starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
duurzame energie "oud"
links
PV-systeem
meten=weten
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

Nieuws
andere duurzame energie bronnen p. 11
en gerelateerde zaken

25 februari 2007 - 19 mei 2007

meest recente bericht boven

<<< 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 >>>

19 mei 2007: Nog meer 31 euri gekrakeel. Het houdt maar niet op over die "teveel betaalde transportkosten". Vandaag op het Journaal hevig gemuit van de Consumentenbond die de handelswijze van de NMa zelfs door de Algemene Rekenkamer wil laten toetsen (die hebben net byzonder interessante rapportjes over zowel de gewraakte stadswarmte problematiek, als over de "oude MEP" regeling gepubliceerd). Ferd Crone (PvdA) eist dat "het teveel geïncasseerde bedrag" terugbetaald wordt aan de 7 miljoen huishoudens. Tja, Ferd. Jullie wilden die liberalisering van die krankzinnig ingewikkelde energiemarkt toch zo graag? En wat gebeurt er als je een "markt" liberaliseert? Dan gaan allerlei "partijen" die financiële belangen hebben hun winsten "maximaliseren" en alle kosten die ze normaal maken zoveel mogelijk op anderen afwentelen, beste Ferd! En als je de wettelijke mogelijkheden daarvoor niet van tevoren maximaal heb afgespijkerd, zodanig dat er geen gaten en kieren in zitten, dan gaan die "partijen" hun volledige wettelijke speelruimte gebruiken om zoveel mogelijk van dat mooie eurospullie binnen te halen, beste Ferd. En dat is dus blijkbaar ook gebeurd, als we de lezing van de NMa mogen geloven. Maar wel "binnen de wettelijke kaders"...

Ik wens Ferd en de Consumentenbond veel succes met hun pogingen om dat geld terug te krijgen. Maar ik vrees met grote vreze dat het voor de zoveelste keer verspilde moeite zal blijken te zijn en dat al die energie beter aangewend kan worden om nu eindelijk eens duurzaam handelen te gaan afdwingen, anders komen we geen stap verder.

Bron: NOS Journaal

http://www.consumentenbond.nl/actueel/nieuws/nieuws2007/110368
http://www.nos.nl/nosjournaal/artikelen/2007/5/19/190507_energie.html


15 mei 2007: Politiek gekrakeel rond de "teveel betaalde 31 euro transportkosten". Hierover had ik u al op 4 mei jl. bericht. Echter, er schijnt zelfs een heel politiek circus rond die 31 euri uitgebroken te zijn, terwijl daar in het geheel geen aanleiding voor is gezien de formuleringen van de NMa ("binnen de wettelijke kaders" en zo...). We zouden van PvdA, VVD en GroenLinks maar liefst 400-600 miljoen euri terug moeten krijgen (alsof elke netbeheerder hetzelfde zou moeten uitkeren, terwijl de NMa duidelijk aangeeft dat het bedrag verschil per netbeheerder...). Dat zou neerkomen op een "leuke" 57 tot 86 euri per huishouden... Onzin, natuurlijk. Zie NMa document (zouden ze dat eigenlijk wel lezen in Den Haag, al die racekak die de door hen gecreëerde energiebureaucratie regelmatig over onze arme hoofden uitstort?).

En die suggestie van de VVD om dan maar de energiebelasting te verlagen is natuurlijk een wel erg doorzichtige truuk om hun eeuwige stokpaardje (belastingdruk verminderen) er via de achterdeur door te rammen. Bovendien voed ik op het net mijn overschotten aan zonnestroom in voor een lekker hoog variabel EB tarief, beste Paul, dus jij blijft met je vingers af van die energiebelasting!!!!

Tenslotte, de allerergste "suggestie" die gewekt wordt komt (niet verwonderlijk) van de CDA, en (extreem verbazingwekkend) van de SP: investeer het ogenschijnlijk door de netbeheerders teveel geïnde bedrag in uitbreiding van het hoogspanningsnet rond de Eemshaven...

Op de "dvhn" link vindt u mijn reactie (onder 15 mei) op die ongelofelijke politieke blunder van de eeuw...

http://www.dvhn.nl/nieuws/noorden/article1881741.ece
http://www.fembusiness.nl/fembusiness/content/nieuws/57028/article.html


12 mei 2007: "Eventjes geduld, mep-je komt zo..." De titel van weer een lekker pittig stukje van Jan Paul van Soest in de laatste aflevering van Nieuwsblad Stromen. Hij windt zich op over het belachelijke uitstel naar (op zijn vroegst) begin 2008 voor een nieuwe MEP, zet vraagtekens bij de importantie van een binnenkort te publiceren rapport van de Rekenkamer over "de effectiviteit van de oude MEP" (van Soest voorziet alweer het nodige totaal overbodige en energie vretende politieke gekrakeel als gevolg van die publicatie), en doet er nog een schepje bovenop:

"... de lessen zijn al jaren duidelijk. De belangrijkste is: creëer een markt en zorg voor continuïteit. Die les is al jaren met voeten getreden. Als het nieuwe kabinet dat nu ook blijft doen, en de zigzaglijn van Brinkhorst en Wijn doorzet, dan zakt de investeringsbereidheid in duurzame energie in Nederland definitief tot onder het vriespunt. Alle fraaie volzinnen in het coalitieakkoord ten spijt."

Van Soest licht zijn "gewenste marktmodel" niet toe, maar dat "continuïteit in de markt" zou volgens Polder PV vertaald dienen te worden in: een voor een lange periode (20 jaar) uit te keren gestaffeld en per optie te differentiëren feed-in tarief voor alle duurzame elektrische varianten die gefinancierd dient te worden uit een kleine opslag bovenop de kilowattuurprijs. Die bij voorkeur geïnd dient te worden door de netbeheerders, en als die om wat voor reden dan ook niet mee willen werken (waar het gezien hun krankzinnige plannen met de tariefstructuur voor de kleinverbruikersmarkt helaas naar uit lijkt te zien omdat ze alle variabele kosten van hun facturen willen schrappen), laat dan het Ministerie van Financiën het maar doen, evenals de uitkering van de feed-in tarieven. Dit garandeert zekerheid, gaat volledig buiten de extreem politiek gevoelige Staatsbegroting om, en beloont zuinige elektriciteit gebruikers t.o.v. elektra zuipers (in Duitsland betaalt een gemiddeld gezin overigens op jaarbasis slechts ongeveer 12-18 Euro extra aan die EEG "Umlage", 3-4x zo weinig dan de 52 Euro die "onze oude MEP" kostte en die nooit genoeg leek te zijn [omdat het in essentie een slechte en onhoudbare regeling was]).

Er beginnen wat "intenties" over een nieuwe MEP door het gesloten politieke bolwerk naar buiten te sijpelen, en daarbij wordt gerept over een van de elektriciteitsprijs afhangende subsidie, waarvan ik u nu al op een briefje geef dat dat (a) een hopeloze nieuwe bureaucratie zal genereren omdat die tariefstructuur dus elke keer weer bijgesteld dient te worden, geverifieerd, "vastgesteld", door partijen kan worden aangevochten, en ga zo maar door; en (b) investeerders dus juist een kristalhelder en gegarandeerd terugverdientijd perspectief ontnomen zal worden, omdat er geen enkele zekerheid zal zijn dat de "bijstellingen" ook daadwerkelijk voor alle opties tot het gewenste resultaat zullen leiden en wederom extreem afhankelijk zullen zijn van politiek gemanoeuvreer en gechicaneer. Er lijken dus opnieuw "onzekerheden" in een nieuwe MEP ingebouwd te gaan worden, die investeerders eerder zal afschrikken dan verleiden. Bovendien zullen de meest gepokt en gemazelde grote energieholdings, die al kuddes juristen in dienst hebben juist voor dit soort voor hen extreem lucratieve "klussen", er voor de zoveelste keer met de trofeëen vandoor gaan. Dat is geen innovatie bevorderen. Dat is de "oude garde" in het zadel houden. En daarmee schiet het echt voor geen millimeter op, want we hebben juist een nieuwe garde nodig om ons uit het fossiele moeras te trekken!

De DE sector in Duitsland is groot geworden door tientallen, honderden nieuwkomers op de markt die doordat er financiële zekerheden in het Erneuerbare Energien Gesetz (incl. Einspeise Gesetz) zijn ingebouwd, de innovaties en de grote kostenreducties bij de nieuwe spelers hebben gegenereerd, en nauwelijks bij de grote energieholdings (die gewoon als vanouds kolencentrales willen blijven bouwen en de externe kosten daarvan als gewoonlijk op de samenleving willen afwentelen).

In dezelfde issue van Nieuwsblad Stromen ook een tale-telling stuk over de Factor macht in de energietransitie waarbij het VU onderzoeker Frans Berkhout opvalt "dat de wereld van energietransitie in Nederland zich concentreert rond een beperkt aantal onderzoeksgroepen, geldschieters en grote marktspelers", en dat Nederland te beschouwen is als een "closed shop". Dodelijk dus voor werkelijke innovatie en openbreken van het achterhaalde oude systeemdenken.

Op de achterkant van het blad tenslotte nogmaals de MEP, in de rubriek "Inzicht". Men sombert er lustig op los, want echte positieve revoluties in marktondersteuning lijken er niet te komen en er komen steeds meer signalen dat er vooral ingezet zal worden op een "verplicht aandeel duurzaam" bij energieleveranciers (grote voorstanders...), waar Cramer (VROM) het dan weer niet mee eens is omdat de Nederlandse markt "te klein" zou zijn en door de dominante positie van de grote holdings er ongetwijfeld forse prijsstijgingen zouden komen. En wat tevens zou betekenen dat door politieke druk om die stijgingen binnen de perken te houden de toch al extreem hoge import van duurzame elektriciteit uit het buitenland nog groter zal gaan maken... Er wordt voor nieuwe cq. meer bureaucratie gevreesd bij een nieuwe MEP (Schouten/MKB Nederland), Paulus Jansen (SP) pleit voor bevordering van in Nederland opgewekte duurzame elektriciteit, maar hij lijkt te suggereren dat voor de "innovatieve opties" tendering ingezet zou moeten worden, wat door velen als een slechte en bureaucratische regeling wordt gezien. Zowel André Wakker (ECN) als Kornelis Blok (Ecofys) willen vooral naar ondersteuning van grote projecten (om aan de doelstellingen van het kabinet te kunnen voldoen, maar wellicht ook gezien hun achtergrond maximaal in hun belang), wat ons in ieder geval voorlopig een duidelijke conclusie kan ontlokken:

De burger of het kleine bedrijfsleven komen in deze scenario's voor de zoveelste keer in het geheel niet aan bod en staan mogelijk definitief buitenspel. Het Duitse "model" is blijkbaar door het kabinet definitief terzijde geschoven, want het hierboven besprokene lijkt in de verste verte niet op de beste wetgeving ter wereld, het Duitse EEG (wat wordt bekokstoofd in Den Haag wordt op zijn hoogst een ambtelijke "Algemene Maatregel van bestuur"...). Blijkbaar moeten de burgers dan wel schaamteloos als de leveranciers van het ongetwijfeld vele geld voor een nieuwe MEP gezien dienen te worden, maar als ze zelf iets in/op eigen huis willen doen aan duurzame elektriciteit kunnen ze hoogstwaarschijnlijk naar ondersteuning fluiten.

Ik hoop niet dat deze voorspelling bewaarheid zal worden.

Bron: Nieuwsblad Stromen 9(8)/11 mei 2007

Zie vooral ook:

http://home.planet.nl/~windsh/07-NL.html#spoedmep


8 mei 2007: Life Cycle Analysis doet atoomjongens sidderen en beven. N.a.v. een bericht op de website van People, Planet & Profit, heb ik het door hen aangehaalde rapport "Treibhausgasemissionen und Vermeidungskosten der nuklearen, fossilen und erneuerbaren Strombereitstellung" van het Duitse Öko-Institut gedownload en gelezen. Het bevat een (poging tot) levenscyclus analyse van de CO2 emissies van "cradle to grave" van de diverse energie opwekkingstechnieken, inclusief kolencentrales (steenkool en bruinkool), atoomcentrales, maar ook op biogas gestookte centrales, al dan niet geïntegreerd met warmtekrachtkoppeling. En ook waterkracht centrales, wind- en zelfs zonne-energie worden genoemd, al wordt op deze schone alternatieven niet erg diep ingegaan en kunnen er vraagtekens bij enkele bevindingen gezet worden, met name op het vlak van zonnestroom. Ik behandel daarvan een stuk op de PV nieuwspagina.

De nadruk ligt in deze studie op een vergelijking tussen de kolencentrales, atoomcentrales en de op biogas gestookte warmte-kracht centrales, met als uitgangspunt een poging tot het beantwoorden van twee cruciale vragen: (a) kernenergie zou "CO2 vrij" zijn, en (b) kernenergie zou qua prijs "concurrerend" ("preiswert") zijn.

Image 3 from Öko-Institut's report on the "life-cycle" CO2(eq.) emissions from different energy producing technologies. Top to bottom: solar power imported from Spain, multicrystallin solar cells (produced locally???); hydro-power; windpower off-shore; windpower on-shore; biogas in combined heat-power plant; natural gas in combined heat-power plant; natural gas in combined cycle-gas with heat production plant; natural gas combined cycle-gas plant; lignite (brown coal) plant with heat production; lignite plant; coal plant with heat production (coal imported from abroad); coal plant (ibid); nuclear power plant (Uranium imported exclusively from Russia); nuclear power plant (Uranium imported from mix of countries). The negative impact for biogas-fired combined heat-power plant is due to the "credit" this option is given due to the heat formed during electricity production that is utilized in the complex where the unit is situated (offsetting the need for a reference oil-fired heating unit). © Öko-Institut, March 2007

Het Öko-Institut gebruikt een eigen, veelvuldig geciteerde database, GEMIS (versie 4.4), voor de berekeningen, waarbij ook de andere broeikasgassen (N2O, methaan) die tijdens de bij de diverse technologieën relevante processen vrijkomen via een CO2 equivalent berekening worden verwerkt. Het instituut komt zo tot de volgende conclusies:

 • als alle bedrijfsprocessen, dus ook het extraheren van uraniumertsen en de opwerking daarvan meegenomen worden (echter vooralsnog niet de afvalfase, die blijkbaar uitzonderlijk moeilijk te berekenen schijnt te zijn), legt kernenergie het zonder meer af tegen op biogas gestookte, zogenaamde "Blockheizkraftwerke" (grotere WKK eenheden), die zelfs een negatieve CO2 balans hebben als de gelijktijdig tijdens de elektriciteitsproductie gegenereerde warmte qua CO2 uitstoot afgetrokken mag worden ("creditering"). Negatief omdat die warmte bij elektriciteitsopwekking bij bijv. kernergie nog separaat opgewekt dient te worden met een alternatieve bron, waarbij als referentie voor alle opties in eerste instantie een op olie gestookte centrale wordt genomen.

 • de meeste duurzame alternatieven (water, wind, zonnestroom geïmporteerd uit Spanje), maar ook WKK gestookt op (fossiel) aardgas, zitten vlak onder of vlak boven de uitstoot voor kernenergie

 • met name de kolentechnologieën, vooral de bruinkool, komen er zeer slecht vanaf in de CO2 emissie cijfers. Open deur natuurlijk, maar weer eens onafhankelijk bevestigd

 • het "slechtste" atoomscenario betreft uranium geïmporteerd uit Rusland, omdat de diffusie-extractie daar een stuk minder efficiënt is en middels voornamelijk inzet van kolenstroom wordt verkregen. De "Franse atoomstroom" komt er relatief gunstig vanaf, maar daarbij wordt wel vermeld dat voor de verrijking van het uranium bestaande kerncentrales worden ingezet, zonder dat dat consequenties heeft voor de berekeningen van Öko-Institut, wat natuurlijk absoluut niet zuiver op de graat is en herberekend zou dienen te worden, omdat de gebruikte atoomstroom natuurlijk niet voor de samenleving beschikbaar komt als elektriciteit!

 • er wordt uitgebreid stilgestaan bij de vermeden broeikasgas emissies als de totale warmteproductie van WKK centrales (waaronder op gas resp. biogas gestookte) meegenomen wordt in de berekeningen. Die moet natuurlijk bij "uitsluitend elektra genererende" alternatieven nog bijgerekend worden, als men ervan uitgaat dat de warmteproductie van de WKK centrales daadwerkelijk voor de volle honderd procent wordt afgenomen en "geconsumeerd"

 • zowel een op olie werkende warmtestook, als een op gas gestookte centrale bijgeteld bovenop de puur elektrische opties als kerncentrales, doen de biogas alternatieven allemaal met glans op de eerste plaats belanden wat (minimale) CO2 emissie betreft, de gasgestookte eenheden scoren intermediair, en de kolencentrales bijna dubbel zo hoog als voor de atoomvariant. Atoomstroom zit in die bruto vergelijking op het niveau van de gasgestookte centrales, en is dus beslist geen CO2 "neutrale" optie, zoals maar al te vaak te pas en te onpas (vooral ook door slecht geïnformeerde politici) gesuggereerd wordt. De uitstoot in de bruto situatie is voor atoomstroom 781 gram voor elke 1 kWh elektriciteit en 2 kWh warmte die wordt geproduceerd met oliestook, resp. 620 gram bij gas-stook voor de warmtecomponent. Biogas zit bruto tussen de 243 en 418 gram CO2(eq.) uitstoot voor elektra en warmte (want gelijktijdig opgewekt in een en dezelfde WKK-installatie)

 • er wordt ook ingegaan op de productiekosten voor de verschillende opties (zonder externe kosten, aangezien die nauwelijks zijn te becijferen, maar zeker voor atoomstroom aanzienlijk zullen zijn). Hier zijn de bruinkoolcentrales uiteraard de grote "winnaars", maar tegen welke maatschappelijke kosten (zie de gigantische littekens van vierkante kilometers grote gaten in het landschap in west en oost Duitsland, en afgezien van de niet in rekening gebrachte emissiehandelswaarde van de CO2 uitstoot, de enorme luchtvervuiling, etc.)

 • interessanter zijn de vermeden broeikasgas kosten, die in euro per ton vermeden CO2 equivalent worden uitgedrukt als uit steenkolen verkregen elektriciteit als referentie wordt genomen. In die grafiek blijkt dat voor atoomstroom op 15-30 euro/ton te liggen, wat hoger is dan voor de kosten voor "energie-efficiëntie maatregelen" en voor op biogas gestookte WKK centrales, terwijl voor offshore windenergie de kosten op een vergelijkbaar niveau liggen. Kleinschaliger installaties liggen op een iets hoger niveau (tussen 30 en 40 euro/ton vermeden CO2 equivalenten). Duidelijk is in ieder geval dat als er op zo'n manier tegen kernenergie wordt aangekeken (buiten alle andere problemen met die technologie om, en de talloze ook in deze studie niet in rekening gebrachte maatschappelijke kosten), de duurzame energie technologieën, energie-efficiëntie en ook zelfs de "Gas und Dampfturbine" ("Combined Cycle Gas Turbine") in combinatie met warmtekracht koppeling, qua vermeden CO2 emissiekosten, beter concurrerende technieken zijn dan kernenergie. Een zoveelste bevestiging van het feit dat we beter net als de Duitsers van die achterhaalde technologie definitief afscheid dienen te nemen.

http://www.oeko.de/oekodoc/318/2007-008-de.pdf (oorspronkelijke rapport, Duitstalig)
http://www.peopleplanetprofit.be/artikel.php?IK=1053 (bespreking op PPP site)


8 mei 2007: Stelletje fossiele huichelaars!!! Schokkend bericht van Engineering 360 site:

Tennet mag energienet Eemshaven tijdelijk uitbreiden
8 mei 2007 (ANP) - "Netbeheerder Tennet kan de capaciteit van het hoogspanningsnet in de Eemshaven in Groningen tijdelijk gaan uitbreiden. De beheerder van het hoogspanningsnet heeft toestemming gekregen van toezichthouder DTe en het ministerie van Economische Zaken (EZ) om hier 85 miljoen euro voor uit te trekken. Klik hier voor een filmpje over de toekomst van de Eemshaven.

Dat heeft een woordvoerder van EZ gisteren gezegd. Met de tijdelijke extra capaciteit van het hoogspanningsnet komt er ruimte voor een geplande kolencentrale van het Duitse energieconcern RWE. Deze dreigde van de centrale te moeten afzien omdat de capaciteit van het net werd opgeslokt door de komst van een kolencentrale van Nuon.

De Groningse commissaris van de koningin Hans Alders had vorige week aan de bel getrokken. Hij vreesde dat belangrijke nieuwe bedrijven door een gebrek aan capaciteit op het net zouden uitwijken naar andere delen van Nederland of naar het buitenland.

Greenpeace was kritisch over de zorgen om de kolencentrale omdat deze voorrang zou krijgen boven duurzaam opgewekte stroom. EZ laat weten dat bij deze tijdelijke oplossing het onderscheid tussen verschillende soorten energie geen rol speelde. Als zich vergelijkbare problemen voordoen met de opwekking van groene stroom zal ook worden gezocht naar oplossingen, aldus het ministerie."

Het blijft maar doorgaan bij EZ, met de sabotage van de vooruitgang van duurzame energie. In het vorige bericht meldde ik u al dat het Duitse megaconcern RWE een gigantische kolencentrale van 1.600 tot 2.200 MW had willen neerzetten bij de Eemshaven, maar dat niet kon doen omdat NUON's (nog te bouwen!) Magnum kolencentrale al de volledige lokale hoogspanningscapaciteit zou opslokken. Het is mogelijk een stiekeme streek van RWE omdat ze weten dat de zogenaamde interconnectiecapaciteit tussen Nederland en Duitsland flink wordt uitgebreid, zodat de tegenwerking tegen meer kolencentrales in eigen land op deze wijze slinks omzeild wordt door die rommel dan maar bij die oerdomme buren te dumpen.

Nu gaat EZ dus, samen met die nieuwe NUON centrale in totaal in het noorden van het land 2.800 tot 3.400 Megawatt aan steenkolencentrale capaciteit faciliteren op onze kosten. Met een tijdelijke uitbreiding van het hoogspanningsnet??? Wellicht dat ze tegen forse maatschappelijke kosten willen dat energiezuiper Aldel (aluminiumsmelterij) in Nederland blijft, daarbij geholpen door een palmoliederivatenverbrander van Biox die ongelofelijke hoeveelheden fijnstof gaat produceren, voor vele miljoenen euri gesubsidieerd uit de "oude" MEP regeling, in other words: dus ook weer van uw en mijn centen?

En u gelooft die EZ medewerker, dat groene energie een vergelijkbare kans "geboden" zal worden, zodra er alweer netproblemen zullen ontstaan? Dacht u dat werkelijk? Die lokale duurzame energie producenten (lees: kleinschalige decentrale opwekkers) krijgen van EZ echt geen schijn van kans, want de 580 kilometer lange NorNed gelijkstroomkabel komt bij de Eemshaven aan land, en die gaat massaal groene stroom het land in importeren (nadat de gelijkspanning van die gigakabel weer met het nodige verlies in AC-spanning is omgezet...) zodra het kabinet vaststelt dat we niet op tijd aan onze "duurzame energie verplichting" blijken te kunnen voldoen (in weerwil van de 9 procent leugen van Joop Wijn). Groene stroom uit Noorse waterkracht. Voor het behalen van onze "doelstelling". Waardoor "de elektriciteitsprijzen van Nederland en Noorwegen naar elkaar zullen toegroeien". Lees: goedkoper zullen worden. Lees: in Nederland opgewekte kleinschalige duurzame elektriciteit uit de markt zullen drukken en de verspilling alleen maar zal doen aanwakkeren.

Die NorNed kabel wordt óók al door u en mij betaald. Staat in de Electriciteitswet 1998, Artikel 29, lid 5. En ook die "nood-uitbreiding" van het Groningse net voor de aanleg van een totaal overbodige en massale hoeveelheden CO2 uitbrakende monster-kolencentrale gaat door u en mij opgehoest worden via de transporttarieven... Wat een land!

http://www.engineering360.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=5095&Itemid=28


 
^
TOP

7 mei 2007: Jammer dan, of schande? Nu in de aanbieding: "schone NUON kolen"? Berichtje uit het "hoge noorden" van Nederland:

Stroomcapaciteit Eemshaven snel vergroten. 4 Mei 2007

GRONINGEN - Het kabinet moet zo snel mogelijk maatregelen nemen om de stroomcapaciteit in de Eemshaven te vergroten. Dat vindt werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord.

Producenten van groene stroom kunnen niet meer terecht in de Eemshaven, omdat alle capaciteit van de hoogspanningsleidingen wordt opgeslokt door de nog te bouwen kolencentrale van Nuon. Die capaciteit kan wel worden uitgebreid, maar dit gaat tien jaar duren.

VNO-NCW Noord vindt dat er een nieuwe wet moet komen, waardoor de procedures aanzienlijk worden verkort. De werkgevers noemen het onbegrijpelijk dat in Groningen groene stroom moet wijken voor kolen, terwijl onze provincie zich wil profileren als 'energy valley' van Europa.

(Bron: RTV Noord, 3 mei 2007)

Wat volgt hieruit: een Nederlands energiemolochje plant voor 1 miljard euro een zogenaamd duurzame "multi-fuel" 1.200 Megawatt kolencentrale (met biomassa en gas bijstook), met daarbij de mogelijkheid van CO2 afvang (...). De capaciteit van het lokale net blijkt daarmee - volgens TenneT - bereikt te zijn, en duurzame technologieën zoals windparken, schone biomassa vergistingsinstallaties (plantaardig afval), grote zonnestroomprojecten, forse WKK centrales: ze kunnen het rambam krijgen en zoeken elders in Nederland dan maar hun heil. Of die CO2 afvang er echt wel gaat komen vult NUON niet in (er is wel een intentieverklaring getekend), want die laat dat liever aan de politiek over, en dan gaan ze natuurlijk braaf overstag. Maar met duurzaamheid heeft het allemaal weer eens weinig te maken, hoeveel biomassa er ook bijgestookt zal gaan worden, want kolen is de core business van dat ding. Laat staan van welke oorsprong die biomassa dan wel zal zijn dan wel worden. Het op de NUON "corporate" site gekoppelde stukje over het "uitdiepen van de vaargeul" (door Rijkswaterstaat, off course) doet het ergste vermoeden, namelijk ergens van overzee helemaal naar Nederland gesleept...

Je zou bijna kwade opzet gaan vermoeden, maar laten we dat maar onuitgesproken laten. Of zou al die "overspanning" in het Groningse soms HIER iets mee te maken hebben??? Tijd voor de Groningse windboeren-in-spé om te gaan verkassen, want het ziet er niet best uit daar als NUON en TenneT (lees: EZ) hun zin krijgen. Die "gemiste werkgelegenheid" waar in het Zibb.nl bericht over gerept wordt, door het niet doorgaan van een tweede, gigantische 1.600-2.200 MW (!) kolencentrale van RWE Power AG, moet u ook een korreltje zout bij nemen, uiteraard. RWE staat bekend om zijn werkelijk beestachtig grote steen- en bruinkoolcentrales, en de nodige kerncentrales en is een van de grootste CO2 uitstoters van Duitsland. Mogelijk dat dat de werkelijke reden van het wel toegestane "vluggertje" van NUON was...

http://corporate.nuon.com/nl/content.jsp (via "Over Nuon" >>> "Nuon Magnum")
mms://media.rtvnoord.nl/nieuwsvideoitems/070427kolencentrale.asf (intentieverklaring voor CO2 afvang, maar vraag blijft hoeveel dan wel gerealiseerd zal worden en onder welke condities; video 2:05')
http://www.rwe.com/generator.aspx/newskanal/property=Data/id=343426/06-3539-sn-eems-rwepdf.pdf
http://www.zibb.nl/industrie/nieuwsbericht/asp/artnr/1394658/versie/1/


4 mei 2007: Andere tijden, andere berichten. Het niet bepaald als progressief bekend staande NRC Handelsblad blijkt met zijn tijd mee te gaan. Ik werd voor een interview benaderd door een journalist n.a.v. een klimaatspecial in de krant, en er is al een fotograaf bij ons heel veel kiekjes komen maken van zonnepanelen en aanverwant duurzaam moois. U zult er vast nog van horen dan wel lezen.

Ik pas toevallig op het appartement van de buurman, en die heeft een abo op het NRC, en nu staan daar ook nog eens zomaar drie zeer interessante artikelen over klimaat en duurzame energie in de krant van vandaag (p. 4, "buitenland"), namelijk het leuke "Schoon leven moet een sport worden", "In Freiburg is kernenergie passé", en "Po stond in lente nog nooit zo laag: noodtoestand in Italië".

Het eerste artikel verscheen n.a.v. de publicatie van het zoveelste IPCC rapport waarin gesteld wordt dat het klimaattij tegen acceptabele "economische kosten" gekeerd kan worden, en VROM minister Cramer ons voorhoudt dat we niet een "steentje", maar een kei zouden moeten bijdragen (Polder PV toont overigens al jaren aan dat dat ook best een hunebed kan zijn zonder comfortverlies en tegen zeer acceptabele kosten...). Gelukkig lijkt kernenergie voor Cramer "geen optie", maar over zonnepanelen lijkt ze zich voor de zoveelste keer (tale-telling) niet uitgesproken te hebben.

Het tweede artikel is een leuk stuk over zonnestroom hoofdstad Freiburg, waar polderboy al lang rondgekeken heeft, mogelijk deze zomer weer met een bezoekje gaat vereren, en waarvan hij vindt dat alle Nederlandse politici, en vooral, alle EZ ambtenaren die zich met energie bezighouden, een verplicht werkbezoek van minimaal een week zouden dienen af te leggen (met evt. verplichte cursus "Deutsch verstehen und sprechen in 24 Stunden"). Laat Balkje maar thuis, die snapt helemaal niks van duurzame energie (we moeten nu opeens allemaal groene daken van hem, omdat 'ie in Chicago is geweest...).

Het laatste artikel rept over een van de vele gigantische drama's die er staan te gebeuren als de klimaatveranderingen versneld doorzetten, want Noord-Italië heeft nu al een zeer ernstige crisis situatie omdat er nauwelijks meer water in de Po staat waar zo'n beetje de hele Po-vlakte water en energie (WKK centrales) van onttrekt. We hebben in de westelijke Po-vlakte rondgefietst een paar jaar geleden en we zijn zonder dat te weten tot twee keer toe die bedding doorgereden waarin geen druppel water te vinden was. Vooral de zeer vroege smelt van de sneeuw in de Alpen zal catastrofale gevolgen hebben voor o.a. de elektriciteitsvoorziening van Noord Italië, want het land is voor een fors deel afhankelijk van haar talloze stuwmeren (waar staatsmonopolist ENEL goud geld mee verdient), en die nu dramatisch leeg blijken te zijn, al in het voorjaar. Zie ook de grafiek met het aandeel waterkracht op de CBS statistiek pagina waarin Europese landen worden vergeleken, en waaruit blijkt dat Italië ("I" in de grafiek, lichtblauwe balk) ruim 70% van haar duurzame elektriciteit uit waterkracht haalt. U ziet de spreekwoordelijke "bui" misschien wel hangen: die grafiek komt er mogelijk de komende jaren heel anders uit te zien als de temperaturen zo extreem hoog blijven en de zon zo langdurig blijft schijnen.

En dan ligt Nederland bijvoorbeeld helemaal aan de "end of the pipe" van Rijn, Maas (en Schelde). Diverse elektriciteitscentrales hebben die levensaderen nodig voor hun koelwatervoorziening. Ergo: ook Nederland zou wel eens in de allergrootste problemen kunnen komen als langdurige droogtes en mondiale temperatuurstijgingen de Alpengletschers tot rap smeltende niet meer zo "eeuwige" sneeuwveldjes doet slinken en de brongebieden van de Maas en haar zijrivieren steeds erger opdrogen. En dan heb ik het nog niet eens over de drama's voor de binnenscheepvaart, die al lange tijd "plat" heeft gelegen in 2003 toen de Duitsers in het weekend gewoon over de drooggevallen randen van de Rijn-bedding konden lopen (zichtbaar vanuit de vakantietrein die langs de Rijn rijdt)... Bereidt u zich alvast voor op een leven wat er hoogstwaarschijnlijk heel anders zal komen uit te zien de komende decennia.

Bron: NRC Handelsblad, vrijdag 4 mei 2007: p. 4


4 mei 2007: NMa: huishoudens 31 euri teveel transportkosten betaald. En dat heet dan in het bureaucraten jargon in Den Haag: "binnen de wettelijke kaders", en "redelijk"... De korte samenvatting van de NMa luidt aldus, u kunt zelf op de site de 758 kilobyte aan documenten raadplegen waarop alles keurig in juristentaal op een rijtje is gezet:

"De vier grootste geïntegreerde energiebedrijven hebben met het transport van elektriciteit en gas in 2004 en 2005 meer winst behaald dan de NMa redelijk acht. Per afnemer die zowel elektriciteit als gas gebruikt, bedraagt het verschil tussen het werkelijk behaalde rendement en het redelijke geachte rendement gemiddeld circa EUR 31 per jaar op een transportrekening van gemiddeld EUR 470 per jaar. Dit verschil varieert echter sterk per energiebedrijf. Uit het onderzoek blijkt dat de energiebedrijven deze winsten volledig binnen de bestaande wettelijke kaders hebben behaald. Van ongeoorloofde praktijken is geen enkele sprake."

De conclusie: als je een krankzinnig ingewikkelde energiesector met daarin enkele extreem dominante monopoloïde holdings liberaliseert, en je een klimaat schept van "ieder voor zich" en "alle externe kosten afwentelen op de zwakste partijen", moet je niet gek staan te kijken dat zelfs de onder de tucht van de DTe staande netbeheerders voor hun transport tarieven het maximaal haalbare uit de uitermate kwetsbare consumentenmarkt zullen gaan halen, omdat een gemiddelde Nederlander al lang niet meer weet waar hij/zij "recht" op heeft, wat "duidelijk afwijkt van wat oirbaar is", en wanneer hij/zij echt flink "gepakt" wordt. Liberalisering in Nederland: alles mag, alles kan, het is allemaal zo wettig als de pest, en veel hoge tarieven worden zelfs door de hoogste autoriteit hartstikke "redelijk" bevonden. De mooiste formulering: "Het rendementsverschil (lees: extra marges uit het netbeheer) is dus rechtmatig behaald."

Overigens, van het gestelde "transportrekening van gemiddeld 470 euri/jaar" is niet duidelijk of dat op een verbruik van 3.500 kWh en 1.800 kuub gas gebaseerd is met daarbovenop nog de vastrechten voor het transport. Ik kom voor de tarieven voor 2006 bij Continuon namelijk op een bedrag van slechts € 348,54 uit. 31 euro is 8,9% van dat bedrag. Door onze eigen lage verbruikscijfers (zeg 150 kWh restverbruik en slechts 30 kuub kookgas) komen wij echter voor dat jaar uit op slechts € 188,03, en dan is die 31 euro opeens 16,4% van het bedrag. Daar bovenop komt bij ons dan ook nog het extreem dure vastrecht voor de (gedwongen) stadsverwarming, waar de NMa het helemaal niet over heeft, en u kunt zich voorstellen wat voor bespottelijke hoeveelheden we sowieso voor "de transportrekening incl. vastrechten" betalen, die de situatie alleen nog maar erger maken.

Revoluties zijn om minder begonnen...

http://tinyurl.com/2qdkwv (lange link naar het NMa bericht plus documenten, klein gemaakt via de website Tinyurl.com, zie Polder PV link policy bericht)


3 mei 2007: Spaarlampindraaiers bedankt! Berichtje op de website "1 miljoen spaarlampen punt nl", van Greenpeace:

"De 1 miljoen spaarlampen campagne is afgelopen. Nederland massaal aan de spaarlamp. En daarmee het klimaat een flinke hand helpen. Dat wilde Greenpace met deze campagne bereiken. En dat is gelukt! De teller staat op 862.545 en producenten melden een explosieve toename van het aantal verkochte spaarlampen. Een belangrijke stap voor het klimaat! De volgende stap: een verbod op de gloeilamp.
Natuurlijk kun je nog steeds spaarlampen indraaien, maar je kunt ze niet meer op deze website aanmelden. Wel kun je zien wie er hebben meegedaan, waaronder een hele hoop BN'ers en organisaties. Meer weten over Greenpeace? Ga naar www.greenpeace.nl."

Totaal 18.113.445 kg CO2 uitstoot bespaard.

Goeie actie. Dat vraagt om een vervolg! Op naar de website "1 miljard LED lampen punt nl"???

http://www.1miljoenspaarlampen.nl


3 mei 2007: Nieuwe MEP zo vroeg mogelijk in 2008. Aldus Minister van der Hoeven van EZ, nadat zware druk op haar werd uitgeoefend door de Tweede Kamer die het niet pikte dat er alweer enorm veel tijd verloren zou gaan voor de ondersteuning van duurzame elektriciteit (waar de MEP over gaat, en waarvan v.d. Hoeven had gezegd dat die pas mei 2008 "open" zou gaan). De ambtenaren van EZ hadden het al druk met de nodige liberaliseringsellende in ons poldermoeras, maar er moet dus nog een zoveelste tandje bij. Of het uit zal maken? Laatste zinnetje van het persbericht: "Rekent U zich niet rijk". Tja, dat geeft de burger moed...

http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=151508


3 mei 2007: "Welja, pleurt maar neer die kolencentrale..." Wel eerst effetjes 4 miljard op tafel leggen, want u gaat wel onze samenleving de komende decennia met dat kreng verzieken. Aldus een rapport van het CE onderzoeksbureau in opdracht van Greenpeace. U haat die milieufascisten? OK, niet verder lezen. Maar dan ook niet klagen als uw bloedje van een prachtige dochter opeens een vreselijke longaandoening blijkt te krijgen... Wie gemakzuchtig wil zijn, zal bloeden. Uit steeds meer open wonden.

Er worden de nodige kolencentrales gepland (zeker vijf stuks) door concerns die het niet zo nauw nemen met onze toekomst, doch uitsluitend geïnteresseerd zijn in omzetten met dikke marges op fossiel gestookte (of, zoals Delta, opkoper van zonnecelfabrikant Solland Solar, wil, met uranium bereide) energie. In Duitsland zijn er talloze gepland (een stuk of veertig, volgens de SFV uit Aachen), een hardhandige poging van de nog in fossiele tijden levende energiemolochs om de noodzakelijke ontwikkeling van duurzame energie flink af te remmen cq. te saboteren... Niet doen, dus. U bent gewaarschuwd.

http://www.greenpeace.nl/raw/content/reports/samenvatting-voor-opinie-en.pdf (samenvatting 16 pp.)
http://www.greenpeace.nl/raw/content/reports/nieuwe-elektriciteitscentrale.pdf (volledig rapport, 116 pp.)
http://www.sfv.de/lokal/mails/alink82.htm (linkpagina artikelen met kritische beschouwingen van de Duitse SFV)
http://www.telegraaf.nl/binnenland/62902531/_Milieukosten_kolencentrale_4_miljard_euro_.html


27 april 2007: Is dit ons voorland? Op het forum van Tros Radar staan onder het onderdeel "Energiebedrijven" regelmatig (en het lijkt wel, steeds vaker), de schokkendste ervaringen van mensen vermeld die de grootste problemen krijgen die voor een aanzienlijk deel veroorzaakt lijken te worden door het voor Nederland zo karakteristieke "uit elkaar trekken" van netbeheer en leveringsonderdelen van de energieholdings. Foutief geschatte meterstanden, volstrekt onverklaarbare, absurde verbruikscijfers, slechte communicatie, verkeerde uitleg, desinformatie, onduidelijke contracten, ongevraagde leveranciers-switches... Het houdt maar niet op.

Maar het laatste stuk (met name reacties van Janet1 en Ron58) doen het allerergste vermoeden over de mentaliteit bij het personeel op call centers, en de leugenachtige verhalen waarmee onschuldige mensen een leveranciers-switch opgedrongen krijgen, vaak met vreselijke gevolgen. Verteld wordt wat er "zoal" voor excessen bij de zwaar door commercie en prestatiedwang gedreven call-centers voorkomen. Laten we hopen dat het zover niet zal komen in de geliberaliseerde energiemarkt, maar gezien de nu al voorkomende wantoestanden die doen denken aan het Wilde Westen in Polderland, houd ik mijn hart vast voor de komende jaren. Hartelijk dank, hooggeschat parlement en EZ, voor die werkelijk "fan-tas-ti-sche" liberalisering...

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=50402


26 april 2007: Gaarne participatie. Of u het nu zinvol vindt of niet, er staan reeds talloze interessante (en minder interessante) suggesties ter verbetering van de duurzaamheid in Nederland, door burgers, op het forum samenwerkenaannederland.nl. U kunt nog steeds "inspreken" en uw duidelijk geformuleerde ideëen kwijt, of reageren op eerdere bijdragen. Mevrouw Cramer (VROM) heeft zelfs al wat commentaar geleverd (verwacht geen gevoelige uitspraken, de hete dossiers zoals duurzame energie, MEP, e.d., worden hier natuurlijk niet eventjes besproken...). Op de forumonderdelen "Algemeen duurzaamheid" resp. "Energiebesparing" kunt u uw gedachten over duurzame energie kwijt. Kijk wel eerst even of er al niet onderwerpen over uw thema op het forumonderdeel staan. Kernenergie kan nog wel de nodige frisse kritiek krijgen, dunkt me zo...

http://tinyurl.com/2rm7sm (lange link naar een van mijn bijdragen, klein gemaakt via de website Tinyurl.com, zie Polder PV link policy bericht)


19 april 2007: Over gas gesproken... Shell fakkelt nog steeds grote hoeveelheden van dat extreem kostbare spul af en veroorzaakt daarmee gigantische gezondheidsproblemen en je wil niet weten hoeveel ton extra CO2 uitstoot in derde wereldland Nigeria. Het land zinkt inmiddels door de aanhoudende problemen met de winning van het "zwarte goud", en de extreme ongelijke "verdeling" van de daaruit vloeiende winsten (de puissant rijke elite en de olieconcerns krijgen het merendeel, de rechtmatige eigenaren van al dat spul, de bevolking, kan een enge ziekte krijgen), weg in een steeds gewelddadiger wordend zwaar vervuild en in en in corrupt moeras.

Milieudefensie is het onverantwoordelijke gedrag van Shell spuugzat en heeft de bekende reclamecampagne van het bedrijf met uitvindersduo Jaap en Max van Ballegooijen van haar eigen interpretatie voorzien. Vanaf vandaag op de radio (mp3 file op site Milieudefensie te beluisteren): uit die knop! Een variant op het veelal door Polder PV gebezigde: bik die vastgeroeste schakelaar in die hersenpan eens los, en de wereld ligt aan uw voeten...

http://www.milieudefensie.nl/globalisering


18 april 2007: Nog eventjes over die gasmeter... Ik keek vandaag weer even in de meterkast (door zonnestroom overschot terugdraaiende elektra Ferrarismeter terwijl de computer, onze geluidsinstallatie, koelkast en mechanische ventilatie aan stonden...), en controleerde de dubbele temperatuurmeter naast onze kookgasmeter die ik daar had opgehangen om dat bizarre temperatuurverhaal van EnergieNed te kunnen controleren. Min/max. temperatuur sinds 2 april: 6 tot en met 21 graden Celsius. U mag zelf raden hoe "lang" die 6 resp. die 21 graden worden bereikt, en wanneer er (kook)gas wordt verbruikt in ons appartement. Zekers weten niet om 7 uur in de ochtend, hooggeschatte dames en heren van EnergieNed, en zeker niet constant "op 7 graden Celsius bodemtemperatuur", zoals gesuggereerd lijkt te worden. Ben benieuwd hoe mevrouw v.d. Hoeven van EZ zich uit dit "oude nieuws" gaat draaien wat mogelijk wel eens een giftiger staartje zal gaan krijgen dan ze hoopt...

Overigens: ook de ConsuWijzer, het "consumentenloket" wat o.a. de NMa heeft ingesteld om de storm aan vragen en problemen van consumenten over de energiemarkt te kunnen tackelen, heeft zich over dit "fenomeen" uitgelaten. Alleen zet ik hele vette vraagtekens bij de absurde suggestie die in het laatste stukje tekst ("Wat kunt u zelf doen") wordt gedaan. Hoezo "een andere leverancier kiezen" omdat er niet met een (al of niet vermeend) temperatuureffect gerekend zou worden? Zijn ze helemaal gestoord geworden? Zoek eerst maar eens uit hoe dat nu precies zit met die vermeende negatief voor de consument uitpakkende gas bemetering, en betaal dat dan ook gewoon uit als dat waar blijkt te zijn! Voordat we ons gedwongen (in die zogenaamd "vrije" markt...) naar een andere gasleverancier moeten gaan slepen, met alle gifangels, pitfalls, slechte contracten, en weet ik wat al niet meer voor ellende van dien...

http://www.consuwijzer.nl/content.jsp?objectid=7132&sview=news


 
^
TOP

17 april 2007: Nieuwe MEP op zijn vroegst VOORJAAR 2008... Aldus een brief die nagelneue Minister Maria van der Hoeven aan de Tweede Kamer heeft geschreven. De beruchtste passage aldus, mijn roodmarkering (PPV):

"Eén en ander betekent dat de nieuwe MEP op zijn vroegst in het voorjaar van 2008 kan worden opengesteld. Ik ben mij ervan bewust dat het geduld op de proef wordt gesteld. In het belang van een stabiel investeringsklimaat en te komen tot een solide instrument, is het echter noodzakelijk om deze tijd te nemen. Gedurende het traject zal ik partijen intensief betrekken en tevens in het proces waar mogelijk proberen te besparen op proceduretermijnen."

Zelfs voor de "vergistingsinstallaties" die Hessels zo volgaarne voor zijn CDA achterban via een achterdeurtje er nog even doorheen wilde jassen, is de toekomst zeer onzeker. Op de dag van intekening werd namelijk direct alles overtekend (19 december 2006)... Sinds die zwarte rampdag 18 augustus 2006 gaan er voor duurzame elektriciteit in Nederland dus zo'n anderhalf jaar kostbare tijd verloren en spoelt Nederland zich mogelijk definitief het putje in. Zelf verder lezen s.v.p.

Ik heb op het woord "zon" gezocht en de tekst van de brief nagelezen. Niets, nada, noppes. No guarantee dat er ook maar iets voor zon-PV, (uiteraard niets voor zon-thermisch - het gaat hier uitsluitend om (al of niet duurzame) elektriciteit) geregeld zal worden via de "MEP nieuwe stijl". Dat is dus blijkbaar de "ambitie" die het nieuwe kabinet zei te hebben. Er wordt wel tussen haakjes over het Duitse EEG gerept:

"Op basis van de ervaringen uit het verleden en vergelijking met andere stimuleringsinstrumenten voor duurzame elektriciteit in Europa (bijvoorbeeld het Duitse EEG systeem) zijn verbetermogelijkheden voor de MEP geconstateerd. Deze verbetermogelijkheden zullen de komende weken verder worden besproken en uitgewerkt met de sector."

Alsof je de essentie van het EEG zou moeten gebruiken voor "verbetermogelijkheden", i.p.v. de noodzaak om die rampzalige Elektriciteitswet volledig te herzien en van "marktwerking" naar "donkergroen duurzaam" om te moeten bouwen, zoals de Duitsers hebben laten zien (die zijn nooit aan die belachelijke "marktwerking" begonnen, en ze laten EZ ervoor in het stof bijten). De opmerking van persvoorlichter van Diepen van EZ op het Energeia bericht doet het ergste vermoeden:

"Zo zal er gewerkt worden met tenders en met flexibele elektriciteitsprijzen. Dat laatste betekent dat de subsidie per opgewekte kWh daalt naarmate de prijs van stroom (en dus de opbrengst voor de duurzame opwekker) stijgt (en andersom)."

Ergo: per definitie dus niets wat ook maar in de verste verte lijkt op een Duits EEG, waarvan het succes nu eenmaal is dat de feed-in prijzen voor twintig jaar lang vast staan, en dus zelfs particulieren bereid zijn om tienduizenden euro uit te geven voor een degelijke PV-installatie die zich binnen 15-20 jaar zal terugverdienen!!! Het is en blijft duidelijk dat EZ helemaal niks snapt van de finesses van het Duitse EEG (of, erger nog: er helemaal niks mee te maken wil blijven hebben), en dat ze stronteigenwijs hun eigen, rampzalige koers blijven varen die zonnestroom nooit op een degelijke wijze zal kunnen ondersteunen.

Ik ben bovendien zeer benieuwd wie er door EZ gezien wordt als "de sector". Heb noch van ZPV, ODE, DE Koepel, Holland Solar, of Werkgroep Zonne-energie Fryslân iets vernomen wat ook maar een graad in die richting wijst. Een gewaarschuwd mens telt voor twee...

http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=151368&rid=45706 (brief van v.d. Hoeven aan de T.K., 17 april 2007)

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=1 (NB: tijdelijke link, zal doorschuiven op homepage)
http://www.tweedekamer.nl/images/MEP%20subsidies%2010-4%2018%2E00%20ur_tcm118-124724.pdf (rapport van B&A Consulting over de "effectiviteit" van de (oude) MEP regeling)
http://www.windvogel.nl/articles/2007/04/12/rapport-over-mep-subsidie-beantwoordt-nauwelijks-vragen (kritische analyse van de bevindingen van voornoemd rapport)


13 april 2007: Zou het eindelijk eens gaan doordringen in Den Haag? Voor de verandering maar weer eens het volledige, integrale artikel uit Energeia (bij uitzondering), want het is een belangrijk stuk waarvan ik vind dat zo veel mogelijk mensen dit moeten lezen. Over de illusie van de "vrije markt" en fundamentele kritiek over het klakkeloos omarmen van een nu al failliet rampbeleid op energiegebied in het stronteigenwijze Nederland. Daar gaat een "ander marktmodel" met verplicht capaciteitstarief, leveranciersmodel, en slimme meter voor de consumentenmarkt (tot in detail voorgekookt door belangenkoepel EnergieNed en vrijwel in ongewijzigde vorm door achtereenvolgens Brinkhorst, Wijn, en v.d. Hoeven door de Tweede Kamer geramd) echt niets aan veranderen.

Bericht van 11 april 2007, met hartelijk dank aan haantje de voorste op progressief en goed energienieuws Energeia (citaten door Polder PV gecursiveerd). Onder het bericht kritisch commentaar van Polder PV - al ben ik het met de algemene strekking van het stuk wel eens (vrije energiemarkt werkt niet en is bovendien een illusie):


"Nederland gelooft te sterk in de vrije energiemarkt"

WASSENAAR (Energeia) - "Er wordt in Nederland te veel geloof gehecht aan de werking van een vrije energiemarkt. Dat stelt onderzoeker Teus van Eck in zijn boek "Een nieuwe balans voor de energiesector", dat woensdagmiddag in Wassenaar is gepresenteerd. Van Eck zou eigenlijk op het onderwerp promoveren aan de TU Delft, maar door een conflict met de universiteit heeft hij ervoor gekozen zijn studie in boekvorm uit te brengen (1).

Van Eck kwam tijdens zijn onderzoek tot de conclusie dat er te sterk wordt gehecht aan de vrije energiemarkt, zo zegt hij tegen Energeia. “Er is een omslag gemaakt van puur nutsdenken naar een situatie waarin alles door de markt wordt opgelost”. Volgens Van Eck kun je niet over een échte vrije markt spreken als je het over energie hebt (2).

“Het product is een commodity, daar is geen twijfel over mogelijk”, zegt Van Eck. “Maar door de technische randvoorwaarden ontstaan belemmeringen waardoor je niet van een vrije markt kunt spreken”. Een gevolg van die beperkingen is dat de marktprijs voor stroom altijd die is van “het duurste niet-gesubsidieerde alternatief” (3), aldus Van Eck. “In Nederland is dat aardgas en zie je dat de rest dezelfde prijs krijgt (4). Dat is uitstekend voor kolen- en kerncentrales, die de elektriciteitsprijs de afgelopen jaren sterk hebben zien stijgen, terwijl hun kosten veel minder snel hoger werden” (5).

Dit mechanisme leidt er volgens Van Eck toe dat de milieuvriendelijke oplossingen minder aandacht krijgen. Hij draagt ook een oplossing aan. “Een keuze voor een centraal orgaan dat stroom contracteert van iedereen. Van een grote producent met een kolen- of kerncentrale tot iemand met een zonnepaneel op zijn dak (6). Hij koopt voor het totale systeem elektriciteit in, voor iedere grondstof tegen een prijs die is gebaseerd op de kosten”.

Een kruising van nutssector en geliberaliseerde markt dus. Volgens Van Eck is dat de manier waarop de energiesector moet worden ingericht. En niet per se in Nederland. “Misschien in de Benelux, of met een deel van Duitsland erbij (7). Het gaat erom dat het gebieden zijn die op elkaar aansluiten. Maar als je gelooft dat decentrale opwekking de toekomst heeft, moet je misschien juist voor kleinere regio's kiezen, afhankelijk van wat behapbaar is”.

Volgens Van Eck krijgt de Haagse politiek hier ook steeds meer oog voor. “De vraag is eerder of het kan met het oog op de Europese regelgeving”. Wat de onderzoeker opvalt is dat er nauwelijks inhoudelijk wordt gediscussieerd over de toekomst van de energiesector. “De discussie splitst zich veel meer toe op bijna dogmatische discussies als wel of niet splitsen en wel of niet privatiseren” (8).

Verder vindt Van Eck dat de huidige internationale handel op energiemarkten is gebaseerd “op verschillen in regelgeving en historie en niet op macro-economische overwegingen”. “Bij een echt level playing field wordt Nederland waarschijnlijk netto-exporteur van elektriciteit. Een kolencentrale komt dan in Nederland te staan, aan zee, en niet in Duitsland. En op het gebied van aardgas en kernenergie is Nederland ook minstens een even goede locatie. Alleen voor waterkracht is Nederland niet geschikt, maar dat geldt voor heel Noordwest-Europa” (9).

Ten slotte pleit Van Eck, die in het verleden werkzaam was bij onder meer Nuon, Sep en Epon, in zijn boek voor een andere opzet van het systeem van emissiehandel. Hij ziet liever een inputbelasting op brandstoffen of een vergelijkbaar systeem voor de werkelijke emissie. “Leidend moet zijn hoe we wereldwijd op de meest efficiënte wijze de CO2-emissie kunnen verlagen en niet hoe we zoveel mogelijk aan het systeem kunnen verdienen” (10)."

Copyright ©, Energeia, 2007


Commentaar Polder PV:

(1) Ik ben zeer benieuwd naar de precieze reden van dat conflict. Politiek veel te gevoelige uitspraken? Mogelijke risico's voor de lukratieve relatie tussen TNO en Den Haag???

(2) Hoezo, "wordt alles door de markt opgelost"??? Die "markt" is een ongelofelijke bende en niemand kan door het bos de bomen meer zien. Een vrije energiemarkt sensu stricto (of wat voor markt dan ook) zal nooit en te nimmer gerealiseerd worden zolang er al of niet verkapte subsidies of al dan niet oneigenlijke ondersteunings- dan wel bestraffingsmaatregelen (lees: niet in rekening brengen van milieu/klimaateffecten!) bestaan of door de politiek of andere belanghebbenden in het leven geroepen worden. Energie is politiek dermate belangrijk, en er hangen zulke absurde belangen en macht aan vast, dat zeker deze markt nooit van zijn of mijn leven "vrij" zal gaan worden. Laat onverlet dat we daar wel degelijk uit alle macht naar dienen te streven. Waarbij mijn insteek is dat de energiemarkt in ieder geval meer gedemocratiseerd zal kunnen worden als decentrale opwekking [uiteraard van duurzame energie] maximaal wordt bevorderd. Die weg zal moeilijk genoeg zijn om te bewandelen, maar we moeten hem wel inslaan. Een utopie gaan we zeker op dit vlak echter nooit krijgen.

(3) Met evenveel reden zou je kunnen beweren dat de marktprijs voor stroom altijd die is van "het goedkoopste alternatief waar geen externe milieu- en sociale kosten in zijn doorberekend en waarvoor de energiebelasting het laagst is"...

(4) Zie de verschrikkelijke beprijzing van stadswarmte (veelal uit vroeger in lucht of water geloosde "gratis" restwarmte gemaakt), waarvan de drie tariefcomponenten allemaal fictief naar de gemiddelde gas situatie worden toegerekend zonder dat reële kosten in rekening worden gebracht en er door de politiek (ten Hoopen, CDA) volmondig wordt toegegeven dat alle stadswarmte gebruikers 250 euro per jaar teveel betalen (NUON Soap). Met de perverse mechanismen uit de "geliberaliseerde" markt worden aldus afnemers in een gedwongen, onverkozen marktsegment (warmte) financieel uitgekleed door een kongsi van energiebedrijven en Economische Zaken.

Tussen haakjes: waarom zou gas "niet gesubsidieerd" zijn? Er is een onwaarschijnlijke hoeveelheid belastinggeld in de gas-infrastructuur gestoken! Geen enkele energie optie redt het zonder bepaalde vormen van ondersteuning. Zeker niet in een bestaande "markt" situatie die zo ongezond is als de pest en die zowel niet in het belang van de consument, als in het belang van een duurzame energievoorziening is, wat het ultieme doel zou dienen te zijn van wat voor "ingrepen" dan ook.

(5) Hoezo kerncentrales goedkoper? Als je het ene bestaande exemplaar bedoelt: ja, da's makkelijk, lekker doorgaan terwijl dat ding al lang afgeschreven had moeten worden! Wacht maar totdat het financiële plaatje met alle in rekening te brengen maatschappelijke kosten op conto van de belastingbetalers wordt bijgeschreven als er onverhoopt een nieuwe betaald moet gaan worden! Overigens, de marktprijs voor "yellow cake" is recent in zijn reeds geruime tijd exponentieel toenemende curve door het 100 dollar per pond plafond geknald en is onderweg naar historische records (het spul uit de ontmantelde Russische kernkoppen begint op te raken...).

(6) Compliment voor van Eck dat hij ook aan die oh zo belangrijke burger (16 miljoen exemplaren in Nederland) denkt. Wel voor een keurig net "Duits" feed-in tarief, s.v.p. Een vergoeding van 35 eurocent/kWh lijkt me een mooie insteek, maar het mag best 49 eurocent zijn, als we toch hoog moeten inzetten... Als het de kosten van aanschaf van een kwalitatief hoogstaand zonnestroomsysteem maar dekt in, laten we zeggen, 20 jaar (zie ook het artikel over forse kostenreducties bij zonnestroomproductie). Er zit hier wel een hele giftige adder onder het gras, want wie bepaalt wat "de" kosten zijn, en hoe denkt van Eck innovatie bij de nu nog minder goedkope, doch zeer wenselijke duurzame opties te stimuleren? Dat gaat echt geen Staatsorgaan voor elkaar krijgen, dat moet die "verguisde" markt doen (zie ontwikkelingen in zon-PV).

(7) Maar pertinent niet ten koste van het doorslaande succesmodel Erneuerbare Energien Gesetz (BRD)! Als er één keihard en wettelijk vastgelegd kader is op deze aardkloot wat duurzame energie in extremo ten positieve heeft doen ontwikkelen, is het dat model wel. Duitsland is beslist géén "kleine regio", en desondanks wordt van noord tot zuid en van west tot oost alles uit de kast gehaald om duurzame, decentrale opwekking, de plaats te geven die het verdient. Dus dat "regionale" aspect wat van Eck noemt, klinkt aardig en realistisch, doch de praktijk bewijst dat het alternatief reeds zeer goed blijkt te werken. Is dat wel of geen "vrije markt"??? Die academische vraag is zinloos om te beantwoorden. Het EEG functioneert hartstikke goed, of je die "markt" nu als "vrij" of als "gereguleerd" beschouwt, het maakt geen moer uit. Om dat te verbeteren, zul je van byzonder goede huize moeten komen...

(8) Wellicht dat van Eck niet goed begrijpt waar energiepolitiek in Nederland gemaakt wordt, hoewel hij dat, gezien zijn achtergrond, zeker zou moeten weten. Dat geschiedt namelijk bij EnergieNed in Arnhem, en op de burelen van EZ. De Tweede (en Eerste) Kamer, waar extreem weinig inhoudelijke kennis van zaken is bij het gros van de Kamerleden, hebben het maar te slikken. Daarom gaat het fout en blijft het fout gaan.

(9) Bizarre uitspraken. Van Eck stelt hier dus feitelijk fijntjes, dat in een van de ergst vervuilde en meest dichtbevolkte gebieden op deze aardkloot er "vanwege een (vermeend!) level playing field" gewoon kolen- en kerncentrales bijgeplempt mogen worden, en dat we in de kolen NOx-en mogen stikken en het onacceptabele risico van een kleine of grote kernramp met zijn miljoenen moeten gaan dragen. Laat staan dat van Eck hier duidelijk maakt wie die kerncentrales, de beveiliging, en de honderdduizenden jaren nazorg ervan dan wel moet gaan financieren. De Serviërs of de Zweden, misschien???

(10) Niet (geheel) mee eens. Van Eck aapt hier wel erg makkelijk het veel te eenzijdige en van de hete brij af leidende recente AER "advies" na, dat alles maar dan ook alles op "efficiënte CO2 emissie reductie" gezet zou dienen te worden. Eerst besparing, begin die oude binnensteden eindelijk eens energetisch te renoveren en leg zware EPC eisen op aan alle nieuwbouw, utiliteit incluis. Besparing opleggen cq. maximaal faciliteren (maak een schandpaal voor energiezuipers) en verspilling extreem zwaar belasten. Vergroening van het belastingstelsel, arbeid goedkoper maken en energie veel duurder, met als buffer een minimaal maandelijks energiegeld om de basiskosten van te kunnen financieren bij alle burgers (uitstekende plannen van de Duitse SFV). Alles uit de kast voor duurzame energie, alle opties met incentives (niet elektra) dan wel met feed-in (elektra) maximaal ondersteunen, met continue bijstelling (niet: afschaffing!) waar niet duurzaam misbruik dreigt te ontstaan. Massaal CO2 uitbrakende activiteiten verbieden of middels zware emissiereductie eisen onder een in de loop van de tijd hard verlaagd plafond in de goede richting dwingen. Luchtvaart en scheepvaart volledig onder de 1990 Kyoto uitstootnormen onderbrengen, geen uitzonderingsposities meer. Etcetera. Een harde lijn. Die helaas hard nodig is, want zachte heelmeesters maken stinkende wonden.


11 april 2007: De Enige Directe (en werkende) strategie: Kort maar krachtig... Vanavond achter de computer wat Tros Radar zaken off-line aan het bekijken. Telefoon, 5 minuten voor het NOS journaal. "Met Energie Direct. Mag ik u vragen ..." Polderboy: "Neen, niet, nooit, never, ever! Goedenavond." (ED mevrouw:) "Oh, dat is duidelijk..." BAM! (telefoon op de haak geramd). De enige effectieve strategie om niet heel erg veel energieleed op uw hals te halen. Mark my words!

Nooit aan beginnen, wat voor prachtige smoezen ze ook mee komen, of welke fraaie "introductiegeschenken" ze dan ook beloven! Zie TROS Radar Forum. Ik noem er een. Er staan er nog VELE!!!

http://forum.trosradar.nl/viewtopic.php?t=42903


 
^
TOP

7 april 2007: Van de ene in de andere verbazing. De Nederlandse energiemarkt is een grote onoverzichtelijke bende aan het worden. Bezoek maar eens het Tros Radar Forum, Vara's Kassa, of een van de inmiddels vele energiesites. Je word er knettergek van. Een tijdje geleden berichtte ik u over het schokkende nieuws dat een van de grote (semi-)monopolisten leveranciers, Eneco, "ons" groene energiebedrijfje Echte Energie zou gaan overnemen, en dat ik dus zelfverkozen weggevlucht bij de ene moloch (NUON) via E.E. onverkozen dreigde weggeparkeerd te worden bij die andere, kleinere moloch Eneco. En nu is het toch weer anders gelopen dan gesuggereerd. We kregen gisteren namelijk een verrassende brief in de bus waaruit blijkt dat niet Eneco Energie, maar de duurzame energieleverancier Greenchoice de klanten van Echte Energie gaat overnemen!

KLIK op onderstaand plaatje voor de volledige brief
(doorklikken totdat tekst leesbaar wordt):

Uit deze brief blijkt ook dat E.E. inderdaad onderdeel van ONS Energie was geworden in 2005, wat de klanten nooit is uitgelegd (was mij ook niet duidelijk geworden uit antwoorden die ik destijds kreeg op vragen van mij over de "relatie" van E.E. met ONS), en dat de aandelen in ONS nu dus wel naar Eneco Energie gaan, maar de klanten van E.E. overgaan naar Greenchoice.

Heel apart. Het bespaart mij in ieder geval een opzegging bij (onverkozen) Eneco; eerst maar eens zien wat de verrassende "transfer" van de E.E. klanten naar Greenchoice gaat brengen en wat er dan eventueel allemaal zou gaan veranderen. Een van mijn grootste kopzorgen is het feit dat Greenchoice het (door brancheorganisatie EnergieNed zwaar gepushte) "leveranciersmodel van facturatie" voert, wat inhoudt dat de leverancier ook de transportkosten van de netbeheerder verzorgt op zijn facturen. Ik wil absoluut voorkomen dat er op mijn nota's straks een grote vastrecht post komt te staan die niet meer is uitgesplitst, zoals op de originele CCC nota's van de NUON Holding, omdat wij de netbeheerder daardoor konden betrappen op lerpen van fouten met in rekening gebrachte capaciteitstarieven.

Ergo: ik wil dat ook Greenchoice straks al die deelposten zal blijven uitsplitsen, en dat ik ten allen tijde toegang zal hebben tot wat er daadwerkelijk in rekening wordt gebracht aan alle netbeheerskosten (dit is met name relevant voor de controle van de afgrijselijk ingewikkelde stadswarmte berekening (NUON Warmte) en de daaraan gerelateerde compensatiepost voor de kookgas aansluiting in onze wijk).

Ook andere Echte Energie klanten zullen terdege rekening moeten gaan houden met het feit dat hun transportkosten nu door hun nieuwe leverancier in rekening gebracht zullen gaan worden, en daar kan, als het niet zorgvuldig gedaan wordt, wel een e.e.a. mee mis gaan, zeker in de periode dat de "switch" plaatsvindt tussen E.E. en Greenchoice. Let dus s.v.p. heel goed op wat er gebeurt tijdens die switch, verifieer bij beide partijen de nog aan te kondigen officiële switchdatum, en zorg ervoor dat uw nota's kloppen. Bij E.E. zou u formeel een officiële eindnota moeten ontvangen tot de switchdatum; de transportkosten zouden separaat bij uw netbeheerder op de nota komen tot die datum. Bij Greenchoice zult u een nieuwe nota met leverings- en netbeheerskosten moeten krijgen vanaf die switchdatum.

Voor E.E. klanten met zonnepanelen die invoeden op het net wordt het extra oppassen geblazen, omdat er een risico is dat tijdens de (nog onbekende) switchdatum een ongunstige meterstand zal worden geregistreerd als u een salderende Ferrarismeter heeft of een digitale meter met teruglevertelwerk. Sommige erg zuinig levende mensen met behoorlijk wat zonnepanelen zouden namelijk wel eens lullig kunnen uitkomen met een "negatief saldo" t.o.v. de eindmeterstand van de voorafgaande factuurperiode: over dat saldo zou u namelijk volgens een recent directief van de DTe aan variabele transportkosten "in de min" helemaal niets uitbetaald krijgen, en u krijgt op zijn hoogst een "marktconform" schijntje van een paar euricent/kWh voor het negatieve saldo van uw leverancier. Let daar s.v.p. goed op. Hoofdpijndossiertje gratis en voor niets bijgeleverd, dus. Hoezee!

Polder PV is tenslotte erg benieuwd wat Greenchoice zal gaan vinden van haar nieuwe klant met een maandelijks voorschotbedrag van 3 euri voor kookgas en 0 euri (!) voor elektra, en hoe zij de korting voor het invoeden van superschone zonnestroom door dat merkwaardige polderfiguur gaat verrekenen met die onwaarschijnlijk lage bedragen...


2 april 2007: Gasmeter hoax: storm in glas water? Er is weer trammelant in Nederland Energievreetland. Een professor Anton van der Putten van het onderzoekslaboratorium Anmar uit Eindhoven beweert dat de "antieke" balg-gasmeters in 6,8 miljoen woningen temperatuurgevoelig meten, en als het in de meterkast warm is, de meter dus meer aangeeft dan er werkelijk aan gas verbruikt wordt omdat het gas uitzet. Het verschil zou kunnen oplopen tot wel 5%, en wel altijd in het nadeel van de consument... Volgens brancheorganisatie EnergieNed is er niks aan de hand, en wordt een normtemperatuur van 7 graden Celsius genomen, de "gemiddelde bodemtemperatuur" blijkbaar. Maarrrrr: we hebben te maken met klimaatverandering, veel meterkasten zitten (goddank) in onverwarmde ruimtes, en er zou dus wel degelijk invloed kunnen zijn van de omgevingstemperatuur op de "gemeten" hoeveelheid gas door de klassieke meter.

<<<
Gasmeter van Polder PV. Het kleinste type wat er bestaat, een "G1,6", uitsluitend voor kookgas op een lagedruk gasaansluiting. Let op de ernaast hangende thermometer. Voor detail, zie verder.

Ik ben natuurlijk meteen naar mijn meterkast gerend met een thermometer, vanochtend, toen het nog relatief koel was in die kast (inpandig geïsoleerd aanpalend aan een al wekenlang niet gestookte centrale huiskamer aan de noordzijde van het appartementencomplex gelegen). Conclusio: 14 graden C al (foto verderop). We gebruiken uitsluitend kookgas in onze wijk met 4.300 huishoudens. Het hele jaar door, ongeveer dezelfde hoeveelheid, i.t.t. de slinkse suggestie van EnergieNed dat het meeste gas toch verbruikt wordt in de winterperiode, en de meters dan sowieso kouder zullen zijn. Nope, niet op ons van toepassing, we gebruiken gemiddeld evenveel als in de zomer, soms in de zomer zelfs meer dan in de winter omdat we dan bijvoorbeeld bessenjam inmaken, wat het nodige aan kookgas kost. Zie grafiek. Bovendien hebben we te maken met mondiale temperatuurstijging, incl. extreem zachte (record) "winters", dus wordt de gemiddelde gasmeter temperatuur ook hoger... Reactie op een van de Telegraaf artikelen van iemand uit Vaassen: "Wij wonen hier in een flatgebouw waar we een centraal verwarming hebben voor het hele gebouw en waar ook de gasmeters staan. De warme buizen lopen pal langs de gasmeters en het is daar net een sauna". Tel uit uw verlies...

Temperatuuraflezing op een dubbele, direct naast de kookgasmeter (zie boven) hangende buitenthermometer om 9h45 op 4 april 2007, in een meterkast in een niet verwarmde ruimte in het appartementencomplex. Die 14 graden Celsius is het dubbele van het "gemiddelde" wat door EnergieNed wordt beloofd...
>>>

Volgens van der Putten zouden de gezamenlijke energiebedrijven door de niet temperatuur gecorrigeerde bemeting van de gasmeters jaarlijks 350 miljoen euro (!) teveel inkomsten hebben zonder dat daar een prestatie tegenover staat. Het excuus van EnergieNed dat evt. "teveel" of "te weinig" verkocht gas dan verrekend zou worden in de gehanteerde gasprijs, is m.i. te ongeloofwaardig voor woorden. Zelfs al zou dat zo zijn (waarom komen ze daar nu pas mee, en waar staat dat dan op de nota naast de calorische correctie???): individuele bemetering zal dramatisch veel meer effect hebben ten negatieve voor de afnemer, dan er op nationale schaal "gecompenseerd" zal worden in de gasprijs. Als zuinig individu ben je de pineut, want op een relatief gering verbruik heeft verkeerde bemetering dramatisch véél effect, maar een fractie bijstelling in de standaard leveringsprijs heeft voor die zuinige gebruiker nauwelijks effect. Ergo, voor de zoveelste maal: de vervuiler betaalt niet, en de financiële consequenties van vervuilend (energieverspillend) gedrag worden "op zijn Hollands" over iedereen uitgesmeerd...

De meest tale-telling passage in het gelinkte stuk op teveelbetaald.nl was de volgende reactie van EnergieNed: "Het is veel te duur om een temperatuurafhankelijke meter bij alle huishoudens te installeren. We houden ons dus aan de regels die door de overheid zijn opgesteld" Ergo: het gaat weer eens ouderwets om de centen, en in een vrijgemaakte gasmarkt heersen de roofridders van het neoliberale kapitalisme, waar Meneer Rupsje-Nooit-Genoeg nog veel van kan leren. Het is makkelijk verschuilen achter de rokken van de Tweede Kamer. Daarbij niet vergeten dat veel nieuwe plannen over veranderingen in de energiemarkt (slimme meters, capaciteitstarief, verplicht leveranciersmodel van facturatie, etc.) juist uit de koker van deze brancheorganisatie komen, en dat door het gebrek aan kennis over de mogelijke consequenties van die plannen, of door een schreeuwend tekort aan technisch inzicht bij het parlement, die plannen vrijwel ongeschonden door de Tweede Kamer gejast worden. Wanneer gaat EnergieNed nu eens uit zichzelf iets vóór i.p.v. ten nadele van de consument doen? Iets met "maatschappelijk verantwoord ondernemen" of zo, wellicht?

De Tweede Kamer is zich n.a.v. de bevindingen van van der Putten weer aan het "roeren", en er is gisteren al over gesproken bij de vaste kamercommissie voor EZ. Mogen we even "vangen" over de afgelopen "hoge temperatuur" jaren? Zal wel niet.

Op de nagelneue site "teveelbetaald.nl" wordt reeds in verschillende berichten ingegaan op diverse zaken rond meters, de gasmeter in het byzonder. U mag ook uw bijdragen leveren. Enne, dit is blijkbaar geen 1 aprilgrap geweest ...

http://teveelbetaald.nl/index.php/topic,20.0.html
http://www.telegraaf.nl/binnenland/61275151/Gasmeters_liegen.html


2 april 2007: Greenpeace doet aan "bendevorming". Althans, als je hun lezing van de inval door gerechtsdienaars in hun kantoor in Brussel beschouwt. Enkele Greenpeace activisten hadden blijkbaar wat steenkooltjes symbolisch in de vorm van een "zwarte loper" voor de ingang van het Brusselse hoofdkantoor van de grote, de Belgische "energiemarkt" dominerende energieleverancier Electrabel gestrooid om het fossiele en conservatieve beleid van het bedrijf aan de kaak te stellen. Het zwarte tapijt was omgeven door enkele atoomvaatjes om te protesteren tegen de zwaar verouderde kerncentrales die het bedrijf exploiteert. Greenpeace België protesteerde o.a. tegen het feit dat Electrabel's bestaande steenkolencentrales maar liefst 10% van de Belgische CO2 uitstoot voor rekening nemen. En daar op ludieke wijze tegen ageren mag blijkbaar niet.

Je mag tegenwoordig wel als megaverdiener aan fossiele energieproductie schaamteloos plannen voor vele honderden megawatts aan gloednieuwe steenkolencentrales presenteren all over Europa, en die plannen als maatschappelijk verantwoord ondernemerschap verkopen vanwege (vermeende) "leveringszekerheid". Terwijl slechts een fractie van alle plannen van Electrabel en alle andere klassieke grote energieproducenten tot een absurde fossiele overcapaciteit gaat leiden, die de werkelijk benodigde duurzame, decentrale energierevolutie voor decennia lang gaat zitten frustreren.

En als een actieve, creatieve milieuorganisatie, die voor 100 procent financieel afhankelijk is van haar donateurs, dat via een volstrekt onschuldige actie aan de kaak probeert te gaan stellen, wordt het Brusselse parket blijkbaar ingeschakeld om even wat angst en terreur te zaaien bij dat "milieutuig".

How low can you get?

http://www.greenpeace.org/belgium/nl/press/releases/electrabel-oct06
http://www.greenpeace.org/belgium/nl/press/releases/huiszoeking
http://www.hln.be/hlns/cache/det/art_412730.html?wt.bron=RSS


2 april 2007: Uitbreiding gasnet - consument betaalt 4 euri/jaar meer. De reden van het zoveelste plannetje van EZ is natuurlijk, hoe kan het ook anders: meer "concurrentie". Als het niet "goedschiks" gaat, dan maar "kwaadschiks". Ergo: het gasdistributienet moet volgens hen uitgebreid worden (in 1 van de landen met het meest efficiënte en meest fijnmazige gasnet ter wereld), want dan kunnen er - volgens hen - meer "spelers" op de gasmarkt komen, en dus komt er (volgens de gedachtenlijn van EZ) meer "concurrentie". EZ heeft mij nog nooit duidelijk kunnen maken dat uitbreiding van wat voor infrastructuur dan ook (automatisch) tot goedkopere energie zou leiden, of alleen maar "zegeningen" zou opleveren. Gedenk de uitbreiding van het wegennet. Gevolg: elke keer weer dichtslibben van de (nagelneue) autowegen door facilitering van nog meer gemotoriseerde mobiliteit, gigantische milieugevolgen, niet te calculeren economische schade door luchtvervuiling en gedorven arbeidsuren, etc. Of de uitbreiding van het elektriciteitsnet, met name naar het buitenland. Gevolg: extreme toename van de internationale elektriciteitstransporten door lukratieve handel in elektra (Nederland blijft dozenschuiversland), toenemende transporten over grote afstanden van de goedkoopste aanbieders naar de hebzuchtigste afnemers. Met toenemende onbalansen op het net die niet meer makkelijk zijn weg te regelen, en die bij incidenten in het netwerk tot gigantische problemen kunnen leiden. Reken maar dat bij alle afnemers (of ze nu zuinig leven of niet) al die kosten in de vorm van belastingen met de mooist klinkende namen weer in rekening worden gebracht. Het principe "de vervuiler betaalt" geldt in het polderland al lang niet meer.

Bovendien zijn de huishoudelijke kosten voor elektriciteit alleen maar extreem gestegen. Heeft niks met liberalisering te maken, maar ALLES met de krankzinnige wijze waarop energiekosten allemaal "naar de olieprijzen" worden toegerekend zonder dat met werkelijke productiekosten van de alternatieven rekening wordt gehouden.

In ieder geval gaat EZ dit er natuurlijk ook weer doordrukken, en daar wordt dan weer de nodige "regelgeving" voor opgetuigd cq. aangepast, zoals "Ministeriële Regeling Tariefstructuren", Tarievencode, en meer van dat fraais, want daarin voelen zowel de EZ ambtenaren als de juristen en specialisten van de energiesector zich als een vis in het water, en heeft de gemiddelde Nederlander helemaal niks te zoeken. Van een medewerker bij de NMa kreeg ik al te horen dat de gas wet- en regelgeving nog veel ingewikkelder is dan die voor de elektriciteit. En aangezien het overgrote merendeel van de Nederlanders de regelgeving van die laatste al niet eens kunnen volgen, hoef je voor de gas regelgeving al niet eens meer te proberen om je in te lezen, omdat je daarvoor eerst een academische opleiding hogere energiekunde en juristentaal-analyse afgerond dient te hebben.

Afijn, het "plan" is als volgt. Vanaf 2010 gaat ieder huishouden 4 euro per jaar meer meebetalen (t.o.v. 2005) aan de "vanwege de liberalisering" uit te bouwen gas infrastructuur. Volgens de brief van EZ/v.d. Hoeven, zou dat voor een gemiddeld gezin neerkomen op 0,4-0,7% van hun totale gasrekening. Wat er echter niet staat, of die 4 euri een vastrecht is, of een extra belasting. Want vastrechten zijn zoals de naam ook zegt "vast", de meeste (energie)belastingen zijn variabele kosten (afgezien van de MEP aansluitbijdrage, maar die is dit jaar afgeschaft en werd door de netbeheerder geïnd). Ik verbruik al jaren slechts 30 m³ kookgas per jaar. Als het een vastrecht zou gaan worden, zou NUON Warmte die extra 4 euro voor ons (4.300 huishoudens in onze wijk met stadsverwarming) weer op een ongetwijfeld onnavolgbare wijze moeten gaan compenseren "vanwege het Niet Meer Dan Anders principe" (!). Wordt het echter een extra (energie)belasting, zou dat voor bijvoorbeeld de normale NUON "gas"klanten betekenen dat ze mogelijkerwijs, met een variabele leveringsprijs van plm. 36 cent, een energiebelasting van (momenteel) 15,31 cent, 19% BTW (totaal plm. 61 eurocent/m³) op jaarbasis bij een gemiddeld verbruik van 1.432 m³ (EnergieNed SV advies), totale variabele kosten plm. € 874, plm. 4/874 = 0,5% meer zouden gaan betalen (valt in de range van bovengenoemd percentage).

Echter kookgasklanten met een verbruik van, pak hem beet, 70 m³, zouden dan totaal aan variabele kosten plm. € 43/jaar kwijt zijn en daarvoor 4/43 = 9,3% meer betalen, terwijl zuinige stoker polderjongen met 30 m³ op jaarbasis met deze tarieven maar plm. € 18 in het jaar betaalt voor de variabele kosten en dus 4/18 = 22% meer kwijt zou zijn.

Dat heet een "non-discriminatoire" geliberaliseerde energiemarkt in jargon.

Polderjongen hoopt dat het dus een "vastrecht" wordt, en dat de rekenmeesters bij NUON Warmte alles heelhuids in de toch al niet meer te volgen berekeningen van het vastrecht stadswarmte ingevoerd weten te krijgen, anders zullen we helaas weer de nodige "prikkelende" vragen moeten gaan stellen. Waarvan we nog maar af moeten wachten of die überhaupt beantwoord zullen gaan worden, omdat er nog steeds een onbeantwoorde brief ligt die de Wijkraad alweer een tijdje geleden heeft verstuurd...

Leve de liberalisering van de energiemarkt...

http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=151117&rid=151120


2 april 2007: Tweede Kamer: vergadering netbeheer. A.s. dinsdag 3 april wordt in de vaste kamercommissie voor economische zaken in de Groen van Prinstererzaal gesproken over het "onafhankelijk netbeheer" en de status daarvan na de spagaat die is ontstaan door de beslissing vorig jaar door de Eerste Kamer om de "gevraagde" splitsing van productie/leveringsonderdelen binnen de energieholdings van de netbeheerstakken binnen die bedrijven slechts onder bepaalde condities te honoreren cq. toe te staan.

De verwachting is dat op deze vergadering ook gesproken zal worden over de sterk met deze hete materie verweven dreigende fusieplannen van NUON en Essent, waardoor een moloch ontstaat waarvan bij diverse partijen wordt verwacht (incl. Polder PV), dat die uitermate ongezond is voor de energiesector, mits aan keiharde randvoorwaarden zal worden voldaan. Mijn insteek is duidelijk: minimaal alle gedwongen, geen enkele keuze hebbende stadswarmte klanten zoals de polderjongen van beide concerns losweken uit de op te richten megaholding en die onderbrengen in een volkomen onafhankelijk van die nieuwe holding te functioneren warmtebedrijf wat onder zware controle van de Staat komt te staan!

Kijken, dus. Als het goed is moet deze vergadering (3 april 2007, 18h00-20h00) namelijk live te volgen zijn (als er geen kink in de kabel komt...). Live uitzendingen zijn via de homepage van www.tweedekamer.nl te volgen.

http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/deze_week/index.jsp?p=a40854.xml (aankondiging)

Fusieplannen NUON/Essent en de mogelijke gevolgen:

http://www.reformatorischdagblad.nl/artikel/1297309/Kritiek+op+fusie+Essent+en+Nuon.html


 
^
TOP

29 maart 2007: Uit interview met Maria van der Hoeven. Onze nieuwe Minister van Economische Zaken. Op de website van EZ, mijn vetdruk:

"“Economie is voor u een relatief nieuw en onontgonnen gebied. Kunt u iets zeggen over uw beleidsspeerpunten?”

“Ik zie een aantal speerpunten, mede vanuit het regeerakkoord. Alles wat met ruimte voor ondernemerschap, innovatie en kennisontwikkeling te maken heeft. Ik zie het als een uitdaging daarin samen te werken met een aantal andere departementen. Ook in het invullen van de nieuwe projectdirectie Innovatie. Samenwerken is een voorwaarde om dat ‘ruimte voor ondernemerschap’ vorm en inhoud te geven. Op de tweede plaats het energiedossier. Dat gaat de komende jaren heel heftig opspelen, zeker gezien de schaarste die te verwachten valt. Dat brengt de nieuwe uitdaging mee nieuwe oplossingen te ontwikkelen. En dat heeft weer direct een relatie met de projecten rondom duurzaamheid en schoner en zuiniger. Waarin je ook weer met anderen moet samenwerken. Ik denk dat je daarvan een win-win-situatie kunt maken. Maar cruciaal is ook dat je als ministerie van economische zaken een ministerie van ondernemend Nederland bent. Vanuit die invalshoek wordt heel sterk op je gelet. En dat betekent dat je op een aantal punten ook andere dossiers die niet direct de jouwe zijn toch zult moeten bekijken vanuit het belang van ruimte voor ondernemerschap.”"

Polder PV: heeft u hier iets gelezen over de absolute noodzaak van duurzaamheid, of het belang van het betrekken van de 16 miljoen burgers bij de Energietransitie??? Vul zelf in.

Aldus onze nieuwe Minister van Economische Zaken...

http://www.ez.nl/content.jsp?objectid=150643


28 maart 2007: Hoezo, "regeerakkoord"? De inkt ervan is nog niet droog, of de eerste radioactieve gaten worden alweer zichtbaar. Mevrouw Cramer, die door diverse partijen als verademing na van Geel werd binnengehaald op VROM, heeft blijkbaar helemaal niet zo'n "probleem" met kernenergie, en stelt zelfs, volgens het korte, doch onheilspellende Volkskrant bericht (mijn vetdruk):

"In eerste instantie sluit het kabinet kernenergie voor het halen van zijn milieudoelstellingen uit, zei Cramer. Maar ze wil wachten op een advies van de Sociaal Economische Raad (SER) dat in juni komt.

“Tegen die tijd weten we of we onze doelen kunnen halen zonder of noodgedwongen met kernenergie”."

Hoezo, "noodgedwongen", geachte mevrouw Cramer? Hoe weet u of de SER eigenlijk dat u doelstellingen wel dan wel niet gaat halen? En als u bepaalde doelstellingen niet denkt te gaan halen, dan moeten we er maar blind een tweede kerncentrale bij gaan plempen (met alle consequenties van dien), na er alvast een paar vette kolencentrales bijgekregen te hebben als je de vele plannen van de fossiele producenten zo bekijkt? Is het nucleaire virus soms tot in alle poriën van de VROM denkwereld doorgedrongen, dat u daar nu al ernstig mee besmet bent geraakt??? Wel eens van "Ausstieg aus der Atomwirtschaft" gehoord, zoals uw collega's van het Duitse BMU al jarenlang in de praktijk brengen? Een kerncentrale bouwen zou minimaal 10 jaar gaan kosten (en de elektriciteitsmarkt in Nederland volkomen op zijn kop gaan zetten, met een mes in de rug van duurzame vormen van elektriciteitsopwekking). In Duitsland is, met de nog steeds officiële beleidslijn van afscheid van de nucleaire waanzin, in 6 jaar tijd (start Erneuerbare Energien Gesetz in 2000) alleen al 2,3 Gigawattpiek aan zonnestroomcentrales gebouwd, en dat is de capaciteit van een hele grote kerncentrale... Dan hebben we het nog niet eens over het veelvoud daarvan aan windturbines en de andere schone technologieën in datzelfde Wunderland.

Laten we het houden op een "verspreking" door mevrouw Cramer, al stond Samsom van diezelfde kabinetspartij PvdA direct al klaar om met de bijl te gaan hakken in eigen gelederen. Jammer dat het om bloedserieuze zaken gaat, want al of niet bewuste "versprekingen" rond zo'n hot issue als kernenergie zijn absoluut ontoelaatbaar. Al helemaal uit de mond van een Milieuminister.

Maar ja, als je ook ziet hoe er rond kernenergie gefoezeld, gemanipuleerd en gesjoemeld wordt in Nederland, moet je deze "ruime interpretatie" van een papieren regeerakkoord blijkbaar als absurde "logica" zien. Zie de bizarre gang van zaken rond het blijkbaar inderdaad volstrekt nietszeggende en betekenisloze artikel III.2.d uit het pdf document met het regeerakkoord, en de hoogst curieuze opvattingen van een van de hoogste EZ ambtenaren op dat vlak. Het is en blijft gewoon business as usual in bepaalde kringen...

http://www.volkskrant.nl/binnenland/article410500.ece/PvdA-minister_geen_taboe_op_kernenergie?source=rss


26 maart 2007: Blijven lachen in CO2-emissierijk Nederland... Van een collega een leuk screenshotje van Omroep Brabant:


^^^
© 2007 Omroep Brabant

Begeleidende teksten van enkele commentatoren:

 • C1: "Hebben jullie al eens een lantaarnpaal met een schoorsteen gezien???? Ik dacht al: wat ruik ik hier toch als het donker is?"
 • C2: "Ze hebben daar toch al wel van elektrisch licht gehoord, of zijn ze weer terug naar gaslampjes? Misschien wel carbid? Toch eens gaan kijken of er 's avonds een ventje met een ladder door de straat loopt..."
 • Polder PV: "Misschien dat ze direct op palmolie bijproducten gestookt worden. Kan de gemeente straks meegraaien uit de nieuwe "groene elektra" MEP subsidiepotten (wie weet, hebben ze al "inside information" over nieuwe MEP regelingen...). Als ze echt slim zijn, schakelen ze bovendien zoveel mogelijk van die nieuwe "CO2-arme" lantarenpalen in de hele gemeente aan op 1 stevig aansluitpunt. Hoeven ze namelijk maar één keer vastrecht aan de netbeheerder te betalen (vergelijk met zieke plannen van sommige netbeheerders om arme particuliere zonnestroomproducentjes met 4 PV-modules op het dak die over 1 aansluiting beschikken maar liefst twee maal vastrecht in rekening te brengen...). Artikel 29, lid 3, Elektriciteitswet 1998: “Voor de toepassing van het transporttarief wordt een streng lichtmasten geacht te beschikken over één aansluiting”..."

Hoeveel CO2-arme lichtmasten zouden er in 1 "streng" passen?


7 maart 2007: Micro-WKK advertentie Gasterra. In het tweemaandelijkse tijdschrift People Planet Profit staat over de volle breedte van het laatste nummer, op de eerste 2 pagina's een grote advertentie van Gasterra over de veelbesproken "HRE-ketel", ook wel micro-WKK centrale of "toverketel" genoemd. Een gasgestookte opvolger van de HR-plus ketels die een kleine warmtekrachtcentrale aan boord heeft, bij warmtevraag dus elektriciteit genereert, waarmee de energetische efficiëntie van de verbranding van gas "opgekrikt" wordt omdat er een waardevol "bijproduct" wordt geleverd.

Daar izzie dan: de nieuwe HRE ketel in een dubbelpagina grote advertentie van Gasterra. Steekwoorden op de niet getoonde rechterpagina: "Lagere CO2 uitstoot", "Eenvoudig inpasbaar", "Klaar voor duurzame toekomst", "Besparing op energiekosten".

Wat dat laatste betreft voorzover bekend: alleen wat de momentaan verbruikte hoeveelheid elektriciteit in het huishouden betreft, bij opwekking bij warmtevraag!!! Uit de broodtekst onderaan de getoonde pagina (titel: "De naam is klein, de daden zijn groot"...): "Anders dan de hoogrendementsketel wekt de HRE-ketel ook elektriciteit op, waardoor huishoudens in hun eigen stroom kunnen gaan voorzien. En als er nog wat over blijft, zelfs stroom terugleveren aan het hoofdnet."

Dat laatste zinnetje is dus de CRUX, want die netinvoeding gaat gegarandeerd en vaak en mogelijk in forse hoeveelheden geschieden gezien het gepubliceerde elektrische vermogen van het apparaat, en voor die netinvoeding dient u een billijke vergoeding en niet niks te krijgen!

Marktintroductie voorzien in de 2e helft van 2008.

© People Planet Profit 5(4) maart/april 2007

Polder PV volgt deze ontwikkeling "met belangstelling" maar ook zeer kritisch, omdat er nogal pretentieuze plannen zijn met het ding, en het apparaat zwaar gepusht wordt door partijen die "nogal' wat in de melk van de nationale energiemarkt te brokkelen hebben. En bijvoorbeeld er deels om bekend staan dat ze decentrale opwekking van elektriciteit nou niet bepaald een "warm hart" toedragen. Dan is het altijd oppassen geblazen, want een van de allerbelangrijkste vragen met dit apparaat is: wat gebeurt er met het overschot aan elektriciteit en wat wordt daarvoor betaald? U kunt mijn vorige bericht daarover het beste even lezen, maar ook het hieronder gelinkte ECN rapport uit 2004 geeft te denken m.b.t. de balans tussen het (veronderstelde) "optimale milieurendement" en "voordeel voor de klant" (toekomstige micro-WKK eigenaar). Want dat ECN rapport, waarvan Polder PV hoopt dat dat inmiddels door de realiteit is ingehaald (wie heeft er recentere gegevens?) is daar zeer kritisch over, evenals over de veronderstelde milieuvoordelen van dit soort - zonder meer interessante - toepassingen. In de conclusies van het rapport o.a. dit cruciale punt:

© ECN 2004: van p. 29 van rapport ECN-C--04-118. G.J. Ruijg & J.S. Ribberink (2004):
"Optimale inzet van micro-WK. Spanningsveld tussen economie en ecologie."

In mijn vorige artikel over die "vaste vergoeding per kWh" blijkt wel hoe de heer Overdiep van Gasterra (na overleg met EZ???) inmiddels over een "terugleververgoeding" van die 1.000 kWh/jaar op het net ingevoede stroom bij een gemiddeld gezin denkt... NIKS, NADA!!!

Als daar niets beters over geregeld wordt, voorzie ik zeer grote problemen met de voorspelde "uitrol" van de toverketel over Nederland. Ik voorzie een forse volksopstand als zou blijken dat er grote hoeveelheden "broeikasgas-arme" elektriciteit aan het net worden teruggeleverd terwijl er uiteindelijk niks voor wordt betaald aan de eigenaren van al die mooie toverketels. Milieuvoordeel of niet...

Het ECN rapport gaat diepgaand en uitvoerig in op de talloze en ingewikkelde implicaties waar het de teruglevering aan het net betreft, en geeft veel rekenvoorbeelden en getallen. Leest u s.v.p. vooral ook zaken zoals de complicaties met de energiebelasting (p. 24), die u dubbel betaalt als u veel elektra aan het net gaat terugleveren. Als u dat overschot aan elektrische energie op momenten dat u het nodig heeft namelijk via de afgedwongen meter met terugleverregistratie (dus geen salderende Ferrarismeter meer!!!) weer van dat net af wilt halen, betaalt u gewoon weer energiebelasting (elektra anno 2007: 7,16 eurocent/kWh ex BTW) over de energie die u zelf heeft opgewekt met peperduur gas (van producent ... Gasterra) waarover u anno 2007 ook alweer 15,31 eurocent/m³ ex BTW gaat betalen.... Eerst maar even op papier een door de Minister van Financiën (Bos) ondertekend document zien waar dat goed geregeld is voordat die potentiële arme micro-WKK eigenaar het koopcontract gaat ondertekenen. Mocht u iets in die richting van plan zijn, informeer u s.v.p. extreem goed over de materie, want we kennen onze pappenheimers inmiddels wel een beetje.

Tenslotte, over het veronderstelde milieurendement van genoemde ketels een citaat uit het abstract van het rapport, mijn vetdruk:

"However, half of the energy saving potential is not utilised. Ecologically optimal systems are larger, and produce more electricity than can be used in the household, so feed back is essential."

Dus als u het maximale milieurendement uit zo'n ketel wilt halen, moet de warmtevraag (vrijwel) volledig zijn afgedekt door een systeem met een groot vermogen, en dat impliceert dat er een aanzienlijke teruglevering aan het net plaatsvindt, waar dan ook uiteraard een degelijke terugleververgoeding tegenover dient te staan. En daar wringt het hem met de nieuwe plannen van Gasterra. Zoals met alle "plannen" over de bevordering van decentrale opwekking in ons bizarre land.

Terug naar de burelen van EZ, dan maar weer?

http://tinyurl.com/2f23ld (link naar marktintroductie bericht op Gasterra website; zie Polder PV link policy bericht)
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2004/c04118.pdf  (37 pp., 343 kB)


 
^
TOP

6 maart 2007: Binnen 3 uur tijd 30.000 spaarlampen weggegeven... En wel door Eneco die blijkbaar dacht: "laten we eventjes een leuke actie doen..." Dat is een "astonishing" 2,8 prijzige spaarlampen per seconde. Wat ik me nou afvraag: zouden ze daar nu eventjes binnen 3 uur tijd een heleboel "witte certificaten" mee gescoord hebben die ze weer duur kunnen gaan verkopen aan niet zulke "slimme" energiebedrijven? Zouden die spaarlampen nu al in een fitting zitten, of liggen ze een paar jaartjes in de la omdat eerst die al jaren in de la liggende gloeilampen eerst opmoeten??? Penny wise, pound foolish??? Je kunt van Hollanders alles verwachten namelijk, op energiegebied. Volgende keer toch maar weer gratis elektrische kachels uitdelen, ter compensatie van deze ietwat uit de hand gelopen actie?

Lees in het AD stuk vooral weer die heerlijk sappige lezersreacties. Waar spulletjes gratis worden weggegeven in het Hollandse Poldermoeras, breekt al gauw de pleuris uit...

Met dank aan Energeia voor de link!

https://prive.eneco.nl/spaarlampen/spaarlampen_formulier.asp
http://www.ad.nl/binnenland/article1138632.ece


5 maart 2007: Klimaat"optimisten" in de nor. Althans, zo lees ik Jan Juffermans' veel minder extreme interpretatie van het continue gesaboteer van het starten van een effectieve klimaatpolitiek door "optimisten" die denken dat het allemaal wel goed komt en dat we gewoon business-as-usual kunnen blijven prediken en in de praktijk brengen. Jan suggereert dat er een soort van "klimaatmarktwaakhond" komt die de voortdurende "concurrentievervalsing" als het gaat om onze toekomst maar eens aan de kaak moet gaan stellen. Wat Polder PV betreft: in het cachot met die saboteurs, en een rondje zongerijpte tomaten-schandpaal om het er nog eventjes goed in te peperen als afronding van de vrijheidsberoving...

http://www.insnet.org/nl/insnl_opinions.rxml?id=4097&photo=


4 maart 2007: Spijkers met koppen m.b.t. de Glühbirne - auf Deutsch. Ook in Duitsland is de (anti)gloeilampen koorts opgelaaid. Volgens een bericht van de Deutsche Umwelthilfe (DUH) e.V. op de goed geïnformeerde Solarserver site:

"Es ist Zeit, Nägel mit Köpfen zu machen. Das europaweite Glühlampenverbot ist das geeignete Startsignal für praktischen Klimaschutz in jedem Haushalt."

In dit artikel echter ook kanttekeningen bij het - maatschappelijk bezien volslagen terechte - massaal overstappen op de spaarlamp (en TL-buis waar mogelijk): de recycle frekwentie van oude/kapotte spaarlampen blijkt bedroevend laag te zijn (10% bij huishoudens, 35% bij bedrijven) en dient met kracht fors omhoog gebracht te worden. In spaarlampen zitten immers hoogwaardige metalen, glas, en, niet te vergeten, een fractie kwik. Dat milieugevaarlijke goedje moet op verantwoorde wijze uit de afvalstromen geweerd worden door de kapotte lampen gratis te laten inleveren bij zoveel mogelijk makkelijk toegankelijke inleveradressen.

U brengt hopelijk toch ook uw (onverhoopt) kapotte spaarlampen allemaal naar de chemokar en/of milieustraat in uw gemeente? DOEN!

Meer gloeilampenkoorts:

Berichten 23 februari 2007, 20 februari 2007

Zowel Philips als het nieuwe bedrijf Energy Research Institute (recent artikel op Energeia) zijn zich op de alternatieve LED (light emitting diode) "spaarhalogeenlamp" aan het storten, evenals een keur aan andere bedrijven. Googelen op "LED lamp" e.d., levert u een schat aan links op.

Sigmar Gabriel (Minister van de BMU, de "Duitse VROM"), over de "Glühbirne":

"Eine Energiesparlampe braucht nur etwa ein Fünftel des Stroms einer normalen Glühbirne, und sie bringt dem Verbraucher im Laufe ihres Lebens locker 60 Euro Ersparnis. In ganz Europa lassen sich bis zu 25 Millionen Tonnen Kohlendioxid durch Energiesparlampen vermeiden. Ein Verbot wie in Australien ist bei uns aber nicht machbar. Deswegen dringe ich darauf, dass die EU-Kommission recht bald für alle elektrischen Geräte Obergrenzen für den Stromverbrauch festlegt. Dann wird die Stromfresser-Birne ohnehin von der Energiesparbirne verdrängt."

Nou, "nicht machbar"? Kom op, Macher Gabriel, rug rechten en "machbar MACHEN", s.v.p.! Overigens leuk interview met G., ook over andere heisse Umwelt Thema's zoals bruinkolen, kerosinetaxen, en, niet te vergeten, de "spritschluckenden Oberklassefahrzeuge" ... Ich die Deutsche Sprache...

http://www.bmu.de/presse/artikel_und_interviews/doc/38780.php (interview met Sigmar Gabriel, Minister van de "Duitse VROM")
http://www.insnet.org/nl/insnl_observations.rxml?id=4196&photo=76 (Wessel Aslander over de gloeilamp: "20% (energiebesparing in Europa) = eitje; gloeilamp verbieden en LED subsidiëren; minus 20%? Een lachertje!")
http://www.solarserver.de/solarmagazin/news.html#news6591 ("Entsorgungspflicht" voor spaarlampen, verbod op gloeilampen in Duitsland)
http://www2.intermediair.nl/artikel.jsp?id=703070 (snelle jongen en Porsche bestuurder Frans Otten, nazaat van de Philips dynastie, en mede eigenaar van LEDlamp producent Tendris laat het liever aan "de markt" over en vindt een verbod maar niks...)


2 maart 2007: Computergebruikers weten het maar ze doen het niet. Of veel te weinig: computer op de slaapstand zetten als ze het energieslurpende ding langer dan een kwartier niet gebruiken. Of zelfs, bij langere tussenpozen, laten ze dat apparaat aan staan. S.v.p.: UIT dat ding! Ze weten het, maar actie lijkt iets teveel gevraagd. HCC Magazine duikt in de materie en organiseert 6 maart a.s. een debat in De Balie in Amsterdam. Op onderstaande pagina info en links.

Tussen haakjes: sinds ik extreem intensief de computer gebruik voor de website (en veel meer zaken), meet ik het verbruik van de elementen die het meest aan staan. De computer zelf en de TFT monitor, met bureaulamp met daarin een 9 Watt spaarlampje ('s avonds pas aan). Maandelijks verbruik gemiddeld tot nu toe een redelijke 36 kWh. Bij regelmatig 8 uur gebruik per dag (minimaal). Randapparatuur schakel ik via stekkerdoos pas aan het net wanneer ik die nodig heb. Daarna gaat die direct uit. Het kan. Nu u nog.

http://tinyurl.com/2eu7f4 (link naar nieuwsbericht op HCC Magazine website; zie Polder PV link policy bericht)


2 maart 2007: Ah! Wat is taal toch mooi. Ook "energietaal", dus u voelt hem wellicht al aankomen: Polder PV heeft weer twee nieuwe "wâzeggu's" voor u. Op de betreffende pagina vindt u de uitleg:

gasvloek resp. reflexiviteit ...


1 maart 2007: Nog meer moedige Amerikanen. Tegen de keer in wordt door wetenschappers en zelfs een "private equity group" die investeert in energiebedrijven, gefulmineerd tegen grootschalige plannen in Amerika om er effetjes 159 (relatief "goedkope") kolencentrales het komende decennium bij te gaan plempen op Amerikaanse bodem. Ze vinden dat zulke centrales, zonder CO2 opslag faciliteiten, gewoon verboden moeten worden, waar Polder PV het uiteraard hartgrondig mee eens is.

De heer James Hansen, toponderzoeker bij NASA en een van de eerste wetenschappers die de wereld heeft gewaarschuwd tegen het versterkte broeikaseffect wil een moratorium op de bouw van nieuwe kolencentrales als de CO2 uitstoot niet wordt opgevangen. Om het in ietwat andere bewoordingen te stellen:

"... all coal-fired power plants that do not capture and bury carbon dioxide “must eventually be bulldozed (before mid-century)”.''

... and James Hansen for vice-president!

http://www.livescience.com/environment/070226_ap_coal_plants.html


1 maart 2007: Hoge bomen vangen veel wind... ... en blijven gewoon recht overeind staan. Na de toekenning van beste documentaire door het Oscar circus aan Al Gore's "An Inconvenient Truth", is er langzaamaan een stormpje aan het uitbreken in de Amerikaanse pers en fora over het (vermeende?) extreem hoge energieverbruik van de familiewoning "in the posh Belle Meade area of Nashville". Aldus een bericht van (het zogenaamd politiek onafhankelijke, doch blijkbaar "nogal" rechtse) The Tennessee Center for Policy Research, wat blijkbaar op curieuze wijze toegang zegt te hebben gekregen tot wel erg intieme details van zowel het elektra- als het gasverbruik (tot maandelijkse verbruiken aan toe), nota bene via het energiebedrijf van de familie, Nashville Electric Service (NES) in Tennessee. Nog nooit van "Wet Beveiliging Persoonsgegevens" gehoord, blijkbaar. Ik mocht van sommige ietwat overvlijtige werknemers bij mijn netbeheerder zogenaamd niet eens vragen stellen over energiekwesties van ons huishouden omdat het contract van de energienota op naam van mijn partner stond waarmee ik alweer ruim 16 jaar een door de notaris ondertekende samenlevingsovereenkomst heb...

Volgens de ronkende berichten in zowel de Amerikaanse als de buitenlandse pers zou Al Gore's fraaie optrekje maar liefst 221.000 (!!!) kilowattuur in een jaar hebben verbruikt, meer elektra en gas zijn gaan consumeren sinds de film is uitgebracht, en zou de arme man maar liefst 30.000 dollar in 2006 hebben betaald aan zijn energierekening... Voor de goede orde: het gemiddelde verbruik van een Amerikaanse familie schijnt volgens het bericht 10.656 kWh/jaar te zijn, waarmee Al dus maar liefst 20,7 maal zoveel elektra dan zijn "fellow Americans" zou verbruiken (NB: dat gemiddelde Amerikaanse verbruik ligt dus een factor 2,7-3 hoger dan het gemiddelde verbruik in Nederland).

Met de gelijktijdige opgave van de gemiddelde kosten voor het gas verbruik door de Gore familie, lijkt TCPR echter fors door de mand te vallen. Ze claimen namelijk dat hij daarvoor gemiddeld $ 1.080,-- per maand zou uitgeven, hetgeen een vrij realistisch cijfer lijkt te zijn als je bedenkt hoe groot (en mogelijk matig geïsoleerd) dat soort "mansions" door de bank genomen zijn (ook de huizen die door Gore's kritikasters worden bewoond). Maar ga je dat op jaarbasis berekenen, kom je dus op een vette "natural gas bill" van $ 12.960 uit. Als je de door hetzelfde instituut opgegeven totale energiekosten voor elektra en gas van 30.000 dollar bekijkt, zou er voor het bezopen opgegeven elektraverbruik nog "maar" $ 17.040 in 2006 overblijven. En daarmee zou, volgens de "keiharde" cijfers van het TCPR, een betaalde kWh prijs, blijkbaar inclusief vaste kosten (het gaat om het totaal van de "combined natural gas and electricity bills"), resulteren van 17.040/221.000 = 7,7 dollarcent/kWh. U kunt me nog meer vertellen, maar bijvoorbeeld alleen in Nederland al ligt de variabele kWh prijs op het drievoudige (plm. 22 eurocent/kWh, exclusief vastrechten, vaste transportkosten e.d.), en Amerika mag dan wel U.S.A. heten, maar volgens mij klopt hier iets niet...

Lees je goed de geïnformeerde reactie op dat fraaie en fors aangezette "verhaal" in het hieronder gelinkte chattanoogan.com bericht, dan komt deze hoogst opportunistische aanval op Gore bovendien uit wel erg bedenkelijke hoek. OK, de man zal best zwaar verbruiker zijn (evenals de nodige individuen uit het wereldje van de kritikasters), dat krijg je als je in dat soort "kringen" vertoeft en je hoge gasten regelmatig in een comfie mansion wilt ontvangen. Maar Gore, die met zonnepanelen voor zijn optrekje bezig is, schijnt wel zijn volledige verbruik met carbon credits af te kopen, en ik vraag me af hoeveel van de mensen die hem nu zwaar bekritiseren wegens "hypocrisy" zelf die nobele "daad bij het woord" voegen. Als u zichzelf wilt informeren, moet u maar eens googelen op "Gore 220.000" of vergelijkbare constructies, en u kunt weer een paar dagen vrij nemen. Maar lees die berichten met de zekerheid dat "hypocrisie", "leugenachtigheid", "rookgordijnen opwerpen" "vuil spel spelen", etc. in de Amerikaanse cultuur net zulke ingebakken gedragingen zijn als het "sky is the limit denken" waar (een groot deel van) het land zichzelf en de planeet waar het op ligt mee naar de filistijnen helpt.

De mooiste lezersreactie die ik onderaan het Trouw artikel vond:

"Inderdaad, gewoon een Gore lastercampanje".

Wellicht kunnen er nog even wat respectabele adviseurs van NUON in een roeibootje naar de U.S.A. om Al aan een nog zuiniger mansion te helpen? Toppie!

Al Gore for (the next) president ...

http://www.chattanoogan.com/articles/article_102512.asp
http://www.trouw.nl/hetnieuws/wereld/article643634.ece/klimaatverandering_Al_Gore_is_hypocriet_laatste_nieuws


 
^
TOP

28 februari 2007: Verlate MEP-slachtoffers. Nadat een 17 miljoen kostende biomassacentrale project in Drachten (levensmiddelen overschotten en industriële agrarische mestoverschotten verwerken tot "groene stroom") werd afgeschoten vanwege het wegvallen van de "oude MEP" door de beruchte actie van vertrokken minister van EZ Joop Wijn, is een heel wat schoner, innovatief project (die wilden ze toch zo graag in Den Haag?) omgevallen. Althans, een doorstart lijkt erg onzeker als er niet alsnog een ondersteuningsregime uit de polderklei getrokken gaat worden. Het gaat ditmaal om een warmtekracht centrale die de kassen van een groep tuinders moest gaan verwarmen en die gelijktijdig elektriciteit zou gaan produceren. De WKK installatie zou gevoed gaan worden met hout en snoeiafval uit de omgeving van het Friese plaatsje Berlikum, ten NW. van Leeuwarden. Mogelijk dus weer 8 miljoen euri niet gerealiseerde investering door de plee gespoeld, dat schiet lekker op. Over Drachten had ik zo mijn bedenkingen (de input is nou niet bepaald duurzaam te noemen en de "biologische" kunstmest (restproduct) zou afgezet worden in het buitenland...), maar dat Berlikum niet doorgaat is, gezien de relatief schone input uit de regio erg jammer...

http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=32913 (Berlikum)
http://www.frieschdagblad.nl/artikel.asp?artID=32494 (Drachten)


26 februari 2007: "Ik neem aan dat dat de nieuwe minister is..." Aldus een behoorlijk boze Wim van Kampen van de - bepaald niet uit "verdachte hoek" komende - Nederlandse Vereniging van Makelaars die zich afvraagt wie het nu eigenlijk voor het zeggen heeft op het Ministerie van VROM, in een onthullende reportage van NOVA over de totale afwezigheid van daadkracht op ons "milieuministerie", en het feit dat er na jaren nog steeds geen energiecertificaat regeling is in Nederland voor de woningbouw (verplicht door Europese Commissie). VROM wordt ook door bijvoorbeeld de Vereniging Eigen Huis (ruim 672 duizend leden) verweten dat er geen inspraak is, geen visie, en geen leiding in milieukwesties, dat de ambtenaren veel te weinig lijken te doen ("passiviteit") op het vlak van de gebouwde omgeving. En dat de consument dus met het haar in de handen zit, met een enorme informatie achterstand wat de voorlichting over energiebesparing betreft, en met een steeds hoger oplopende energierekening wordt geconfronteerd.

Harde woorden, maar u weet inmiddels: waar rook is, is vuur. Dit komt echt niet zomaar uit de lucht vallen. Mevrouw Cramer, onze nieuwe minister van Milieu, heeft er duidelijk een stevig "klusje" bij, en als we dan toch bezig zijn, "doe" er dan meteen even samen gezellig met collega Maria van der Hoeven het ambtenarenkorps van EZ er in een keer bij (goed voor de "efficiëntie"...), want het is niet alleen op VROM goed mis. Grote voorjaarsschoonmaak dus, die onder de vorige kabinetten B. nooit van de grond is gekomen. Nodig ook meteen wat mannelijke hulptroepen er bij uit, is goed voor de emancipatie. Kijken!

http://tinyurl.com/2bxhjn (link naar samenvatting en video op NOVA website; zie Polder PV link policy bericht)


26 februari 2007: CCC anderszins. Die afkorting staat bij veel mensen gelijk aan hopen frustratie en (betaald) wachten tot u een ons weegt bij de "service" centers van sommige energiebedrijven. Hij staat echter ook voor een leuk nieuw initiatief, en wel een samenwerkingsproject van National Geographic Society en het energiebedrijf Vattenfall. Met het project "Combat Climate Change!" willen de 2 organisaties schoolkinderen de gelegenheid geven om na te denken over projecten om de versnelde klimaatverandering af te remmen en iets aan de CO2 problematiek te gaan doen. De beste inzendingen zullen worden beloond en ondersteund om ze tot uitvoer te gaan brengen. Onder het motto: "Be a climate activist. Make a difference to our planet. Renew the future", kunnen Europese schoolkinderen tussen 14 en 19 jaar meedoen aan dit interessante initiatief. Inzendingen moeten uiterlijk 31 mei 2007 binnen zijn.

Veel succes met jullie ideeën, en moge de beste winnen! Info:

http://www.nationalgeographic.com/combatclimatechange


26 februari 2007: Stijging elektraproductie uit biomassa (tijdelijk) afgeremd? Aldus het laatste "duurzame energie overzicht" van het CBS. Ik had in mijn grafieken van vorig jaar (CBS verslag data 2005) al aangegeven dat de biomassa component in de zogenaamde "duurzame mix" onrustbarende vormen begon aan te nemen, en dat is nog steeds zo, maar blijkbaar is er dus wel wat aan de hand, want na de absurde stijging van dat aandeel de laatste jaren, is het gestabiliseerd, wat hoogstwaarschijnlijk vooral veroorzaakt lijkt te zijn door het medio juli 2006 bevriezen van de subsidies voor bijstook van biomassa (lees: vooral palmolie) in elektriciteitscentrales. Niet vergeten dat het aandeel nog steeds enorm is, en dat alle kansen gegrepen zullen worden om voor die bijstook eventuele nieuwe "subsidies" te gaan aanspreken zodra daar een mogelijkheid voor gecreeërd wordt; hier wordt openlijk over gesproken op sommige biomassa sites.

Elektriciteitsproductie meestoken biomassa in centrales:


© CBS Heerlen 2007

Of "palmolie" daar bij zal zitten wordt door Polder PV uiteraard niet gehoopt, maar reken maar dat de druk op de politiek flink wordt opgeschroefd, omdat het uitermate lucratief, relatief eenvoudig en behoorlijk efficiënt is om het nodige van dat spul in een elektriciteitscentrale mee te stoken. Waarmee de elektra tarieven dus relatief laag te houden zijn t.o.v. de uitsluitende fossielen stokende concurrentie, en klanten dus verleid kunnen worden om elektra bij het betrokken bedrijf of van de inkoper daarvan af te (gaan) nemen... Zie de link naar het CBS artikel voor een andere tale-telling grafiek die de impact van zowel windenergie (gegroeid in afgelopen jaar) als het grootste aandeel van biomassa stook duidelijk weergeeft. Als je alles optelt, werd in 2006 uiteindelijk een half procent meer "duurzame" elektriciteit opgewekt dan in 2005, en kwam het totaal op 6,6%. Duitsland zat in 2005 al op 10,2 procent, en daarvan was 42,4% pure windstroom en 1,6% zonnestroom van eigen bodem....

In Sluiskil (Zeeland) wordt inmiddels al een gigantische biomassacentrale gebouwd ("BMC Terneuzen") waarin "reststromen uit de industrie" (lees: levensmiddelen die over datum zijn), mest "afkomstig uit agrarische industrie" en "andere vergistbare producten uit de zuivelindustrie, suikers en vetten" zullen worden verwerkt om, o.a. "duurzame" elektriciteit ("groene stroom") van te maken. Verwerkingscapaciteit: 135.000 ton biomassa/jaar. Interessant bijproduct: "groene cokes" (indikkingsproduct na vergisting). Gaan die straks ook met subsidie in de brand voor nog meer "groene opwek"?

En de veelbesproken firma BioX is erg overtuigd van hun gelijk dat ze een "schone" biomassacentrale neer gaat zetten op het terrein van energievreter aluminiumsmelter Aldel in Delfzijl, en dat de Hoge Raad ze daarin (tot op zekere hoogte) gelijk zou geven, gezien het hieronder gelinkte persbericht. Die centrale, gestookt op een "bijproduct van de raffinage van palmolie" (dus niet de palmolie zelf!), zou maar liefst 400.000 MWh/jaar aan elektriciteit gaan produceren, daarmee 10% van de elektrabehoefte van Aldel "duurzaam" gaan realiseren, en zelfs, volgens zeggen van BioX, maar liefst "4% van de Nederlandse duurzame elektriciteitsdoelstelling voor 2010"... Als dat waar is, dan zou dat ene aluminiumfabriekje in Delfzijl op jaarbasis dus al 4 GWh/jaar verzuipen, hetgeen het jaarverbruik is van 1 miljoen huishoudens als je uitgaat van een hoog verbruik van 4.000 kWh/jaar! En volgens BioX wordt 10 procent van die waanzinnige hoeveelheid kostbare elektriciteit straks "duurzaam" geproduceerd.

U mag mij gaan uitleggen waar alle andere landen op deze aardkloot straks hun "duurzaam geproduceerde palmolie elektriciteit" vandaan gaan halen als de claim van BioX dat er "ten behoeve van de gebruikte producten geen regenwoud gekapt" mag worden in de praktijk moet worden gerealiseerd. En dan hebben we het dus nog niet eens over de zeer reële dreiging van plagen en ziektes in de gigantische oppervlaktes aan palmolieplantage monocultures die nu al zijn gerealiseerd in Indonesië en Maleisië. Op lokaties waar grotendeels regenwoud heeft gestaan...

Diederik Samsom begint zich grote zorgen te maken over het fors afremmen van de groei van "duurzaam geproduceerde" elektriciteit in Nederland, maar ik maak me daar niet zo druk om, zeker niet omdat het om een kunstmatig "stoppen van subsidie-effect" lijkt te gaan. Liever 100 procent donkergroen dan met veel tamtam koste wat kost een toch al magere 9% "duurzame" elektra in 2010 behalen met uitermate fragenswürdige biomassa, alleen maar om aan de (zeer magere) Kyoto doelstelling te voldoen. Let daarbij ook op de laatste zin in het CBS nieuws: meer dan de helft van de "groene" elektriciteit die in Nederland wordt geconsumeerd, komt uit het buitenland. Er is nog een hele lange weg te gaan in eigen land, dat mag duidelijk zijn. En ook al ben ik gereformeerd opgevoed, ik ben gaarne Roomser dan de Paus als het om duurzame energie uit eigen land gaat...

http://tinyurl.com/3d7jwu (link naar samenvatting op CBS website; zie Polder PV link policy bericht)

http://www.biox.nl ... Raad%20van%20State%20uitspraak%20Energie%20Centrale%20Delfzijl.pdf (BioX)
http://www.heros.nl (BMC Terneuzen)

<<< 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 >>>

© 2007 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)