average AC output power of OK4 inverters on 93 Wp AC modules on selected cloudless days throughout the year
seizoenseffecten linkpagina
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Seizoenseffecten

Maak uw keuze uit onderstaande grafieken voor de seizoenseffecten die bij dagcurves optreden:

Voor effecten van de seizoenen op de accumulerende energiecurves per maand, zie de grafieken (inclusief twee interactieve exemplaren per groep zonnepanelen) op de aparte pagina in de sectie jaaroverzichten.


Een zonnestroom systeem is een typisch voorbeeld van een energieproductie installatie waarvan de opbrengst sterk kan fluctueren, afhankelijk van de beschikbaarheid en intensiteit van de gebruikte energiebron, licht. Het uitgangsvermogen fluctueert gedurende de dag en de systeemopbrengst varieert van dag tot dag en in de loop van de seizoenen.

In deze deelsectie worden grafieken gepresenteerd waarbij in 1 overzicht een selectie wordt gegeven van dagcurves gemaakt op (vrijwel) wolkeloze dagen verspreid in het jaar om te kunnen achterhalen wat het effect van het wisselen van de seizoenen en de daarmee samenhangende verschillen in zonshoogte en daglengte is op de prestaties van ons vast opgestelde PV-systeem. De drie belangrijkste systeemdata, de cumulerende dagopbrengst (energie, E in Wattuur), het momentane AC vermogen (Pac in Watt), en de inverter temperatuur (T in ºC) worden in separate grafieken getoond. Bovendien worden de gegevens voor de 2 typen AC modules (93 resp. 108 Wp) in aparte paragrafen behandeld om de grafieken overzichtelijk te houden. In deze grafieken zijn op fraaie wijze de effecten van de hoeveelheid zoninstraling, de daglengte en, indirect, de luchttemperatuur te zien op deze systeemdata. Ook wordt via zogenaamde "rollover images" de invloed van beschaduwing op 4 van de 6 108 Wp AC modules in de wintermaanden zichtbaar gemaakt (zie verder de sectie schaduweffecten).

De in deze grafieken gepresenteerde data zijn afkomstig van de met de hand of m.b.v. de computer gemaakte logfiles op geselecteerde wolkeloze dagen. Getoond worden de gemiddelde systeemdata van alle in de betreffende groep aanwezige AC modules. Hierbij worden defecten en tijdelijke inverter storingen niet in de berekeningen meegenomen om regelmatige, "gladde" curves te kunnen krijgen. Doordat de resultaten van groepen inverters uitgemiddeld worden, worden de curves gladder dan bij de individuele inverters wat een rustiger beeld geeft en vergelijking met andere dagen in het jaar goed mogelijk maakt. Als van een periode met een wat minder mooie curve in de loop van de tijd een beter exemplaar verkregen wordt zal deze het oudere exemplaar vervangen. Gestreefd zal worden naar minstens 1 "perfecte" curve per maand om de seizoenseffecten zo gedetailleerd mogelijk in kaart te kunnen brengen. Dit kan helaas wel een tijd duren omdat werkelijk kristalheldere, volkomen wolkeloze dagen in Nederland een zeldzaamheid zijn. Afgezien van het noodzakelijk stabiele weer: ook al is het volstrekt wolkeloos, de schrikbarend toegenomen (broeikaseffect versterkende!) luchtvaart heeft grote negatieve gevolgen op de zoninstraling door de talloze condenssporen in de lucht. De in deze deelsectie getoonde grafieken geven echter al een zeer fraai beeld van het effect van de seizoenen op ons PV-systeem.

De beste "test" achteraf of een dag werkelijk wolkeloos is geweest is wel de grafiek met het AC vermogen omdat deze direct beïnvloedt wordt bij iets terugvallende zoninstraling, zelfs al schuift er even een zeer ijl, nauwelijks zichtbaar cirrus wolkje voor de zon. Als er - bij goed functioneren van alle inverters - dus een onregelmatig verloop in de vermogenscurve is te zien, is er zeer waarschijnlijk hele lichte bewolking geweest en is de curve voor het gestelde doel minder goed bruikbaar. In de hier gepresenteerde vermogenscurves zijn slechts kleine haperingen te zien (een perfect gladde Pac curve is zeldzaam), met uitzondering van de wintercurves van met name de 108 Wp modules die mogelijk bij zonsopgang kort verstoord worden door schaduwwerking van de dicht bij deze zonnepanelen opstaande dakrand van 25 cm. hoogte. De in deze deelsectie gepresenteerde grafieken zijn trouwens zonder uitzondering gemaakt met gegevens van dagen waarvan het weerpatroon goed bekend is omdat ik vrijwel altijd thuis ben als ik een continue logging opstart. Sowieso wordt elke dag een samenvatting van 1 regel van het weertype in de primaire spreadsheet opgenomen.

Omdat de eerste paar jaar meestal werd gelogd met een tijdsinterval van een kwartier zijn de later gemaakte, om de 5 minuten met de computer gelogde databestanden, aan dit interval aangepast om een homogener beeld te krijgen in de grafieken (de tussenliggende gelogde waarden zijn niet in de grafieken meegenomen). In enkele oudere curves is soms een langer interval gebruikt als tussenliggende data niet beschikbaar waren.


Link

Voor een stuk grover uitgevoerde, doch vergelijkbaar type "seizoenseffect" grafiek als de op deze website getoonde grafieken voor het momentane vermogen, zie ook het kadertje "Effect seizoen en max. instraling" op de webpagina http://home.planet.nl/~hwdenie/zonnep2.htm van Henrik de Nie uit Wageningen. Zijn bevindingen dat de "wintercurves" november en december duidelijk achterblijven bij de vermogenscurves van de overige maanden van het jaar (ook als we schaduweffecten buiten beschouwing laten), worden door mijn gedetailleerde data ondersteund. Zie de vermogensgrafieken voor de 93 Wp en die voor de 108 Wp AC-modules. Op bovengenoemde website is echter (nog) niet de byzonder hoge vermogensopbrengst in het voorjaar (april) onderkend, zoals uit mijn eigen grafieken blijkt.

 


© 2004-2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)