wind op land budget) net niet toereikend om het volledige (ruim gereserveerde) contingent toe te kennen, kunnen er alsnog "aangehouden" aanvragen buiten de boot komen te vallen. De categorie SDE 2009 aanvragers die sowieso niet meer in aanmerking zullen (kunnen) komen met deze "onder voorwaarden" opgeschroefde SDE budgetten voor zonnestroom (dus alle aanvragen buiten de reeds toegewezen beschikkingen en buiten het hierboven genoemde extra contingent-met-buffer), zouden volgens de brief van EZ een formele "afwijzing" moeten gaan krijgen van SenterNovem.

Het zal u duidelijk zijn dat ik zal adviseren aan alle met de vingers trommelende "nog niet SDE 2009 beschikten", om sowieso direct een installatie aan te gaan (laten) leggen, maar te wachten met voor de SDE noodzakelijke belachelijke bruto productiemeter toestanden, en nergens op te rekenen qua subsidie. Want zelfs al zou u nu middels een van SenterNovem te krijgen brief "aangehouden" worden, er is nog steeds kans dat u alsnog in november de l*l zult zijn en buiten de nu politiek verzekerde opgeschroefde budgetten zult gaan vallen. Dan heeft u in ieder geval al binnen afzienbare termijn een installatie die na oplevering direct voor consumenten prijs (uw all-in contractprijs bij uw leverancier) saldeert, en als u buiten de SDE ellende valt, kunt u verder alle ambtelijke onzin van u afschudden. Als u wederom gaat zitten afwachten, en zelfs als u in november die belachelijke SenterNovem "beschikking" tegemoet zult kunnen zien, zit u alweer in de minst productieve periode van het jaar, mogelijk zelfs bij zeer slecht weer met maandenlang vorstverlet, en is er, alweer, een zonnestroom rijk jaar voor u verloren gegaan. Ik raad u aan om uw eigen plan te gaan trekken, want dit alles is een slakkengang nog onwaardig. De moduleprijzen zijn er naar, om snel daarvan te gaan profiteren. Desnoods zonder voor u wellicht onnavolgbare subsidiekermis. Zie ook mijn rap groeiende "pure salderingsbedragen" in mijn recent gepubliceerde "financiële gevolgen" grafieken.

SenterNovem
SenterNovem heeft in ieder geval hun schandalige uitspraken op hun website ("u kunt nog indienen, maar u maakt slechts een kleine kans", terwijl al lang duidelijk was dat nieuwe aanvragen al direct na 6 april 2009 geen schijn van kans meer hadden voor zonnestroom) in hun laatste bericht "aangepast". Nu heet het opeens, volgens het SN bericht: "Deze verschuiving betekent niet dat subsidieaanvragen ... die nu nog ingediend worden, nog kans maken op een subsidie"... SenterNovem suggereert nu juist dat nog niet beschikte aanvragen "alsnog beoordeeld" zouden [moeten] gaan worden. M.a.w.: waarschijnlijk moet er voor "de onder voorbehoud te reserveren extra te claimen 5,9 MWp per deelcategorie" (idem voor twee biomassa categorieën) wederom geloot gaan worden, moet er weer een dure notaris worden opgetrommeld, moeten alle inschrijfformulieren worden gescreend, etc. Zouden al die meerkosten voor de SDE bureaucratie (ook de te versturen "onder voorwaarden te melden aanhoudingen bij potentieel nieuwe gelukkigen") wel meegenomen zijn in de extreem gedetailleerde "administratieve kosten berekeningen" die grote delen van de Staatscourant publicaties over de SDE vervuilen? Natuurlijk niet! Al die extra administratieve lasten, impliciet het gevolg van de ingebouwde verschrikkingen in de regeling zelf, betalen u en ik gewoon extra aan ambtelijk personeel, en er wordt geen kilowattuur (extra) voor hernieuwbaar op het net gezet. M.a.w.: al dat louter aan bureaucratie uitgegeven geld is gewoon zinloze verspilling...

Mocht u, als SDE 2009 aanvrager, om "onduidelijke" redenen, danwel door u betwijfelde motiveringen, een afwijzing van SenterNovem in de brievenbus ontvangen, verneemt Polder PV dat gaarne van u!

http://www.ez.nl/Actueel/Kamerbrieven/Kamerbrieven_2009/Augustus_2009/Reactie_op_motie_31239_nr_66 "de Kamerbrief" van 14 augustus 2009)
http://www.senternovem.nl ... budgetoverheveling_voorzien_van_wind_op_land__naar_biomassa_en_zonpv_.asp (de interpretatie van die best ingewikkelde brief door subsidiefabriek SenterNovem)

http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous (ingang tot alle kamerstukken; voor SDE dossier rechtboven op "zoek uitgebreid" klikken en dossiernummer invullen, 31239. U krijgt dan een lijst plus verwijzing naar alle stukken over dit reeds tot absurde omvang gegroeide dossier te zien, de recentste bovenaan)


14 augustus 2009: Lang verwacht, toch gekomen: financiële sectie Polder PV! Zelfs Polder PV kan er natuurlijk niet aan ontkomen. Die vermaledijde "terugverdientijd" discussie die hij zo hartgrondig verfoeit omdat er zo ongelofelijk veel meer leuke zaken aan het zelf opwekken van zonnestroom vastzitten. En het eeuwige gezeur over het slijk der aarde de aandacht afleidt van de werkelijk essentiële zaken. Geen enkele stoffige ambtenaar, hoe hard hij/zij ook staat te stuiteren van zijn/haar "gelijk", zal me ook maar een seconde kunnen overtuigen van het eeuwige gezeik (die laat ik hier bewust zo staan) over dat geld. En dat zonnestroom "niet efficiënt", "te duur", "niet rendabel", "moet altijd geld bij" of wat voor KUL dan ook zou zijn. Het is allemaal "niet waar", maar belangrijker nog: het interesseert me allemaal geen biet, want daar gaat het niet om, bij Polder PV. Het gaat om het breken van de macht van de energieconcerns, het democratiseren van de energievoorziening, het zo rap, eerlijk en zo donkergroen mogelijk verduurzamen van Nederland, het actief door miljoenen burgers helpen de uit de klauwen lopende klimaatverandering af te remmen cq. op termijn te stoppen, en het zo spoedig mogelijk op de bok springen van de reeds lang in gang gezette mondiale decentrale hernieuwbare energie revolutie. Daar is geld een volslagen onbetekenend, want fictief "goedje" bij, vergeleken...

OK: een heel klein beetje dan. "Terugverdienen" (de term alleen al, niet goed voor je geestelijke gezondheid...). Er wordt ongelofelijk veel gel*ld, uit de nek gekletst, en met de natte vingers gespeculeerd over dat karakteristieke hollandsche kruideniersbegrip "terugverdienen" in ons bizarre prutslandje. Polder PV houdt daarentegen van "harde feiten". Polder PV speculeert niet over "vermeende terugverdientijden". Polder PV meet. Hij houdt de tarieven bij. En pas daaruit concludeert hij wat hij in een bepaalde maand daadwerkelijk aan vermeden netstroom heeft "verdiend". Hij is er nu eens goed voor gaan zitten en heeft de hele zooi tot en met juli 2009 vanaf het begin (zeg maar gerust: "de Middeleeuwen van zonnestroom in Nederland"), maart 2000, voor u doorgerekend. Wat niet zo makkelijk was, want er zijn "nogal" wat contractwisselingen (meestal ongevraagd...) en tariefcomponent wijzigingen geweest in die voor energiefetisjisten "lange" periode van ruim negen jaar. En, natuurlijk, want zo is hij, heeft de polderknaap van zijn bevindingen leuke grafiekjes gemaakt. Zoals onderstaande. Uitgebreide toelichting, uiteraard, op de eerste pagina "financiën". Waar u verrast zult worden door een "best wel aantrekkelijk financieel perspectief", zelfs voor mensen die uitsluitend "salderen". Ook natuurlijk voor nieuwe PV-lustigen die met de rap dalende moduleprijzen buiten de SDE bureaucratie willen blijven. Het vierde "duurst gekochte" zonnepaneeltje gaat binnen een paar maanden tijd "terugverdiend zijn" bij Polder PV, en daarna gaat het zeer rap sneller met de "veel goedkoper gekochte" modules (middels al lang afgeschafte aankoop subsidies begin deze eeuw).

^^^
Een van de drie belangrijkste grafieken met de financiële "resultaten" voor Polder PV vanaf maart 2000 tot en met juli 2009. Daadwerkelijk gerealiseerde "vermeden kosten voor afname van netstroom" bij Polder PV, per maand. Progressief groeiend door combinatie van systeemuitbreidingen (oktober 2001 resp. augustus 2007) en gemiddeld genomen duurder wordende "all-in" kWh tarieven. Methodologie, achtergronden, berekeningen, spreadsheet screendumps, etc., alsmede twee andere grafieken, zijn te raadplegen op de betreffende nieuwe pagina op Polder PV.

Overigens staan er meerdere pagina's in die "financiële sectie" gelinkt (ik heb me reeds eerder op diverse fronten met de op zonnestroom werkende zakjapanner op het aalgladde pad van "financiële aspecten rond netgekoppelde zonnestroom opwek" gewaagd). De sectie moet nog wat beter gestroomlijnd worden, maar dat is een kwestie van tijd. Het belangrijkste staat er nu in ieder geval in:

 


12 augustus 2009: Solland raakt kwart van personeel kwijt. Al wordt in het publiekelijk toegankelijke Energeia bericht gesproken van 89 te schrappen banen, ingevuld door voornamelijk tijdelijke krachten wier contract niet wordt verlengd (plus 4 vaste), waarvan de "last" evenredig over de Duitse en Nederlandse werknemers zou worden verdeeld. Bij nader onderzoek kwam Polder PV er achter dat L1 al op 9 juli 2009 een soortgelijk bericht had geplaatst. Het is een teken aan de wand dat de Nederlandse groeitijger die zonnecellen grotendeels aan het buitenland levert (en ook tot voor kort aan Ubbink Solar Modules in Doesburg, totdat eigenaar Centrosolar daar de deuren dichtgooide) zo'n forse ingreep in het personeelsbestand moet doen. Een bestand overigens, waar "nogal" wat verschillende cijfers over zijn gepubliceerd, zoals het Energeia bericht ook terecht kritisch belicht. Want dat nota bene woordvoerder Huizenga van Borssele kernsplijter exploitant Delta (de groot-aandeelhouder van Solland, waar Polder PV beslist niet "gelukkig" mee is) suggereert dat er slechts 362 personeelsleden waren en er dus nog maar 273 over zouden blijven (als het "voltijds" en geen deeltijdbanen had betroffen), strookt toch slecht met de door hem in het Energeia artikel bestreden suggestie dat "het" er wel 400 tot 450 geweest zouden zijn. Op de bloedeigen website van Solland Solar staat namelijk een nogal tale-telling stukje onder deze link, gepubliceerd naar aanleiding van de uitreiking van de Gazellen Award door het Financieele Dagblad (tweede maal op rij, bericht van ... 26 november 2008, dus ruim 8 maanden geleden). Vetdruk van Polder PV:

"Solland Solar (www.sollandsolar.com) is a Dutch-German manufacturer of solar cells (photovoltaic cells). When production started at the end of 2005, Solland Solar’s capacity was 20 MWp per year. After a few expansions, the capacity is now about 170 MWp per year, making Solland Solar the largest producer of solar cells in the Netherlands. Constant growth is a key objective of Solland Solar. During 2009, yet another production line will be added, raising the yearly production capacity to 320 MWp per year. The number of employees is also growing strongly. In 2007, Solland had 200 employees. This number increased to 400 this year and the expectation is that there will be 650 employees by the end of 2009."

In een artikel in het Financieele Dagblad van 5 mei 2008, pdf te downloaden van de website van Solland Solar repte de toen nog directeur Gosse Boxhoorn (later op schandalige wijze door meerderheids aandeelhouder Delta geloosd na een hoog oplopend meningsverschil over de koers van het bedrijf) nog over "... nu 350 medewerkers en wij verwachten dat het er volgend jaar 500 zullen zijn". Nogmaals: dat bericht was van 5 mei 2008, dus daar zitten "nogal" wat forse "inschattingsfouten" in? Of heeft Solland Solar blunders op de eigen website gemaakt over het eigen personeelsbestand die Huizenga van Delta nu probeert achteraf te verdoezelen en als "een vergissing" onder het tapijt te vegen?

Capaciteit vs. productie
Ook de absurde geplande groeicijfers in productie capaciteit door Solland Solar (let wel: dat is beslist nog niet gelijk aan daadwerkelijk te realiseren productie!!!) mogen wel weer eens even door een strak afgestelde persbericht zeef van zowel de Solland-leiding, als door die van grootaandeelhouder Delta Solar. Want het Energeia bericht stelt: "Omdat de jaarproductie door verminderde vraag moet worden teruggebracht van 170 MWp vorig jaar naar 110 MWp dit jaar ...", daarbij blijkbaar citerend uit een "persbericht" wat niet te vinden is op de website van Solland Solar zelf. Feit is, dat de door vakblad Photon voor hun "productie van zonnecellen in de wereld overzicht"* in het april nummer 2009 opgevraagde daadwerkelijke productie van Solland Solar slechts is neergekomen op ... 60 MWp. Slechts 35% van de productiecapaciteit in 2008 en dus beslist niet de door Energeia "geclaimde" 170 MWp, wat immers slechts de capaciteit betreft. En zelfs ook niet de in 2007 in een pdf document van de Provincie Zeeland (aandeelhouder van Delta) geclaimde "90 MWp productie voor 2008".

Ook werd de "geplande productie" in dat Photon artikel uit april 2009 voor het huidige jaar (2009) door Solland bijgesteld tot ... 150 MWp (88% van de huidige capaciteit). De vraag is echter, zelfs met de hierboven genoemde, blijkbaar "alweer naar beneden bijgestelde" 110 MWp, of die productie dit jaar daadwerkelijk zal worden gerealiseerd. Bijkomend feit is dat Solland Solar met die 60 MWp in 2008 beslist nog niet als een "grote" producent gezien kan worden, al wordt dat vaak in de Nederlandse pers gesuggereerd. Ik tel in de tabel in het Photon artikel namelijk al 34 bedrijven met daadwerkelijke productiecijfers (2008) van (veel) meer dan die 60 MWp van Solland Solar. 27 daarvan hadden in 2008 al een daadwerkelijk gerealiseerde output van meer dan 100 MWp (in 2008 was Q-Cells nog de grootste met 581,6 MWp, waarvan 570 MWp aan kristallijne cellen, en het restant dunnelaag modules). Al die bedrijven hebben vaak verbijsterende uitbouw plannen (tot vele honderden MWp) waar Solland Solar beslist niet aan kan tippen... Uiteraard hoopt Polder PV ook dat met een gelukte commercialisatie van de Sunweb/Eurotron cellen/module techniek dit rap kan veranderen, maar dat moet zich allemaal nog in de bikkelharde praktijk van alledag gaan bewijzen. Het gaat immers om een compleet nieuw zonnecel/module concept...

Je zou uit dit alles ook de gevolgtrekking kunnen maken: een "nogal" optimistische outlook van de bedrijfsleiding, of gewoon "een vergissing van Solland". Nogal een forse "vergissing" dunkt me, zelfs als je de crisis in aanmerking neemt. Het doet sterk denken aan het overoptimisme bij de bedrijfsleiding bij dat "andere" getroffen Nederlandse bedrijf in duurzame energie. Die uiteindelijk aan financieel "mismanagement" is bezweken (inderdaad, Econcern...).

Ik ben tenslotte erg benieuwd of Delta nog steeds "SDE pakketten met panelen uit Doesburg met cellen van Solland Solar" verkoopt in Nederland. Ubbink Solar Modules in Doesburg is immers gesloten door eigenaar Centrosolar, dus daar moet de grootste aandeelhouder van Solland nu weer wat anders op gaan verzinnen...

*Hirshman, W.P., Faidas, M., Finis, A.-L., Jin, Y. & Li, R. (2009). Verhaltenes Lächeln auf langen Gesichtern. Die weltweite Zellproduktion hat sich 2008 auf 7,9 Gigawatt nahezu verdoppelt, doch die Zukunft ist ungewiss. - Photon 4/2009: pp. 54-71.

http://www.energeia.nl/news.php?ID=40844 (permalink naar het bericht over personeel, ontslag & productie bij Solland Solar)
http://www.l1.nl/L1NWS/_rp_links4_elementId/1_3956550 (kort bericht reeds van 9 juli 2009)


12 augustus 2009: Blokkade Econcern websites slechts gedeeltelijk ongedaan gemaakt. Volgens een bericht op Energeia zou er consensus bereikt zijn tussen de curatoren van de failliete Econcern holding en de website provider e-Private Office. Met als gevolg dat men de (uitermate sterk uitgeklede) website van de Econcern holding weer kon bezoeken (Econcern.com). Maar dat is dan ook (bijna) "alles". Toen ik rond 6 uur 's avonds keek vielen me de volgende zaken op:

  • econcern.com is te bezoeken maar stelt weinig voor (een pdf'je met failliete dochters en de holding zelf, en wat tekst en uitleg over overgenomen dochterbedrijven door derden;
  • econcern.nl, evelop.com en beldezon.nl geven na ingave van de desbetreffende url's slechts een verwijspagina met Econcern logo, adres en een mail adres maar geen toegang tot de sites;
  • ecostream.com en ecostream.nl leiden wel direct tot de bestaande websites;
  • zonnewijzer.beldezon.nl en ecofys.com zijn echter in het geheel niet te bereiken (server antwoord niet). Dit terwijl Zonnewijzer en Beldezon onderdelen zijn van Ecostream Nederland, en Ecofys met Evelop en Ecostream (deels) door Eneco zijn overgenomen...

We zullen wel zien wat er van gaat komen. In ieder geval zijn de website bezoekers/nieuwe eigenaren van Beldezon en de "klanten" van Zonnewijzer nog steeds vet de pineut... Uit de wandelgangen heb ik reeds vernomen dat er heel wat meer aan de hand schijnt te zijn dan inmiddels aan nieuws tot ons is gekomen. Zie ook het vorige bericht over de "internet troubles" rond Econcern.

Ecostream Spanje
Opvallend is verder dat de bekende (ex) "verdediger van aandeelhoudend Nederland", Peter Paul de Vries via zijn investeringsvehikel Value8 nota bene een 28,1% (grootste) aandeel heeft genomen in de Spaanse tak van Ecostream (die waarschijnlijk van naam zal moeten veranderen omdat Eneco de rest van de west-Europese Ecostream dochters heeft overgenomen). De Spaanse managers verdelen 25%, ook het Duitse Fath Solar GmbH en andere investeerders zijn van de partij. Ik ben benieuwd of de Spaanse Ecostream tak, die uitsluitend zonnestroomprojecten "doet" en recent het "Carpasol" concept [NB: link werkt wel tijdens schrijven van dit stuk] in de markt heeft gezet (parkeerplaats overkapping met zonnepanelen), nog een flinke bloei tegemoet kan zien. De Spaanse markt is immers hard gecapt met 500 MWp/jaar, fors omlaag bijgestelde feed-in tarieven voor zonnestroom, en er zijn behoorlijk wat kapers op de kust met soortgelijke zonnestroom opwekkende "daken boven parkeerterreinen".

Het is duidelijk dat Eneco met het inpikken van in ieder geval de Italiaanse Ecostream tak de hoogste ogen gooit op "goed renderende" business in zonnestroom, want de markt is zo gunstig daar (zie ook artikel over het bereiken van mogelijk 900 MWp accumulatie aan PV-vermogen dit jaar), dat er zelfs diverse PV-branche tycoons (ook in Italië zelf) zijn die vinden "dat het wel wat minder mag met de invoedings-tarieven voor zonnestroom" in Berlusconi's zonnige land (om een dreigende "Spaanse boom en mogelijk resulterende marktcap" te voorkomen). Daar heeft het Nederlandse Eneco natuurlijk verder geen boodschap aan. Het zal u mogelijk niet verbazen dat hun rappe move om de lucratiefste Ecostream onderdelen over te nemen in een stukje op Quote.nl nogal "scherp" van de titel "Econcern failliet Eneco rooft de tent leeg" werd voorzien...

Nota bene: de website van de Spaanse Ecostream dochter is ook gewoon bereikbaar.

http://www.quotenet.nl/biz/econcern_failliet_eneco_rooft_de_tent_leeg.php (aparte titel, dekt de lading wel degelijk...)
http://www.value8.com/page.php?newsnr=65 (Value8 neemt grootste belang in Ecostream Spanje)


12 augustus 2009: Winnend uit taaie ambtelijke strijd - PV-newbees update. Ik word regelmatig erg "moe" van de onvoorstelbare barrières die er in ons land elke keer weer worden opgeworpen door bewuste saboteurs (EZ) en "onbewuste drempelverhogende lieden" die weinig kaas hebben gegeten van zonne-energie zoals "welstandscommissies". Die zo'n beetje in de Middeleeuwen lijken te leven als het gaat om de bevordering van hernieuwbare energie daar waar die energie ook weer direct wordt verbruikt. In de gebouwde omgeving, dus.

Eric Plankeel is zo iemand die "op de nodige probleempjes" stuitte bij zijn bloedeigen duurzaamheids-offensief. Maar Eric Zag. Hij Kwam. En hij Overwon. En kreeg na wat "ambtelijke hobbeltjes" toch zijn zin. Dubbel nog wel... Op de newbee pagina Eric's avontuur uit eigen pen voor u gepresenteerd. Eric: ik heb groot ontzag voor je doorzettingsvermogen. Dat velen zijn geweldige voorbeeld mogen volgen.

Ook op de newbee pagina op Polder PV nog een "toevoeginkje", bij Peter uit Noord Brabant. die eigenhandig zonder een cent subsidie een fantastisch "micro vrijeveld systeempje" had opgebouwd. Ook zijn laatste 3 modules zijn nu aangesloten, en Peter is met zijn volledig functionele 3,15 kWp Photowatt installatie al binnen no-time over de "magische" 1 MWh productie grens geschoten...

Meer PV-newbees met hun geheel eigen verhaal zijn uiteraard nog steeds welkom bij Polder PV. Binnenkort gaat de derde pagina met Nederlandse PV-newbees van start...


 
^
TOP

10 augustus 2009: Econcern† nasleep: websites afgesloten door provider... Op Energiegids.nl het niet echt verrassende bericht dat alle websites van de (dochters van) de failliet verklaarde Econcern holding door de provider e-Privat Office zijn afgesloten van de buitenwereld. Er moet immers nog betaald worden, en ondanks de overname van sommige bedrijfsonderdelen door buitenlandse (o.a. Darwind) resp. Nederlandse ondernemingen (Eneco die diverse lucratieve onderdelen als het nu zogenaamd onafhankelijke Ecofys, Evelop en enkele Ecostream onderdelen heeft opgeslokt), staat er nog steeds een leuk bedrag van ongeveer 1,3 miljoen Euro aan achterstallige betalingen open voor het in de lucht houden van de Econcern websites. e-Privat Office heeft de buik er inmiddels van vol en volkomen terecht de elektronische deuren gesloten totdat er pecunia op tafel komt.

^^^
Tale-telling screenshot van het scherm wat verscheen na het inkloppen van de url voor Beldezon.nl op 10 augustus 2009 (rond twee uur 's middags). Geen contact, evenals voor de andere bedrijfsonderdelen van het failliete Econcern...

Direct gevolg hiervan is, dat zowel de door vele particulieren (Polder PV incluis) nog steeds gebruikte Zonnewijzer van Beldezon, Beldezon zelf, en de Ecostream sites (niet alleen de Nederlandse, maar dus ook bijvoorbeeld de voor de uitbaters zeer belangrijke Duitse...) niet meer toegankelijk zijn. Ergo: er kan niks meer worden ingezien aan eigen ingevoerde (of nog in te voeren) data, er kunnen niet meer on-line zonnepanelen worden besteld (gaat leuk worden als betaling niet snel wordt geregeld, want per 1 januari 2010 begint de derde SDE ronde in Nederland...), en zijn zelfs de voor Eneco zeer lucratieve Ecostream sites nu dus waardeloos...

^^^
Laatste plaatje wat ik op 26 juli 2009 voor mijn laatste meterstand ingave van 5 juli 2009 nog van Zonnewijzer, een al jaren lang in functie zijnde "systeemprestatie checker" van Beldezon heb gedownload voor de 6 oudste 108 Wp modules in ons (tot 1,236 kWp uitgegroeide) PV-systeem.

Dit deelsysteem presteert al jaren fors boven de door Zonnewijzer berekende opbrengsten (rode streepjes), grotendeels veroorzaakt door de ligging van ons syteem in de zonrijke kuststrook (en mogelijk te pessimistische algoritmes in de uiteindelijk door Ecofys ontworpen software). Behalve in de wintermaanden zoals december als op 4 van de 6 modules schaduw valt op zonnige dagen (op bewolkte winterse dagen is dat effect nauwelijks waarneembaar omdat er dan uitsluitend strooilicht op de modules valt).

Ook de Zonnewijzer van Beldezon is niet meer toegankelijk voor de reeds jaren inloggende klanten...

So much for een ooit succesvolle, doch achteraf bezien slecht bestuurde, veel te hard gegroeide Nederlandse onderneming in hernieuwbare energie die in haar "final demise" een spoor van verwoesting achterlaat. Ik ben benieuwd of Eneco wel die 1,3 miljoen Euro gaat schokken, of uitsluitend bereid is om naar rato van de door hen overgenomen bedrijfsonderdelen te gaan betalen, hoe de verdeelsleutel daarvoor dan wordt bepaald, en wanneer dat dan allemaal wel in kannen en kruiken zal zijn. Ook ben ik zeer benieuwd of er (nog) betalende klanten zijn van de "dienst" Zonnewijzer, en of die nog een claim gaan indienen bij de curatoren van de Econcern holding omdat ze niet meer bij hun eigen gegevens kunnen en niets meer aan de Zonnewijzer zullen hebben...

http://tinyurl.com/np8w5x (verkorte link naar het besproken nieuws op Energiegids.nl)


8 augustus 2009: Wederom het verkeerde voorbeeld. Oostenrijk heeft een hoog aandeel in de zonnecollector markt (warm water producerende zonne-energie installaties). Met zonnestroom schiet het echter niet zo op, wat ook te maken heeft met het feit dat het land bulkt van de waterkracht centrales, en er te weinig "druk" ligt op de regering om meer werk te maken van echt decentrale toepassingen waar de burger in/op eigen huis wat mee kan doen. Gelukkig lijkt het tij enigszins te keren, nu het land zich heeft gecommitteerd aan financiële ondersteuning voor zonnestroom via het zogenaamde Klima+ Energie Fonds: het land wil van het huidige superscharrige aandeel van 0,04% zonnestroom in de mix nu naar een aardige 8% in 2020. Alleen hebben ze dat weer lekker dom aangepakt, werd er net zoals in Nederland slechts een microscopisch potje van 18 miljoen Euro gereserveerd (ook nog geoormerkt per Bundesland), en blijkt het om een investerings-subsidie te gaan (dus niet een kWh vergoeding!) voor kleine installaties tot 5 kWp: € 2.500/kWp voor opdak en vrijstaande systemen, en € 3.200/kWp voor BIPV (gebouw-geïntegreerde) installaties. Men kon dus rekenen op maximaal € 12.500 resp. € 16.000 per kleine installatie (een zeer hoge, doch geen output bevorderende incentive...). Op deze eenmalige "marktprikkel" kon er op 4 augustus elektronisch worden "ingeschreven", uitsluitend via internet. Dat hebben ze geweten!

De onafhankelijke lobby-organisatie Bundesverband Photovoltaic Austria heeft in haar chronologie van de "internet inschrijf actie" voor ondersteuning bij particulieren via het KLI.EN-Büro van 4 augustus jl. een verbijsterend hectisch tafereel geschetst van de "Sturm und Drang" van de zonnestroom-willige Oostenrijkers. De hele dag was het bijna onmogelijk om via internet het "inschrijfformulier" te pakken te krijgen, en talloze klachten over onbereikbaarheid van de website werden naar het Bundesverband gestuurd of via de website van PVAustria gefaciliteerd. Medewerkers van de continu inloggende belangenorganisatie wisten pas om kwart voor vier 's middags op de eerste dag van inschrijving na talloze pogingen het felbegeerde inschrijfformulier op hun beeldscherm te toveren.

Om kwart over acht 's avonds op dezelfde dag werd gerapporteerd dat er reeds meer dan 7.000 aanvragen tot in de middag waren geregistreerd. Behalve Wenen, waar dan nog een half miljoen Euro "vrij" was, waren de gereserveerde budgetten van alle "Länder" dan al lang uitgeput en extreem overvraagd. De grootste vraag kwam uit Steiermark en Niederösterreich waar alleen al binnen de eerste vijf uur van de openstelling bij elkaar meer dan 50 miljoen Euro aan aangevraagde ondersteuning voor de aanschaf van zonnestroom installaties werd geclaimd.

Op de website van PVAustria een tale-telling grafiek [pdf] die sterk doet denken aan de absurde overtekening voor met name de bedrijfsmatige categorie binnen de Nederlandse SDE 2009. Uit deze grafiek heb ik de volgende gegevens gehaald.

Gereserveerd budget: totaal slechts 18 miljoen Euro (...). Totaal aangevraagd om 15h15 op de eerste dag van intekening: 79,10 miljoen Euro (ruim 339% van het beschikbare budget, zie verder tabel). Indien dat alleen om standaard opdak systemen van 5 kWp had gegaan, was dat goed geweest voor zo'n 6.328 installaties, er is dus ook subsidie voor kleinere systemen en/of deels BIPV systemen aangevraagd.

Provincie
(Bundesland)

Beschikbaar budget
miljoen Euro

Aangevraagd budget
miljoen Euro

Percentage van budget

Burgenland
1,00
1,90
90,0%
Kärnten
1,38
1,90
37,7%
Niederösterreich
4,75
25,10
428,4%
Oberösterreich
3,16
14,10
346,2%
Salzburg
1,03
3,80
268,9%
Steiermark
2,84
25,20
787,3%
Tirol
1,35
4,80
255,6%
Vorarlberg
0,78
1,10
41,0%
Wien
1,71
1,20
-29,8%
Totaal
18,00
79,10
339,4%

Het kan nog twee weken duren voordat exact duidelijk is (na opschonen van de aanvragen, dubbelen ziften, etc.) wat de impact van de opening van deze subsidieronde is geweest (bericht van 6 augustus). Niets nieuws onder de zon, dus. Nederland is niet het enige land wat niet goed kan omgaan met zonnestroom en daar uitsluitend scharrige sommen gelds voor over heeft. Met als gevolg een deprimerende "first-day-hit-and-run" inschrijf ramp op het karige potje. Hoe het nu verder moet? De Oostenrijkse "Grünen" reppen op hun website over een "Roulettespiel" en roepen de regering op om meer geld vrij te maken om aan de nu al als "onhaalbaar" geachte doelen voor zonnestroom te kunnen geraken. Ze willen een adequate ondersteuning om ook de "vele mensen die klimaatvriendelijke en van militaire regimes onafhankelijker makende PV-systemen willen, maar die niet snel genoeg waren en/of het geluk hadden om toegang tot de inschrijf website te krijgen" te faciliteren.

Ik ben benieuwd of de Oostenrijkse regering alsnog meer "middelen" ter beschikking zal stellen om de bijna 4 en een half-voudige overtekening financieel te kunnen dekken. Als dat niet geschiedt, zal een vergelijkbare deceptie en wantrouwen in de goede bedoelingen van de regering gecreëerd worden, zoals dat na de twee geflopte, compleet overschreven (2009) dan wel wegens gruwelijke bureaucratie nog maar voor een kwart ingevulde (2008) SDE rondes in Nederland al is gerealiseerd.

http://www.gruene.at/umwelt/artikel/lesen/47322/ (reactie van de Oostenrijkse Grünen op het inschrijf debâcle)
http://www.pvaustria.at/content/page.asp?id=293 (chronologie van het "gebeuren" op 4 augustus 2009)


7 augustus 2009: De volgende consolidatieslag in voorbereiding: Bosch "wil" Aleo en Johanna Solar. Zoals in het vorige bericht reeds aangegeven, en ook al reeds in verhevigde mate realiteit (zie bijvoorbeeld het bericht van 6 mei 2009 over de fusie van de microkristallijne module producent Sunfilm met Sontor, volle dochter van de PV-reus Q-cells), lijkt de volgende overname een schot voor open doel. Het "engineering" conglomeraat Bosch, wat in de machinebouw en de autoindustrie groot is geworden verbaasde menigeen toen ze ruim een jaar geleden voor 1,1 miljard Euro de Duitse PV-onderneming Ersol overnamen (Guardian artikel van 3 juni 2008). Blijkbaar heeft het wereldwijd opererende concern inmiddels de "smaak" te pakken, en is ze nu van plan ook, met enkele andere investeerders, de oer-duitse module fabrikant Aleo Solar AG over te nemen. Met als lekker toetje de nog in de startblokken staande onderneming Johanna Solar Technology GmbH (mooie naam...). Een bedrijf waar Aleo 17% aandeel in heeft, en wat dunnelaag modules maakt van CIGSSe. Een combinatie van koper, indium, gallium, zwavel en selenium in een slechts 3 micrometer dunne laag (zie technologie pagina).

^^^
Module productie lokatie van Aleo in Santa María de Palautordera bij Sant Celoni nabij Barcelona. Hier moeten straks mogelijk wat letters op de muren en uithangborden worden vervangen, evenals de vlaggen... (foto gemaakt tijdens fietstocht Avignon-Barcelona-Avignon in 2008 door Polder PV)

Aleo is een "gewild" en kwalitatief goed merk in de PV-markt en heeft een uitgebreid netwerk van leveranciers opgebouwd waar Bosch ongetwijfeld ook het oog op heeft laten vallen om haar footprint in de PV-markt maximaal uit te kunnen breiden. Het businessweek artikel stelt dat Bosch in ieder geval het grootste aandeel in Aleo wil verwerven, 39,4% van de aandelen. De kartelautoriteiten moeten de deal overigens nog goedkeuren.

Met Ersol Solar had Bosch reeds een prachtige onderneming in handen, die reeds jaren activiteiten heeft in zowel de wafer- en cellen productie, uitgebreide ervaring heeft in de recycling van solar grade silicium, en een eigen productie kent van hoogwaardige multi- en monokristallijne PV-modules en amorf Si-panelen. Deze inmiddels tot volle dochter van Bosch omgetoverde onderneming heeft net bovendien hun nieuwe, reeds 8,5 procent modulerendement hebbende eigen microkristallijn/amorfe (µc-Si/a-Si) dunnelaag zonnepaneel gepresenteerd, met de aparte naam Vega®-T.

De geplande participatie van de grote, kapitaalkrachtige speler Bosch in Aleo en Johanna Solar is een van vele veranderingen die momenteel in de PV business plaatsvinden en het zal beslist niet de laatste zijn. De industrie gaat, wederom, spannende tijden tegemoet. Consolidatie in al haar vormen zal de industrie in korte tijd op een compleet ander niveau gaan brengen. Klaar om de (nog steeds volkomen ongelijke, "non-level-playing-field") strijd met de fossielen en de nukes op volle kracht aan te gaan.

http://www.bosch-presse.de/TBWebDB/en-US/PressText.cfm?id=4314 (persbericht op site van Bosch)
http://www.businessweek.com/ap/financialnews/D99RF3IG0.htm


6 augustus 2009: En nog meer zwakke broeders in de problemen... Photon kondigde in het juli-nummer naast het Econcern debâcle de ernstige financiële problemen bij nog twee PV-bedrijven aan. Zowel de PV-projectontwikkelaar Sunline AG als het o.a. van het gigantische Spaanse 20 MWp Beneixama project (Alicante) bekende City Solar AG zijn in ernstige problemen terecht gekomen en strijden nu om overleving door "herstructurering" van de organisatie en "focus op kerncompetenties". Conclusie van de analyse van Christoph Podewils, getiteld "Zu schnell, zu viel, zu unprofessionell": inherent zwak management, financiële zaken niet op orde, veel te sterk groeiend en dus een veel te grote broek aantrekkend in een stormachtig ontwikkelende sector. Daarbij uiteraard ook de kanttekening dat de PV-business als geheel een steeds gezondere basis krijgt (ook al door verregaande kostenreducties bij de uiteindelijk aan de samenleving geleverde producten), dat het management snel wordt geprofessionaliseerd, en dat de risico's op megablunders zoveel mogelijk wordt ingeperkt. Als daar serieus werk van wordt gemaakt door de sector, gaat zonnestroom een stralende toekomst tegemoet.

Centrosolar/Qimonda/Itarion
In een recent persbericht van de Centrosolar groep (u weet wel, de Duitse holding die in de aanloop tot het definitieve faillissement van Econcern de stekker trok uit de moduleproductie in de enige Nederlandse "standaard" zonnepaneelfabriek van betekenis in Doesburg, Ubbink Solar Modules B.V.) nog meer "verwacht onheil". De onderneming gooit de handdoek in de ring in hun joint venture Itarion Solar Lda in Portugal, die samen met het in januari 2009 failliet verklaarde halfgeleider bedrijf Qimonda AG werd opgericht. Deze joint venture zou zonnecellen gaan maken, maar zelfs nadat industriële partijen in Portugal de failliete boedel van Qimonda hadden overgenomen bleef er volgens het persbericht van Centrosolar een te riskante business-case over, wat de aandacht van het management "teveel van de kerncompetenties zou afleiden". En dus werd er eenzijdig een streep door de joint-venture gehaald. Afgeschreven investeringen: 10,1 miljoen Euro. Met Qimonda partners nog op te hoesten afbetaling van schulden van Itarion ("Haftungssumme"): 16,5 miljoen Euro... Centrosolar wil nu terugvallen op hun "kerncompetenties", systeemintegratie van op/indak PV installaties, productie van anti-reflex glas voor de PV-industrie en bevestigingsmaterialen voor PV systemen (o.a. via hun van een nieuwe naam voorziene dochter Renusol = ex Ubbink Econergy Solar). Aangezien daar forse groei in gerealiseerd schijnt te worden, verwacht Centrosolar door deze "strategische beslissing" (afscheid van de zonnecellen) dit jaar toch nog een gezonde jaaromzet te kunnen behalen. Ondanks het Itarion debâcle...

Dit soort "bedrijfsongevalletjes" en de daaruit resulterende "strategische koerswijzigingen" zaten er gewoon aan te komen, maar ze vormen geen structurele bedreiging voor de sector als geheel. Wel worden, door de lastiger financiële randvoorwaarden, (meer) consolidatieslagen verwacht en mogelijk, fusies van bedrijven om de ondernemingen van een steviger basis te voorzien. Niet alleen op financieel vlak, maar ook op het gebied van het management wat de touwtjes strak in handen zal (moeten) houden.

^^^
Onweerswolken rijzen snel de hemel in boven PV-ondernemingen die hun zaken financieel niet goed op orde hebben (gehad) en daarmee hun voortbestaan op het spel zetten of hebben gezet.

Foto: Het uit 28.500 [175 Wp] Canadian Solar modules bestaande, gemiddelde 5,21 GWh/jaar genererende, eind 2007 opgeleverde 5,0 MWp Solarpark Thierhaupten (plm. 11 hectare) nabij het gelijknamige dorp (N. van Augsburg) van het recent in de problemen gekomen City Solar AG (zie projectoverzicht). Foto gemaakt tijdens de eerste Mega PV Radtour in Bayern door de webmaster van Polder PV, juni 2008. Tijdens het maken van deze foto was er nog niets bekend van problemen rond City Solar.

 


6 augustus 2009: Silicium de Provence (SilPro) failliet, E.D.F. rent verder met PV. Waar winnaars zijn, zijn ook verliezers. Uiteraard ook in een volwassen wordende zonnestroom branche. Niets nieuws onder de zon, dus. In een zeer kort persberichtje op de website van de "hernieuwbare energie" tak (Energies Nouvelles) van de alles dominerende atoom moloch Electricité de France wordt kond gedaan van het definitieve einde van de met andere partijen gesmede plannen voor een eigen siliciumfabriek bij Saint Auban aan de Durance in Zuid Frankrijk (departement Alpes-de-Haute-Provence bezuiden Sisteron). Eerder al had ik aangegeven dat dit financiële fiasco mogelijk een zeer belangrijke factor is geweest in het begin van het einde voor het Nederlandse Econcern, die 36% aandeel in dat project had. Het Duitse Solon had 34%, Photon Power Industries 30%, E.D.F. EN had 43% indirect in PPI, dus feitelijk slechts plm. 13% aandeel. Nu is dus op last van de rechtbank ("entered court-ordered liquidation") op 4 augustus definitief het einde ingeluid voor SilPro (afkorting van het initiatief).

Energies Nouvelles verslingerd aan PV
E.D.F. zal er waarschijnlijk nauwelijk iets van merken als gigantisch staatsbedrijf. Alleen al de realisatie van lucratieve PV-projecten door dochter Energies Nouvelles in zowel eigen land, Italië, Spanje, Griekenland, U.S.A. en zelfs Canada, verloopt immers zeer voorspoedig. In hun persbericht van 6 juli 2009 (Engelstalige pdf met tussentijdse rapportage zonnestroom, "bilan solaire"), reppen ze al van 144 MWp aan gerealiseerde of in aanbouw zijnde PV centrales, waarvan alleen al 93 MWp aan projecten in het eerste half jaar van 2009 werd begonnen. De daarvoor benodigde zonnepanelen halen ze gewoon elders. Of bijvoorbeeld binnenkort uit het recent aangekondigde, minimaal 100 MWp samenwerkingsverband (dunnelaag CdTe modulefabriek) met Amerikaanse tycoon First Solar (zie ook mijn bericht van 25 juli jl., tweede deel) ... Solar grade silicium is er bovendien binnenkort ook bij de vleet (hoogstwaarschijnlijk binnenkort en masse uit Azië de wereldmarkt bestormend), en de moduleprijzen voor alle technologieën zijn nu al in elkaar geklapt, en nog steeds dalende. Dus je zou als rijke giga atoomboer wel gek zijn om daar niet ook een zeer lucratief mandje vol vruchten van te plukken en zelf leuke PV-parkjes zo her en der in het landschap neer te plempen ter greenwashing van je imago. Toch? ...

Centrale Photovoltaïque Gabardan
En nu we het toch over E.D.F. hebben: dochter Energies Nouvelles stelt in het persbericht van 6 juli, hierboven gelinkt, dat het in zuidwest Frankrijk bezig is aan de eerste twee fases van het 26 MWp grote Gabardan project bij Lapeyrade (in het oostelijke deel van het bosrijke departement Landes, ongeveer 60 kilometer WZW van de aan de Garonne gelegen stad Agen, grof kaartje). Zie ook deze Franstalige oproep voor plaatsers van 216.000 modules, "sans qualification ni expérience" - leuk vakantiebaantje voor polderknaapjes? ... Geclaimd wordt dat dit project uitgebouwd zou kunnen gaan worden tot maar liefst 76 MWp, "making it the largest solar facility in Europe". We zullen gaan zien of deze claim of het project daadwerkelijk ook deze grootte zullen gaan krijgen, wanneer dat dan wel gerealiseerd zou moeten zijn, en, vooral, of dan niet "elders in Europa", al niet een veel grotere PV-plant uit de grond geramd zal zijn door een land wat als grootste promotor van PV gezien zal (of wil blijven) worden. In de later toegevoegde links naar de filmpjes wordt voor het hele project gerept van 1 miljoen zonnepanelen dubbelassig de zon volgend op 12.000 trackers (de eersten staan er al) met kleine units van elk 5 modules (zo te zien multikristallijn)...

pdf met kort persbericht van Energies Nouvelles (Engelstalige pdf over het SilPro fiasco)

http://alpesdusud.alpes1.com/infos/infos-locales?view=info&id_news=12151 (aankondiging definitieve faillissement)
http://mediterranee.france3.fr/info/53237080-fr.php (foto en filmpje van de peperdure, geflopte bouwput voor SilPro)

Nagekomen, filmpjes (blijkbaar worden er twee-assige trackers geïnstalleerd, een dure oplossing voor zo'n groot park...):
http://www.in.com/videos/watchvideo-centrale-photovoltaique-du-gabardan-4142369.html
http://www.youtube.com/watch?v=QYh3bzFW-Qs


5 augustus 2009: Gaat SDE 2008 substantiële realisatie halen voor PV? Dat moeten we nog gaan zien. Er is, gezien de laatste CertiQ maandcijfers weliswaar nog steeds groei in het aantal "certificaathouders voor zonnestroom", maar het begint zelfs in dit licht verhoogde tempo steeds onwaarschijnlijker te worden dat een substantieel deel van de 8.000 beschikkingen in 2008 daadwerkelijk verzilverd gaat worden. Er zijn volgens het juli rapport van CertiQ namelijk 338 nieuwe PV-installaties bijgeschreven in 1 maand tijd, te beschouwen als zuivere SDE 2008 systemen die nu pas (1 en een kwart jaar na opening van de SDE op 1 april 2008...) in de CertiQ cijfers zichtbaar worden. Het totaal komt daarmee op 1.961 nieuwe PV-installaties sinds eind maart 2008, waarmee de SDE 2008 tot nu toe nog steeds maar voor 24,5% is ingevuld, nog geen kwart dus.

Volgens de in het juli maandrapport gepubliceerde grafiek met het aangemelde (beslist niet gelijk aan het totale in NL opgestelde!) PV-vermogen onder de CertiQ criteria, zou er sinds maart 2008 nog slechts zo'n 4,5 MWp aan nieuw vermogen zijn aangemeld. Dat is (bijna) "niks". Zelfs als je daarbij realiseert, dat er nog steeds, en zelfs in groeiende mate, er mensen zijn die de SDE links laten liggen, toch - zelfs forse - PV-installaties aanleggen, en die dus niet in de CertiQ cijfers zichtbaar zullen worden (omdat ze buiten alle groencertificaten waanzin blijven).

De verwachting is dat de SDE 2009 ongetwijfeld wel wat meer "activiteit" bij CertiQ zal brengen, maar het blijft allemaal natuurlijk gepruts in de marge (de grafiek met "procentuele stijging met 2004 als referentie" voor aangemelde PV-capaciteit in het CertiQ rapport is uitermate suggestief en misleidend:, voer voor politici die misbruik daarvan maken...). De SDE 2009 is immers van keiharde marktdeksels voorzien: 15 MWp/5 MWp. De laatste categorie (15,001 tm. 100,000 kWp installaties) moet nog op beschikkingen wachten en zet natuurlijk absoluut geen zoden aan de dijk. En die 20 MWp totaal (als die al gerealiseerd zal gaan worden) is en blijft nog steeds een doekje voor het bloeden in een bewust door EZ afgewurgde markt.

Update van de CertiQ grafieken op Polder PV (tm. juli 2009)


 
^
TOP

4 augustus 2009: Einspeise Vergütungen für Tommy... In een zogenaamd "consultatiedocument" waar dus nog wel e.e.a. in is bij te stellen en af te slijpen, is het langverwachte voorstel van de unieke Britse "Department of Energy & Climate Change", DECC (!) gepubliceerd voor zogenaamde "feed-in tariffs" ("FITs") voor een reeks van gespecificeerde hernieuwbare opties en uit het slecht werkende quota systeem over te hevelen reeds bestaande "microgeneratoren". Uiteraard, zoals al tijden gewild door de diverse milieugroeperingen van zeer verschillende pluimage, daaronder enkele voorstellen voor zonnestroom. Voor windenergie, zie het beknopte maar rake commentaar van Jaap Langenbach op de bekende Wind Service Holland site.

Eerst even meteen enkele bedenkingen: Groot Brittannië kent al lang een zogenaamd "quota" systeem ("renewables obligation", RO) voor de "bevordering" van hernieuwbare energie, maar dat blijkt zoals wel vaker door PPV gesignaleerd zeer slecht te werken. Het land is niet voor niets a.g.v. het hardnekkig door - destijds Blair cs. - vasthouden aan dat vooral de grote energieconcerns faciliterende systeem ergens in het riool van Europa weggezakt qua prestatie (lees: hernieuwbare energie kWh output). Vandaar dat het zonder meer goed is dat er "elementen van het Duitse succesmodel" (goed lezen!) worden ingezet om eindelijk eens aan degelijke "Einspeise Vergütungen" te beginnen voor de diverse opties aan de andere kant van de Noordzee. Hoezee voor de "Tommies", ze beginnen het eindelijk door te krijgen dat de "Jerries", ooit aartsrivalen op leven en dood, ook wel eens zeer goede ideëen hebben...

Domper op de feestvreugde is meteen al dat het RO systeem gewoon grotendeels blijft bestaan (waarschijnlijk te politiek "gevoelig" om dat gepruts in de biomassacentrale met behulp van wat reinigende vlammen naar de eeuwige jachtvelden te zenden). En dat dit zogenaamde nieuwe "FIT-programma" gemaximeerd (dom, dom, dom ...) gaat worden op 2% van de verwachte elektravoorziening in 2020. Wat gelijk zou staan aan slechts 8 Terawattuur opgewekte "duurzame" stroom. Da's niks! Let wel: in 2020. Duitsland produceerde met de volgende opties reeds in 2008, in volgorde van impact: wind 40,57 TWh, biomassa 18,95 TWh, water 4,98 TWh, zon 4,42 TWh, en nog wat grut, totaal ... 71,15 TWh (door accountants goedgekeurde jaarcijfers van het BDEW). Dus vorig jaar al bijna negen maal zoveel dan de Britten over pas 11 jaar willen gaan halen met dit (deel)programma... Om het allemaal even in perspectief te blijven zien, dus.

Dat laat onverlet dat "alle begin moeilijk is", en de Britten dus vooral van start moeten gaan met vaste invoedingstarieven. In de praktijk zal het allemaal moeten gaan blijken of het (ook daar, net als bijna overal in de wereld) zal gaan werken. Dat hangt natuurlijk ook van de randvoorwaarden af, want als je alles inklemt in maagdelijkheid behoudende keurslijven en bijna alle financiële elementen variabel zijn, zoals in het door fossiele belangen afgewurgde Nederland, wordt het helemaal niks. Gelukkig is Hans-Josef Fell, mede-initiatiefnemer van Hermann Scheer's Deutsche Erneuerbare Energien Gesetz, geraadpleegd, dus er zitten zeker goede elementen in de voorstellen.

Zonnestroom

Voor zonnestroom gelden in het voorstel (niet definitief) de hieronder weergegeven categorieën, geel gemarkeerd in de tabel op pagina 83 van het 113 bladzijden tellende concept voorstel. Let op! I.t.t. de 20 jaar "plus" periode in de Duitse Einspeise Vergütung regeling onder het EEG, wordt speciaal voor PV (niet voor de ander opties) een periode van maar liefst 25 jaar aan vaste invoedingstarieven gesuggereerd (zoals in bijvoorbeeld Spanje). Dat is 10 jaar langer dan de bomvol onzekerheden en variabele factoren zittende Nederlandse SDE regeling... Ook is er een jaarlijks degressiepercentage (voor feed-in tarieven voor nieuwe installaties, net als in Duitsland) vastgesteld van 7%, die door een in het REW artikel van Paul Gipe geciteerde Friends of the Earth medewerker als "quite aggressive" wordt gewaardeerd. Wat wel meevalt, want in Duitsland gelden degressiepercentages van 7 tot 10 procent, afhankelijk van de marktontwikkeling...

Om een indruk te krijgen van de voorstellen deze tabel:


Tabel van p. 83 van de DECC studie
"Consultation on Renewable Electricity Financial Incentives 2009"

De tarieven zijn in Britse pence. Omgerekend in eurocent/kWh worden dat achtereenvolgens bij een (huidige) omrekenkoers van 1,17861 Euro per Pond, en in vergelijking met de voor 2010 in Duitsland onder de EEG Novelle geldende tarieven als de markt in 2009 harder gegroeid zal zijn dan 1,5 GWp op jaarbasis, wat mogelijk het reëele scenario zal zijn):

type PV-installatie
tarief UK 2010/11
€ct/kWh
tarief BRD 2010
€ct/kWh
kleiner dan 4 kWp (nieuwbouw)
36,53
39,14
kleiner dan 4 kWp ("retrofit")*
43,02
39,14
4 tot 10 kWp
36,53
39,14
10 tot 100 kWp
33,00
39,14 - 37,23**
100 kWp tot 5 MWp
30,64
35,23 - 29,37***
vrije veld installaties
30,64
28,43

*Hiermee worden hoogstwaarschijnlijk dakrenovaties bedoeld (in tegenstelling tot nieuwgebouwde huizen, waar installatiekosten veel lager kunnen zijn door integratie van het PV project in de bouwopdracht). Onduidelijk is of bijvoorbeeld plat dak opstellingen op bestaande bouw ook onder deze "retrofit" categorie zullen vallen.
** De Duitse EEG staffeling is al jaren: 0 tm. 30 kWp, > 30 tm. 100 kWp. Vervolgens:
*** >100 kWp tm. 1 MWp, resp. groter dan 1 MWp (zonder limiet, dus onbegrensd); tarieven zijn voor de desbetreffende staffels gegeven (grotere systemen hebben lagere vaste feed-in tarieven).

Duidelijk wordt dat de U.K. tot en met 10 kWp installaties al een stuk hoger zit dan de 34,4 eurocent/kWh die voor het scharrige aantal kWh in 2008 onder het eerste SDE regime werd gegarandeerd. Bovendien: niet elk jaar weer wipkippend, zoals in Nederland, maar "hurdle-free", vast staand voor een periode van 25 jaar... In Nederland en Engeland moet je verder maar afwachten wat de marktprijs voor het overschot ("te vergoeden door de leverancier") zal zijn of worden, want die "saldering" van het overschot is extreem volatiel en wipt op en neer, al naar gelang het humeur (en de piratentarieven...) van de "vrije" markt...

^^^
Potentieel voor zonnestroom (en -warmte) in de U.K. Uit het 113 pagina's tellende rapport "Design of Feed-in Tariffs for Sub-5MW Electricity in Great Britain. Quantitative analysis for DECC. Final Report July 2009" (zie pdf, 1,97 MB), pagina 99. NB: de instraling in Nederland valt binnen de door KNMI opgegeven (door Polder PV omgerekende) grenzen van 975 tot en met 1.070 kWh/m². Waar Midden Engeland en het noorden van Ierland volstrekt acceptabele instraling kennen, heeft Zuid Engeland en een groot deel van Ierland aanzienlijke potentie voor toepassing van zonnestroom.

© Element Energy Ltd./Pöyry

Er is nog heel wat te zeggen over dit concept, lees daartoe ook de zeer kritische opmerkingen van Paul Gipe in zijn REW bijdrage. Maar laten we eerst maar eens zien hoe deze voorstellen door de inspraakrondes zullen komen (deadline voor zienswijzes: 15 oktober 2009). Met daarbij de reminder dat de atoomjongens in de U.K. windenergie (voornamelijk vallend onder de RO regeling vanwege de enorme te behalen vermogens en economisch haalbare schaalgrootte) de pas af willen snijden en zowel E.ON als EDF alles in het werk zullen stellen om hun atoombelangen veilig te stellen. Zie ook de "oorlogsverklaring" van de energiemolochs aan de windenergie in de U.K. Het moet u niet verbazen als deze en andere grote partijen alsnog zullen gaan proberen ook te "zagen" aan deze voor het fossiel-nucleaire U.K. progressieve voorstellen binnen het - qua omvang/toegelaten potentieel zeer beperkte - FIT pakket.

Vooralsnog: het ziet er verder wel gezond en behoorlijk uitgebreid bekeken uit. En nu maar hopen dat de Britse bevolking massaal voor die mooie blauwe dakbedekking "mag" gaan. Wat zou Churchill - wherever he may be - denken als "Jerry's exportproduct", het EEG, een doorslaand succes zal gaan worden in zijn voormalige, ooit onder Duits vuur liggende Empire?

Analyse van de voorstellen op Renewable Energy World "dotcom", met lezersreacties

http://www.decc.gov.uk/en/content/cms/consultations/elec_financial/elec_financial.aspx (webpagina van het DECC met samenvatting van de consultatie en links naar alle relevante (erg dikke) documenten)


4 augustus 2009: Bericht van een SDE aanvrager die maar geen bericht kreeg van SenterNovem. Een volstrekt logische reactie van een boze SDE 2009 "buiten de boot valler" (een van de 4.817 negatief getroffen, doch daarvan nog niet door SenterNovem op de hoogte gestelde aanvragers binnen de "kleine staffel") die verder een eigen plan trekt en de SDE bureaucratie verder in het ambtelijke sop laat gaarkoken.

"Hoi Peter,

Deze week geen post meer ontvangen van SenterNovem en de beschikking staat digitaal bij hun nog steeds als “verwerkt”.

Dat betekent dat de meterkast voor niets is omgebouwd (mijn eigen gok) en dat we als “bikkel” door het leven gaan. Ik las op de SN site dat voor ingebruik genomen installaties geen SDE wordt verleend (dus geen mogelijkheid voor een nieuwe gok in SDE 2010 waarschijnlijk). Ik vraag me wel af hoe SN het al dan niet ingebruik nemen van een installatie controleert. Zal ik de stekker van de omvormer er dan maar uit trekken tot 1-1-2010 + 26 weken treuzelen = 1-6-2010, zodat ik hem als nieuw kan aanmelden? Of wagen we gewoon een gokje met de in bedrijf zijnde subsidieloze installatie in 2010?"

N.a.v. een andere opmerking van de inzender in die e-mail heb ik deze verzekerd van het feit dat de moduleprijzen nog steeds flink aan het zakken zijn, i.t.t. een onbewezen bewering van een geciteerde PV aanbieder dat deze "... nu bij hun moest kopen omdat de module prijzen in Duitsland alweer stijgen". Dat is natuurlijk absolute crap, zie deze webpagina, en, vooral, de daar gelinkte continu maandelijks geactualiseerde pdf met prijzen voor Amerikaanse en Duitse modules. Vervolgens kreeg ik deze reactie:

"Als ik het zo lees is het eigenlijk een zegen dat de SDE niet doorgaat. Met deze wachttijden zijn de module prijzen straks voor iedereen betaalbaar.

Ik zal maar niet nadenken bij de feiten: 15% teveel betaald voor zonnepanelen en ook geen SDE. Laat ik maar vooruit kijken: een toekomstige uitbreiding wordt goedkoper.

Ik denk niet de condoleance op korte termijn te ontvangen. Misschien dat Samson toch weer wat budgetten kan schuiven waardoor er weer wat meer mensen op de boot komen. Tot die tijd zullen ze wel geen teleurstellingen willen uitdelen."

Scherp geanalyseerd van deze "SDE 2009 afgewezene" en mooi dat deze er een zeer positieve draai aan gaat geven: mogelijk "goedkoop uitbreiden", dus! Tja. Eigenlijk een volstrekt logische reactie van een verbitterd, zwaar in de politiek teleurgestelde burger die, net als vele mede-aanvragers, een volstrekt logisch gecalculeerd financieel "risico" nam door al meteen na indiening van de aanvraag op 6 april 2009 een PV-systeem te gaan aanleggen om niet net als in 2008 met de meeste SDE klanten is geschied de hoge zomeropbrengst te gaan missen. In Duitsland had deze burger probleemloos de wettelijk verplichte, vaste maandelijks uit te betalen Einspeise Vergütung voorschotten van de netbeheerder kunnen claimen en incasseren. Direct na niet door bureaucraten te beïnvloeden, wettelijk verplichte netkoppeling van de installatie. Voor dit soort kleine installaties, netgekoppeld in 2009 in de BRD: vast tarief van 43,01 eurocent/kWh vanaf datum netkoppeling + twintig jaar. In Nederland ben je echter aan de haaien, de bureaucraten, de netbeheerders, de meetjongens, en aan het door loting bepaalde toeval overgeleverd. Met bovendien ook nog (als je wel een van de 2.500 "gelukkigen" had geweest) een hoogst twijfelachtige en compleet onvoorspelbare en niet van tevoren te berekenen financiële uitkomst aan het eind van de - slechts 15-jarige - SDE-rit. De Nederlandse regeling is immers "superieur" t.o.v. die in Duitsland, zo moeten we nog steeds van sommige politici aannemen...

Misschien wordt het uiteindelijk met de karakteristieke Nederlandse SDE wel juist: "Den Haag wikt, de kritische burger beschikt", i.p.v. andersom. De moduleprijzen gaan nog steeds omlaag (zie ook de beroemde module prijs grafiek op de Solarbuzz website): ik wens u daarom zeer veel plezier met het zoveel mogelijk zelf uitzoeken van interessante aanbiedingen (kritisch blijven!), en, vooral, met het zo min mogelijk ambtelijk gezever realiseren van uw uit eigen zak en/of met een "groene lening" meegefinancierde hernieuwbare elektriciteit opwekkende PV-systeem. Met of zonder SDE, als die systemen d'r maar komen, e pronto!

Als "troost" voor deze getroffene en alle andere 4.816 SDE 2009 slachtoffers heeft Polder PV de volgende limerick gemaakt:

Een van 4.817 voor de papierversnipperaar (4 augustus 2009)

Een willig aanvrager van de Es-De-Ee

wachtte vergeefs op ja, maar kreeg dus NEE!

Morrend keek de aanvrager de omvormer aan:

"Zullen we d'r dan nog maar eens extra voor gaan?"

En trok direct de zinloze aanvraag door de plee.

Heeft u ook een leuke "energetische" limerick? Polder PV plaatst uw exemplaar gaarne indien van toepassing geacht door de webmaster (stuur naar het bekende adres). Wel eerst even de regels voor inzending lezen, s.v.p.! Over al dan niet plaatsing wordt niet gecorrespondeerd, geef duidelijk uw naam aan of, indien gewenst, een anoniem/schuilnaam.


4 augustus 2009: Polder PV weer op TV: "Alles draait om geld". Al eind vorig jaar had de VARA TV opnamen gemaakt bij Polder PV thuis (met zeer innovatieve, energiezuinige belichting!) voor een toen nog in de steigers staand programma over geld van Astrid Joosten. Ik had er een tijd niets meer van gehoord (men was nog een tijdje met "het concept" van het programma bezig). Maar tot mijn verbazing vond ik gisteravond een link in mijn website statistieken die naar een leuke "vrekkensite" voerde ("De Vrolijke Vrek"). Daarop werd gesproken over een aflevering van het programma "Alles draait om geld" waarop de bijdrage blijkbaar was te zien. En inderdaad, de polderknaap is daar te zien in een kort stukje van ongeveer drie minuten, achteraan in de totaal 28 en een halve minuut durende uitzending van 1 augustus (die ik zelf dus niet had gezien). Het was overigens de laatste aflevering van dit seizoen. Het stukje begint uiteraard, hoe kan het ook anders, met enkele beelden van onze zonnepaneel batterij...

De suggestie in het stukje (en in de reactie op het blog van "de Vrolijke Vrek") dat wij "zelfvoorzienend" zouden zijn klopt echter uiteraard niet. We wekken weliswaar op jaarbasis 91% van ons eigen elektraverbruik op (de zonnestroom opwek wordt 100 procent "gesaldeerd" met de afname). Maar we betalen uiteraard nog steeds fors voor de stadswarmte (op jaarbasis momenteel bij zéér zuinig en kritisch verbruik, 200 Euro/jaar, flink stijgend als olieprijzen weer hard omhoog gaan), en kookgas (momenteel voor 31 kuub/jaar variabele kosten van 16 Euro/jaar, stabiel). Het gros van de energiekosten bij ons blijft onveranderlijk de niet door gedrag beïnvloedbare, tot een verbijsterende pyramide aan vastrecht kosten (met name de stadswarmte aansluiting waar we niet onderuit komen in onze huurwoning, momenteel € 346,20 op jaarbasis), wat niets met "zelfvoorzienend" zijn heeft te maken. Maar meer met "lucratief financieel wurgen van aan monopoloïde distributienetten gekoppelde burgers". Onze moestuin wordt gedeeld met 2 vrienden en brengt slechts een gering deel in van onze behoefte aan voeding (verre van "zelfvoorzienend", dus). Het gros van onze voeding wordt gekocht in de natuurvoedingswinkel, uiteraard 100% biologisch ("goed voor de economie"...).

"Gelukkig" is daar nog het fenomeen "uitzendinggemist", en kunt u het stukje alsnog nakijken als u daar behoefte aan heeft.

Directe link naar de uitzending

(achteraan, tussen 24'30" en 27'35", het korte item met de polderknaap als "zuinige Nederlander met een hoop spaargeld")


3/4 augustus 2009: Forget "MWp": India gaat smijten met Gigawattpieken. Was het een paar jaar geleden nog "spectaculair" als er ergens in Duitsland een zonnestroomparkje werd gerealiseerd van "wel 5 MWp" (eind 2004, Espenhain in Oost Duitsland, "goed voor de elektra consumptie van 1.800 huishoudens"), begint dat tegenwoordig al bijna "ordinair" te worden. Behalve natuurlijk in Nederland, waar alle initiatieven in die richting al op voorhand worden afgeschoten door gruwelijke, alles kort en klein houdende "regelgeving". Op Polder PV vindt u de laatste tijd regelmatig berichten over dat soort grut, en in toenemende mate over zonnestroomparken van enkele tientallen Megawattpieken die reeds zijn gerealiseerd of in aanbouw. En de plannen voor PV-parken met een schaalgrootte van 100-200 MWp beginnen nu serieuze vormen aan te nemen (o.a. in de stroom vretende U.S.A.). Ook de module fabricage en cellen productie wordt de laatste jaren niet meer in enkele tientallen MWp gemeten per fabriek: als je echt serieus genomen wilt worden in de business, zet je meteen een zonnecellen of moduleplant van minimaal 100-200 MWp neer. De schaalvergroting in de sector gaat zowel aan de productiezijde als op het gebied van projectrealisatie ongelofelijk hard.

We kunnen binnenkort mogelijk zelfs dat voor Nederlandse begrippen "onbegrijpelijke" en onhaalbare concept MWp binnenkort in het museum voor achterhaalde zonnestroom eenheden bijzetten. In The Times van 3 augustus, en op de website van internationaal persagentschap Reuters (reeds op 28 juli jl.) stonden leuke berichten over de ambitieuze plannen van India om een van de grootste "solar nations" ter wereld te gaan worden. En dan gaat het niet meer om magere Megawattpiekjes, maar om decente Gigawattpieken. Véél Gigawattpieken. In India is dat ook niet zo'n vreemde gedachte. De hindoes in India hebben altijd al de zon aanbeden in de vorm van de godheid Surya. Die nog steeds door miljoenen middels de "zonnegroet" (Surya Namaskar) dagelijks in ere wordt gehouden. Zoals het op een van de websites stond vermeld die aan de "zonnegroet" zijn gewijd: "Deze verering van de zon is niet moeilijk te begrijpen in een land dat als het ware overstroomd wordt door de zon. Men ervaart het als iets waarvan het leven afhankelijk is, van haar warmte en van haar licht."

^^^
Impressie van de "zonnegroet", Surya Namaskar in goed Indiaas, tijdens het geweldig geslaagde Zonnefeest in ons Centraal Wonen complex in Leiden, op de spectaculair zonnige 6e april in 2002.

Foto © Peter Koomen

Deze eeuwenoude traditie gaat in India een moderne variant krijgen die met huidige en toekomstige zonne-energie technologie ingevuld gaat worden in het land waar de zon 300 dagen per jaar volop schijnt. In een door de premier Manmohan Singh voorgestelde "National Solar Mission" wil het dichtbevolkte Aziatische subcontinent, wat regelmatig lijdt onder stroomuitval en wat steunt en kreunt onder de uitstoot van vieze kolencentrales (India is de vierde grootste uitstoter van CO2 en vergelijkbare ongerechtigheden), middels zonne-energie een versnelde revolutie in eigen land bewerkstelligen. De plannen behelzen een rappe uitbouw van vrijwel nul naar 20 GigaWatt capaciteit in 2020 (gemiddelde vereiste nieuwbouw in ruim tien jaar tijd: dik 2 GW/jaar...), 100 GW in 2030 en zelfs 200 GW in 2050. NB: de mondiale zonnecel productie bedroeg volgens Photon 7,9 GWp in 2008 (pdf), dus u begrijpt wellicht dat er hier mogelijk nogal wat gaat "wringen" als de focus grotendeels op PV gericht zal zijn. Onduidelijk is of een deel (zo ja, welk) van die geplande, enorme capaciteit, door CSP centrales zal (moeten) worden ingevuld.

Opvallend is dat het Times artikel rept van door India nagestreefde "grid-parity" met fossiele opwekking in het jaar 2020. Daarmee wordt in deze context "de tweede Heilige Graal" van de PV-business bedoeld, want "grid-parity" met consumentenprijzen ("stopcontact prijs" incl. alle opslagen, de "eerste Heilige Graal") zou volgens sommige bronnen al volgend jaar of in 2011 in regio zoals Zuid Italië bereikt moeten kunnen zijn. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van de genoemde "stroomprijzen" zoals die nu in India gelden (zie currency calculator): 15 rupee/kWh = 22 eurocent/kWh voor "solar power" (ik neem hierbij aan: PV), resp. 3,5 rupee/kWh = 5,1 eurocent/kWh voor "grid elektriciteit", grotendeels geproduceerd middels thermische kolencentrales. Ik ben erg benieuwd hoe ze in dat artikel aan die "22 cent/kWh" voor zonne-energie komen, want dat zou moeten betekenen dat zonnepanelen in India al voor zeer lage prijzen worden verkocht op de eigen markt, zelfs als je in aanmerking neemt dat de opbrengst van die zonnepanelen in het zonovergoten land fors veel hoger zal zijn dan in bijvoorbeeld een (zonnig) land als Duitsland.

Voor de grote projecten die worden gesuggereerd is dat echter nog momenteel meer wens dan werkelijkheid, want dan moeten aanzienlijke productiecapaciteiten in eigen land worden opgebouwd. Dat lijkt nu dus daadwerkelijk te worden gepland binnen het naar buiten gebrachte investeringsprogramma. Ik breng u in dit opzicht de vertegenwoordiger van Moser Baer in herinnering die tijdens de beroemde Here Comes The Sun uitzending van Tegenlicht uitgebreid werd geïnterviewd. Moser Baer investeert al een tijd in diverse schakels van de "standaard" kristallijne module productie keten, en is inmiddels ook voortvarend in de productie van de gigantische 5,7 m² amorf Si modules gestapt, die worden gemaakt op apparatuur van het Amerikaanse halfgeleider concern Applied Materials. Bovendien is het Indiase bedrijf (grootste producent van CD's en vergelijkbare optische media) een strategische samenwerking met de al eerder genoemde concentrator module producent SolFocus aangegaan.

Het begin is er, maar er moet wel fors worden uitgebouwd om de grootscheepse plannen van de Indiase regering tot uitvoer te kunnen brengen. Uiteraard ook door andere Indiase en buitenlandse bedrijven: het Britse "beyond petrol" BP heeft daar middels haar subsidiary Tata BP Solar al jaren lang voet aan de grond. In PV Magazine van april 2009 wordt gerept van een te bouwen productiecomplex bij Hyderabad met participatie van Solar Semiconductor Ltd. (uit California, 1,1 miljard dollar investering toegezegd in 10 jaar tijd om 1 GWp aan cellen en modules per jaar te gaan produceren), Titan Energy Systems Ltd. (50 miljoen dollar investering in cellenproductie), NanoTech Silicon India (2,1 miljard dollar in dunnelaag technologie), XL Telecom & Energy Ltd. (76,25 miljoen dollar in cellen/module productie), en KSK Energy Ventures Ltd. (venture fund, investering van 70,25 miljoen dollar voor module productie).

Een extra doel van de Indiase regering is om in 2012 alle regeringsgebouwen reeds van zonnepanelen te hebben voorzien (dat is al over 3 en een half jaar...), en om een microfinancieringsprogramma op te starten om in 2020 rond de 20 miljoen huishoudens aan verlichting op zonne-energie geholpen te hebben. Ik neem aan dat het daarbij om autonome systemen met 1 of 2 paneeltjes zal gaan, dus off-grid. India heeft nog gigantische gebieden zonder toegang tot netstroom, 400 miljoen burgers hebben niet eens toegang tot elektriciteit... Hierbovenop komt nog, en dat is het interessantste onderdeel uit het totale zonne-energie pakket, een "Duits-achtig" vergoedingen-systeem voor aan het net geleverde (overschotten van) decentraal opgewekte zonnestroom. Dit zal neem ik aan vooral in urbane gebieden met goede net infrastructuur een hoge vlucht kunnen nemen, als moduleprijzen voldoende laag zullen worden.

En wat "mag" dit alles kosten? In 30 jaar tijd, voor het ontwikkelen, produceren, en installeren van zonne-energie productiesystemen op Indiase bodem, een leuk sommetje van 920 miljard rupees. Gelijkstaand aan een bedrag van 13,5 miljard Euro. Dat is "maar" een factor 30 minder dan het absurd megalomane Desertec programma in Afrika, maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat India, hoe hard het zich ook ontwikkelt, nog steeds een natie is met honderden miljoenen mensen die een (zeer) laag inkomen hebben en bovendien nog een zeer jonge eigen PV-industrie die nog veel ontwikkeling moet doormaken. En zelfs voor atoomstaat India is dat bedrag een forse investering in de nabije toekomst. Wel een terechte investering, want India importeert 70% van haar ruwe olie behoefte en de helft van de gasconsumptie, en dat kan bij business-as-usual de grootste democratie ter wereld duur komen te staan. Elektrisch productievermogen in India, grotendeels kolencentrales, bedraagt een relatief lage 150 GigaWatt aan vermogen (China: vijf maal zo veel), met 9,5% tekort aan aanbod in 2008-2009 en zelfs 13,8% tijdens piekuren. Ergo: de business-case voor massale inzet van zonnestroom in eigen land. Stroom die zeker in die piekuren een zeer hoge marktwaarde zal krijgen.

Bijkomende strategische redenen voor India, en ook China (dat haar eigen "target" voor zonne-energie recent opschroefde naar 2 GW in 2010 en 20 GW in 2020), zijn een sterkere onderhandelingspositie in de eeuwig voortslepende mondiale klimaatbesprekingen, met "Kopenhagen" als nieuwste - zeer onzekere - strijdtoneel. Als India aantoont serieus met de "alternatieven" (die al lang geen "alternatieven" meer zijn) aan de slag te gaan, heeft het land veel sterkere troeven in handen om hardere mondiale afspraken af te dwingen dan alleen maar (volslagen terecht, overigens), naar de "CO2 probleem veroorzakers" uit het rijke Westen te wijzen.

Voor en tegenstanders zijn er uiteraard ook, de eersten o.a. bij Greenpeace campaigners in India. Tegenstanders worden gevonden in regeringskringen waar scepsis heerst over (citaat Times artikel): "...risking much money on new technology, rather than spending it on providing all Indians with electricity from conventional sources". Ergo: de oude belangenstrijd tussen "de gevestigde fossiele orde" en de "nieuwe schone aanbieders" ligt ook in India reeds open en bloot te etteren. Maar dat die "government officials" het over "new technology" hebben, slaat natuurlijk nergens op. De oudste zonnestroompanelen doen het namelijk nog steeds, na jaren trouwe en geruisloze, emissieloze dienst. Al worden de nieuwere modules aantoonbaar beter en beter, elke dag weer. Niks "new technology". Reeds bewezen concepten die jaarlijks al miljoenen tonnen CO2 voorkomen uitgestoten te worden, en waarvan de effectiviteit steeds verder wordt aangescherpt. Tegen steeds lagere kosten...

De Indiase burgers hebben binnenkort wellicht niet alleen die stralende, leven brengende ster in ons zonnestelsel te aanbidden. Straks mogen ze hun eeuwenoude, gymnastische Surya Namaskar ritueel wellicht gaan synchroniseren met de trage dans van een veld vol zonvolgende tracker installaties in een groot zonnestroompark bij New Delhi...

Bronnen:

The Times nr. 69704/monday August 3 2009: p. 4.
http://www.greenpeace.org/international/assets/binaries/national-solar-plan ("final draft", 29 April 2009, op de website van Greenpeace India... pdf, 5,8 MB)
http://www.reuters.com/article/marketsNews/idUSDEL10423020090728 (nieuwsbericht)


3 augustus 2009: Soladin600 versus OK4E-100 update. Al sinds in februari 2007 er een gerenoveerde Sunpower® installatie in de gemeenschappelijke ruimte van ons complex aanwezig is, heb ik ongeveer eens in de week de productie van dat systeem uitgelezen. De opbrengsten van die gerenoveerde installatie met een Mastervolt Soladin600 omvormer kan ik 1-op-1 vergelijken met een identiek systeem (zelfde platte dak, zelfde ACN5000E modules, zelfde hellingshoek, frame opstelling, oriëntatie), onderdeel van de Polder PV installatie. Dat laatste deelsysteem is echter voorzien van 6 OK4 omvormers (elke module 1) die binnen in huis zijn geplaatst en 25 meter lange 2,5 mm² DC bekabeling hebben. De Soladin600 is geschakeld aan 2 parallelle ministrings van elk 3 in serie verbonden modules met dezelfde lange DC bekabeling. Waarbij in het laatste geval per pool 2 2,5 mm² aders zijn gebundeld om evt. verliezen zoveel mogelijk te beperken.

De resultaten zijn vergelijkbaar met die van een half jaar geleden. Weliswaar doet de Soladin600 configuratie het gemiddeld iets beter dan onze eigen installatie met individuele OK4 omvormers, het verschil in geaccumuleerde kWh opbrengst bedraagt slechts een half procent in 2 en een half jaar tijd. Het verschil kan deels verklaard worden doordat er bij het OK4 systeem er in de winter tijdelijk (zeer beperkte) schaduweffecten binnen die groep voorkomen. Voor bericht en grafieken, zie de actuele Sunpower®/OK4E pagina.


 
^
TOP

2 augustus 2009: Groot "succes" SDE 2009: 2.446 burgers ingeloot... Tja, het is maar wat je "succes" noemt. Vorig jaar waren er maar liefst 8.000 beschikkingen voor de SDE uitgegeven door SenterNovem, bij een totale (met veel politieke moeite bij elkaar geharkte) gemaximeerde capaciteit van 18 MWp. Wat neerkomt op een gemiddelde projectgrootte van 2,25 kWp. (NB: eind juni 2009 is daarvan echter nog steeds maar 20,3% in het terminale stadium van de CertiQ administratie terecht gekomen, dus reëel; de rest is spoorloos...). En nu is er volgens SenterNovem/EZ, na alweer minimaal 15 weken wachten, aan slechts 2.446 "projecten" (lees: burgers/kleinschalige initiatieven) in de categorie 0,601 tot en met 15,000 kWp daadwerkelijk reeds een vergelijkbare beschikking gestuurd ("in de afgelopen twee weken", meldde Energeia op 28 juli 2009). Dat is slechts 31% van het aantal goedgekeurde aanvragen van vorig jaar. Voor in totaal 3 MWp minder aan gemaximeerde capaciteit (15 i.p.v. 18 MWp).

Kleine projecten
Aangezien SenterNovem in opdracht van broodheer EZ nooit ook maar een Wattpiek aan op te stellen STC DC zonnestroom vermogen "teveel" zal goedkeuren per afgeknepen staffel, en de "kleine categorie" nog steeds hard is gecapt op 15 MWp voor 2009, betekent dat de gemiddelde systeemgrootte die voor deze "kleine" categorie is toegekend is gestegen. Daarbij moet wel worden meegerekend dat, volgens Energeia, er nog 54 mensen/projecten binnen de "kleine" categorie een beschikking zouden moeten krijgen (er moeten daarvoor nog wat "details worden afgehandeld"). Dat betekent dan dat in totaal voor de eerste staffel SDE 2009 er 2.446 + 54 = 2.500 aanvragen daadwerkelijk beschikt zouden zijn/gaan worden. Een zeer merkwaardig "rond getal"!!! En neerkomend op - afgerond - nog steeds maar 31% van het aantal aanvragen wat vorig jaar is "beschikt".

Dit betekent dat de gemiddelde installatiegrootte naar een voor Nederland "respectabele", opvallend "precieze" 6,00 kWp per project zou gaan (dik 2 en een half maal zo groot dan de - sowieso op 3,5 kWp gemaximeerde - installatiegrootte die daadwerkelijk gemiddeld werd toegekend in 2008). In 2009 neerkomend op ongeveer 34 modules met een gangbaar nominaal vermogen van 175 Wp/stuk. Al moet daar bij meteen gezegd worden dat je in Duitsland ongelimiteerd, met microscopisch weinig toestanden, zonder groezelige ambtenarij, en volledig buiten allerlei complicerende "groencertificatenbureaucratie" om mag plaatsen. De kleinste "staffel" is in de BRD sowieso 30 kWp, en je mag beslist meer plaatsen als je de pecunia d'r voor hebt en/of leent. In Duitsland worden trouwens regelmatig modules met veel hogere nominale vermogens verkocht (vaak veel hoger nog dan 200 Wp), wat bij een gelijkblijvend aantal modules leidt tot veel hogere totale systeemcapaciteiten. In ieder geval was die merkwaardig "ronde" 6 kWp vorig jaar in Nederland onder SDE condities sowieso al fysiek onmogelijk omdat er door de rekenwonders bij EZ niet meer dan 3,5 kWp werd "getolereerd". Pas na "druk uit de Tweede Kamer" kwam er een - moeizame - verhoging van 3,0 naar 3,5 kWp. Die 3,5 kWp stond echter al in de originele ECN/KEMA stukken, maar werd stiekem door EZ in hun concept voorstel met een halve kWp verlaagd (wisten de parlementariërs veel...).

Als je dus toen 6 kilowattpiek had willen aanvragen, een doodnormale systeemgrootte voor "kleine installaties" in Duitsland, had je het geplande PV-systeem in twee stukken moeten knippen, en eerst 3,5 kWp in 2008 aan moeten vragen in een zeer onzekere procedure. En in 2009 zonder enig kans op toekenning (66% is niet toegewezen, zie verder) de rest van 2,5 kWp. Die, zwaar gestoord, volledig apart bemeterd had moeten worden, met krankzinnige vaste lasten verzwaring van extra meetdiensten en ander meter-gerelateerd financieel geplunder in opdracht van de netbeheerders. En natuurlijk: een veel minder efficiënte (lees: minder kWh producerende, en dus ook minder SDE subsidie ontvangende...) installatie als gevolg van het noodgedwongen SDE-bureaucratie gerelateerde "opknippen". Als je natuurlijk zover had gekomen en het had gewild. Diverse mensen hebben al aangekondigd dat ze niet gaan uitbreiden vanwege die krankzinnige, hersendodende en financiële piraterij genererende SDE eisen. So much for de "stimulerende" werking van deze "regeling".

Wat EZ en SenterNovem, tale-telling, vertikken om in hun nieuwste persbericht te vertellen, maar wat we dan maar weer of van het niet voor publiek toegankelijke Energeia bericht, of van de wel toegankelijke MDWeekly (nauwelijks bekend bij het publiek) of Telegraaf site moeten "ervaren", is het schokkende feit dat in de kleine categorie SDE zonnestroom 2009 er in totaal 7.317 (getal Energeia, de andere 2 bronnen ronden af op 7.300) aanvragen sinds 6 april bij SenterNovem zijn binnengekomen. In de Kamerbrief van 15 mei werd nog gesproken van 6.511 aanvragen per 6 mei, dus er zijn nog eens 806 aanvragen binnengekomen sinds begin mei, terwijl al lang duidelijk was dat die mensen geen schijn van kans meer zouden hebben. En SenterNovem blijft maar beweren dat er nog steeds ingetekend "kan" worden (zei het met de waarschuwing: zeer kleine kans...).

Dit alles betekent dat voor de kleine staffel, er 7.317 -2.500 = 4.817 aanvragen sowieso buiten de boot gaan vallen in 2009, een schokkende 65,8% van het totaal aantal aanvragen binnen die categorie! Als we uitgaan van de toegekende "gemiddelde installatiegrootte van 6 kWp", is hiermee dus in theorie (als al die aanvragen "valide projecten" had betroffen en er geen dubbele aanvragen tussen zitten*) alleen in 2009 alweer voor minimaal een jaar, mogelijk veel langer, bijna 29 MWp aan aanvragen verloren gegaan (stand 6 mei in Kamerbrief 15 mei 2009: totaal 36,8 MWp aangevraagd), en wordt die capaciteit aan nieuwe zonnestroom installaties, die in Duitsland (2008: minimaal 1,5 GWp gerealiseerd) moeiteloos binnen zo'n 9 dagen tijd (!) daadwerkelijk onder EEG condities en zonder wurgende bureaucratie ongecapt zou worden gerealiseerd, dus zeker niet onder de SDE ingevuld. Nogmaals, ik zeg het voor de honderdduizendste maal: Hoezo, "stimulerende regeling"???

Grotere projecten
Voor de "grotere" (nog steeds internationaal bezien niets voorstellende) staffel van 15,001 tot en met 100,000 kWp zijn volgens het persbericht van EZ/SenterNovem er nogal wat - niet nader gespecificeerde - onduidelijkheden over details van de aanvragen, waarover meer informatie aan de indieners wordt gevraagd. In het persbericht staat hierover de volgende frase:

"Voor ... installaties (van 15 tot 100 kWp) heeft SenterNovem aan indieners van de meeste projecten die binnen de budgetgrens van 26 miljoen euro (ongeveer 70 indieners) vallen, om meer informatie gevraagd die nodig is voor de beoordeling van de subsidieaanvraag."

Hieruit kunnen we niet anders concluderen dan dat uit de gigantische hoeveelheid aanvragen voor de "bedrijfsmatige" categorie (status 6 mei: 2.805 stuks met een totaal aangevraagd nominaal vermogen van maar liefst 222,1 MWp!), waarvan al op de startdatum 6 april 2009 duidelijk was, dat er direct geloot moest worden (i.t.t. voor de "kleine" categorie waarvoor dat toen nog niet bekend was, maar wat uiteindelijk ook daadwerkelijk blijkt te zijn toegepast), er slechts 70 projecten die binnen het scharrige budget van 26 miljoen Euro voor 5 MWp (gemiddeld zo'n 371.000 Euro SDE subsidie over 15 jaar lang per project...) vallen, in aanmerking gaan komen voor subsidie. Mocht om wat voor reden dan ook er een of meer van die projecten alsnog niet als "valide" worden beschouwd en dus worden afgewezen, zal er opnieuw moeten worden geloot om een of enkele van die 2.735 (!) niet ingevulde andere aanvragen "toe te laten" tot die volkomen dichtgecapte en aan extreem knellende leibanden en een infuus liggende categorie. Bedrijven die tot de "gelukkigen" zullen behoren, slechts 2,5% van het totaal aantal op 6 mei voor deze categorie bekende aanvragen, en slechts 5 van de in totaal 222,1 MWp (status 6 mei) = 2,3% aangevraagde capaciteit, zullen volgens het persbericht "vóór 1 september" een beschikking mogen verwachten. En dan is er slechts nog een miezerig deel van de totale theoretische jaaropbrengst voor 2009 te verwachten (als het je al lukt om ultrarap een volledig goedgekeurde netaansluiting voor de installatie te krijgen, wat extreem onwaarschijnlijk is). De opbrengst van de maanden september tot en met december (let wel: voor die maanden zal het "subsidietarief voor 2009" gelden, daarna wordt het gegarandeerd lager!!!) is bij de "suboptimaal" opgestelde installatie van Polder PV slechts 22% van de totaal haalbare jaaropbrengst (optelling maandaandelen langjarige gemiddelde bij Polder PV). Qua aantal aanvragen valt in ieder geval voor de tweede staffel 97,5% buiten de boot... Conclusie, alweer, voor de zoveelste maal: een verloren jaar voor zonnestroom in het oliedomme, chronisch aan de gasvloek lijdende NEEderland...

Deze onwaarschijnlijke, bezopen ambtelijke bureaucratie, is in Duitsland volslagen ondenkbaar, waar van 1 januari tot en met 31 december een ieder die dat wil zonder dit soort hersendodende ambtelijke gedoe en gezever, en het eeuwige "wachten" (Energeia was buitensporig positief en mild in hun bericht over de klaarblijkelijk "meevallende" wachtperiode van 15 weken bij de vele duizenden indieners...), zijn/haar PV-systeem gewoon aan het net kan laten koppelen zonder ook maar 1 seconde last te hebben van ambtenaren die kunnen (of mogen) "ingrijpen" in dat proces...

Blunder, installatiegrootte en toch maar zelf doen?
Typische EZ blunder in het boven weergegeven citaat: niet "tot" 100 kWp, maar "tot en met", zoals het in hun bloedeigen Staatscourant publicatie (nr. 60) van 27 maart 2009 ("Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie 2009") staat genoteerd in artikel 8, lid 1 sub b (mijn vetdruk): "... groter dan 15 kWp en kleiner dan of gelijk aan 100 kWp..."!!!

Wat we ook uit het miezerige getal van 70 "in de toekennings-pijplijn zittende" aanvragen voor de bedrijfsmatige categorie kunnen destilleren, is dat, aangezien er slechts 5 MWp (equivalent aan die beruchte 26 miljoen Euro) voor deze staffel was toegestaan (zelfde Staatscourant publicatie), de gemiddelde toegekende, puur door toevallige loting ontstane installatiegrootte binnen deze "grote" categorie neer zal komen op 71,4 kWp per project. Dat is aardig, maar het stelt, zoals al vaker door Polder PV te berde gebracht, niets voor in internationale context. Met "innovatie" heeft het allemaal in ieder geval geen drol te maken, want zo'n project is slechts zo'n 400 standaard 175 Wp modules op een industriedakje qua grootte. Dat soort "doen we d'r effe tussendoor projectjes" worden dagelijks aangelegd (ongecapt!) in Duitsland, Vlaanderen, Italïe, U.S.A., en noem ze allemaal maar op.

Je zou het bijna als progressief bedrijf helemaal op eigen houtje gaan doen, met dit soort inspiratie dodende "marktomstandigheden". De moduleprijzen zijn immers nog nooit zo spectaculair laag geweest. Photon meldde eind juli [pdf] dat sinds begin dit jaar aanzienlijke verdere prijsdalingen tussen de 25 en 27% zijn gesignaleerd bij zonnepanelen. Volgens Solarbuzz ligt in ieder geval de moduleprijs voor Europa al dik 20 eurocent/Wp onder het vorige dieptepunt (bereikt door de "leercurve" voordat tijdelijk de markt door de siliciumtekorten werd "overvallen"), en zakt die prijs nog steeds flink verder omlaag. Zelfs modules uit Europese landen doen het volgens het Photon document al voor gemiddeld 2,33 Euro/Wp op de spotmarkt, Chinese modules zijn nog veel goedkoper en worden al onder de 2 Euro/Wp aangeboden ("ab Werk", ook wel "gate factory" prijzen voor kristallijne modules van zelfs 1,62 Euro/Wp zijn reeds normaal). Dan kun je dus meteen beginnen, zelf op zoek gaan naar goede aanbiedingen resp. betrouwbare leveranciers, en de vreselijke SDE bureaucratie, en alle daarvoor blijkbaar benodigde "informatieverzoeken" van ambtenaren gewoon de rug toe keren. Dan ga je gewoon dit jaar nog van bil met een aan het net gekoppelde "doe het zoveel mogelijk zelf" installatie...

Stuitend
Ronduit stuitend in het korte EZ/SenterNovem persbericht is de frase "Zij kunnen nu overgaan tot realisatie". Waarbij door EZ gesuggereerd wordt dat je er "beter" aan zou doen om duimen te draaien totdat SenterNovem "de zegen heeft gegeven" aan jouw project middels een verstuurde beschikking. Reminder: 66% van de aanvragers (kleinste staffel) is sowieso buiten de boot gevallen dit jaar, dus die "mogen" van EZ nog minimaal een jaartje langer duimen draaien zonder enige kans op zekerheid bij de volgende tombola! EZ suggereert dus tevens dat je pas na het ontvangen van die felbevochten beschikking "An die Arbeit" zou moeten gaan. Wat natuurlijk gelul van het zuiverste water is. Veel SDE aanvragers hebben direct nadat ze op 6 april hun aanvraag al of niet elektronisch in de bomvolle brievenbus van SenterNovem hebben doen belanden, alles uit de kast gehaald om een fikse PV-installatie op hun huis te krijgen, en de stekker van de omvormer direct in het stopcontact geprikt. Vanaf dat niet door ambtelijk gemanipuleer gerealiseerde vroege tijdstip "verdienen" deze zeer verstandige lieden in ieder geval reeds aan de Wettelijk verplichte (art. 31-c E-Wet) saldering elke dag reeds een klein stukje van hun zuurverdiende, uit eigen zak betaalde installatie weer terug. Talloze indieners "zien wel" of ze die beschikking zullen ontvangen, en ze halen hun schouders op als ze hem ondanks alle Haagse poeha niet krijgen. Je gaat natuurlijk niet eeuwig op diverse ambtelijke instellingen en volslagen bezopen extra meetkosten op je afwentelende netbeheerders zitten wachten om de hernieuwbare energie revolutie van eigen dak nog langer uit te stellen, toch? Je zou wel gek wezen!

"Innovatie"
Een andere tale-telling opmerking in het stukje in de Telegraaf over de miserie die goedlachs en vrolijk naar buiten gebracht blijft worden door EZ (door de ergste details niet in hun persbericht te zetten):

"Een woordvoerder van EZ stelt dat het ook nooit de bedoeling is geweest om maar iedereen te subsidiëren die zonnepanelen wil plaatsen. De zogeheten SDE-regeling moet duurzame innovatie slechts op gang brengen. „Het is een beperkte pot. Wie het eerst komt, die het eerst maalt.”"

Waarmee maar weer eens is aangetoond dat die "woordvoerder van EZ" voor de zoveelste maal heel erg vet uit de nek zit te kletsen. Want hij (?) impliceert hiermee (a) dat EZ sowieso maling heeft aan "veel aanvragen", en vindt dat die sowieso nooit zullen moeten worden toegekend, zelfs al zou daarvoor ruimte in het Staatsbudget zijn geweest dan wel door het parlement worden afgedwongen. En (b) dat het uit de tombola - we mogen hopen bij toeval - "selecteren" van slechts 34% van de aanvragen blijkbaar als ("het begin van") een van de grootste innovaties van deze eeuw gezien moet worden in de ondersteuning van hernieuwbare energie. De "woordvoerder" spreekt zich met de laatste opmerking alweer tegen. Het principe "Wie het eerst komt, die het eerst maalt" heeft uiteraard geen ene rotmoer te maken met innovatie. Dat "principe" is gewoon een zeer effectief martelwerktuig in de handen van de Inquisitie van EZ om alle innovatie (in zonnestroom) dood te kunnen knuppelen. Nog een keer het volstrekt niet van toepassing zijnde begrip "innovatie" uit de mond van een EZ medewerker (Ministers, Staatssecretarissen en Directeuren Generaal incluis) als het om de SDE voor zonnestroom gaat, en deze moet op het schavot. Op het Binnenhof!

Lichtpuntje?
Enige "lichtpuntje", voor wat het dan ook waard is: in het Telegraaf stukje wordt gerept van "meer geld" voor SDE ronde numero drie die reeds vanaf 1 januari 2010 van start zou moeten gaan, dus drie maanden vroeger dan de vorige 2 rondes. Zelfs als Diederik Samsom het voor elkaar gaat krijgen om die al eerder door Van der Hoeven impliciet afgeschoten "verschuiving van toekomstig budget van wind op land naar zonnestroom"** alsnog er door te drukken (volgens het Telegraaf stuk gaat ze het nogmaals "bekijken"...), zal het volgens Polder PV nog steeds niet genoeg zijn om de in de praktijk gebleken onverzadigbare honger naar zonnepanelen via SDE subsidiëring te bevredigen. Want het zou betekenen dat er dan i.p.v. 15 MWp ("goed" voor 62 miljoen Euro) er nog steeds maar 15 + ((72/62)*15) = 32,4 MWp gerealiseerd zou kunnen worden voor uitsluitend de "kleine" staffel. Er was echter volgens EZ op 6 mei 2009 al voor deze categorie 36,8 MWp aangevraagd, dus alleen al voor deze staffel blijven met dat bedrag er projecten buiten de boot vallen en neemt de almaar groter wordende volkswoede door volslagen willekeurige afwijzingen van aanvragen alleen maar nog meer toe. En dan heb ik het nog helemaal niet gehad over de monsterachtig overtekende (qua aangevraagd vermogen: 4.442,0%...) tweede staffel voor bedrijven, waar dan helemaal geen "financiële ruimte" meer voor zou zijn (en wat hoop ik echt tot een stormloop van goed in het pak zittende bedrijfsmanagers op de stoep van EZ zal gaan leiden). Ik wens het parlement een "gezegend" overleg in het najaar toe. Ik ben, zoals gebruikelijk, en getriggerd door een reeds twee jaar durende, keihard in de praktijk gebleken lijdensweg genaamd de SDE, niet gerust op een acceptabele uitkomst. En die heeft alles te maken met de bewust opgezette structuur en de duivelse pitfalls van de door EZ in elkaar gekachelde SDE regeling...

Lees tot slot ook nog maar weer eens mijn eerdere stuk (20 april 2009) "Schuiven maar weer met 72 miljoen extra?"

* Er is in het Energeia stuk geen enkele aanwijzing terug te vinden dat de "niet beschikte" stapel van in totaal 4.817 aanvragen in extremo vervuild zou zijn door een enorm percentage "dubbele" dan wel "foute" aanvragen die alleen om die reden al niet als (correcte) "aanvraag" in behandeling genomen zouden worden door SenterNovem. Een verondersteld (extreem) hoog percentage van kunstmatige uitval zou ook uitermate onwaarschijnlijk zijn, want van de ca. 10.000 aanvragen (Kamerbrief EZ van 20 februari 2009) voor de SDE 2008 werden er uiteindelijk toch maar liefst 8.000 toegekend, een "score" van 80 procent, dus. Het is uitermate onwaarschijnlijk dat dat hoge percentage fundamenteel veel lager zou liggen in 2009 vanwege nergens vastgelegde of toegegeven "unieke omstandigheden" tijdens de SDE 2009 ronde. De door journalist Frank Straver geïnterviewde woordvoerder De Krijger van SenterNovem gaat bij navraag over het waarom van de "relatief snelle" (...) afhandeling van de SDE 2009 door een vergelijkbaar team van 22 mensen als in 2008, niet in op grootschalige uitval van verkeerde of dubbele aanvragen, maar hij wijt het snellere werk (voor 3 MWp minder aan financiële ruimte en minder aanvragen) aan "routine" bij de SenterNovem medewerkers...

**
72 miljoen Euro, bij de heer Samsom's politieke collega's slecht in de aarde vallende suggestie tijdens weer zo'n dodelijk vermoeiend en in essentie vruchteloos polderoverleg, zie bericht van 19 mei 2009.

http://www.ez.nl/Actueel/ ... /toezeggingen_subsidie_zonnepanelen (scharrig persbericht EZ van 28 juli 2009)

http://www.duurzameenergiethuis.nl ... toezeggingen-subsidie-zonnepanelen-van-senternovem-2484.html (zie ook reactie onderaan het bericht)
http://www.energeia.nl/news.php?ID=40728 (niet publiekelijk toegankelijk, bericht van 28 juli 2009)
http://www.mdweekly.nl/915623/huiseigenaren-lopen-massaal-subsidie-mis (kort nieuwsbericht)
http://www.photon.de/presse/grafiken.htm (actuele grafieken op website van Photon met o.a. prijsdalingen modules)
http://www.telegraaf.nl/overgeld/rubriek/consument/4512122/__Run_op_subsidie_zonnestroom__.html (bericht van 30 juli 2009 met ranzige opmerkingen van de EZ woordvoerder)


2 augustus 2009: Grafiek update Polder PV. Veel te laat eindelijk vrijwel alle grafieken ververst op Polder PV. Hieronder ook het achterstallige onderhoud aan de jaargrafieken voor 2008 (waarvan de resultaten trouwens wel al af en toe in de updates voor de totaaloverzichten sectie waren te zien). Nu dus de hele zooi on-line, behalve (nog) de seizoensoverzichten.

Juli 2009 was net als mei en juni een mooie zomerse maand, met opvallend overeenkomstige maandopbrengsten. Weliswaar is de maand"switch" juni/juli i.v.m. vakantie geïnterpoleerd (m.b.v. de nauwkeurige daggegevens van collega Blauwe Hoek uit Spijkenisse), en is daar dus een lichte onzekerheidsmarge. De werkelijke omvormer meterstand (geaccumuleerd van 12 OK4-E exemplaren) zal niet ver daarvan hebben afgelegen (de meterstanden van 6 juli waren bekend, en daarvan is terug in de tijd geïnterpoleerd, met meename van een correctiefactor van de verschillen in genormeerde opbrengsten tussen Polder PV in Leiden en de Blauwe Hoek in Spijkenisse). De gemeten resp. geïnterpoleerde maandopbrengsten voor mei-juli waren:

  • mei 2009 162,026 kWh (131,3 kWh/kWp)
  • juni 2009 160,485 kWh (129,8 kWh/kWp) interpolatie
  • juli 2009 161,621 kWh (130,8 kWh/kWp) interpolatie

Rob de Bree van Siderea.nl (waar u trouwens gratis voorspelde kWh/kWp data voor de zomermaanden in een forse serie lokaties in Nederland kunt downloaden) mailde me zijn voorspellingen voor Polder PV op basis van zijn nauwkeurige prognoses (afwijking voor mei en juli slechts 3%) en kwam voor juni voor het langjarige 1,02 kWp deelsysteem op een 10% afwijkende waarde uit (te laag), wat vooralsnog niet door langdurige omvormer defectjes verklaard lijkt te kunnen worden. Juni was een bovengemiddeld warme zomermaand (zie archief KNMI), mogelijk ligt daar de basis voor een verklaring, omdat de OK4 omvormers bij Polder PV binnen in huis hangen en niet actief worden gekoeld. Mogelijk dat het warme weer een bovenmatig negatieve rol speelt in onze specifieke situatie. Het zal lastig zijn om die claim hard te maken. Polder PV ligt er in ieder geval niet wakker van. In 2008 genereerde hij immers al 91% van zijn totale jaarbehoefte aan elektra.

Polder PV was het grootste deel van de maand juni op vakantie, maar kon op basis van de direct voor en direct na de vakantie vastgelegde omvormer meterstanden de verschillen tussen de omvormers in diverse deelgroepen nauwkeurig vaststellen, en die zijn niet groter dan 3% (binnen de groep met 4 108 Wp modules in de achterste rij, daar zitten enkele structureel iets minder goed presterende exemplaren in waardoor de structurele afwijking van deelgroep gemiddeldes daar het grootst is). De totale geëxtrapoleerde "verliezen" door sporadisch dagdelen uitgevallen, aan (bewezen) tijdelijke appelflauwte lijdende OK4-tjes bedroegen dit jaar bij PPV slechts 1,6 kWh totaal op een gerealiseerde totale opbrengst van al 651 kWh (eind juli 2009), ongeveer 0,2%. De huidige "verloren salderingswaarde" bij mijn huidige Greenchoice variabele prijs komt daarmee uit op slechts 38 Eurocent. Dat kan Polder PV wel "hebben", zelfs in crisistijd...

De totale productie bij Polder PV van januari tot en met eind juli bedroeg al 69,2% van het langjarige totale jaargemiddelde. Dat is dik een procent meer dan de gemiddelde opbrengst van de maanden januari tot en met juli over de periode sinds 2001 waarover bij Polder PV over het 1,02 kWp deelsysteem vrijwel continu is gemeten. Het is dus een "iets beter dan gemiddeld jaar" tot nu toe bij ons (kan op andere lokaties en met verschillende systeemcondities anders uitpakken!). Van enige mate van structurele, aantoonbare "degradatie" (verminderde opbrengst in de loop van de tijd) is bij Polder PV zelfs na 9 jaar nog niets te bemerken. Trendlijnen en voortschrijdende gemiddeldes over het volledige traject van de oudste 4 (93 Wp) modules laten vrijwel geen structurele daling zien. Bij het Fraunhofer ISE lab in Freiburg zijn ook nauwelijks degradatieverschijnselen gemeten in hun al veel oudere (kristallijne) module opstellingen. Zonnestroom is een hartstikke betrouwbare en duurzame investering, dat blijkt maar weer...

Overigens bleek bij het maken van de grafiek updates dat Polder PV een nieuw productierecordje heeft gebroken sinds de 2 laatste 108 Wp modules (pal zuid gericht) in het systeem zijn opgenomen: Op 2 juni 2009 bracht het totale PV-systeem een mooie hoeveelheid van 7,63 kWh op de teller. Een nieuw absoluut productierecord bij PPV (met 1,236 kWp installatie en suboptimale, lange DC bekabeling), die gemiddeld genomen per dag iets meer dan 3 kWh zelf verbruikt. Een mooie "spaarpot" voor als het straks weer donkerder gaat worden in de onafwendbare winterperiode.

Voor grafieksecties zie:

Sonnenertrag
Vergeet u s.v.p. niet direct uw maandproductie gegevens in te voeren in uw Sonnenertrag dossier? Dan kunnen we van zo actueel mogelijke data genieten. Let s.v.p. op dat u, indien u een stapsgewijs uitgebreide installatie bezit, slechts van een langjarig deelsysteem de productiedata en het bijbehorende nominale vermogen opgeeft, anders worden de volautomatisch gegenereerde genormeerde kWh/kWp grafieken een zooitje en klopt er niets van de daaruit berekende "prestatie" van Nederland in de database! Dit is een typisch "Nederlands fenomeen" vanwege de chronisch slechte ondersteuningsregelingen in Nederland, wat mensen vaak heeft genoopt tot "voorzichtige uitbreidingen in de loop der jaren", al naar gelang de toestand van de pecuniabarometer op de spaarrekening. In het extreem stimulerende en laagdrempelige Duitsland en Vlaanderen wordt vaak gewoon in een keer het hele dak volgeplempt en kennen ze dat typische Hollandse probleempje bijna niet...


1 augustus 2009: Komkommertijd in troubled times. Bij de in de zomerperiode onder "nieuwstekort" zuchtende media kom je soms hilarische berichten tegen om de sjeu er een beetje in te houden voor de achterblijvers in den lande (hoezee voor de niet-vakantiegangers, zeker als ze het rustig aan doen met het energieverbruik). Een van de hot-issues momenteel is toenemend wetenschappelijk bewijs dat zonnebanken een verhoogd risico op huidkanker genereren. Iets wat een beetje nadenkend mens natuurlijk ook wel zelf kon uitvogelen, zeker bij onverstandig langdurig en/of frequent gebruik door de op extreme bruinkleuring gefocuste medemens. Maar goed, de kogel is door de kerk en de branche verdedigt zich uit alle macht dat het allemaal best meevalt, en dat er "slimme apparatuur" wordt ingezet die er volautomatisch zorg voor zou dragen dat je niet te hoge lichtdoses krijgt. En dat je op het strand ook niet door de zonlichtpolitie wordt opgepakt wegens ontoelaatbare roodbruining en verhoogd risico op schandalige gesocialiseerde kostenverzwaring voor de gezondheidszorg... Dus is het weer bal bij de kranten, van de volkse Telegraaf tot aan het gedistingeerde NRC doen ze er allemaal geheel op eigen wijze aan mee.

Toch liet dit "thema" ook Polder PV niet onberoerd, al zal het hem allemaal niet direct treffen. Want hij zit voor zijn lezers eigenlijk al extreem langdurig achter de computer met het zwak stralende TFT schermpje te werken. Slechts de bezoeken aan de volkstuin, het sporadische gestoei met wat steenbokken hoog in de UV-rijke Alpen, en het standaard zonlicht wat tot hem komt tijdens de regelmatige fietstochtjes de stad in, zullen de polderknaap van wat gezonde bruining voorzien. Gaat helemaal vanzelf, daar heeft de webmaster van Polder PV echt geen bezopen kunstmatige, fossiel opgewekte elektra verspillende zonnebank voor nodig (als 't ie al in ons krap bemeten appartement zou passen).

Maar, zon- en kunstlicht liggen dicht bij de favoriete thema's van Polder PV, uiteraard. En op de fiets in de stralende zon naar de natuurvoedingswinkel viel hem een prachtig thema in voor weer eens een ouderwetse polderiaanse cartoon. De laatste is al van veel te lang geleden (zie de kunstwerkjes gelinkt op de "Brinkhorst" pagina). Het gevolg van een overbezette agenda, volle mailbox, en duizend en een nieuwtjes over zonnestroom die staan te gillen om opgenomen te worden op Polder PV. En ook het ietwat banale feit dat tekenen de polderknaap niet echt goed af gaat (ja, ik ben nog steeds op zoek naar een tekenaar met trek in energetische cartoons voor publicatie op Polder PV...).

Het idee was echter te leuk om te laten varen, ik stond helemaal te soppen van het idee, dus dan moet je d'r ook werk van maken en er zonne-energie in steken om dat idee werkelijkheid te laten worden. Dus krabbelde Polder PV wat op het papier, zette hij de scanner aan, pakte hij de elektronische kleurpotloodjes d'r bij, plakte en knipte dat het een lust was met bits en bytes ... En flanste voor u speciaal vanwege de maandwisseling (en weer een gezonde [geëxtrapoleerde] juli opbrengst van maar liefst bijna 162 kWh, genormeerd 131 kWh/kWp) een nieuwe cartoon met bijbehorende verhaaltjes in elkaar:


Na de zonnebank de PV-flasher in verdacht licht

Niet alleen de tere huid van de zonnebank bezoekers (meestal van vrouwelijke kunne), ook het "gevoelige" oppervlak van zonnecellen blijkt onder bepaalde omstandigheden kwaadaardig te "woekeren". Er wordt in sommige circuits reeds gesproken van "kankercellen", en vooral in de Leidse regio (domicilie van Polder PV), vindt die uitdrukking in de volksmond reeds gretig aftrek (fonetisch: kângkûhrselluh!). Direct na de eerste "bevindingen" verlegde de aandacht van de autoriteiten zich van de verdachte zonnebanken die de huid harer gevoelige onderdanen met massa's fotonen bestookten naar die duivelse machines die de steeds populairder wordende zonnecellen met "brute force" bombarderen in tot voor kort nauwelijks bij het grote publiek bekende "flashers". De fotokanonnen die de arme zonnestroompaneeltjes bombarderen met een lichtflits zodat het zogenaamde nominale STC vermogen van elk individuele module bepaald kan worden. De pers werd wakker in komkommertijd en een typisch hollandsche, breed uitgemeten rel was geboren. Met name na een door de minister van EZ verordonneerde inval in een pand in Amsterdam Zuid waar die vermaledijde martelmachines worden geproduceerd. De plotsklaps in het leven geroepen pressiegroep RAZZ (Redt de Arme Zonnecel!) heeft ook al harde acties aangekondigd - de organisatie is inmiddels als "potentieel terreur-fähig" aangemerkt na veldonderzoek door de AIVD.

Het FAKE/Desinformation Department van Polder PV deed voor u verslag in de vorm van wat krantenkoppen, een "typisch" nieuwsbericht uit de lawine van verslagen, en een cartoon. Klik op de roodomrande plaatjes voor (leesbare) uitvergroting.

(KLIK op plaatje voor uitvergroting)

INVAL ZONNEPARK AMSTERDAM
FLASHER PRODUCENT FLITSCO DICHT

Amsterdam/Den Haag - van onze energie correspondent

Frauke Simsom (PvdA) en Jacqueline Jensen (SP) waren opvallend eensgezind in hun Kamervragen aan Minister van der Stopnou (EZ) n.a.v. de onverwachte, door hem – na ruggenspraak met de Minister van Volksgezondheid - verordonneerde inval van de politie bij Flitsco B.V. op het terrein van het Zonnepark in Amsterdam Zuid. Flitsco B.V. is onderdeel van het internationaal opererende, succesvolle Flash Inc. Een concern wat voor de jaarlijks met 50 procent groeiende zonnestroom markt zogenaamde "flashers" produceert. Dit zijn apparaten die zonnepanelen vlak voordat ze worden verpakt en de fabriek verlaten bestralen met een lichtflits onder gestandaardiseerde testcondities. Daarmee wordt het zogenaamde nominale "STC" vermogen bepaald, een van de belangrijkste normatieve kwaliteitscriteria van op de internationale markt verkochte zonnepanelen. Er ontstond enige commotie in de Tweede Kamer doordat Simsom in haar vragen repte van "technofobische, buitensporig misplaatste, door desinformatie gevoede, de zonnestroom branche ernstig schadende en allergische reactie van de Minister van Economische Zaken". Zij beschuldigde de Minister misbruik te maken van de nationale rel die ontstond n.a.v. recente bevindingen dat zonnebanken aantoonbaar kanker veroorzaken, waarna door het Ministerie van Volksgezondheid de verkoop van die apparaten in de ban werd gedaan. Waarbij echter volstrekt onterechte vergelijkingen werden gemaakt met ook met hoge dosis kunstmatig gesimuleerd licht werkende "zonnepaneel-flashers". Jacqueline Jensen (SP) beschreef de uit de commotie ontstane beslissing van van der Stopnou om "het zekere voor het onzekere te nemen en uit voorzorg ook de verkoop van flashers voor zonnepanelen te laten staken" als de "zoveelste sabotagepoging van een Ministerie wat het niet kan verkroppen dat de zonne-energie business na jaren van tegenwerking vanuit EZ uiteindelijk haar bestaansrecht heeft bewezen en met hoge exportquota bewijst een volwaardig speler op de explosief groeiende internationale zonnestroom markt te zijn". Er is echter nog steeds geen uitzicht op het op korte termijn opheffen van het verkoopverbod voor Flitsco B.V. Het in San Francisco zetelende moederbedrijf heeft "passende" juridische stappen aangekondigd tegen de Staat der Nederlanden. De heer van der Stopnou noch de persvoorlichtster van het Ministerie waren voor commentaar bereikbaar.

 

(KLIK op plaatje voor uitvergroting)

Note: This is a Polder PV production, FAKE/Desinformation Department.

More FAKE news

7 years after Nine Eleven: Carte Blanche...
Zonnepanelenbezitters blazen electriciteitscentrales op
Gezocht Minister van Inefficiënte Energie Zaken (m/v)


<<<51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40>>> highlights JSS22


© 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP