comparison of production results with external monitoring procedures and results of third parties
verificatie meetmethoden
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Opbrengstverificatie/Verification of solar energy production

Vergelijking met andere meetmethodieken/Comparison with other measuring methodologies

PVSAT-2
Zonnewijzer
Totaaloverzichten
Jaargrafieken
"Fout"meldingen en afwijkingen


PVSAT-2

Voor een vergelijking van OK485 meetresultaten met de resultaten van de PVSAT-2 WEB-log light registratie, zie de PVSAT-2 resultatenpagina. Omdat de daar gepresenteerde resultaten een testfase van een internationaal project betreffen, is die pagina in het Engels geschreven. Zet pagina dynamiek blokkers van uw browser uit als u die pagina (en andere met dynamische plaatjes) bekijkt.


Zonnewijzer

(1) Totaaloverzichten

De Zonnewijzer (beheerder: Edith Molenbroek) is een mooi extern instrument om achteraf te kunnen bepalen of het eigen PV-systeem t.o.v. het landelijk gemiddelde ordentelijk heeft gewerkt. Gebleken is dat inverter defecten en bijvoorbeeld fenomenen als beschaduwing zeer goed met deze methode aangetoond cq. geverifieerd kunnen worden, zoals uit onderstaande grafieken voorbeelden blijkt. Helaas is het (vooralsnog) alleen mogelijk voor mensen die zich reeds lang geleden hadden aangemeld bij de Zonnewijzer om gratis van deze dienst gebruik te maken. Vraag er naar bij de beheerder van de Zonnewijzer hoe de actuele stad van zaken is.

In de Zonnewijzer module zijn niet alleen de maandelijkse resultaten te volgen na invoering van de eigen gegevens (zie jaargrafieken en afwijkingen). Ook is het overzicht met de jaar resultaten te raadplegen. Dan krijgt u grafieken zoals de hier onder getoonde voor Polder PV te zien:

Resultaten 4x 93 (= 372) Wp
Resultaten 6x 108 (= 648) Wp

Vergelijking jaaroverzichten 4x 93 Wp (372 Wp totaal, links) resp. 6x 108 Wp (648 Wp totaal, rechts) groepen met Zonnewijzer module na invoering van alle maandgegevens. Voor het jaar 2008 wordt de situatie getoond na invoering van de eigen meetgegevens tot 1 april 2008 op 11 april. Vandaar dat de opgegeven geaccumuleerde hoeveelheid van 10 zonnige aprildagen nog niet in de oranje kolom is opgenomen; de berekende waarde is wel voor 11 april 2008 weergegeven. De data voor 2000 (93 Wp groep) en die voor 2001 (alleen 108 Wp groep) zijn niet volledig omdat de deelsystemen pas in die jaren aan het net werden gekoppeld (maart 2000 resp. oktober 2001) en de berekende productie dus achterblijft bij de werkelijk behaalde productie. De eigen ingevoerde data zijn de ruwe data, en inverter defecten zijn dan ook niet uitgefilterd. Het verlies t.o.v. de berekende waarden (zeg maar: de relatieve afstand tussen de top van de praktijkwaarde balk en het theoretisch berekende rode streepje) is met name goed te zien in 2002 voor de 93 Wp groep (uitval eerste omvormer midden in de productieve zomerperiode), en in 2005 toen lang gewacht moest worden met enkele kapotte cq. slecht functionerende, buiten opgestelde omvormers (beide deelgroepen) voordat het volledige systeem in opdracht van NUON werd gerenoveerd (hierna hebben we bij Polder PV met de binnen in huis opgestelde, gedeeltelijk door nieuwe exemplaren vervangen OK4 omvormers nauwelijks meer problemen gehad).

ROLL-OVER IMAGES! Als de muiswijzer over de afbeeldingen wordt bewogen (binnen het plaatje vallend), worden de door de Zonnewijzer berekende waarden getoond (horizontale rode streepjes) indien uitgegaan zou worden van de aanvankelijk foutief ingevoerde systeemgegevens met een module hellingshoek van 36 graden t.o.v. de horizon en een "azimuth" van 180 graden t.o.v. noord. Echter, nadat de hellingshoek fysiek was nagemeten op het dak (bleek niet 36, maar 30 graden te zijn), en nadat gedetailleerde Google foto's van ons complex beschikbaar kwamen waaruit bleek dat de oriëntatie van onze eerste 10 modules niet pal zuid maar ongeveer 6 graden oostelijk van zuid (plm. 174 graden t.o.v. noord) waren opgesteld, zijn later deze systeemdata gewijzigd. Als de muiswijzer naast de plaatjes wordt gehouden, ziet u de correcte, aan de daadwerkelijke opstellingscondities gekoppelde door de Zonnewijzer computer berekende waarden verschijnen, de muiswijzer op de plaatjes toont de "foute" berekende waarden met de verkeerde uitgangsgegevens. De verschillen lijken subtiel, maar zijn toch relevant. Het verschil is bij de 108 Wp groep ogenschijnlijk minder opvallend, wat wordt veroorzaakt doordat de Y-as een groter kWh bereik heeft (2 modules meer dan bij de 93 Wp groep, en iets beter presterende modules in deze grotere groep).
Let op de verschillende Y-assen!
(2) Jaargrafieken

Als "smaakmakertje" de twee jaargrafieken die ik voor 2005 heb gedownload, voor elk deelsysteem een. (Ter vergelijking: klik hier voor de maandgrafieken):

Calculated monthly energy yields for 4 93 Wp solar panels oriented as Polder PVs system, as derived from average Dutch PV-system for 2005 (red lines) and measured production (columns).
Calculated monthly energy yields for 6 108 Wp solar panels oriented as Polder PVs system, as derived from average Dutch PV-system for 2005 (red lines) and measured production (columns).
Resultaten 4x 93 (= 372) Wp
Resultaten 6x 108 (= 648) Wp

Over het algemeen genomen steken de prestaties van onze beide groepen zonnepanelen een flink stuk uit boven het landelijk gemiddelde (de 108 Wp groep zeker in voorgaande jaren regelmatig zelfs fors beter presterend, met name in de zomermaanden). Dat is niet verbazingwekkend, omdat onze zonnepanelen op een hoog plat dak staan, oriëntatie bijna pal zuid, onder een hellingshoek van ongeveer 30 graden, op open frames (panelen goed natuurlijk geventileerd), en een paar kilometer uit de zonrijke Zuid-Hollandse kust zijn opgesteld. Al deze factoren bij elkaar genomen maken dat de eigen resultaten (de in de figuren weergegeven kolommen) meestal een stuk uitsteken boven de gemiddelde resultaten van de bij de Zonnewijzer ingeschreven Nederlandse zonnestroom systemen (rode lijnstukjes), met name in de productieve zomerse maanden. Bij ons is het systeem nooit in de "gevarenzone" geweest, wat inhoudt dat 1 van de gesimuleerde "LEDs" onderaan de grafieken van kleur verschieten (oranje of rood), als een evt. langdurig structureel mindere opbrengst gerealiseerd is dan het gemiddelde. Wij hebben dus altijd "groene LEDs", vooral omdat ik er altijd, getriggerd door mijn eigen dagelijkse metingen, als de kippen bij was om evt. defecte omvormers zo snel mogelijk te vervangen. Let op de verschillende Y-assen!

93 Wp groep
Inverter defect bijna in de gehele maand januari; op de 23e door een leenexemplaar vervangen; april waarschijnlijk zeer goed presterend door veel zonrijke, zeer koude dagen wat voor ons "open frame" systeem mogelijk een groot voordeel heeft gehad; vanaf juni gerenoveerd systeem met binnengeplaatste omvormers, 25 m. lange DC-kabels dus wat kabelverliezen; deelsysteem op of redelijk niveau boven uit landelijk gemiddelde berekende, te verwachten resultaat blijvend.
 
108 Wp groep
Goed functionerend systeem tot 24 maart (schaduweffecten binnen deze deelgroep in jan./feb. meevallend en niet tot structureel achterblijven t.o.v. uit landelijk gemiddelde berekende verwachting leidend). Van eind maart tot eind mei inverter defect, vooral door zeer zonnige weer in mei resulterend in structureel achterblijven van het groepsresultaat. Vanaf juni (omvormers binnen in huis, 4 exemplaren vervangen door nieuwe) intact PV (deel-)systeem, met hogere productiewinst dan 93 Wp groep door t.o.v. de 100 Watt OK4 omvormer licht overgedimensioneerde panelen in deze deelgroep. In november, en vooral zeer zonnige december behoorlijke schaduweffecten op achterste 4 van de 6 108 Wp panelen, leidend tot achterblijven op het te verwachten resultaat berekend uit het landelijk gemiddelde.


(3): "Fout"meldingen en afwijkingen

Download van Zonnewijzer op 8 maart 2006 (actuele maandbalk onvolledig i.v.m. opgave meterstanden 1 maart 2006) met berekende (rode strepen) en gerealiseerde (= opgegeven) waarden (oranje kolommen). Rechts zelf de genormeerde waarden kWh/Wp toegevoegd. Eind mei is het Sunpower® systeem gerenoveerd, zijn er 4 nieuwe OK4 omvormers in deze groep opgenomen (achterste panelen), en is 25 meter DC-bekabeling aangelegd wat de eigen resultaten in negatieve zin beïnvloed kan hebben. 3 "afwijkingen":
1 door de systeemrenovatie op 30-31 mei 2005 en kapotte omvormer in de 108 Wp groep blijft het resultaat voor die maand fors achter bij de berekende waarde;
2 in de wintermaanden november-februari worden 4 van de 6 panelen in deze groep beschaduwd en blijven de opbrengsten achter bij de berekende waarde. Normaal gesproken zouden de waarden voor dit paneeltype (in onze opstelling) continu boven de berekende waarden uitkomen.
3 in februari 2006 was er nauwelijks sprake van schaduwwerking door bijna continue bewolking (dus alleen strooilicht), en kwam de opbrengst weer boven de berekende waarde uit (al was deze erg laag voor deze maand).

http://zonnewijzer.beldezon.nl


© 2006-2008 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)