starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
ontwikkelingen "oud"
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
 

SOLARENERGY

Nieuws P.V. pagina 91

meest recente bericht boven

Specials:
Kropje sla model voor de rechter (2 apr. 2012)
Eneco wil grootste inkoopactie (21 mrt. 2012)

21 maart 2012 - 2 april 2012

Voor belangrijke "highlights" voor ons PV-systeem, zie pagina nieuws_PVJSS22.htm

actueel 100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 highlights JSS22


2 april 2012. Belangrijk proefproces "kropje sla" op komst. Dick van Elk, bezield ondernemer, begaafd analist, visionair, en een van de belangrijkste trekkers van de windmolen corporatie Windvogel (filmpje), gaat het druk krijgen. Drukker dan hij het al jaren heeft. Want van Elk is al langer bezig met "kropjes sla saldeer" cq. energie "zelfleverings-modellen" dan menig pompeus, zichzelf op de borst kloppend energiebedrijf, gevestigd advies bureau, of oppervlakkig berichtend persmedium bevroedt. Ik kan het weten. Want ik was al in 2001 lid geworden van een van de - te - vroeg geboren kindjes van van Elk, de zogenaamde "Samenwerkende Groene Energie Producenten" (SGEP). Waarover weinig meer is te vinden op het internet (zie bijvoorbeeld persbericht van 28 november 1998, hier). Van Elk is al zo'n twintig jaar met zijn "zelflevering" plannen bezig.

^^^
Geanonimiseerde kopie van mijn inschrijving bij SGEP (met perforatie gaatjes uit de ordner), al uit het prehistorische jaar 2001. Toen er nog in "florijnen" guldens werd gerekend. Weet u nog wel, oudje? Goeie ouwe tijd, al heeft het voor Polder PV niks opgeleverd ... so far ... Een heel wat slechtere terugverdientijd van die investering, dan onze zonnepaneeltjes van een bekende olieboer, dus. Maar Polder PV zat vorig jaar toch al op de "nullijn" qua productie minus verbruik bij elektra. Dus een echt "zelfleveringsmodel" heeft 'ie toch al niet meer nodig. Is allemaal in-house geregeld, en hopelijk "overkomt" dat meer mensen...

Dat daar nog vrijwel niets uit voortgekomen is heeft helemaal niets met de kwaliteiten van de initiatiefnemers te maken - van Elk werkt zich al jaren de schompes in onwillig ambtelijk NEEderland, en heeft al lang een paar Koninklijke Lintjes verdiend voor zijn onschatbare werk voor de samenleving. Maar dat er nog vrijwel niets is geschied heeft alles te maken met de ronduit weerzinwekkende, slechte, totaal niet "stimulerende" regelgeving op het gebied van energiezaken in Nederland. Waar duurzaamheid altijd een compleet ondergeschoven kindje in is gebleven, kopje onder gaand in het megalomane fossiele betonkoppen-geweld en onafzienbare ambtelijke obstakels. Een verschoppeling die ergens in het vuil van de bijkeuken tussen de onder het kolenstof zittende ratten moet zien te overleven.

Verdergaande zelflevering experimenten
Toch heeft de "opvolger" Windvogel onder van Elk's leiding altijd voortgeborduurd op dat mogelijk meest besproken, en het minst begrepen "model voor coöperatief energie ondernemerschap". En heeft het zelfs korstondig nota bene in samenwerking met Eneco een heuse "pilot" gehad. Waarbij leden van de corporatie stroom van de eigen windturbines van de Windvogel via zo'n "buiten de aansluiting om geregelde kropje sla saldeer constructie" daadwerkelijk stroom konden afnemen. Op 1 mei 2010 is die "pilot" echter beeindigd en geëvalueerd (Windvogel bericht 18 juli 2010).

Die pilot duurde niet lang, ook al door allerlei administratieve problemen rond het grootste pijnpunt, het "niet in rekening hoeven cq. willen brengen van de energiebelasting" (in sommige kringen zou dat beschouwd kunnen worden als onterecht vervreemd "Staatseigendom"). Maar van Elk zou van Elk niet zijn als hij bij de pakken ging neerzitten. En dus ging het experiment gewoon verder bij de bij velen onbekende, officieel door NMa erkende energie leverancier, Anode, waarbij de Windvogel actief onder de eigen leden ging werven om te participeren in het eerste echte "commerciële kropje sla" model bij de duurzame stroom afname*.

Wat ik toen al bevroedde, niet alleen omdat ik een tijdje geleden lid ben geworden van de Windvogel en dus meer over het "kropje sla model" hoorde, dat dit beslist niet "onopgemerkt" kon blijven in Den Haag. En dat er daar vroeg of laat "een reactie" zou gaan komen.

* Nagekomen. Volgens het maart nummer van de "Windvaan", het verenigingsblad van de Windvogel, zouden er toen 186 van de ongeveer 2.000 leden reeds hebben gekozen voor het "zelflevering model", ongeveer 9,3% van het aantal leden.

Achtergrond "zelfleveringsmodel"
Ook in de vroege "SGEP jaren" verwees van Elk al in een uitgebreide FAQ sectie (bij PPV aanwezig in het archief) naar het bestaan van een specifiek artikel (destijds: artikel 36, lid 2, sub a) van de Elektriciteitswet, wat in vergelijkbare vorm inmiddels is te vinden onder artikel 95a, lid 2, sub a van de huidige Elektriciteitswet:

Artikel 95a

1.Het is verboden zonder vergunning elektriciteit te leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale doorlaatwaarde van ten hoogste 3*80 A.

2.Het verbod geldt niet ten aanzien van het leveren van elektriciteit:

a. indien de elektriciteit is opgewekt met een installatie die voor rekening en risico van de afnemer, alleen of, voor een evenredig deel, tezamen met andere afnemers, in werking wordt gehouden en de afnemer de geleverde elektriciteit verbruikt;

Van Elk gaat er daarbij van uit dat, als een corporatie met eigen windturbines zelf (duurzame) stroom maakt, deze mag doorleveren aan de eigen leden, en, dat deze stroom zonder energiebelasting te heffen "gesaldeerd" mag worden net als een kropje sla uit de eigen volkstuin zonder heffing van "kropje sla belasting" mag worden opgegeten of desnoods aan de buurman of vriendin worden gedoneerd met hetzelde doel. Dat betreft dus het "niet in rekening brengen van de energiebelasting" (momenteel 11,40 Eurocent/kWh ex BTW = 13,57 Eurocent/kWh incl. BTW voor de eerste stroom staffel, grafiek met alle tarieven). De basis voor alle "kropje sla" voorstellen die zeker het laatste jaar het land rondzingen. Maar waar nog steeds geen keiharde bewijzen van zijn dat het zonder "problemen" of valkuilen werkt, maar waar desondanks talloze kleine tot zelfs enorme (Zoneco) projecten op worden gebaseerd. En, waar nog steeds geen uitspraak van een rechtbank over is gekomen dan wel geforceerd waaruit zou moeten blijken dat zo'n soort constructie inderdaad wel "zou mogen". Zonder zo'n uitspraak geen enkele investeringszekerheid, en dan kun je een "structureel haalbaar businessmodel" echt wel vergeten. Want investeerders in miljoenen Euro's kostende windparken en zeker van "zonnestroom parken" willen langjarige zekerheden. Anders dreigt een faillissement als hun business-case na een paar jaar tevergeefs salderen (gigantische naheffing van de Belastingdienst) op drijfzand blijkt te berusten...

Salderen ja salderen neen in Den Haag
Verhagen (Min. EL&I) en (niet als zodanig hard uitgesproken) de Jager (Min. Fin.) zijn er in ieder geval rabiaat op tegen. En huidig PvdA partijleider Diederik Samsom kreeg op Verhagen's instigatie nota bene ook nog van een - krappe - meerderheid van de Tweede Kamer een trap na. Waarbij een compleet onschuldige motie van CDA lid van der Werf met CU vertegenwoordigster Wiegman-van Meppelen Scheppink wel "mocht"**. Iets eerder "mocht" er via een Tweede Kamer motie van Paulus Jansen (SP) een "pilot" bij verenigingen van eigenaren worden toegestaan (motie aangenomen 30 juni 2011). Wat al verduiveld ingewikkeld gaat worden, omdat er zeer tegenstrijdige belangen spelen, de aan te brengen infrastructuur al de nodige hoofdbrekens gaat kosten (en niet alleen op juridisch vlak). En, klap op de vuurpijl, leden van VVE's compleet verschillende (stroom) leveranciers kunnen hebben. Die natuurlijk helemaal geen zin hebben om elkaar's gegevens bij elkaar te gaan (laten) brengen om een of andere bizarre vorm van collectieve afname voor elkaar te gaan zitten fietsen (met de nodige onzekerheden over de "bestendigheid" van zo'n constructie). Ga er maar aan staan om daar een universeel toepasbaar concept van te maken. Ik wens de betrokkenen veel succes (zie ook onderstaande opmerkingen over die VVE constructie).

Houdt s.v.p. ook rekening met het feit dat er mensen uit zo'n "collectief" kunnen verhuizen, en dat nieuwe inhuizers wel eens zo hun eigen gedachten over een collectief "zelfleverings"-contract zouden kunnen hebben. Tot knallharte (terechte) weigering van participatie van de nieuwkomer aan toe (die immers "recht" heeft op vrije keuze in de elektra- en gas markt). Of zo'n afgedwongen corporatie stroomlevering contract inclusief "laagdrempelige salderingsconstructie" als huisvestings-voorwaarde steek zou houden voor een rechter waag ik in ieder geval te betwijfelen...

"Er moet daarom snel, dus in 2012, een uitbreiding van de salderingsmogelijkheid komen."

Bestuurdersnetwerk Duurzaamheid et al. (incl. DE Koepel, die zich in een "Greentech Alliantie" heeft verbonden met UNETO-VNI en FME-CWM). In: "Onderzoek Zelflevering. Voorzet voor de Terms of Reference". 31 januari 2012. Rapport.

** Hierover liet Verhagen door zijn beleidsambtenaren een "goede bedoelingen" brief schrijven op 23 januari 2012, en er zou voor 1 april vervolg actie volgen. Ik heb daarover echter nog niets in schrijven vernomen van EL&I. Wel zijn er vergaande "voorstellen" gedaan door een alliantie waarin o.a. DE Koepel participeert. Voorstellen die gaan over deze extreem complexe materie, en die o.a. voorschotten bevatten over "hoe salderen bij VVE's", na mondelinge toezeggingen van Verhagen. Zie dit document van 31 januari 2012 bij DE Koepel, "Onderzoek Zelflevering". Wat uiteraard beslist geen "status van Wet" of "acceptatie door de overheid" inhoud). Er wordt daar o.a. gesproken over nauwkeurige meetgegevens via slimme meters bij VVE projecten. Die zijn echter niet verplicht, iedereen die geen zin heeft in dat apparaat mag die wettelijk toegestaan weigeren. Dan wel de belangrijkste functionaliteit laten uitzetten ("monddood maken"). En nieuwe bewoners binnen een VVE kunnen de detail uitlezing van het apparaat ook gewoon weer "uit" laten zetten door de netbeheerder.

Let wel: het gaat bij bovengaande zaken om extreem complexe problematiek, voer voor juristen. Waarbij er "reparaties" aan net gewijzigde wetgeving worden toegevoegd die in geen enkel opzicht zijn te vergelijken met op zichzelf staande Wetgeving Ter Bevordering Van Duurzame Energie (zoals het Duitse EEG). Die feitelijk, gezien de maatschappelijke urgentie, alle andere "energiewetten" zou dienen te overvleugelen en prioriteit zou dienen te krijgen. Het is en blijft dus het bekende 'ollandsche fröbel- en plakwerk, en is beslist niet toekomstgericht. Onze wetgeving is gewoon hartstikke slecht. Dat niet aanpakken, is niet duurzaam.

Terug naar de Windvogel: rechtszaak geforceerd
Energeia meldde op 28 maart 2012 dat "die rechtszaak" er eindelijk gaat komen. Want de Windvogel is met Anode een jaar geleden (1 april 2011) het kropje sla model al fysiek gaan uitvoeren (ondertekening, zie bericht 8 april 2011 bij Anode), en dus beginnen ze bij de Belastingdienst zenuwachtig te worden: "Dat gaat de Staat geld kosten", is de gedachte. Niet geheel onterecht, zelfs een uitgebreide studie van Ecofys (tegenwoordig "onafhankelijk" onderdeel van de Eneco holding) in november 2011 kon niet uitsluiten dat, ondanks een aardige hoop BTW inkomsten bij grootschalige verkoop van de immer populairder wordende zonnepanelen, er door massaal gebruik making van "kropje sla modellen", "salderingsconstructies", "zelflevermodellen" e.d., de Staat er op de middellange termijn progressief op achteruit zou kunnen gaan. Ondanks alle - niet met feiten ondersteunde - retoriek in de markt dat het tegendeel "waar" zou zijn.

Anode had dus het kropje sla model fysiek geïmplementeerd, waarbij er geen energiebelasting wordt afgedragen voor de leden van Windvogel, die "immers stroom van hun eigen windturbines" afnemen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de Belastingdienst in dit geval dan ook beslist zal gaan dagvaarden. Al lijkt het er nu op, na gesprekken met de Belastingdienst, dat het niet alleen Anode zal betreffen. Maar (uiteraard?) ook "hoofdschuldige" Windvogel, en zelfs eventueel leden van de Windvogel die in deze constructie zijn gaan participeren. Ik ken er een die "in aanmerking" schijnt te komen. Zelf doe ik niet mee omdat ik toch al netto gesaldeerd nul kWh verbruik in een kalenderjaar, en ik zeker als kwetsbare huurder geen onnodige risico's wil gaan lopen...

Polder overleg over "gezamenlijke aanpak" proefproces
Het grappige van dit voor "coöperatief Nederland" zeer belangrijke aankomende proefproces is, dat er "nauw overleg" is geweest tussen Anode, Windvogel en de straks "dagende" partij, de Belastingdienst, hoe de dagvaarding precies zal moeten gaan luiden. Want in een proefproces met hoge impact factor moet je natuurlijk een kristalheldere uitspraak van de rechter uitlokken die staat als een huis. En waar ze in het achterlijke Den Haag dan ook nooit meer omheen zouden kunnen lullen. Al moet de gehoopte uitkomst, "datgene wat Windvogel/Anode doet mag", natuurlijk worden afgewacht. Want als het gaat zoals ik vrees dat het zou kunnen gaan, "kropje sla salderen buiten de eigen aansluiting om" niet toegelaten (een beslist niet weg te denken mogelijke conclusie van de rechter!), zal neoliberaal / conservatief NEEderland op het Binnenhof zich helemaal een deuk gaan lachen, en er een zeer smakelijke dronk op nemen. En zal er vast ook wel heel wat afgeluld gaan worden daar. Met een ietwat andere toonzetting dan bij een rechterlijke uitspraak "zelflevering zonder energiebelasting betalen is mogelijk".

Piketpaal "aansluiting" het struikelblok
Van Elk van de Windvogel probeert al jaren de keiharde piketpaal "leveren gebeurt per aansluiting" te omzeilen met het "feit" dat het bij "prosumenten" (lieden die zowel "consumeren" als "produceren", hetzij direct achter de eigen aansluiting [10.000-en Nederlanders met zonnepanelen op het dak], hetzij via het "kropje sla model" met - nu nog - windturbine stroom) gaat om het "niet overdragen van eigendom" bij (via coöperatie turbines) elders opgewekte elektriciteit. "De energie blijft van ons, er vindt geen levering plaats", is daarbij het adagium. Of een rechter dat ook zo zal zien moet nog worden afgewacht. Want de overheid / Belastingdienst vindt gewoon dat zodra er elektriciteit aan het net is geleverd, de eindverbruiker van dat "net" (hoogspanning >> middenspanning >> laagspanning) gewoon energiebelasting (en dus ook daarover BTW) moet betalen.

Van Elk hoopt vanwege de - zoals gebruikelijk - verschrikkelijk slechte definities in de "wet", de rechter ervan te overtuigen dat "wat niet verboden is bij Wet, dus moet worden toegestaan" (of soortgelijke gedachten).

Belangrijk proces
Polder PV schat in dat dit in het huidige tijdsgewricht het belangrijkste proces zal gaan worden wat van betekenis is voor de decentrale stroomvoorziening in NEEderland. Als dit proces (desnoods te voeren tot en met de Hoge Raad, wie weet zelfs wel tot het Europese Hof) "stuit", gaan er vele honderden plannen met "kropje sla" modellen linea recta de papierversnipperaar in. Want dan kun je ook nooit zonnestroom voor 22 Eurocent/kWh salderen "buiten de eigen aansluiting" om, waarmee een business-case voor grote wind- en zonnestroom projecten in collectief verband mogelijk zou zijn. En vallen al die fictieve kaartenhuizen in elkaar. Inclusief al die mooie plannen voor grote zonnestroom parken die via "kropje sla" modellen hun stroom aan omwonenden kwijt willen, die immers de stroomproductie gewoon op het (lokale) distributienet zetten. En dan zit meteen de Belastingdienst er tussen: "Wilt u s.v.p. eerst de energiebelasting en BTW over uw afname afdragen? Dank u!".

Fictieve, gedroomde hemelsluizen kunnen ook weer dicht
Mocht een rechter om wat voor reden dan ook anders beslissen, en "kropje sla salderen" toch als "legaal" zien, gaan de hemelsluizen open. Dan gaat er als een gek worden bijgebouwd in Nederland. Mogelijk niet zo snel als gewild windturbines - die immers in ons zwaar gestoorde, windrijke landje door professioneel gestuurde anti-wind haat lobbies worden gefrustreerd. Maar beslist op het niveau van zonnestroom. Want er liggen vele tientallen kilometers ongebruikt dak oppervlak al twee decennia met smart te wachten om als-tu-blieft nu eindelijk eens met goedkope zonnepaneeltjes te "mogen" worden bedekt.

^^^
Een volgens ontwikkelaar BrabantEnergy ongesubsidieerd 46 kWp groot project met 200 [Chinese] ET Solar modules in Bergen op Zoom (geen SDE beschikking). Verkoop van stroom aan de huurders (voor een lager tarief dan voor de standaard grijze stroommix uit het net) in het pand zou rendabel zijn.

Dit soort projecten kunnen zeker bij kleinere verbruikers binnen zo'n complex, die normaal gesproken hoge energiebelasting tarieven betalen over elke aan hen verkochte kilowattuur, extreem interessant worden voor de investeerders als het, of een "kropje sla zelfleverings-model" door de rechter zou worden toegestaan...

Foto © BrabantEnergy (bedrijf van de bekende FD columnist Jeroen Saeijs), zie deze link.

Als we in die fase terecht komen, geef ik u op een briefje, dat de Jager en de zijnen binnen no-time een "reparatie" wetsvoorstel naar het van "gedorven inkomsten" geschrokken parlement zullen gaan sturen om aan die voor hen zeer ongename situatie zo spoedig mogelijk een eind te gaan maken. Want duurzaamheid is best in Den Haag. Maar het mag geen cent kosten. Anders "mag" het niet. De rest is voor de vergader tijgers op het Binnenhof allemaal bijzaak. Totdat het tegendeel bewezen is met ECHT Duurzame Energie Wetgeving. Eerder niet.

Meer over salderen bij Polder PV:

Solar Salatkopf - niet 'ollands salderen, maar Duits model (20 dec. 2011)
Verandering komt van onderaf (15 dec. 2011)
Kropje sla salderen over Verhagen's dead body (30 nov. 2011) afbraakbeleid
Lekker salderen maar, met z'n allen... (1 juni 2011)

http://www.energeia.nl/preview.php?Preview=1588 (28 maart 2012)


1 april 2012. Maart gemiddelde opbrengst. Ook al staat de lange spectaculaire zonnige periode van 19 tot en met 28 maart mogelijk in ieders geheugen gegrift (met name die van zonnepanelen eigenaren, zie maandrapport KNMI), de eerste helft van de maand compenseerde die zonnestroom productie fors in negatief opzicht, zoals we in dezelfde grafiek ("aantal zonuren") kunnen zien. M.a.w.: bij Polder PV bleef de maandproductie vrijwel op het langjarige gemiddelde "hangen" voor de 1,02 kWp deelinstallatie die sinds oktober 2001 in dienst is:

Omdat in de loop der jaren deze grafiek ietwat "chaotisch" dreigt te worden doordat allerlei curves over elkaar heen komen te liggen, is het handig om per jaar een vergelijking met het langjarige gemiddelde er uit te isoleren, en de rest van de jaren weg te laten. Dan krijgen we deze grafiek voor 2012:

In zwart de langjarige trend voor dit specifieke deelsysteem (1,02 kWp), met de afgeronde maandwaarden boven de data punten (waarin de bekende waarden voor 2012 reeds zijn verwerkt). Voor 2012 de eerste drie maanden (groene curve), met bijbehorende data punten en de waarden er naast vermeld. In januari en maart zat 2012 ongeveer op het gemiddelde, in februari er aardig boven (in ons geval: 18%).

De harde productie data bij Polder PV:

 • alle modules 1,336 Wp: 110,388 kWh, is 82,6 kWh/kWp;
 • 4x 93 Wp ZZO: 29,962 kWh, is 80,5 kWh/kWp;
 • 2x 108 Wp ZZO, voorste rij: 18,510 kWh, is 85,7 kWh/kWp;
 • 4x 108 Wp ZZO, achterste rij: 34,361 kWh, is 79,5 kWh/kWp;
 • Modules 93-108 Wp ZZO (1,02 kWp): 82,833 kWh, is 81,2 kWh/kWp;
 • 2x108 Wp pal zuid (apart): 18,492 kWh, is 85,6 kWh/kWp;
 • Kyocera 0,983 kWp (2 modules) ZZW: 9,063 kWh, is 92,2 kWh/kWp;

De achterste rij 108 Wp modules lijkt nog wat last van schaduweffecten te hebben, dit moet in april weer voor lange tijd tot het "verleden" gaan behoren vanwege de rapper hogere zonnestanden. Wel zitten er een paar "zwakkere" OK4 omvormers in die groep. De verschillen zijn echter niet echt dramatisch te noemen.

In totaal hebben we in maart minder stroom verbruikt dan we aan zonnestroom hebben opgewekt (bruto productie: 110 kWh, met marktwaarde 110 x 0,2216 = € 24,38, gesaldeerd en wel). Derhalve is die maand al de Ferrarismeter "netto door de nul heen gedraaid". En eindigde maart 2012 al op een meterstand die 14 kWh onder die van 29 februari 2012 lag. In de tool Energiemanageronline.nl gaf dat een spannend effect. Want bij het invoeren van de elektra meterstand begon 'ie te sputteren dat de nieuwe stand onder de oude lag. Maar de webmaster van Polder PV heeft gewoon het gesputter genegeerd, en op doorgaan geklikt, en zie hier het verrassende (nou ja...) resultaat:

Nu de netbeheerders nog zover zien te krijgen dat ze sinds artikel 31-c in de Elektriciteitswet werd opgenomen (juli 2004...) eindelijk eens in staat zullen zijn om "negatieve meterstanden" in hun prehistorische databases op te nemen. Een "minnetje" kan tegenwoordig (en vroegâh natuurlijk ook). Energiemanager online laat het kristalhelder aan u zien...

Daarbij nog even alle snel herleidbare energie verbruiken van Polder PV (2 persoons huishouden) in de maand maart 2012, om maart af te ronden:

 • elektra: 14 kWh overschot, netto zonnestroom geproduceerd en gesaldeerd (computer verbruik in die 31 dagen: 31 kWh, vrijwel dagelijks groot deel van de dag), dus meter over hele maand genomen terug gedraaid door de vorige eindstand (29 februari) heen;
 • 2,7 m³ kookgas;
 • 0,55 GJ stadswarmte verbruik (equivalent aan 154 kWh warmte equivalenten);
 • 2,3 m³ drinkwater];
 • géén gemotoriseerd vervoer (ook geen treinreizen);
 • geen 1 april grap...


 
^
TOP

30 maart 2012. Maandrapport februari update VREG Vlaanderen. N.a.v. mijn publicatie op Solarplaza over de Belgische zonnestroom markt in 2011 (zie toelichting 7 maart 2012) heb ik inmiddels eindelijk ook het maandrapport van VREG over februari 2012 verwerkt.

Sinds 1 februari is er een volume van 75,7 MWac vermogen bijgeschreven tm. eind van die maand, met een ietwat "tegenvallende" hoeveelheid van 4.947 nieuwe gecertificeerde installaties in 29 dagen tijd (NB: dat is meer dan de helft dan er in al die jaren met ontstellend veel moeite aan installaties bij CertiQ in Nederland is ingeschreven...). Het is belangrijk om te beseffen dat het grootste deel van dat volume aan 2011 is toegeschreven, en wel 76%. In 2012 is er nog slechts een volume van zo'n 11 MWac bijgekomen volgens de VREG data.


Vlaanderen produceert al enorme hoeveelheden zonnestroom (rode top segmenten in de vorm van uitgereikte groenestroom certificaten. Grafiek © van VREG. Zie ook dit artikel over hoge stroomproductie deze maand.

De grafische gegevens en alle getallen zijn weer bijgewerkt.
Meest opvallend: ING Equipment Lease heeft de toch al waanzinnige portfolio weer fors uitgebreid en heeft nu zo'n 78 MWac capaciteit "onder de rokken". Het grootste project is volgens het laatste VREG maandrapport onder hun portefeuille naam ISP1-RG nv/VMW gerealiseerd in Kluizen, in het noordwestelijke deel van het uitgestrekte havengebied ten noorden van Gent. Alleen dat project is al 3,66 MWac groot (en er stonden nog 7 nieuwe projecten of delen van >1 MWac per stuk vermeld)...
Ook CWaPE heeft voor Wallonië nieuwe gegevens gepresenteerd. Er zou in de eerste twee maanden van het jaar zo'n 24,6 MWac aan klein decentraal (tm. 10 kVA) zonnestroom vermogen bijgekomen kunnen zijn. Als we de nog niet gewijzigde data van Brussel meenemen, en de enorme uitbouw van Vlaanderen, kom ik momenteel op een volume van ongever 1.767 MWac voor heel België, wat zo'n 1.944 MWp aan STC vermogen zou kunnen zijn (conservatieve conversie factor 1,1). Het is dus vrij waarschijnlijk dat met de rapportages over de maand maart de magische "tweede Gigawattpiek" ook in België al bereikt zou kunnen gaan worden, en anders in de daar op volgende maand...

Voor de volledige updates zie:28 maart 2012. Scheuten Solar produceert weer ... in Duitsland. Via de Photon nieuwsdienst werd een persbericht van de Gesellschaft für Insolvenzverwaltung, dnp Depping gepubliceerd (gedateerd 22 maart 2012) waarin staat aangekondigd dat de productie van zonnepanelen (NB: Multisol® modules) in Gelsenkirchen (Ruhrgebiet, Nordrhein-Westfalen, BRD) weer is begonnen.

Dat wordt door de aangestelde voorlopige insolventie begeleiders van Depping verklaard met de reden dat er op deze wijze een (blijvend) "economisch profitabel te produceren opdrachtvolume" kan worden verwerkt. Omdat de bedrijfsactiviteiten vanuit de Nederlandse moeder holding in Venlo werden gestuurd kwam daar aanvankelijk de klad in en kwamen alle activiteiten stil te liggen. Zeker nadat de stap van surséance richting faillissementsaanvraag werd genomen. Op deze wijze hopen de curatoren de basis te leggen voor saneringsoperaties voor de Duitse dochterondernemingen van Scheuten, vier stuks, die allen in Gelsenkirchen zijn gezeteld. Het gaat daarbij om:
 • Scheuten Solar Production Facilities GmbH
 • Scheuten Solar Cells GmbH
 • Scheuten Solar Technology GmbH
 • Scheuten Solar Holding Germany GmbH

De curatoren proberen op deze wijze bestaande leveringscontracten te kunnen invullen, daarmee de liquiditeit stroom (weer) op gang te brengen, waar mogelijk te saneren, en, op de middellange termijn, investeerders geïnteresseerd te krijgen om (delen van) de Duitse Scheuten Solar ondernemingen over te nemen.

Volgens een kort bericht in Photon van maart 2012 zou het in de module fabriek in Gelsenkirchen om 233 mensen gaan, wier toekomst op het spel staat. Zij krijgen "Insolvenzgeld" uitbetaald. In mei zou er een definitieve oplossing moeten zijn bereikt voor de in insolventie geraakte (Duitse takken van) Scheuten Solar. In de hoogtij dagen van Scheuten Solar werkten er 450 mensen voor de onderneming in Duitsland, aldus Photon.

Historische problemen
Eerder al waren er problemen doordat het bedrijf in 2009 een deel van de productie faciliteiten aan het Canadese Arise had "verkocht" (bericht van 20 oktober 2009 op PPV). Dat ging echter al rap in insolventie, het faillissement volgde, eerst in Canada, en begin 2012 gaf de curator het ook voor de Duitse afdeling op - bericht van 3 januari 2012 (Engelstalige website werkt echter nog steeds). Volgens Photon zou Arise nooit wat aan Scheuten Solar hebben betaald voor de binnen een gecompliceerde constructie "overgenomen" productie faciliteiten.

Garanties???
Hoe het met garantiegevallen zal gaan als er onverhoopt in de toekomst problemen zullen optreden met de verder als kwalitatief goed bekend staande Scheuten Solar modules is een grote maar steeds belangrijker wordende vraag. Want dat geldt voor alle producten van ondernemingen die het niet meer redden in de markt. Ook bij Scheuten als het niet lukt om de modulefabriek te verkopen aan een investeerder. Photon had hierover een brisant artikel in de maart uitgave*. In dat artikel ook een tabel met recente insolventies resp. faillissementen bij module producenten. Achter "Scheuten Solar Technology GmbH" staat onder het hoofdje "Modulgarantie" het tale-telling kenmerk "ungewiss".

Als Scheuten Solar in Duitsland niet overleeft - ze kwamen in 2004 naar Gelsenkirchen en namen daar de Shell Solar fabriek (zie historie) over die Solarworld kort daarvoor in de schoot kreeg geworpen vanwege de overname van de kristallijne Shell Solar divisie in 2006, heeft Gelsenkirchen een groot probleem. Want ze kloppen zich graag op de borst als "Solarstadt". En dat drijft voor een groot deel op de aanwezigheid van Scheuten Solar, aan de rand van het Ruhrgebiet...

Op 5 april a.s. is er een crediteuren vergadering gepland voor de Nederlandse Scheuten Solar Holding BV (aantal personeel onbekend) en voor Scheuten Solar Systems BV (volgens curatoren.nl 20-49 fte's of werkplekken), beiden gevestigd in Venlo. Zaakvoerder is mr. W.L.A.M. Eikendal van Boels Zanders Advocaten.

*Korn, S. (2012). Geleerte Versprechungen. Geht ein Modulehersteller pleite, sind dessen Garantien wertlos und selbst Versicherungen helfen kaum. Photon 3/2012: 96-104.

http://www.photon.de/newsletter/document/62728.pdf (Scheuten Duitsland draait weer...)


27 maart 2012. Jurgen Sweegers gaat een zwaar jaar tegemoet... Zo te zien aan zijn vlammende, wervende reclame campagne ( ) voor "vaste zon op uw dak, volledig ontzorgd"...

Zet wel eerst even uw bril af, tenzij u afgestompt bent door vele jaren lang reclame geweld op de nationale staatszenders. Misschien valt het dan wel mee...

Beste Jurgen van (de briljante website) Energieenwater.net: mijn "teller" staat inmiddels op 41 42 stuks (laatst toegevoegd: Zonne-collectief Overbetuwe, 200 belangstellenden volgens de Gelderlander...). Daar moet toch minstens een exemplaar speciaal voor jou bij zitten? Of toch maar liever zelf uitzoeken? Prima! Ik heb ook al hon-derd-en-twee-en-zes-tig leveranciers in weer een andere spreadsheet staan, actief op het zonnige 'ollandse grondgebied...

Reactie Speksteenkachel na bovengenoemde numero 42 te hebben "gemeld": "Ik voorspel rokende toetsenborden bij PolderPV."

26 maart 2012. "Daar heb je ze weer". Oskomera vangt alweer een dikke vis, KPN. De frase tussen aanhalingstekens zal mogelijk wat vaker gaan luiden in de inmiddels "op stoom komende" Nederlandse PV-markt. Maar er is "blijkbaar" niet omheen te komen. Oskomera uit Deurne heeft al heel lang ervaring met zonnestroom, en heeft talloze projecten van kleinschalig tot grootschalig met succes afgerond. En wordt dan ook steeds vaker "gevonden" als partner. Steeds vaker blijkt daarbij het argument "totale ontzorging" een rol te spelen. Al is Oskomera ook nog steeds als een soort groothandel actief voor de bekende Sunkit® pakketten die in samenwerking met talloze installateurs worden afgezet (al wordt de rol van OSPS daarin op de website niet expliciet duidelijk gemaakt, aan de vormgeving en gezien de nieuwslinks had u dat kunnen vermoeden).

Die inmiddels breed in de markt bekende competentie werd in de recente "afrondingsfase" van de eerste VEH inkoop actie dan ook beloond met de uitvoering voor 2.500 van de 10.000 intekenaars die pakketten met Suntech (hofleverancier van Oskomera) 250 Wp en SMA omvormers uit gaat leveren (details >> VEH actie achtergronden pagina). Daarbij wordt gebruik gemaakt van de speciaal daarvoor in het leven geroepen werkmaatschappij Oskomera Home Solar B.V. (OHS), die een kantoor in Amsterdam heeft aan de zuidelijke ring (Joop Geesinkweg). En wat, uiteraard, nauw samenwerkt met dochter Oskomera Solar Power Solutions (OSPS), wat feitelijk jarenlang de zonnestroom activiteiten voor de holding heeft getrokken. Maar wat de laatste jaren zich vooral op de grootschalige projecten heeft geworpen, zoals enorme bedrijfsdaken in Vlaanderen "vol leggen" (voorbeeld: Harelbeke 5 MWp project, zie ook OSPS pagina). Of de eerste grote vrijeveld installaties in zonnestroom komeet Engeland binnen record tijd afleveren (bijv. Howton 5 MWp project). OHS heeft onverbloemd op de aparte website als partners voor hun grootse plannen de hardware leveranciers naast, uiteraard zuster bedrijf OSPS, Suntech (modules van grootste cellen/panelen fabrikant ter wereld), SMA (idem omvormers), en Mastervolt (voor de "scherpe prijsstelling", waarschijnlijk) opgevoerd (zie partner pagina).

Nieuwe grote vis?
OHS zal zich zeer specifiek gaan richten op de "eindverbruikers-markt", en heeft als doel zoveel mogelijk PV op daken van Nederlandse burgers te krijgen. Waarbij samenwerking met grote partijen niet geschuwd wordt, zoals uit de recente VEH actie blijkt. Inmiddels heeft het bedrijf haar nieuwste grote "vis" aangekondigd, aldus een nieuwsbericht op hun website, en een telefoon gesprek wat ik had met Dennis Gieselaar van OSPS. Mede gezien de jarenlange goede betrekkingen tussen de bedrijven, waarbij Oskomera veelvuldig van de ICT en datacommunicatie kennis van KPN gebruikt heeft gemaakt, hebben beide partijen elkaar gevonden in het opzetten van een heus PV-Privé project met potentieel van ruim 31.000 personeelsleden (NB: fte's: KPN, het sedert oktober 2007 onder de KPN holding vallende Getronics, en, mogelijk ook, pensioengerechtigden van beide bedrijven).

Niet de eerste
Zoals al in een schrijven aan Energieenwater.net door Polder PV duidelijk gemaakt (1 december 2011) betreft dat echter niet, zoals werd gesuggereerd, "de eerste" actie voor eigen
personeel van een bedrijf. Bij mijn weten was ECN uit Petten lang geleden al de eerste, en heeft concurrent Centrosolar al langer de nodige pitten op het vuur staan met zo'n aanpak (voorlopig kleinere acties onder die paraplu bij papierproducent Sappi en bij de collectieve inkoop actie EnergieRijk Voorst).

Maar afgezien van die uiteenlopende projecten, zal Oskomera's deal met KPN beslist het tot nu grootste project kunnen gaan worden gezien het personeelsbestand en de sterk toegenomen wil bij vele Nederlandse huishoudens zelf zonnestroom te gaan opwekken. Daarbij "helpt" het feit dat PV-modules nooit zo goedkoop zijn geweest, en een professionele organisatie beschikbaar is die alle klantcontacten uit handen neemt en de zaken regelt natuurlijk heel goed bij. Ook zal beslist helpen dat KPN personeel "meer dan gemiddeld" kennis heeft van technische zaken, en mogelijk dus "meer dan gemiddeld" al langer met een scheef oog naar de populaire zonnestroom systemen heeft gekeken. Wie het Themaforum Duurzame Energie & Domotica en zijn voorgangers op "Gathering of Tweakers" (GoT) de laatste jaren heeft bezocht, zal beamen dat er een zeer grote belangstelling is onder de bezoekers daar. En, belangrijker, steeds meer nieuwkomers op die duurzame fora, zijn binnen no-time om, en gaan vanwege de enthousiaste verhalen daar zonnepanelen kopen.

Goed passend in MVO beleid
Daarbij komt ook nog eens dat KPN flink op Maatschappelijk Verantwoord ondernemen inzet, en dat, volgens Gieselaar van Oskomera, 1% van de stroomvraag in Nederland zou consumeren in de vele datacenters die de digitale revolutie mogelijk maken. Waarbij de stroom groen wordt ingekocht. Zo zou bijna een kwart van de opwek in het off-shore Amalia windpark richting KPN gaan (zie ook doelstellingen energie besparings- en inkoop beleid bij KPN). De volgende stap is dan makkelijk gezet: ook het personeel "moet aan de groene stroom". En hoe kan dat beter dan daarvoor een zonnepanelen inkoop actie op te tuigen? Aangezien men weinig zin had in ingewikkelde fiscale constructies (die bij de oude PC-Privé projecten wel speelden), heeft men besloten tot een "platte" gezamenlijke inkoop actie, waarbij Oskomera de uitvoering zal gaan doen.
Volgens Gieselaar zal er een monokristallijn 245 Wp Suntech paneel worden aangeboden met een Mastervolt omvormer, voor pakketten tussen de 3 en 24 modules (de 250 Wp modules voor de VEH actie blijken lastig te verkrijgen, misschien is Duitsland alles deze maanden wel aan het opslokken...).

Polder PV is benieuwd hoeveel er uit dit deelproject aan installaties en vermogen zal komen rollen, want dat blijft moeilijk inschatten. Gieselaar had het ook al over enkele andere grote partijen waarmee wordt onderhandeld over vergelijkbare projecten. Dus of hij en zijn medewerkers nog vakantiedagen kunnen gaan opnemen dit jaar zou wel eens lastig kunnen gaan worden...

http://www.oskomera.com/ar88-zonnepanelen-op-elke-woning.html (Oskomera gaat full-speed de particuliere markt bedienen en kondigt samenwerking met KPN aan voor PV-Privé project)
http://www.osps.eu/information.php?category_id=17&information_id=50 (Oskomera Home Solar)

Marga Blom, Manager van de Energy Management Group van KPN, zal op The Solar Future NL '12 een voordracht houden over de duurzaamheids-strategie van de holding (korte intro op TSF website).


Centrosolar en een voorzichtige kwaliteits-strategie
Omdat ik, n.a.v. het KPN project, nieuwsgierig was naar de stand van zaken bij de initiatiefnemers van nieuwe PV-privé projecten, de in Tiel zetelende Benelux dochter van de van oorsprong Duitse Centrosolar holding, heb ik vandaag ook een telefoongesprek gehad met de directeur, Michiel van Schalkwijk. De projecten beginnen wel te lopen, maar het blijkt dat de resultaten tot nu toe nog niet meevallen. Er zijn nog geen grote aantallen bestellingen uit gerold, en de concurrentie op prijs blijkt de wens van Centrosolar op kwaliteit in te zetten vaak te doorkruisen. Er wordt bewust gezocht naar bedrijven met een MVO doelstelling om daarvoor soortgelijke projecten te gaan opzetten. Ook omdat die beter in staat zouden zijn de kwaliteitsaspecten en de milieuprestaties van de aangeboden hardware op hun waarde te schatten. De "kosten" blijven een obstakel vormen, omdat er na een aanbieding al snel door managers gekeken wordt naar "wat er zoal in de markt wordt aangeboden". En dat zijn vaak offertes met goedkope Aziatische modules, waardoor de op kwaliteit gerichte deal uiteindelijk niet doorgaat. Zakelijk opportunisme voert daarbij regelmatig de boventoon. Ook hieruit blijkt maar weer dat bedrijven die al lang in de sector werken, erg veel "last" hebben van de vele aanbiedingen acties in Nederland. Waarvan het financiële eindresultaat voor diverse spelers trouwen met vraagtekens is omgeven.

Centrosolar heeft eigen productie in Wismar in oost Duitsland (Sonnenstromfabrik, met - uiteraard - een 300 kWp PV-installatie op het dak), en probeert een "rustige" doch "zekere", op kwaliteit en duurzaamheid ingezette koers te varen in roerige tijden. Van Schalkwijk, ooit bij Ecostream / Ecofys begonnen, vindt de weg van de "grote acties", ook na intern beraad bij het bedrijf, niet een juiste voor Centrosolar. Er moet bij dat soort acties namelijk voor zulke lage marges gewerkt gaan worden, dat na het eind van de zeer arbeids-intensieve "rit" er weinig rendement voor het bedrijf over zal blijven. Zeker in tijden van hoge financiële risico's, kan bij eventuele problemen het eindresultaat voor het verantwoordelijke bedrijf zelfs op nul komen, en in het ergste geval negatief uitpakken.

Milieubelasting steeds belangrijker argument
Centrosolar blijft daarom een kwaliteits-koers aanhouden, en wil zich daarbij ook afzetten tegen de stortvloed aan goedkope Aziatische import modules. Van Schalkwijk kreeg ik een intrigerend document van een presentatie van ESU-services uit Zwitserland, een bedrijf wat gedetailleerde life-cycle analyses uitvoert, en wat de zonnestroom keten voor de zoveelste maal heeft doorgelicht. In die presentatie (niet op de site te vinden), "Warum Solarstrom nicht klimaneutral aber trotzdem umweltfreundlich ist", gegeven tijdens het beroemde symposium voor de in-crowd van de PV-industrie in Bad Staffelstein (29 februari - 2 maart 2012), wordt de energetische terugverdientijd voor onze contreien op zo'n 3-3,5 jaar gezet.

Maar ook wordt daar de carbon footprint van Europese met die van Chinese modules vergeleken. En die is sterk in het nadeel van de laatsten, vooral veroorzaakt door zwaar op fossielen gebaseerde stroomvoorziening. Als de carbon footprint voor Europese modules op 100% wordt gezet, waarvan meer dan 30% wordt veroorzaakt door de benodigde input aan elektriciteit in de productie processen, ligt bij de Chinese panelen volgens ESU-services diezelfde footprint op een schrikbarend niveau van zo'n 170%. Waarbij de factor "stroomvoorziening" het hardst aantikt in de CO2 belasting, 60% van het totaal. Daarbij valt het transport over zee in het CO2 verhaal met zo'n 1% in het niet. Een veelgebruikt, maar klaarblijkelijk slecht begrepen argument tegen Chinese import, ook al omdat er gigantisch veel containers op de moderne reuzenschepen kunnen worden vervoerd. De CO2 footprint wordt echter al in het productie land zelf, China, in hoge mate veroorzaakt, nog voordat de modules in de containers worden gestopt.

Slikken geblazen voor enthousiaste Chinese module importeurs
ESU concludeert in hun studie dat zonnestroom beslist milieuvriendelijk is, blijft, en zelfs een steeds betere prestatie neer zal gaan zetten door voortgaande proces verbeteringen. Maar dat door de massale import van Aziatische zonnepanelen de klimaatbalans ("globale CO2 uitstoot") van in Europa opgewekte zonnestroom met 70% zou verslechteren! Een boodschap die zeker voortrekkers van de vele populaire inkoop acties, zoals Marjan Minnesma van de op duurzaamheid gefixeerde actie-organisatie Urgenda / Wijwillenzon.nl, die immers fors heeft "onderhandeld" met twee Chinese aanbieders om de goedkoopste panelen (destijds China Sunergy) naar Nederland te krijgen, zeker niet zo makkelijk zullen verteren. Net als de vele mensen die - van klein tot groot - zullen participeren in de vele "aankoop acties" met de gedachte dat ze "goed bezig" zijn voor het klimaat door (heel vaak Chinese) zonnepanelen te gaan kopen.

Voor alles is een alternatief
Mochten mensen tijdens dat proces alsnog gewetensbezwaren gaan krijgen, kunnen ze dus bij o.a. Centrosolar terecht voor een kwalitatief goede, en in milieu opzicht waarschijnlijk "betere" aanbieding. Met Europese panelen. Waarin zonnecellen die van in Europa geproduceerd silicium zijn gemaakt (vermoedelijk Wacker). Zonnepanelen die sowieso ook al extreem veel betaalbaarder zijn geworden dan een paar jaar geleden. Want volgens van Schalkwijk zouden de fyieke productie kosten van Centrosolar's zonnepanelen niet eens zo ver onder die van de zwaar door de Chinese Staat gesubsidieerde (staatsleningen, hoge schulden posities!) Aziatische collega's liggen. Gezien de mondiale verhoudingen is het wellicht zelfs niet eens zo'n gek idee om de Europese module productie als een soort van Fair Trade keurmerk in de markt te gaan zetten. Ook al werd dat een beetje gekscherend gezegd, een interessant voorstel is het beslist. Polder PV deed alvast een grafisch voorschotje:

Dus als u over niet al te lange tijd als bewuste en kritische consument een mooi "Fair Trade - made in Europe" labeltje aan uw gekochte Europese zonnepanelen ziet hangen, weet u hoe dat komt. Al moet u altijd scherp op blijven letten wat een serieuze bedrijfs-propositie is, en wat ietwat overdone marketing beleid...

Tot slot
Desgevraagd naar de professionele mening van de heren Gieselaar (Oskomera) en van Schalkwijk (Centrosolar) over de verwachting die zij hebben voor de potentiële marktgroei voor PV in Nederland, kreeg ik gelijkluidende antwoorden die niet veel verschillen van de voorlopige natte vinger prognose van Polder PV. Het kwam eigenlijk neer op "we hebben geen idee". En dat kun je ook vertalen als (balletje wat door PPV werd opgegooid): "alles tussen 30 en 100 Megawattpiek in 2012 is mogelijk". Waarbij de neiging van zowel de professionals als die van amateur Polder PV gaan in de richting van "de hogere helft" van die zeer brede spread. Het is maar dat u het weet.

De ESU publicatie genoemd in de bespreking onder Centrosolar is op te vragen bij Polder PV. Met dank aan de heer van Schalkwijk van Centrosolar Benelux B.V.

http://www.centrosolar.nl/bedrijven/pv-priveplan/ (PV-Privé plan van Centrosolar, opzet is al van vorig jaar)
http://www.centrosolar.nl/nieuws/nieuws/news-details/article/voorst-stimuleert-zonne-energie-in-de-regio/ (Centrosolar PV-Privé plan gaat rollen in Voorst, Gld)


 
^
TOP

25 maart 2012. Polder PV's kortstondige gesprekje met enkele Vattenfall colporteurs ... van vandaag kunt u samengevat aantreffen op het onderdeel "Elektriciteit opwekken met zonnepanelen (PV)" op (het zeer Nederlandse) the Gathering of Tweakers (link onderaan). Het was een kort maar amusant oponthoudje tussen alle PPV bedrijven door. En met vandaag alweer zo'n 6 en een halve kilowattuur eigen zonnestroom productie (van zonnepanelen ooit, lang gelêe gekocht bij een dochter van voorganger NUON). En een Ferrarismeter uitgelezen door het voormalig netbedrijf van de holding die een meterstand laat zien die deze eerder al in februari was tegengekomen, maar dan in tegengestelde richting...

http://gathering.tweakers.net/forum/list_message/37931434#3793143


25 maart 2012. Ogenschijnlijk mistig grafiekje bij Polder PV. Vandaag was een beetje een merkwaardige dag. Een groot deel van de ochtend was het bewolkt, maar vlak voor 12 uur (NB: Zomertijd, MEZT) begon de zon in al haar glorie door het mistige wolkendek te breken, en scheen die ongehinderd tot in de avond. Het gevolg was een zeer opvallend asymmetrische grafiek op het Visi'sol display voor een 688 Wp deel installatie in ons systeem:


Productie 0,688 kWp deelsysteem op 25 maart 2012 (zomertijd)

Op de "history" pagina van Buienradar is mooi te zien hoe de wolkenbank in de loop van de ochtend verdween. Ik heb er twee beeldjes uitgepikt, links om 9h00 (vrijwel heel Nederland behalve Zuid Limburg en de Waddeneilanden nog onder een mist/wolkenbank), rechts om 12h00 (wolken oplossend, met laatste stukje bedekking in ZW Zeeland, Leiden, positie rode kruisje, al vrij van bewolking):Links: 23 maart 2012, 9h00, rechts 12h00.
Beelden © Buienradar (history pagina)

Ter vergelijking heb ik hier onder de grafiek voor de volledig onbewolkte 21e maart voor dezelfde groep weergegeven:


Productie 0,688 kWp deelsysteem op 21 maart 2012 (wintertijd)

NB: ondanks de forse "dip" in de ochtend van de 25e, is de totale energieproductie van vandaag slechts 0,2 kWh minder (6,5%) dan de productie 4 dagen eerder. Goed is te zien dat ondanks het gesloten wolkendek van 9 tot 12 uur 's ochtends er toch nog een redelijk vermogen werd gehaald vandaag.

Let ook op dat de berekende max. curve door de invoering van de zomertijd in de bovenste grafiek "een uur naar rechts is verschoven".

Vandaag is de meterstand op de enkeltarief Ferrarismeter (netmeter) in huize Polder PV al 4 kilowattuur onder de beginstand van maart terechtgekomen. Als het een beetje zonnig blijft de komende week, wordt dat nu al de eerste maand van dit jaar met een "neggie" status. Dat gaat lekker zo!

Voor meer sterk weersafhankelijke productie grafieken bij Polder PV, zie ook de resultaten pagina van het oude PVSAT project.25 maart 2012. Flinke wijzigingen verwacht nieuwe EE wetsvoorstellen Duitsland. Rösler en Röttgen hebben flink moeten ingrijpen in hun draconische wetswijzigingspakket voor het Duitse EEG, met name waar het de mokerslagen voor de ondersteuning van zonnestroom aan gaat (zie ook ontwikkelingen na publicatie van die voorstellen). Natuurlijk blijven de te verwachten ingrepen nog steeds dramatisch, maar de allerscherpste kantjes lijken nu van de voorstellen te zijn afgeslepen. Al zijn de details die nu her en der in de Duitse (vak)media verschijnen nog steeds niet bevestigd door het verantwoordelijke ministerie, Röttgen's BMU. Zelfs binnen de eigen CDU gelederen heeft Röttgen in het stof moeten bijten, wat wellicht de reden is waarom er nog geen "officiële lezing" van de afbraak van Röttgen's voorstellen van de hand van zijn ministerie is gekomen. De vraag is of Röttgen hier überhaupt zonder kleerscheuren van af zal gaan komen. Zijn politieke carrière lijkt in ieder geval een forse deuk te hebben opgelopen als "verantwoordelijke" voor een poging tot doodslag van het EEG voor zonnestroom.

  Voorblad van het maartnummer (2012) van Photon, met als opvallende "kop" het hoofd van BMU minister Röttgen, "Solar Feind Nr. 1". In het nummer diepgaande analyses van de politieke situatie rond het Duitse EEG voor zonnestroom.
  >>>

  © Photon

Bij de Grünen heette het na de conclusies van overleg met partijen binnen de in Nederland onbekende "Umweltausschuss", dat de voorstellen onacceptabel zijn omdat het wetwijzigingspakket sterk "ideologisch" getint zou zijn, en op veel punten qua uitwerking ronduit slecht doordacht en uitgewerkt. De SPD (Hermann Scheer's partij, bloedverwant van de Nederlandse PvdA) verklaarde dat de voorstellen geen investeringszekerheid geven, niet de "bedoelde" marktintegratie van het EEG, en geen positieve signalen voor de Duitse PV industrie.

Bundesländer pikken het "Rörö" dictaat niet
Het feit dat er nu flink is vertimmerd aan de onzalige voorstellen heeft te maken met zeer krachtig verzet door diverse Bundesländer, waaronder, pikant, de door CDU en/of CSU gedomineerde oost-Duitse deelstaten Thüringen, Sachsen, en Sachsen-Anhalt, maar ook wereldkampioen geplaatste zonnestroom capaciteit, Bayern in het zuiden van west-Duitsland. Pas nadat de Bundesländer in een reeds aangekondigd beraad met de verantwoordelijke ministers ("Rörö", "Rösler en Röttgen") voor de draconische ingrepen in het EEG zeer significante wijzigingen hadden weten af te dwingen (in de perspublicaties wordt zelfs gesproken over "Rörö scharf attackiert") werd het - vanwege de onhoudbaar wordende politieke situatie geplande - crisisberaad op vrijdag in het Kanzleramt afgeblazen en was blijkbaar de ergste kou uit de lucht. Al blijven enkele Bundesländer nog steeds sceptisch over het bereikte "politieke compromis" wat uit de onderhandelingen is voortgekomen.

Blokkade dreigt in Bondsraad
Een van de zeer grote problemen waar Rösler en Röttgen keihard tegenaan liepen was namelijk dat, als ze niet flink zouden inbinden met hun bikkelharde "voorstellen", de Bundesländer in de Bondsraad (Eerste Kamer in Duitsland) een zogenaamde "Vermittlungsausschuss" zouden gaan starten, wat de geplande implementatie van het wetgevings-traject langdurig lam zou kunnen leggen. Waardoor er gedurende lange tijd zeer grote onzekerheid over de juridische status van het EEG zou ontstaan. Ook zouden er als gevolg van het ontstane vacuüm langdurig heftige debatten over de voortzetting van de ondersteuningspolitiek volgen, waar veel politici van de Bundesländer absoluut geen behoefte aan hadden. Er dreigde de laatste dagen een tweederde meerderheid in de Bondsraad te ontstaan, waarmee zo'n "bemiddelings-ronde" in het leven kon worden geroepen, en daar had "Rörö" blijkbaar geen trek in gezien de enorme tijdsdruk voor hun wetsvoorstellen.

Er was ook een "technisch" probleem, want als die poging tot bemiddeling inderdaad in gang zou worden gezet, zou daarvoor een bijeenkomst van de zgn. Länderkammer nodig zijn, die pas in mei zou vergaderen (een ander tijdplan was niet mogelijk). Eventuele voorstellen van de Bondsraad om formuleringen te wijzigen in de gepresenteerde EEG tekst, kunnen echter ook weer door het kabinet afgestemd worden. Alleen kost dat hele proces dus veel tijd. Juist vanwege het feit dat de Bondsraad zich sowieso zal moeten uitspreken over de heftig bijgestelde plannen, en dat pas in mei kan gaan geschieden, is er zelfs nog onzekerheid over 1 april als "officiële nieuwe ingangsdatum" van de gewijzigde Wet. Want diverse CDU politici wijzen er op dat vanwege de als heilig geziene "Vertrauensschutz", de nieuwe Wet beslist niet "met terugwerkende kracht" in het leven geroepen zou mogen worden (noot: voor alle kleinere installaties zou 1 april sowieso al nieuwe vergoedingen op gaan leveren). En dat dreigt in de nieuwe constellatie alsnog te gaan geschieden.
  "Ich habe keinen privaten Stromnutzer gefunden, der sich über die EEG-Umlage aufregt – zumal es Spritpreiserhöhungen ohne Ende gibt und der Bund da locker 91 Cent pro Liter an Steuern oben drauf packt."

  (vrij vertaald, PPV):

  "Ik heb nog geen particuliere stroomafnemer gevonden, die zich kwaad maakt over de EEG Umlage* - temeer omdat er continu motorbrandstof prijsverhogingen zijn en de bondsregering daar zonder met de ogen te knipperen 91 Eurocent/liter aan belastingen overheen gooit."

  Christine Lieberknecht (CDU Minister President in Thüringen, oost Duitsland)

  * De heffing op de kilowattuurprijs die bijna alle stroomverbruikers in Duitland moeten betalen om alle (rest) kosten van het EEG gefinancierd te krijgen. Zie ook detail analyse 16 oktober 2011.

Mogelijk was een extra doorslaggevend - doch niet in de persberichten benadrukt - argument dat er, gezien de draconische aangekondigde maatregelen, volgens de "oude", lucratieve tarieven op een zeer hoog niveau en met een rap tempo nieuwe PV-capaciteit bijgeplaatst zou kunnen gaan worden. Wat er toe zou kunnen leiden dat dit jaar sowieso een verpletterend volume nieuw gebouwd zou gaan worden voor de nog relatief hoge tarieven die per 1 januari zijn vastgesteld. En waarvan de volledige invoeding 20 jaar lang zou moeten worden betaald door de stroomafnemers in Duitsland.

Forse wijzigingen van een Solarausstiegs-Gesetz
Hieronder geeft ik weer wat de grootste wijzigingen van de voorstellen waarschijnlijk zullen gaan inhouden. Deze zijn nog niet volledig uitgekristalliseerd, maar geven een goed beeld van de macht van de deelstaten in het aanzienlijk bijstellen van (overhaastig) gepland nationaal beleid. De belangrijkste wijziging, tussen de 20 en bijna 40% "eenmalige" nieuwe ingreep in de invoedingstarieven blijft overeind, maar de invoer datum is nog steeds niet hard afgespijkerd (streven 1 april).

 • Het "ademende deksel" komt weer terug in een iets andere vorm, om te voorkomen dat er continu weer nieuwe discussies losbarsten zodra een nieuw (gepland) degressie stap zou worden geïmplementeerd. Dat betekent dat de degressie van de invoedingstarieven (weer, of beter, nog steeds) afhankelijk zal worden gemaakt met de daadwerkelijk vastgestelde marktgroei in de voorgaande periode. Röttgen had zijn aartsrivalen bij de SPD (met name voormalig BMU minister en voorganger Sigmar Gabriel) voor de voeten geworpen dat juist dat principe ervoor heeft gezorgd dat er in Duitsland zoveel PV-capaciteit bijgebouwd zou zijn. Het is pikant dat juist een partijgenoot, de al eerder genoemde Christian Hirte, er voor gezorgd lijkt te hebben dat "Gabriel's ademende deksel" wordt gecontinueerd als "goed instrument" om de invoedingstarieven scherp aan te passen aan de hand van de geconstateerde marktgroei.

 • Meer specifiek, zal de hoogte van de tarieven nu bepaald gaan worden door de nieuwbouw in het voorgaande kwartaal (3 maanden), en wordt afgezien van de voorgestelde "starre" vaste maandelijkse degressie van 0,15 Eurocent/kWh. Op basis van die groei zullen nu de nieuwe maandelijkse degressie percentages worden vastgelegd (de geplande extra degressies na de eenmalige reuzen-degressie die formeel per 1 april in zou gaan). Er is nog discussie over de precieze invulling van die verdere degressies. Per jaar zou het gaan om een maximum aan degressies van 28% (was maximaal 24%).

 • Het door de oorspronkelijke voorstellen van Rörö geschonden investeerders-vertrouwen (schending van de "Vertrauensschutz") wordt hersteld door zowel de aanvankelijk geplande datum 9 maart als de nieuw voorgestelde datum 1 april te laten vervallen voor grotere installaties, als degressie datum voor de projecten die al in bouw zijn of al werden voorbereid. De voorgestelde invoedingstarief kortingen gaan weliswaar door (sowieso voor nieuwe installaties), maar er komen overgangsregelingen voor de timing ervan:

 • Projecten die tot 1 maart 2012 een zogenaamde "Aufstellungsbeschluss" (bouwvergunning) hadden ontvangen, krijgen nog tot 1 juli de tijd om het project daadwerkelijk aan het net gekoppeld te krijgen onder de oude - lukratieve - condities. Grote vrijeveld installaties op conversie terreinen zouden zelfs nog tijd krijgen tot en met 30 september om de netkoppeling te verwezenlijken - voor het nu nog steeds geldende tarief. Vaak moeten immers nog de gekozen lokaties (oude militaire oefenterreinen, vuilstorten, etc.) gesaneerd worden. Voor de overige vrijeveld installaties (op niet agrarische lokaties, en zonder conversie doel) zou nog voor het oude tarief kunnen worden gebouwd (en: aan het net gekoppeld) tot en met 30 juni. Kleinere dak-installaties die minder ingrijpende voorbereidingen nodig hebben kunnen nog voor de oude tarieven claimen als ze uiterlijk 31 maart aan het net zijn gekoppeld.

 • Ook opvallend is dat de door Rörö voorgestelde beperking van het wettelijk voorgeschreven (minimale) invoedingstarief, 90% van de opwek (en rest zelf vermarkten), slechts zou gaan gelden voor installaties tot 10 kWp. Grotere installaties zouden de volle mep uitbetaald moeten blijven krijgen.

 • Er was ook een zeer brede consensus dat het eigenmachtige optreden van het BMU middels de door Rörö voorgestelde "Verordnungsermächtigung" (zeg maar einzelgänger ingreep mogelijkheden door BMU zonder dat het parlement daar nog invloed op zou hebben) als onacceptabel wordt geacht, en dus moest die stalinistische passage van Rörö weggestreept gaan worden. Dit is mogelijk wel het grootste, zeer gevoelige verlies voor beide heren. Want het is een keiharde terechtwijzing van het parlement die dat soort eigenzinnige, "buitenparlementaire" avonturen van politici niet blijkt te dulden. Wat een verschil met Nederland! Hier gaan ministers via allerlei totaal ondemocratisch tot stand gekomen "ministeriële regelingen" gewoon hun eigen gang, en laten niet democratisch verkozen beleidsambtenaren de feitelijke politieke beleidslijnen uitzetten.

 • Mogelijk omdat de zeer forse aanpassingen de adem bij de ambitieuze politici Rösler (FDP) en Röttgen (CDU) heeft doen stokken, is er nog geen bevestiging van het BMU van Röttgen, dat bovenstaande uitkomsten daadwerkelijk zullen worden geïmplementeerd.

 • Ook negatieve signalen blijven regelmatig de markt in gepompt worden. Zo werd Helmuth Groscurth, bedrijfsleider van het in Hamburg gevestigde Arrhenius Institut für Energie- und Klimapolitik, geciteerd. Deze ziet het er nog van komen dat door dreigende problemen op met name lokale netten de nieuwbouw van zonnestroom installaties wel eens "verboden" zou kunnen gaan worden...

Politieke manipulatie door strategen (toegevoegd)
In de altijd zeer grondige analyses over de wijzigingen in de EEG wetgeving door Photon werd gerept van hoog spel door de planners "Rörö", waarvan CDU politicus Röttgen (hoofdverantwoordelijk voor het EEG dossier) als de grootste zonnestroom zondaar ("Solar Feind Nr. 1") lijkt te worden gezien. En tevens als de grootste draaier van standpunt, wat ons in Nederland van vertegenwoordigers van zusterpartij CDA maar al te bekend in de oren zal klinken. Want Röttgen had medio januari nog zeer acceptabele afspraken met de brancheorganisatie gemaakt die een faire, en gelijkmatige afbouw van de zonnestroom invoedingstarieven voorzagen. Daar is met het nog steeds voorliggende, dramatische wetsvoorstel geen spaan meer van over gebleven. En de ergste excessen daarin zouden juist van Röttgen's eigen BMU ministerie afkomstig zijn geweest, volgens de berichtgeving van Photon.

Ook wordt gesteld dat het er op lijkt dat door gewoon excessief hoog in te zetten op een heel pakket aan dramatisch grote ingrepen, er door de strategen bij het milieu- en het economie ministerie gewoon is gerekend zoals heersers in vervlogen tijden al vaker hebben gedaan: aanvankelijk zeer hoog inzetten met totaal onrealistische plannen. Vervolgens bij de te verwachten "volksopstand" (hier vertaald in "opstand vanuit de Bundesländer") zogenaamd als een gebeten hond je "verliezen" nemen als gevolg van die weerstand. Maar uiteindelijk toch bereiken dat datgene wat je oorspronkelijk van plan was, namelijk een mes in de rug van de PV-sector, en een zeer significante ingreep in de voor de energiemolochs zeer bedreigende groei van het zonnestroom vermogen. Menig Romeins Keizer had geen betere strategie kunnen verzinnen om zijn doel te bereiken...

Bundesnetzagentur data 2011
Ondertussen heeft het Bundesnetzagentur eindelijk de - voorlopige - resultaten voor de maanden oktober tot en met december 2011 gepubliceerd. Zoals al was verwacht, zijn de bijbouw cijfers in die laatste drie maanden van vorig jaar "schokkend":
 • Oktober 2011: 485,629 MWp, 20.099 meldingen (gemiddeld 24,2 kWp/installatie);
 • November 2011: 659,259 MWp, 28.865 meldingen (gemiddeld 22,8 kWp/installatie);
 • December 2011: 2.983,129 MWp, 61.227 meldingen (gemiddeld 48,7 kWp/installatie).
 • In december werd melding gemaakt van maar liefst 332 installaties, of, beter, delen van grote projecten, met een gezamenlijk vermogen van 1,22 Gigawattpiek. Een gemiddelde van 3,66 MWp per projectdeel van >1 MWp...
 • Voorlopige totalen voor heel 2011: 238.719 (delen van) installaties met een totaal nieuw vermogen van 7.485,2 MWp (gemiddeld 31,4 kWp per installatie).

Polder PV zal de detail gegevens verder uitwerken als daar tijd voor kan worden gevonden.

Berichten op Photovoltaik.eu:

Regering bevestigt compromis cq. aanpassingen aan de EEG-novelle (23 maart 2012)
Groscurth verwacht een mogelijk verbod op nieuwbouw PV-installaties (22 maart 2012)
Nieuwe details voor de wijzigingen van voorstellen tekenen zich af (22 maart 2012)
Kortingen op de zonnestroom invoedingstarieven moeten flink worden aangepast (22 maart 2012)
Zwaktes in de EEG-Novelle voor zonnestroom (21 maart 2012)

http://www.photon.de/photon/pd-2012-03.pdf (4 artikelen in Photon, maart 2012, over de heftige politieke debatten over het Duitse EEG voor zonnestroom, en slinks in het wetsvoorstel gemanoeuvreerde details die de tomeloze uitbouw keihard moeten doen afremmen: "Das Ende des Solarzeitalters?", "Bundesrat. Zerstörtes Vertrauen.", "Wo steht was im künftigen EEG?", en "»Wo gibt’s denn so was!«")

SMA's "alternatieve visie" op een brisant politiek Duits thema: de acceptatie van "die Erneuerbaren" in een leuk filmpje op Youtube (dank aan Niels Thijssen):
http://www.youtube.com/watch?v=Bd545agxkpg&list=HL1332339369&feature=mh_lolz


 
^
TOP

23 maart 2012. "Niet Meer Dan Anders" met zonnestroom in Amsterdam... De beroemde (beruchte?) Stopera heeft een zonnepaneel systeem, en meteen worden alle superlatieven die gemeente Amsterdam (progressief op het vlak van de ondersteuning van zonnestroom projecten, not a bad word about that...) kon verzinnen uit de kast getrokken. Vaak zijn ambtenaren dan op zoek naar "een speciaaltje", om het project net eventjes dat extra glans te laten geven om het net even iets lekkerder de media in te kunnen laten glijden. Die dat zoals gebruikelijk als zoete koeck slikken, en het schaamteloos kopiëren...

Het "speciaaltje" betreft hier zelfs een tweeledige ietwat gezochte constructie, namelijk "de grootste op één dak in Amsterdam" en "de grootste op een stadhuis of muziektheater in Nederland". Ach ja, gun dat de in 1986 opgeleverde (met de nodige financiële problemen omgeven, 120 miljoen Euro budget overschrijding) Stopera dat pleziertje. Haarlem kan in ieder geval nu gaan mokken met hun 56,87 kWp installatie op de Philharmonie die breeduit in een Agentschap NL publicatie mocht (was ook al niet een integraal dak). Maar ik vermoed dat ze daar verder niet mee zullen zitten. Ook zal het door Energieker aangelegde Xpositron project in de hoofdstad waarschijnlijk niet wakker liggen dat Stopera hun mooie 90,7 kWp grote Scheuten Solar (jawel...) installatie voorbij is gestreefd. Ze hebben allemaal SDE subsidie, dus "dat komt allemaal wel goed".

In ieder geval is de "Stopera" cq. het Stadhuis/Muziektheater nu dus op instigatie van het Programmabureau Klimaat en Energie in het gelukkige bezit van "Amsterdams Grootste" PV installatie "op een dak". En dus kunnen ze ook een lange neus trekken naar het al veel en veel oudere 250 kWp project op de daken van het in westelijk Amsterdam gelegen Nieuw Sloten woonproject van de voormalige energie monopolist in hoofdstedelijke contreien, NUON (nu onderdeel van een Zweeds Staatsbedrijf). Alweer uit ... 1996!


^^^
Screendump uit het YouTube filmpje van het platte dak van het Stopera gebouw. Met helaas lelijke, lege "gaten" aan drie zijde van de installatie. Tja, SDE voorwaarden, hé, dan krijg je dat... (in Duitsland, Vlaanderen, etc., had de hele zooi meteen volgegooid geweest, geen "limiteringen", en dus veel efficiëntere ruimte benutting...).

Still van YouTube / © Programmabureau Klimaat en Energie Amsterdam / PMBTV / Mediaproducties.

Systeem info parafernalia
Dat alles terzijde, de Stopera heeft op hun halfronde platte dak een mooie installatie, en die valt onder SDE 2009 "groot", op naam van ProjectManagement Bureau te Amsterdam. Mogelijk dat voor deze installatie ook al de nodige maanden van de SDE beschikkingsperiode is gemist, vanwege de late oplevering (net als bijvoorbeeld het Klepperstee project in Ouddorp). Voor de bijbehorende "subsidie tariefstellingen" voor zo'n SDE 2009 "groot" PV-systeem, zie de beroemde SDE tabel op Polder PV.

Op 22 maart 2012 werd het project officieel in gebruik gesteld door de wethouders Carolien Gehrels (o.a. Economische Zaken) en Maarten Van Poelgeest (o.a. Klimaat en Energie), samen met directeur Lodder van het Muziektheater. 350 Suntech modules met een bezette oppervlakte van ongeveer 1.000 vierkante meter op een geschakeld plat dak opbouw systeem met lage hellingshoek (geschat van foto's/video plm. 15 graden). Een 100 kWp installatie (zou neerkomen op 286 Wp/stuk, mogelijk minder grote capaciteit?), waarbij er gerekend zou worden met een opbrengst van 85.000 kWh/jaar, wat een specifieke opbrengst zou suggereren van 850 kWh/kWp.jaar. Met de instralingsschijf kom ik bij een hellingshoek van 15 graden op zuidwest (jawel, een platdak systeem met ZW oriëntatie, zie Bing Map link...) op een instraling van ruim 90 procent van het maximum. Het is niet onvoorstelbaar dat de installatie meer kan genereren daar, zonder schaduwwerking vanuit het zuid(west)en. Maar dat moet allemaal nog blijken. Er is trouwens een monitoring scherm in de publieksruimte van de Stopera opgehangen, dus de Amsterdamse belastingbetalers (waaruit tot nu toe de SDE werd gefinancierd) mogen meegenieten van de opbrengsten voordat ze naar de opera gaan - of naar een optreden van de Sunshine Boys...

De verwachte stroom opbrengst wordt gelijk gesteld aan het verbruik van "30 Amsterdamse huishoudens", die volgens die logica dus op een gemiddelde van 2.833 kWh/HH.jaar zouden zitten. Fors veel lager dan het vaak rond getoeterde landelijke gemiddelde van 3.500 kWh/jaar (19% lager). De CO2 vermijding zou neerkomen op 52 ton per jaar, wat betekent dat gemeente Amsterdam lijkt te rekenen met een factor van 612 gram CO2eq./kWh. Wat dicht ligt bij de 608 gram/kWh waarmee Agentschap NL binnen het Protocol Duurzame Energie Monitoring 2010 rekent indien de kilowatturen zijn afgeleverd bij de eindverbruiker, dus inclusief netverliezen.

SDE bureaucratie collateral damage...
Opvallend is weer dat niet het hele dak is uitgevuld (en dat de module rijen niet pal zuid zijn geplaatst...). Dat heeft uiteraard weer alles te maken met de gestoorde uitgangspunten van de SDE regeling: er mocht maximaal 100 kWp worden beschikt, en dus is er zelden een "passend geheel gevuld" dak te vinden voor die volslagen uit de duim gezogen maximale systeemgrootte. Een Dutch Disease waar meerdere grote SDE project lokaties mee kampen (deze en deze en ...).
Waarom er dan toch is gekozen voor een "niet pal zuid plaatsing" mogen de initiatiefnemers International Solar en Greenchoice (verenigd in het Yellow Step Solar samenwerkingsverband wat eerder daar al een groot scholen project van 591 kWp op 27 lokaties heeft afgerond) proberen te beantwoorden. De partners, die in Amsterdam ongeveer 1 MWp aan projecten zouden hebben gerealiseerd, hopen met de stroom verkopen dit project financieel rond te breien. Een curieuze frasering wordt daarbij geïntroduceerd: "De gemeente en Het Muziektheater Amsterdam betalen niet meer dan anders voor de energie die door de zonnepanelen wordt opgewekt". Het lijkt potjandrie wel of ze het over stadsverwarming hebben (die volslagen idioot in Nederland nog steeds naar de kunstmatig peperdure gasprijzen blijft worden "toe gerekend"). "Niet Meer Dan Anders" voor zonnestroom. Hmmmm. Ik weet niet of ik daar nu zulke warme gevoelens van moet krijgen (vooral als SV slachtoffer...). Blijkbaar rekenen de partners dus gewoon de standaard stroomprijs voor de afnemers, terwijl al lang bekend is dat de "kosten" voor het opwekken van die stroom al een stuk lager liggen dan de consumenten prijs van, pak hem beet, 22-23 Eurocent/kWh?

Het stadhuis kreeg eerder al een "groen dak" en een energiezuinig data center (onrustbarend in omvang en aantal toenemende stroom zuipers), alles met het oog op het streven van de hoofdstad om in het nog relatief verre jaar 2025 een CO2 uitstoot vermindering van 40% t.o.v. Kyoto jaar 1990 te bereiken.

Amsterdam is in ieder geval heel leuk bezig. Ericplan, Amsterdammer en fervent tweaker, had ook al bericht dat de Rijksoverheid de plaatsings-criteria voor monumenten en beschermde stadsgezichten heeft versoepeld: zonnepanelen geplaatst aan de achterzijde van de panden mogen dan blijkbaar zonder vergunning worden geplaatst (sinds 1 januari)! Bovendien is A'dam ook al aan een experiment "Staatje Pesten" bezig door een pilot te beginnen met Verenigingen van Eigenaren die buiten de aansluiting om energiebelasting (en BTW?) "mogen" salderen. Uiteraard benoemt de gemeente het netter, en wel "virtueel salderen". Maar het komt natuurlijk gewoon op hetzelfde neer (65-70 procent van de kWh prijs vloeit dan niet meer richting de Jager zijn grote zakken, maar blijft binnen "het Amsterdamse economische systeem")...

De hoofdstad wordt een broeinest van zonnestroom moois, en dat is een goede zaak. Ze zijn uiteraard niet de enige in Nederland...

http://greenchoice.pressdoc.com/31867-grootste-zonnestroominstallatie-van-amsterdam-in-gebruik (persbericht 22 maart 2012)
http://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/klimaat-energie/@518008/grootste-amsterdamse/ (22 maart 2012)
http://www.youtube.com/watch?v=KLI0-tFjbQ4

22 maart 2012. Duitse stroombeurs vette dip overdag - zonnestroom piekt overdag. Maar dat zal volgens de klagers over het succesvolle EEG vast wel weer allemaal "toeval" zijn. De grootste "Ach und Weh" jammeraars daar, de stroom zuipende bedrijven, kunnen echter overdag zeer goede zaken doen door spotgoedkope stroom voor een "beSPOTtelijke" prijs op de spotbeurs te gaan inkopen als ze een fors deel van hun verbruik overdag kunnen laten plaatsvinden. Hartstikke goed dus voor hen, dat door het EEG gesteunde zonnestroom circus in Duitsland. Vooral voor de grote jongens die zo veel klagen. En die, ronduit schandalig, door het kabinet Merkel, in toenemende mate zijn "befreit" (vrijgesteld) van het betalen van een EEG heffing. Waardoor de burgers en het MKB dus vet de l*l zijn daar, ten bate van de winsten van de grote, stroom vretende ondernemingen...
© EEX.com (Phelix spotprijs 22 maart 2012, hoogste piek ditmaal om 20h)
  © SMA, zie dit fantastische monitoring / prognose programma
  Screendump van vijf uur 's middags, geprognosticeerde output piek lag vandaag op 16,2 Gigawatt AC power om 12h30, toen de spotprijs op de EEX langdurig onder of rond de 40 Euro per MWh kwam te staan, zo'n beetje tussen half twaalf en na vijf uur 's middags... Die waanzinnige invoedings-"piek" is 27% van het gemiddelde geconsumeerde elektrische vermogen ("average net power consumption") bij de oosterburen...

Voor meer info over de nu al heftige effecten van de "vorrangige" invoeding van zonnestroom in Duitsland, die o.a. te dure kolen- en gascentrales "van het net drukt" tijdens de forse productie van zonnestroom, zie mijn eerdere artikel van 30 oktober 2011 over deze uitermate fascinerende materie. En ook het pas verschenen artikel van Photon, die de zaken nog eens op een rijtje zet.

Recent verscheen namelijk weer een fascinerende bijdrage (8 maart 2012) op Photon.de over de nog heftiger effecten op de "Day-ahead" handel in Duitsland en Oostenrijk op de zeer zonnige 7 maart. Toen de stroomprijs zelfs onder het "nacht niveau" dook, en deze tussen 8/9 uur (64,10 Euro/MWh) omlaag gleed naar een dieptepunt van zelfs maar 35,36 Euro/MWh tussen 12h en 13h. Een niveau 45 procent lager dan de ochtend piek prijs (later piekte de prijs op een lager niveau, op 55,65 Euro/MWh, tussen 6 en 7 uur in de vroege avond, waarna "de rust weer keerde"). In de buurlanden Frankrijk (atoomstaat) en Zwitserland (idem, maar vooral veel hydropower) lagen de prijzen midden op de dag 60 tot zelfs 84% hoger. De grote energie centrale producenten (voornamelijk fossiel gestookt) zouden volgens Photon op alleen die dag al vanwege de preferente, wettelijk vastgelegde invoedig van zonnestroom meer dan 7 en een half miljoen Euro aan verdiensten zijn misgelopen...

Waarom denkt u dat het zo'n beetje oorlog is, op energiegebied, in Duitsland? Nou, daarom!

Voor de goede orde: dit gaat steeds frequenter geschieden, steeds langduriger (meer uren op de dag zwaar onder druk staande beurs prijzen), en, met nog grotere verschillen tussen de "twee nieuwe pieken" op een zonnige dag en het dal midden op die dag.

Byzondere tijden in Duitsland, that's for sure. De wereld op zijn kop...

http://tinyurl.com/8xlvzsx (verkorte link naar Photon.de artikel van 8 maart 2012)
http://www.z24.nl/analyse/artikel_257951.z24/Duitse_zon_drukt_dagprijs_Nederlandse_stroom.html (31 jan. 2012, let op reacties, incl. die van de webmaster van Polder PV)


22 maart 2012. Voorjaarskoorts, zonnestroom koorts...
Categorie: citaat van de (Zeer Zonnige) Week...
  "Dat verslavende is eigenlijk het enige steekhoudende argument om niet aan de PV te beginnen... Het hek is van de dam... Hm heb ook nog wel wat dakruimte over... "

  Bizonder
  op GoT / Tweakers / Serieus elektriciteit besparen, 22 maart 2012.

Het is aan het gebeuren, beste mensen. NEEderland is niet meer te houden, en wordt, ein-de-lijk, na al die slakkentraag verlopende, door kolonnes ambtenaren vergiftigde, slaapverwekkende jaren, JAderland...

Nu nog een degelijk vast incentive regime (met vooral niet te hoog tarief/kWh, ook voor oudere installaties, en vermogenscategorie gestaffeld natuurlijk...), en we "gaan wellicht ergens komen"...

CBS/CertiQ hinein interpretiert
Grafiek met de jaarlijkse groei en eindejaars-accumulatie van PV vermogen in Nederland volgens de meest recente CBS cijfers (onveranderd sinds eind juni 2011). Het geschatte (lees: slechts voor een deel gecertificeerd bemeten) jaarvolume voor 2011 is nog steeds niet bekend. Polder PV gaat daarbij uit van de reeds gepubliceerde 21,4 MWp aan nieuwe gecertificeerde installaties die er volgens de CertiQ maandrapporten en voorlopige jaarcijfers zijn bij gekomen (hoogstwaarschijnlijk allen SDE installaties, resultaten pagina PPV), en telt daar een conservatief geschatte "niet CertiQ" bijbouw populatie van 35% van het totale jaarvolume (geschat 33 MWp, dus "niet CertiQ" ongeveer 11,6 MWp) bij op. Resulterend in zo'n 137 MWp eind 2011. Dit is een zeer grove schatting om een "richting van denken" te kunnen bepalen. En iets van een houvast.

In 2012 is er tot nu toe volgens CertiQ weer 3,9 MWp bij gekomen in twee maanden tijd (wederom vermoedelijk uitsluitend: SDE), met 35% "niet SDE" zou je dan bij het 2011 volume nog eens zo'n 6 MWp op "mogen" tellen, wat eind februari 2012 een zeer grof geschatte geaccumuleerde populatie van 143 MWp zou kunnen hebben doen ontstaan in heel Nederland.*

Tot slot, ook bij dit leuke, positieve verhaal horend. Gelezen op het wereldwijde internet vandaag. Ondanks inmiddels minimaal zes-en-der-tig (variaties op) georganiseerde zonnepanelen inkoop acties die de burgers heel erg lui, on-kritisch, en afwachtend maakt (vetdruk webmaster Polder PV) deze ronduit opvallende "willige consumenten reactie":
  "Ja, hier in het dorp is zo'n inkoopsactie, maar dat duurt me veelstelang! Wanneer kunnen jullie leveren? Oh. Ja, okay. Welk paneel? En dan zo'n SMA omvormer? Terugverdientijd? Okay. Ja. Ja, is inderdaad ietsjes duurder. Maar wel een luxer paneel dus? Ja. Okay. Nou, weet je, ik heb helemaal geen zin in nog 3 info-avonden, voorlichtingen, gezamelijk inkopen, wachten, etc. Dus kom het maar gewoon op het dak zetten!"

  Van het wereldwijde web geplukt...
Laat de Ferrarisjes maar lekker rückwärts dollen, dit jaar!

(Polder PV zit op de oerdegelijke, superslimme Ferraris nog maar 7 kilowattuurtjes boven de meterstand begin deze maand...)

* Voor het gedoe met de uitermate glibberige en blijvend fragenswürdige cijfers over de marktvolumes voor PV in Nederland, zie mijn eigen analyses, en ook het artikel op Energeia van 12 mei 2011 (incl. antwoorden op vragen door Polder PV, pdf)

21 maart 2012. Resultaten eerste VEH / 123 zonne-energie actie. Bericht verplaatst naar de VEH actie analyse pagina >>> HIER.


 
^
TOP

21 maart 2012. Voorjaars-schoonmaak: groenste "grote" energiebedrijf wil ook een piece of the peevee cake, en start eigen actie. Een energie gigant als E.ON had recent zelfs een "zonnepanelen inkoop actie", maar die was zo microscopisch klein ("pilot" bij slecht 30 huishoudens...), dat je die gevoeglijk kon negeren. Wellicht was de intentie ook helemaal niet zo serieus bij Reus E.ON, want Klaus-Dieter Maubach van de directie heeft zojuist de Duitse PV-industrie (de meest vooruitstrevende, succesvolle, en innovaties genererende industrie in PV op deze aardkloot) publiekelijk "dood verklaard". En ziet blijkbaar helemaal niks in al dat decentrale zonnestroom gepruts. Geen verrassing voor een moloch die altijd met misprijzen naar het voor hen ongrijpbare EEG van Hermann Scheer hebben gekeken en vooral lekker grote, gigantische hoeveelheden fossiele en nucleaire stroom uitbrakende "complexen" wil bouwen. Dat is wel zo "vertrouwd", en de politici geilen er ook beslist op, op die kolen- en nuke monsters (al mogen ze dat publiekelijk natuurlijk niet zo zeggen...). Wel volslagen bespottelijk dat die meneer Maubach zich zo openlijk wenst te uiten (lees: publiekelijke manipulatie in politiek heftige tijden). E.ON bouwt verder gewoon schaamteloos lustig weiter aan hun gigantische kolenstokerd op de 'ollandse Maasvlakte...

Eneco: different business-model
Je kunt er ook anders in staan, in die gevoelige materie. Weliswaar had Eneco, de "groenste van de drie grootste energiebedrijven" in Nederland, met hun eigen "actie", vorig jaar, niet veel succes, wat mogelijk aan de heftige prijsstelling lag. Of een slecht onderscheidend vermogen. Of aan het feit dat mensen liever bij een onafhankelijke specialist zonnepanelen kopen dan bij de energieboer waar ze al erg lang "afhankelijk" van zijn (gemaakt). Maar blijkbaar hebben ze een les geleerd bij Eneco.

De planners bij Eneco zagen waarschijnlijk de momentaan in ons land woedende veldslag met de zonnepanelen (voor de nu besproken actie al 34 projecten met inkoop van zonnepanelen, etc.) met lede ogen aan. En het adagium "if you can't beat them, join them!" indachtig is daar vervolgens mogelijk op termijn het meest ambitieuze initiatief van allemaal uit tevoorschijn gekomen. Het is lente, dus alle stofnesten moeten worden schoon geragd. Het beddegoed goed gelucht. De stoep geschrobd. En, de dakpannen opgepoetst. Al is dat laatste wellicht overbodig, als de klanten van Eneco (de rest van Nederland heeft "pech") massaal bij het bedrijf hun "Zon&Zeker®"* pakket gaan bestellen. Want dan zou er straks wel eens geen dakpan meer zichtbaar kunnen zijn als de klanten vet van bil gaan.

* Beetje jammer weer van die "®". Staat zo arrogant, "die is van ons, voor ons, en die blijft voor ons". Als dat zo doorgaat met bedrijven die lustig met die "®" blijven strooien, wordt het nog moeilijk voor collega's om argeloos een fantasienaam voor hun eigen actie te gaan bedenken... Toch een beetje energiebedrijven "denken", hier?
  ^^^
  Screendump van vraag/antwoord van de ZEZ actie van Eneco: alleen klanten van de derde grootste energieleverancier van Nederland, of mensen die klant willen worden mogen meedoen. Tja, klantbinding kent creatieve vormen tegenwoordig (maar voor de prijs kunt u ook elders shoppen, natuurlijk, en kunt u gerust bij de "leverancier" van uw keuze blijven zitten).

De bedoeling, zo lezen we in het zeer informatieve en inhoudelijke artikel op de website van de collega's van Energiebusiness.nl, is dat er zoveel mogelijk "maatwerk" wordt geleverd, met een behoorlijk aantal "basispakketten" als uitgangspunt (variërend in grootte tussen de 6 en 30 modules), maar vrijheid om daar naar believen van af te wijken. Onduidelijk is wat dat precies voor consequenties zou kunnen hebben op het totale systeemprijs niveau, gezien de door Polder PV vastgestelde grote marge verschillen bij het kleinste pakket bij de ZZD actie "zonder en met 1 paneel uitbreiding". Bij grotere pakketten kan dat meevallen. Bij kleinere pakketten kan dat fors schelen op de totale systeemprijs.

Uiteraard is de hardware verder geen probleem, ik had niet anders verwacht bij een energiebedrijf wat zich graag een groen imago aanmeet en daar actief mee de boer op gaat. SMA omvormers uit Duitsland. Modules van het ook door Minnesma van Wijwillenzon.nl "uitverkoren" China Sunergy / CEEG, wat door Eneco als "CSUN" wordt afgekort. Het bedrijf wat in 2011 420 MW aan fysieke productie uitleverde (merendeel modules, 411,5 MW. Verder, zoals bij alle PV-ondernemingen inclusief de Chinese, slechte financiële resultaten, zie jaarcijfers). En wat als diverse andere "groten" in China (Suntech, Yingli, Trina, Canadian Solar) zeer zachte staatsleningen heeft kunnen opslokken om zo snel mogelijk de capaciteiten fors uit te breiden en dus mondiaal marktaandeel te kunnen gaan verwerven (CSUN: 160 miljoen dollar krediet faciliteit van China Development Bank, augustus 2011).

Opvallende samenwerking/participatie
Eneco Retail B.V. werkt bij deze actie samen, en heeft zelf waarschijnlijk speciaal daarvoor 25% aandeel genomen in het o.a. van "Nudge", "buurtburgemeesters", etc. bekende Zon-IQ (slogan "zonnestroombedrijf dat breekt met de gangbare energietradities") uit Utrecht. Wat met het bekende Duitse IBC Solar samenwerkt (wat een kantoor heeft in het Limburgse Amstenrade). De precieze rol van Zon-IQ blijft een beetje vaag, want in het Energiebusiness artikel wordt geclaimd dat Eneco de klanten "opvangt" via de dakberekening tool, en daar mogelijk uit voortvloeiende reservering, dat dan Zon-IQ "in beeld" komt, maar dat uiteindelijk installateurs onder de Eneco paraplu (deze?) het heft weer stevig in handen gaan nemen**. Of dit verder met potentiële garanties en de afwikkeling daarvan heeft te maken is niet duidelijk. Het zou ook kunnen dat Eneco gewoon op deze wijze makkelijk "kennis van de totaal versplinterde Nederlandse zonnestroom markt" verwerft. En daar in een later stadium mogelijk hun voordeel mee gaan doen.

** Volgens Energeia vandaag wordt het huisbezoek en "passen en meten" en inventariseren van wat mogelijk is door Zon-IQ gedaan. Vervolgens worden installateurs ingeschakeld, waarbij die van Eneco voorrang krijgen (die hebben echter geen landelijke dekking, dus andere installateurs komen dan in beeld uit de eigen Zon-IQ "pool"). Het bedrijf verzorgt dus het klant-interface en waarschijnlijk ook de systeem berekening. NB: er wordt een terugverdientijd van "twaalf jaar" genoemd voor de set met 6 stuks 240 Wp modules. Wat absurd lang is voor PV-systemen die vandaag de dag worden gekocht, maar dat ligt dan ook vooral aan de "extra's" van deze actie, en de relatief hoge prijs voor het kleinste "setje".

Overigens is er een apart stuk op Energiebusiness.nl verschenen over de "positie" en de "positionering" van Zon-IQ t.o.v. de actie en zonnestroom in het algemeen: hier. (later ontdekt)

Eneco is natuurlijk geen "vreemde" in de business, heeft veel op project basis gedaan (o.a. Ecopark Waalwijk, een MEP gesubsidieerd project waarvan we helaas de productie niet meer kunnen volgen), en het nagelneue hoofdkantoor heeft net een fraaie verzameling PV-installaties gekregen inclusief trackers (!!) op grote hoogte, aangebracht door o.a. hofleverancier Oskomera (u weet wel, het ervaren PV-project/installatie bedrijf wat de "concurrerende" VEH actie mag gaan trekken...).

Prijzen blijven heftig, want "inclusief speeltjes en garantie"
Er worden bij Energiebusiness.nl twee prijsvoorbeelden gegeven die neerkomen op een systeemprijs van EUR 3,33/Wp bij 6 modules (van elk 240 Wp), en EUR 2,76/Wp (installatiekosten worden niet genoemd, maar ik neem aan dat die daar bij zitten inbegrepen). Wat beslist geen "concurrerende" systeemprijzen zijn, zelfs verre van dat. Maar daar zit dan weer allerlei leuk spul bij wat de prijs (en - uiteraard - de voor de afnemers onzichtbare marge voor de project partners) opdrijft: inclusief BTW (sic), "Zon & Zeker garantie" (tien jaar, maar een goede eigen verzekering dekt - navragen - ook de gesuggereerde - zeldzame - bliksem inslag), 18 maanden installatie garantie, en een zogenaamd "energiedashboard met monitoring op afstand". Dat laatste spul is natuurlijk wat een energiebedrijf als Eneco maar wat graag wil, want zo krijgen ze geweldig inzicht in actuele en historische systeemprestaties. Iets wat voorloper REMU bij het Nieuwland project in Amersfoort heeft nagelaten, waar Eneco nu met een enorm renovatie traject voor moet bloeden (november 2011 gestart, zou deze zomer afgerond moeten worden).

Akkefietjes
Let op: Eneco hanteert een bizarre "reserveringsbijdrage" van 50 Euro omdat ze grote belangstelling verwachten en blijkbaar al te makkelijke shoppers die op het laatste moment afhaken willen weren. Ik weet niet of ik dat zo'n sympathiek middel vindt. Als je er van af wil zien heb je maar 8 dagen bedenktijd na ontvangst van de bevestigings-mail om te herroepen en die vijftig Euro terug te krijgen...

Bovendien blijkt Eneco met totaal achterhaalde (lees: extreem conservatieve) opbrengsten te rekenen, waar je alleen maar achter komt als je de rekentool gebruikt (terugrekenend vanuit "verwachte opbrengst", en gebruik van nergens gespecificeerde - op Energiebusiness gequote 240 Wp CSUN modules): 815 kWh/kWp.jaar plat dak en optimaal georiënteerd op zuid gericht schuin dak.
Als ik 18 modules schuindak invoer en Blauwe Hoek in Spijkenisse situatie (ZZO oriëntatie) invoer in die rekentool, krijg ik uit 18 x 240 = 4.320 Wattpiek een opbrengst van slechts 3.378 kWh/jaar voorgeschoteld. Een specifieke opbrengst van slechts 782 kWh/kWp.jaar! Blauwe Hoek genereerde de laatste volle jaren 2004 tot en met 2011 gemiddeld genomen echter met een ook al totaal achterhaald (maar goed presterend) SolarWorld / Stecagrid systeem een specifieke opbrengst van maar liefst 955 kWh/kWp.jaar, 22 procent meer!!! Ergo: die rekentool mag u gerust een pot zout naast zetten. Waarschijnlijk gaat u veel meer produceren dan Eneco "durft op te geven" (bang voor "te lage productie claims"???)... Of Eneco gaat panelen uitleveren met lagere vermogens, maar ze claimen op hun eigen site juist "minimaal 240 Wp", zonder verder uit te weiden.
Eneco doet zelf zoals gebruikelijk weer lekker geheimzinnig over hun "prijzen", waarbij ze zonder harde tussencijfers te laten zien rekenen met "het effect op de energienota" onder het tab blad "Prijs" (berekening ditmaal niet voor een Henk & Ingrid, maar voor een Jan & Hanneke). Als je daar uitgaat van 240 Wp modules, kom je in de berekeningen weer op een specifieke opbrengst van (nog steeds een veel te lage) 850 kWh/kWp.jaar uit...

Nog meer extra's
E
en koppeling aan hun net gestarte (maar al zo'n 2 jaar ontwikkelde) "e-thermostaat Toon" is mogelijk (zie ook GoT discussie m.b.t. een commerciële pilot), maar dat zit nog in de pijplijn. Het energiebedrijf als nieuwe "totaal ontzorger" op energiegebied, inclusief het door klanten gewilde "groene" spul en natuurlijk de bijbehorende sexy hardware in huis. Waar ze een aardige sloot informatie over uw doen en laten mee zouden kunnen krijgen. Voor wie wil, alles is mogelijk tegenwoordig. It's your choice. Voor de goede orde: mijn pakkie an beslist niet, geen enkel energiebedrijf "hoeft" mijn verbruik te volgen, dat kan ik uitstekend zelf doen. En onze verbruiken zijn ultra-low. Helemaal zelf gedaan, piece-of-cake.

De vraag is of je diverse van dat soort zaken niet beter zelf (veel en veel goedkoper) kunt regelen, bijvoorbeeld met Plugwise waarvan je de externe dataverzending hebt UIT gezet ("optie"), zonder bemoeienis van een bedrijf wat via allerlei mooie webportals mee kan gluren "wat daar allemaal bij u in huis gebeurt" (voor veel mensen een nogal belangrijke voorwaarde, ondanks allerlei sussende geluiden dat het wel mee zou vallen met dat gespiek in uw energie huishouding). Want waarom zou een energieleverancier (zeker als je klant bent bij de "leverende partij" Eneco) jou "waarschuwen" als een PV-systeem slecht zou presteren, terwijl dat voor zijn standaard inkomsten best gunstig zou kunnen uitpakken? Immers, minder zelf zonnestroom opwekken, betekent meer afnemen van je leverancier... Het zou best wel eens kunnen gaan geschieden dat huishoudens met lage resterende (met zonnestroom opwek gesaldeerde) stroomverbruiken op jaarbasis straks veel hogere kWh tarieven voor hun kiezen gaan krijgen voor hun restverbruik aan stroom dan veelvraten (niets kan me meer verbazen). In zo'n situatie is elke niet zelf opgewekte kilowattuur die aan de energieleverancier betaald moet worden immers zeer waardevol voor de laatste.

Veggieburger te koop bij de slager
Maar dat even terzijde: Eneco wil graag blijkbaar dat u uw vegetarische voedsel (decentrale productiemiddelen voor groene elektriciteit, die overal zijn te bekomen tegenwoordig, voor zeer aantrekkelijke prijzen) bij hen als slager (centralistisch georiënteerde energie holding die zijn bestaan ontleend aan massale verkoop van energie aan miljoenen afnemers) gaat inkopen. En de spijsvertering van het resultaat dan ook nog eens door hen cq. namens hen op afstand gaat laten monitoren. Er zullen vast hele volksstammen zijn die voor die leuke groene propositie zullen gaan vallen ("Lekker geen gezeur, hier heeft u een stapel bankbiljetten, u zorgt voor de rest"...). En daar rekent Eneco ook op, want ze willen zelfs de grootste worden in zonnepanelen afzet land. Er staan al CSUN zonnepanelen voor 1.500 huishoudens klaar volgens eigen zeggen, met het principe "op is op" als uitgangspunt. Het zou me verbazen als die niet rap gereserveerd cq. afgezet gaan worden in Neer'lands zoveelste (inmiddels bij mij als nummer 35) zonnepanelen inkoop actie, ondanks de forse prijsstelling, "want totaal ontzorgd, en u krijgt er sexy monitoring spul bij".

En daarna wil Eneco natuurlijk meer. Ze willen "marktleider" worden. Dat zou in de zonnepanelen geschiedenis een unicum zijn, dat een klassiek energiebedrijf (met naar eigen zeggen "1,8 miljoen klanten") "marktleider in de verkoop van zonnestroom systemen" zou gaan worden. In ieder geval: die "markt" is bij dezen dus gewaarschuwd. Er komt een dijk van een speler bij, en het gaat nu dus echt ellebogenwerk en mogelijk alweer*** "vieze spelletjes spelen" worden op de nog steeds zeer bescheiden Nederlandse afzetmarkt (mind you: zelfs 100 MWp/jaar is nog steeds "een bescheiden niveau").

*** Gezien de wandelgangen verhalen die Polder PV in de loop der jaren ter ore zijn gekomen een "klassiek en onuitroeibaar ingrediënt in de zeer bewogen Nederlandse zonnestroom geschiedenis".

Veel succes aan allen die zich op dit zoveelste Nederlandse zonnestroom avontuur gaan storten. Volgens mij begint het aantal installateurs met voldoende ervaring voor veeleisende acties als onderhavige inmiddels flink overwerkt te geraken...

Tot slot...
Ook al gaat Eneco leuk scoren met deze actie (kunt u vergif op innemen), wel met beide benen in de 'ollandse polderklei blijven staan s.v.p. Want Polder PV kreeg tegelijkertijd een mail binnen waarin een klant die helaas aan netbeheerder Stedin zit vastgeklonken (het netbedrijf wat helaas nog steeds onderdeel is van de Eneco holding, en dus nog steeds niet is "afgesplitst") met zonnepanelen "in de aanslag" een sluwe meter in zijn uweetwel geduwd dreigt te krijgen. Klant had een ("domme") teruglevermeter gevraagd (met aparte telwerken voor netinvoeding en netafname, standaard spul). Stedin houdt (volstrekt illegaal!) vol dat dat "dus" een sluwe meter moet zijn. Dat is rabiaat gelul (zie Verhagens zoveelste expliciete erkenning daarvan, op schrift), en dient dan ook door Den Haag een koppie kleiner te worden gemaakt...

... wilde ik in deze context toch maar even kwijt, met uw permissie ...

http://thuis.eneco.nl/actie/zon-en-zeker/ (ZEZ site Eneco Retail)
http://tinyurl.com/7sq9dz5 (verkorte link naar Energiebusiness.nl artikel van 21 maart 2012; bespreking met details van ZEZ actie)
http://tinyurl.com/6mu9gg (verkorte link naar persbericht van Eneco, 21 maart 2012)


actueel 100-91 90-81 80-71 70-61 60-51 highlights JSS22


© 2012 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)
^
TOP