balance of monthly electricity consumption and solar energy production
consumptie vs. productie

links

PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Meterstanden netbeheerder
(monthly electricity consumption and production/energy household)

Maandelijkse verbruiks- en productiedata (energiehuishouding)

1. Introductie
2. Veranderingen in stroomcontracten en energieleverancier
3. Grafieken
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ministring alle jarenEen persoonlijke, practische invulling van het Kyoto protocol
Think globally, act locally!
Verduurzaming van het eigen huishouden: elektriciteitWhat a beautiful planet we have!
The Kyoto protocol has been introduced to keep it that way, for us and for the generations to come. In this section we show how we have drastically made our electricity consumption sustainable since the year 2000, one of many possible ways to contribute to "Kyoto" and to have a better life as well.

1. Introductie

In deze deelsectie worden de maandelijkse consumptie- en productiecijfers voor elektriciteit in ons huishouden gepresenteerd per jaar. Deze worden afgeleid uit de meterstanden van de ("salderende") analoge draaispoelmeter van de netbeheerder. In principe worden door mij elke eerste dag van de maand alle meters inclusief de elektriciteitsmeter uitgelezen. Doordat dagelijks ook de meterstanden van alle inverters van ons PV-systeem worden opgenomen, kunnen we exact bepalen hoeveel elektriciteit we per maand "netto" afgenomen hebben van het elektriciteitsbedrijf, hoeveel we zelf hebben opgewekt, hoeveel we daarvan geconsumeerd hebben en hoeveel we op maandbasis netto aan het net hebben teruggeleverd. In de op deze pagina getoonde diagrammen zijn deze data zodanig (gestapeld) weergegeven dat we in een oogopslag een nauwkeurig beeld krijgen van de balans tussen zelf opgewekte, verbruikte en teruggeleverde zonnestroom, hoeveel het restverbruik van door het energiebedrijf geleverde stroom is, en hoe "dramatisch" (in positieve zin althans) onze stroommix is veranderd sinds maart 2000.


2. Veranderingen in stroomcontracten en energieleverancier

In het overzicht is middels kleurcodes het "type" van het energiebedrijf afgenomen stroom zichtbaar gemaakt; in de detailgrafieken wordt dit toegelicht, evenals de overstap op een andere energieleverancier. Pas eind 1997 werd het voor consumenten mogelijk gemaakt om groene stroom selectief "in te kopen", een keuzemogelijkheid die hiervoor niet bestond (iedereen nam zogenaamde "grijze stroom" af) en die deels te maken heeft met de liberalisering van de energiemarkt in Europa. Onze "klassieke" energieleverancier in de regio Leiden was het E.W.R. (N.V. Energie- en Watervoorziening Rijnland).

Our old, local energy provider until 1998

Toen dat eenmaal mogelijk was, zijn wij op 25 oktober 1997 uit principe direct op 100% "Ecostroom" overgestapt (er kon toen nog gekozen worden om slechts voor een gedeelte op duurzamere vormen van energie over te stappen). Na een tijdje kregen we (mogelijk als reactie op een suggestie die ik in die richting deed) een sticker in huis voor op de voordeur om aan geïnteresseerden te laten zien dat er een keuzemogelijkheid was om als burger de Nederlandse stroommix te helpen vergroenen:

Sticker for on the front door to show that we have switched to "dark green" electricity contract (wind, water and sun as resources).

In 1999 werd het E.W.R. door NUON overgenomen (met gelijkblijvende contracten) en op 15 april 2000 (ongeveer een maand nadat onze eerste 4 zonnepanelen aangesloten waren) stapten we over op het destijds meest duurzame groene stroomcontract, "Natuurstroom" van NUON, met uitsluitend stromingsenergiebronnen als kleinschalige waterkracht, windenergie en PV.

New, national energy provider NUON took over local E.W.R. company.

Door aanhoudende problemen bij de administratie van NUON, maar vooral ook om de nieuwe "donkergroene" pioniers in de elektriciteitsmarkt te steunen (die uitsluitend groene energie verkopen en geen grote hoeveelheden geld aan marketing uitgeven), zijn wij na een jaar lang de snel veranderende energiemarkt "aangekeken" te hebben, eind februari 2003 overgestapt op het meest donkergroene contract bij de pionier Echte Energie, "Schone Stroom Extra" (mix van uitsluitend in Nederland opgewekte wind- en zonneenergie).

Switch to pioneering new Dutch energy provider Echte Energie ("Real Energy") offering ONLY energy from sustainable resources.

Per 1 juli 2003 werd in Nederland de nieuwe MEP-regeling van kracht en werd bij alle energiebedrijven, het roer (nogmaals) omgegooid. Contracten werden aangepast door het gedeeltelijk wegvallen van subsidies op groene stroom. Wij kozen, mede doordat wijzelf reeds grote hoeveelheden zonnestroom produceerden m.b.v. onze eind 2001 tot 1.020 Wp uitgegroeide PV-installatie, bewust voor het contract "Blauwe Energie" bij Echte Energie, waardoor we bij somber weer, 's avonds en in de wintermaanden ons "tekort" kunnen aanvullen met stroom die in Nederlandse windturbines is opgewekt. Natuurlijk ligt er geen separate elektriciteitsleiding van Hollandse windturbines naar ons huis. We krijgen nog steeds, of we het willen of niet, in kerncentrale Borssele geproduceerde elektronen "op bezoek" in ons appartement, doch met hogere mate van waarschijnlijkheid in het Westland op grote schaal geproduceerde WKK stroom van de goed in de slappe was zittende tuinders. Maar we garandeerden in deze korte periode wel met onze bijdrage dat daadwerkelijk schone stroom in Nederland werd geproduceerd als onze zonnepanelen te weinig elektriciteit leverden. En daar gaat het om! Voor verdere toelichting, zie ook de legenda bij het overzicht.

Per 1 oktober 2008 wederom een niet gevraagde verandering (dat heet in Nederland op zijn brinkhorstiaans: "keuzevrijheid"...): Echte Energie werd opgeslokt door Eneco Energie en al of niet vanwege enkele vlammende tot prikkelende stukjes daarover op Polder PV (10 december 2006 resp. 9 februari 2007): de klanten werden uiteindelijk, toch weer verrassend, "overgeheveld" (NMa noemt dat, bij navraag, een "officiële switch"...) naar de enige overgebleven betrouwbare "groene" leverancier, Greenchoice. Omdat Polder PV al bij Echte Energie als zelf zonnestroom opwekkende klant stond aangemeld, zijn we automatisch bij Greenchoice vanaf 1 oktober 2007 "zonne-energie" klant geworden. Met een halve eurocent incl. BTW korting op de kWh prijs (en een kwart eurocent per kuub kookgas) van de zogenaamde "regioleverancier". Waarmee GC bedoelt: NUON Energie, omdat we in Leiden in het netgebied van de holding-zuster, de in 2009 feitelijk "verzelfstandigde" (splitsingswet!) monopolist-netbeheerder "Alliander" (met als "netbedrijf" Liander)* zitten. NUON werd voor honderd procent onderdeel van het Zweedse Staatsbedrijf Vattenfall in 2011, dus het plakkertje "regioleverancier" is natuurlijk al lang niet meer van toepassing...

*voorheen: Continuon, naamsverandering november 2008.


3. Grafieken

In dit gedeelte worden per jaar het maandelijks elektriciteitsverbruik en de productie van ons PV-systeem getoond. Tot maart 2000 was de consumptie eenvoudig te bepalen door de meterstanden in de ochtend van de 1e dag van twee opeenvolgende maanden simpel van elkaar af te trekken. Omdat met de installatie van het (toen nog) 372 Wp PV-systeem een deel van de eigen consumptie niet meer van het energiebedrijf werd afgenomen en de meter van de netbeheerder dus flink wat kWh minder ging accumuleren (zeker in de zomerperiode), nam het verbruik volgens die meter flink af. Echter, we hebben die "missende" kilowatturen natuurlijk wel geconsumeerd, maar die werden door de eigen PV-installatie opgewekt. Om nu de werkelijke "netto" eigen consumptie te bepalen wordt de middels het OK485 data interface bepaalde opbrengst zonnestroom (gele kolommen) in diezelfde maand "gestapeld" op de (groene) maandkolom, waardoor de bovenkant van de gele kolom de werkelijke, totale elektriciteitsconsumptie weergeeft. De bovenzijde van de grijze/groene kolommen geven dan de aan het energiebedrijf betaalde kWh aan:

Legend to "normal" monthly electricity consumption "bar" showing electricity consumed from external supplier ("green" contract) and solar electricity produced by and consumed in own household (yellow). Top of bar reveals total consumption in this month.

In april 2002 werd de productie van het inmiddels tot 1020 Wp gegroeide PV-systeem zo groot dat we op maandbasis voor het eerst een stroomoverschot kregen (mede doordat we een energiezuinig huishouden hebben) en dus het niet geconsumeerde deel aan het net hebben geleverd. Hierdoor komt de totale maandkolom gedeeltelijk "onder 0" te liggen; het gedeelte onder de 0 is de hoeveelheid aan het net geleverde "donkergroene" zonnestroom kWh in die maand, het gedeelte boven 0 onze eigen ("donkergroene") consumptie in diezelfde maand:

Legend as above; right bar in month with more electricity production (PV) than consumption. Surplus delivered into the national electricity grid (reddish bar below zero scale). Total bar length = total production of PV-system in this month.

Bij deze maandgrafieken moet men zich wel realiseren dat de kolommen een netto resultaat zijn van de meterstanden afgelezen van een salderende ferrarismeter. Het kan dus heel goed zijn dat er dagen van netto consumptie zijn geweest in een maand met een netto overschot, maar dat de totale productie zonnestroom in die maand de totale consumptie heeft overtroffen. Omdat slechts 1x per maand de meter van de netbeheerder wordt gecheckt, is niet bekend hoe de balans per dag ligt. Dat vind ik ook niet zo interessant, omdat de ene dag er een hoge consumptie is van elektriciteit (bijv. 2x een was draaien, 2x koffie zetten, de buizenversterker de hele dag aan en 's avonds een taart in de elektrische oven bakken), terwijl door een dagje uit de volgende dag de consumptie extreem laag komt te liggen (alleen basis verbruik van mechanische ventilatie op laagste stand en de koelkast). Met als gevolg dat er dus op die dag veel zonnestroom het net in gaat, zeker als het flink zonnig is. Door uit te gaan van maandcijfers worden deze grote dagelijkse fluctuaties uitgemiddeld en ontstaat een goed beeld van de gemiddelde consumptie- en productiegegevens.

Voor een interessante tabel met berekende jaarlijkse teruglever hoeveelheden voor een gemiddeld Nederlands huishouden (gebaseerd op gemiddeld energieverbruik en gemiddelde teruglevering per 100 Wp zonnepaneel), zie het nieuwsbericht van 9 februari 2005 op de PV nieuwspagina.

Als u in onderstaand overzicht op het betreffende jaarvakje klikt krijgt u de detailgrafiek te zien met een korte uitleg; voor een doorlopend overzicht in 1 grafiek, zie de sectie totaaloverzichten. De verticale as is in kWh. In de detailgrafieken betekent de Y-as tekst "Consumption/PV-yield/Feed-in": netto (elektra) maandconsumptie van het energiebedrijf/(totale) zonnestroom opbrengst in die maand/hoeveelheid aan het net teruggeleverde zonnestroom in die maand. Altijd geeft de bovenzijde van elke maandkolom de totale (bruto) elektriciteitsconsumptie van ons huishouden weer.

update: 1 september 2012/September 1, 2012
In the presentation given below we show one of the most effective contributions we make to decrease our impact on the planet and on human-accelerated climate change. Follow link for logo download info.Animation © 2005 Polder PV; follow link.
Monthly energy consumption and production in our household. Legend: grey - "grey" (non-sustainable) electricity contract; green: green electricity contract; yellow-orange (above 0) - solar energy consumed by own household; yellow-red (below 0) - solar energy fed into the grid; blue - contract windenergy from the Netherlands with sustainable energy company "Echte Energie". Y-axis in kWh.

Maandelijkse elektriciteitsconsumptie en zonnestroom productie
(KLIK op deelplaatjes voor details)
grijs: "grijze" stroom E.W.R. (tm. sep. 1997);
groen: "Ecostroom" E.W.R. (tm. 1998)/NUON (tm. 14 apr. 2000) resp. "Natuurstroom" NUON (tm. 27 feb. 2003);
geel--oranje (boven 0): in huis geconsumeerde, zelf opgewekte zonnestroom;
geel--rood (onder 0): aan net geleverde, zelf opgewekte zonnestroom;
blauw: "Blauwe Energie" Echte Energie (windenergie uit Nederland; vanaf 1 juli 2003).
Van maart tot en met juni 2003 hadden we een contract "Schone Stroom Extra" bij Echte Energie;
dit is niet zichtbaar omdat we door de combinatie energiezuinig huishouden en een extreem zonrijk jaar reeds vanaf februari zonnestroom "over" hadden en aan het net hebben teruggeleverd tot en met september van dat jaar.
oranje: (verbruiks-kolom) ongevraagde "switch" naar Greenchoice door verkoop van Echte Energie aan Eneco; automatisch ingeschreven als "zonne-energie" klant (met dubbele korting op leveringsprijs)
Voor "on-the-spot" vergelijking: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1997. Het eerste volledige jaar in ons goed geïsoleerde huurappartement op de begane grond in de Leidse Stevenshof (verhuisd eind 1996). Grijs stroom contract bij het lokale energiebedrijf E.W.R. We waren toen al jaren steeds bewuster met milieu en energiegebruik bezig, hetgeen goed te zien is aan het gemiddelde verbruik van plm. 100 kWh/maand met 2 personen (en een poes). Dit was al bijna 3x zo weinig als het maandverbruik van een gemiddeld Nederlands huishouden (273 kWh/maand, huishouden met gemiddeld 2,3 personen, cijfers 2000). Per 25 oktober overgestapt op 100% "Ecostroom" uit duurzame stromingsbronnen wind, water en zon. Mei-juni: 3 weken en in oktober 1 week op vakantie: restverbruik grotendeels mechanische ventilatie en ouder model koelkast. In oktober sterker effect doordat er door afwezigheid ook veel minder aan verlichting is verbruikt (kortere dagen). In eerste maanden veel geklust in het nieuwe huis resulterend in verhoogd elektriciteitsverbruik. Klik hier voor legenda.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1998. Gemiddeld elektriciteitsverbruik per maand licht gedaald t.o.v. 1997 (onder 100 kWh/maand); 100% Ecostroom contract. Relatief gelijkmatig verbruik van elektra met opvallende "dip" in februari. Met vakantie van 11 september tm. 8 oktober, echter nauwelijks "effect" vanwege verblijf 2 familieleden in ons appartement (poezenverzorgers). Klik hier voor legenda.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
1999. Wederom een zeer "bescheiden" verbruiksjaar, met name in de lente en vroege zomer waarbij het maandelijks verbruik bijna continu onder de 75 kWh/maand komt te liggen. Vakantie van 12 juni tm. 11 juli; hierna koelkast van tijdklok gehaald (te warm). "Dip" in november waarschijnlijk veroorzaakt door weer inschakelen tijdklok op de koelkast. E.W.R. overgenomen door NUON. Klik hier voor legenda.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2000. Eerste jaar met zonnepanelen (372 Wp vanaf 13 maart). Direct is de grote impact van de aanwezigheid van 4 zonnepanelen op het elektriciteitsverbruik van een reeds fors verduurzaamd huishouden te zien, met name in de zomermaanden. Doch ook in wintermaanden nog redelijke hoeveelheid productie ondanks korte dagen. Vakantieperiodes: 3-10 mei en 17 juni tm. 15 juli, resulterend in zeer lage verbruikscijfers in deze periodes: netto ongeveer 25 kWh/maand of minder van energieleverancier afgenomen in deze maanden terwijl totale consumptie iets onder de 75 kWh/maand lag (koelkast en mechanische ventilatie). Totale verbruikscijfers (bovenzijde maandkolommen) weer gezakt t.o.v. 1999, o.a. door nog bewuster op het elektriciteitsverbruik te letten. "Ecostroom" contract bij NUON omgezet in "Natuurstroom" contract per 15 april. Klik hier voor legenda.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2001. Door een combinatie van een energiezuinig huishouden, de aanwezigheid van een PV-systeem wat ook nog eens later in het jaar uitgebreid werd (12 oktober) tot een middelgroot systeem van 1020 Wp, is het energieverbruiks"plaatje" dit jaar erg grillig geworden. De totale elektriciteitsconsumptie blijft gemiddeld (ver) onder de 100 kWh per maand, en wordt nog eens gehalveerd in vakantieperiodes waarin slechts de mechanische ventilatieunit stroom verbruikt (19 mei-4 juni resp. 7-30 september; door overlijden van onze poes in begin van het jaar kon de koelkast tijdens vakantie uitgezet worden). Door combinatie vakantie en hoge opbrengst PV-systeem in mei is er in die maand netto vrijwel geen "externe" stroom van het energiebedrijf afgenomen (zelfde effect, doch minder sterk in september). De relatief hoge zonnestroom opbrengsten in de laatste 3 maanden (vergelijk met resultaat in 2000) zijn het gevolg van de ingebruikname van een nieuwe set van 6 zonnepanelen (648 Wp) op 12 oktober. Klik hier voor legenda.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2002. Eerste volledige jaar met 10 op ons elektriciteitsnet aangesloten zonnepanelen, met "dramatisch" (positieve) consequenties voor ons elektriciteitsverbruik bij energieleverancier NUON. Door de bijplaatsing van de 6 108 Wp zonnepanelen in oktober 2001 wordt de productie aan zonnestroom reeds in april zo hoog dat we per maand stroom "overhouden" die via onze analoge draaispoelmeter met enkel telwerk terugvloeit in het net en het telwerk van de meter hard achteruit doet lopen. Resultaat: 6 maanden achtereen ruim zelfvoorzienend en stroom terugleverend voor hetzelfde tarief als waarvoor we het (van NUON) inkopen. Het meest opvallend is het effect in de maand september: door vakantie van 30 augustus tm. 29 september vloeit een aanzienlijk deel van de opgewekte zonnestroom terug in het net (68 kWh), terwijl onze mechanische ventilatieunit (het enige apparaat wat bij onze afwezigheid aanstaat) van de opgewekte zonnestroom maar liefst 27 kWh verbruikt blijkt te hebben (in de "ruststand"!), een "sluipende" energieslurper dus. O.h.a. blijkt de totale energieconsumptie (bovenzijde van de maandkolommen) iets gestegen t.o.v. voorgaande jaren door toegenomen gebruik van de computer (ik ben zelf vaak thuis). Gelukkig wekken we die toegenomen elektriciteitsconsumptie voor het grootste deel nu zelf op uit een van de duurzaamste vormen van energie: direct uit het zonlicht! Op 14 november hebben we een zeer zuinige nieuwe koelkast met vriesvak gekocht met het Europese Energy Plus label (jaarverbruik 175 kWh): het t.o.v. november lagere totaalverbruik in december is zeer waarschijnlijk op deze aanschaf terug te voeren. Klik hier voor legenda.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2003. Wederom een "turbulent" jaar. Niet alleen in onze eigen energiehuishouding, maar vooral ook bij de Nederlandse energiebedrijven die, door de "overhaaste" beslissing van het parlement het succesvolle subsidiemodel voor groene energie (REB gelden naar verduurzaming van de samenleving doorsluizen) overboord te kieperen voor de nodige verrassingen komen te staan. Een van de gevolgen is een verandering van groene stroomcontracten. Wij waren net eind februari naar het duurzame energiebedrijf Echte Energie overgestapt met een contract "Schone Stroom Extra", maar dat werd met de invoering van de nieuwe MEP-regeling op 1 juli omgezet in een contract "Blauwe Energie" (windenergie uit Nederland). Door het extreem zonrijke (record-)jaar hebben we met ons PV-systeem zoveel zonnestroom geproduceerd dat we dit jaar maar liefst 8 maanden op rij (!) netto stroom over hadden en dus terugleverden aan het net. Vandaar dat er van ons "Schone Stroom" contract niets te zien is omdat we er (netto) niets van hebben afgenomen. Byzonder is dat we al in de wintermaand februari ruim zelfvoorzienend bleken te zijn. Van 3-28 september waren we op vakantie; het restverbruik in deze maand is voor een groot deel aan de mechanische ventilatieunit te "danken", maar voor een deel ook aan het zeer fors toegenomen computergebruik (nieuwe computer) tijdens de resterende dagen omdat ik sinds de zomer zeer intensief en langdurig aan de voorbereidingen van deze website heb zitten werken. In de eerste helft van het jaar, toen ik nog niet zo intensief met de computer werkte, lag het gemiddelde totaalverbruik rond de 75 kWh/maand. Dit is duidelijk een stuk lager dan het gemiddelde maandverbruik in 2002 (rond de 90 kWh/maand), en zeer waarschijnlijk het gevolg van de aanschaf van de nieuwe koelkast, eind 2002. Na de vakantie is ook het internet- en emailverkeer van ons huishouden fors gestegen, wat duidelijk tot uiting komt in ons uiteindelijke elektriciteitsverbruik (de "breuk" tussen de vakantiemaand september en de "werkmaand" oktober is opvallend groot). Gelukkig draaien in de winter de Hollandse windturbines flink op toeren en draagt zelfs ons eigen PV-systeem een (aanzienlijk) steentje bij in de energievoorziening! Klik hier voor legenda.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2004. Niet zo'n spectaculair jaar als 2003, maar toch zonder meer een mooi jaar voor het zelf opwekken van zonnestroom, zij het dat de zon wat traag "op gang kwam" (het eerste kwartaal bleef beduidend achter qua zonneschijn). Vandaar dat we de eerste 3 (en de laatste 3) maanden lekker veel windenergie kWh hebben afgenomen van Echte Energie, mede door ons intensieve computergebruik (het werd wel tijd, zullen ze daar gedacht hebben...). Zeer opvallend is dat in "gewone" maanden door het fors gestegen computergebruik onze totale elektriciteitsconsumptie gestegen is naar een "stabiele" 100 kWh/maand, dat is een tien- tot twintigtal kWh meer dan in de "zuinige" jaren 1999 en 2000 (toen had ik nog een Atari computer die ik slechts af en toe gebruikte en vaak zonder de harddisk aan). Gelukkig wekken wij het grootste deel van onze stroomconsumptie zelf op met ons PV-systeem. Netto teruglevering aan het net begon pas in april (beetje laat in het jaar, maar uiteraard toch leuk), wat het gevolg was van een combinatie van hoger eigen stroomverbruik en minder zonnestroomproductie (vergelijk de totale lengte van de gele balken jan.-apr. maar eens met die in het recordjaar 2003). Vakantie van 4 september tm. 4 oktober resulteert in aanzienlijke teruglevering van overtollige zonnestroom aan het net (september) en een hardnekkig fors verbruik van die vermaledijde mechanische ventilatieunit (omgerekend uit meterstanden voor en na vakantie kom ik op jaarverbruik van 246 kWh voor dat kreng, dat is bijna een kwart van ons totale elektra verbruik!). In oktober is het weer gedaan met de pret door onafgebroken werk aan de website en ondanks de productie van een behoorlijke hoeveelheid zonnestroom die mijn verbruik helaas niet bij kan houden. Wel nog steeds ongeveer 2½ maal zo weinig als een gemiddeld Nederlands huishouden... Klik hier voor legenda.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2005. Het totale elektraverbruik (incl. zelf geproduceerde zonnestroom) begint te stabiliseren op een niveau van iets boven de 100 kWh per maand door het vele werk achter de computer. Verder verbruiken we weinig elektriciteit. De "sluipverbruiker" van de nieuwe PVSAT datalogger die sinds 12 februari 2005 is geïnstalleerd is niet in de kolom voor deze maand terug te vinden aangezien het jaarverbruik van dat mooie apparaatje slechts 9 kWh is. De hoeveelheid geproduceerde zonnestroom is alweer op een aardig niveau, ondanks het feit dat het grootste deel van januari 1 van de omvormers op een 93 Wp AC module defect was (23 januari door leenexemplaar vervangen). Doordat er weer fors aan de website is gewerkt, én omdat maart niet zo'n productieve maand bleek te zijn (veel bewolking en eerste week sneeuwbedekking), is er in maart veel zelf opgewekte zonnestroom "gesaldeerd" geconsumeerd, en is het verbruik aan de "hoge" kant. In april draaien we alweer bijna "kiet", en hadden we zelfs al weer netto kunnen terugleveren aan het net, als niet 1 omvormer op een 108 Wp AC module niet reeds een maand lang vrijwel defect had geweest. In mei eindelijk "netto teruglevering", al had het fors meer kunnen zijn doordat tot en met de renovatie (30-31 mei) 1 omvormer permanent kaduuk was, er nog een tweetal een halve dag hebben "plat" gelegen, en de laatste 2 dagen van de maand het systeem vrijwel was afgekoppeld voor de renovatie. Juni en juli waren we voor de helft op vakantie, dus aanzienlijke teruglevering aan het net. De maandresultaten van deze vakantiemaanden zijn berekend uit werkelijk afgelezen meterstand door de buurman op 1 juli, en geïnterpoleerde meterstanden van de opgewekte zonnestroom voor die dag, dus de verdeling tussen de 2 maanden kan in werkelijkheid iets anders hebben gelegen. In augustus werd er weer volop en driftig aan de website gewerkt en was het ondanks de grote hoeveelheid regen toch ook regelmatig zonnig; september en oktober waren zeer zonnig, en ook in de gebruikelijk natte novembermaand was er toch nog redelijk wat zon terwijl december het jaar glansrijk met een nieuw record afsloot, al zou het wat minder kunnen met het totale elektraverbruik ...
Voor "on-the-spot" vergelijking: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2006. Ondanks een record productie zonnestroom voor de maand januari, is het totale consumptieniveau voor elektriciteit bij Polder PV door vrijwel dagelijks werk achter de computer tot ongekende "hoogte" gestegen. Hopelijk gaat dat wat minder worden dit jaar... Februari viel zwaar tegen qua productie (vrijwel continu bewolkt), maar gelukkig zakte het verbruik wat in. De productie van de zonnepanelen knalde weer lekker omhoog in mei en juni, hetgeen resulteerde in een aanzienlijke (gesaldeerde) teruglevering aan het net omdat we van medio mei tot medio juni op vakantie waren en de mechanische ventilatie als enige apparaat in huis aanstond (basisstand). Juli was een absolute recordmaand, maar doordat ik de hele tijd thuis was en veel achter de computer zat, is een fors deel van de zelf opgewekte recordopbrengst in eigen huis geconsumeerd. Augustus was dermate "nat", dat, helaas, in deze maand niet netto is teruggeleverd aan het net, hetgeen byzonder is voor zo'n zomerse maand (zie grafieken 2002-2005). September maakte weer veel goed, al werd in oktober ook een matige score behaald. Let op het behoorlijk stabiele eindverbruik (incl. zelf geconsumeerde zonnestroom) buiten de vakantiemaanden - het gevolg van het feit dat we een stabiel, laag verbruik hebben en zeer kritisch blijven op onnodig elektra verbruik. In december heeft Polder PV voor een aanzienlijk deel op elders op het Nederlands distributienet ingevoede (en door PPV betaalde) windstroom gedraaid...
Voor "on-the-spot" vergelijking: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2007. Niet al te spectaculaire start in een sombere januarimaand die ook zijn stormachtige momenten kende, gevolgd door wederom een zeer sombere februari, waarna de zon zich flink liet zien in maart: nog maar 7 kWh resterend netto verbruik, ook al omdat we een week op vakantie waren in deze maand. April sloeg wederom alle voorgaande records door het extreem langdurig droge en zonnige weer, met de op één na hoogste maandopbrengst ooit gemeten (ruim 141 kWh...). Doordat veel zonnestroom in eigen huis verbruikt werd voor o.a. Polder PV, werd er netto "maar 38 kilowattuur" teruggeleverd aan het net in deze maand. Mei was iets minder zonnig, leverde een iets bovengemiddelde hoeveelheid zonnestroom voor deze maand op, en omdat het computerverbruik vrijwel identiek was, was de netto teruglevering dus een stuk minder dan in de extreem zonrijke voorgaande maand (ondanks de langere daglengte in mei). Juni en juli waren uitzonderlijk bewolkte (en zeer natte) zomermaanden, zodat er netto slechts weinig kWh zonnestroom "over" waren die het net ingingen. Juni had een flink lager verbruik (van eigen gebakken zonnestroom) omdat ik een week in Freiburg was en dus niet de hele tijd achter de computer zat. De opgewekte kWh gingen dus niet de computer in, maar het net op (mijn partner was grotendeels overdag op het werk).

Augustus was een mooie zomermaand met een forse hoeveelheid overschot (we waren medio augustus op vakantie). Op 14 augustus, vlak voordat we op vakantie gingen, werden 2 108 Wp modules in ons systeem bijgeplaatst. September was byzonder nat en ondanks onze tweede helft van de vakantie en het grootste deel van de niet in huis verbruikte stroom het net opgaand, was de totale productie in die maand (totale lengte van de balk) bedroevend slecht. In oktober werd er weer volop aan website e.a. internet gebeuren gewerkt en werd Polder PV (ongevraagd) geswitcht naar de enige overgebleven (betrouwbare) 100% groene energieleverancier Greenchoice (Echte Energie is verkocht aan Eneco Energie). December was behoorlijk zonnig (hakken over de sloot recordmaand), en er kon een redelijk deel van de benodigde elektriciteit in deze wintermaand zelf opgewekt worden. De ongevraagde "switch" naar Greenchoice is zichtbaar gemaakt met oranje "verbruiksbalkjes" omdat wij door hen worden ingedeeld als "zonne-energie" klant (we krijgen daardoor een twee maal zo hoge korting op de leveringsprijs als de niet-zonnestroom producerende klanten van deze leverancier).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2008. Het elektraverbruik bij Polder PV is behoorlijk gestegen door extreem intensief computerwerk aan zowel de website als aan tientallen e-mails, in de eerste maanden van het jaar vooral veroorzaakt door de gigantische chaos rond de invoering van de SDE regeling die per 1 april is ingegaan. De opbrengst aan zonnestroom is gelukkig aanzienlijk, mede veroorzaakt door de bijplaatsing van 2 nieuwe 108 Wp modules die pal op zuid geplaatst het uitstekend blijken te doen. Met name februari had veel zeer zonnige dagen. Omdat we vrijwel de gehele maand mei op vakantie waren, is de netto teruglevering aan het net in deze zonnige maand met de 2 nieuwe modules erbij tot een enorme 115 kWh opgelopen (met als gevolg dat ik in alle grafieken de Y-as heb moeten aanpassen). Ook in juni was ik een week weg (kon dus ook niet achter de computer werken), wat in een hoge netto feed-in van onze zonnestroom overschotten op het net resulteerde (67 kWh gesaldeerd "over"). Vanaf september zijn we net aan weer iets meer aan het "afnemen" dan dat we "produceren", en wordt weer een groter deel netto van het net betrokken, al blijft het totale verbruik binnen de perken en is in oktober nog steeds bijna driekwart van het totale verbruik met eigen schone productie afgedekt
.
Voor "on-the-spot" vergelijking: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2009. Door enkele buitenlandse reizen werd er al snel in 2009 fors teruggeleverd door tijdelijk optredende overschotten in het huishouden van Polder PV. In april waren we ruim een week in Denemarken, eind mei was ik anderhalve week in Beieren (o.a. Intersolar), en in juni waren we bijna de hele maand op vakantie in Italië. Aangezien dan op de mechanische ventilatie na alles bij ons van het net is gekoppeld (behalve natuurlijk de zonnepanelen!), houden we in die periodes flink schone stroom over die volautomatisch en verliesloos naar de buren vloeit. Resultaat voor juni: een record gesaldeerde teruglevering (overschot) van maar liefst 122 kilowattuur. De zomerperiode was zeer zonrijk, resulterend in een zeer hoog aandeel zelf verbruikte, en ook aan het net teruggeleverde zonnestroom (gesaldeerd). De herfst en winter waren echter relatief somber zodat er een forse hoeveelheid van het net moest worden betrokken (donker oranje delen van de kolommen).
Voor "on-the-spot" vergelijking: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2010. Een relatief zonnerijke zomer tussen twee behoorlijk koude en sombere winterse periodes maken 2010 geen record jaar. Zowel niet qua productie als qua verbruik, wat juist licht is gestegen door voortdurend werk aan Polder PV. En daarbij kwam dan zowel een positief als een negatief punt. In april kwamen er twee 50 Wp Kyocera modules bij die de productie in positieve zin hebben beïnvloed vanaf dat moment. In oktober echter moest voor het grootste deel de installatie volledig losgekoppeld worden van het net vanwege een omvangrijke dakrenovatie. Ook ervoor en erna hebben we nog last van partiële beschaduwing gehad. Dus qua totale productie was het een tegenvallend jaar. Maar met 90% van het eigen verbruik zonnig afgedekt hoeven we desondanks niet ontevreden te zijn...
Voor "on-the-spot" vergelijking: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2011. Een relatief sombere januari maand met echter ook enkele zeer zonnige dagen en relatief hoog stroomverbruik. Februari zeer somber, maart tot en mei zeer zonnig en extreem droog (record droogte voorjaar sinds start metingen 1901), juni en juli fors tegenvallend, sterk bewolkt en wisselvallig, juni dieptepunt voor die maand sinds start metingen, maar bij ons "gered" omdat we die maand op vakantie waren en dus een fors deel van de opwek het net op vloeide. Ook augustus was niet om over naar huis te schrijven. In september bleef de Ferrarismeter "gesaldeerd" stabiel gezien de identieke meterstand op 1 Sep. en 1 Okt. Oktober was verrassend zonnig (doch geen record maand voor Polder PV), en er werd zelfs op maandbasis 2 kWh terug geleverd via de Ferrarismeter (die ongetwijfeld weer direct door de buren werden opgesnoept). Het fors verminderde verbruik t.o.v. september ligt deels aan een week vakantie, en deels aan het feit dat Polder PV een nieuwe computer heeft die bijna de helft aan elektriciteit lijkt te verbruiken van zijn vorige exemplaar (derde week van september gekocht, heeft enige tijd gekost om alles aan de praat te krijgen). Het resultaat blijkt inderdaad goed merkbaar in de eerste volledige maand dat de computer in gebruik is: november scoorde veel minder extern verbruik dan normaal, wat ook nog eens versterkt wordt doordat deze maand zeer zon"rijk" was (voor een winterse maand). December was opvallend zacht, met "gemiddelde" hoeveelheid zonneschijn. Bij het uitzoeken van alle cijfermateriaal bleek in het kalenderjaar 2011 dat we exact zoveel zonnestroom hebben opgewekt als dat we in totaal hebben verbruikt: de Ferrarismeter liet rond de jaarwisseling precies dezelfde meterstand zien als die tijdens de wisseling van 2010/2011!
Voor "on-the-spot" vergelijking: 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2012. Na een matige april en juni/juli begon in augustus de zon goed te schijnen. Samen met een energiezuinige computer resulteerde dit in 2012 in hoge zonnestroom overschotten (zeker in vakantiemaand juni). In augustus zijn we o.a. meer stroom gaan gebruiken (bijv. elektrische waterkoker) om te voorkomen dat we diep in de "negatieve verbruikscijfers" zullen gaan komen.

 


© 2005-2012 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)