example of superimposed energy yield curves of individual inverters on 2 different types of solar panels on a sunny day

dagcurves 9-01-2009

links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Dagcurves

vrijdag 9 januari 2009

1. Zonnepad, zonsopgang en ondergang, weertype, loggingdata, byzonderheden
2. Systeemvariabelen individuele inverters rollover image (alle 6 in 1 overzicht)
3. Systeemvariabelen groepsgemiddelden rollover image (alle 6 in 1 overzicht)
4. Genormeerde energie en vermogens per groep
(2 in 1 overzicht)1. Zonnepad, zonsopgang en ondergang, weertype, loggingdata, byzonderheden

Sunpath calculated with software download from http://www.mapmaker.com/shadowfacts/sunclock.asp

Zon op 8h47.39 MET; zon onder 16h51.28; daglengte 8h03.49
(http://www.meteonet.nl/diversen/zoncalc.htm)

Een magnifieke zonnige, vrieskoude dag aan het begin van het jaar, ideaal schaatsweer...

Totale dagopbrengst (12 omvormers, totaal nominaal STC vermogen 1,236 kWp): 2,421 kWh (1,96 kWh/kWp). 1,02 kWp deelsysteem: 1,841 kWh (1,80 kWh/kWp). 2 nieuwe 108 Wp modules, onbeschaduwd: 0,543 kWh (2,51 kWh/kWp).

Automatische logging om de 5 minuten; 1e logging (handmatige opstart) om 9h07 (MET, wintertijd); laatste logging om 16h57 ("no read" waarden).


2. Systeemvariabelen individuele inverters

Het verloop van alle 6 van de individuele inverters gemeten systeemvariabelen (E, Pac, Vac, Iac, Vdc resp. T) wordt in het volgende overzicht gegeven.


9 januari 2009
<ROLLOVER image> Als de muiswijzer buiten bovenstaand overzicht wordt gehouden ziet u de (originele) waarden van alle inverters voor 6 systeemvariabelen. Als de muiswijzer over het plaatje wordt bewogen, worden de gemiddelde waarden per groep AC-modules zichtbaar zoals ook in paragraaf 3 getoond. Door de muiswijzer heen en weer te bewegen zijn duidelijk de fundamentele verschillen tussen de groepen AC modules zichtbaar te maken.

Nagenoeg "perfecte" curves door het vrijwel wolkeloze weer. Wel de nodige "dips" (condensstrepen e.a. oorzaken) in de vermogenscurve Pac. Forse beschaduwingseffecten binnen de SSE georiënteerde 108 Wp groep (paars: 4 van de 6 modules groot deel van de tijd door voorste rij modules beschaduwd door laagstaande zon, vooral bij Vdc curve forse impact).

Inverter temperatuur blijft binnen een beperkt traject van 25-35 graden C, doordat oriëntatie modules t.o.v. instralend zonlicht verre van optimaal is: de actuele AC vermogens komen niet boven de 60 Watt uit, voor de 93 Wp modules maximaal zo'n 48 Watt. De binnen in huis geplaatste inverters (na 25 meter DC bekabeling) kunnen de gegenereerde DC vermogens probleemloos omzetten.

Maximale waarden op deze dag: E (108 Wp S) 273 Wh (11118, maximale dagopbrengst bereikt om 16h27); E (93 Wp SSE) 215 Wh (55595, maximale dagopbrengst bereikt om 16h27); Pac 59 Watt (11118 om 12h37); Vac 235,8 Volt (2 omvormers rond 12h10); Iac 0,253 Ampère (11118 om 12h22, 11092 om 12h37); Vdc 44,9 Volt (11092 om 11h17); T 34,4 ºC (84027 tussen 13h08 en 13h48).


3. Systeemvariabelen groepsgemiddelden

Als paragraaf 2, maar nu worden de gemiddelde waarden per groep AC-modules gegeven (muiswijzer buiten figuur), resp. de gemiddelde waarden voor de subgroepen (muiswijzer boven/over figuur).

ROLLOVER IMAGE: Group average of inverter data: move mouse pointer over graph to see average for subgroups, away from graph for group average.
<ROLLOVER image> Als de muiswijzer buiten bovenstaand overzicht wordt gehouden ziet u de gemiddelde waarden per groep AC-modules voor 6 systeemvariabelen. Als de muiswijzer over het plaatje wordt bewogen, worden de gemiddelde waarden voor de 4 subgroepen getoond. Door de muiswijzer heen en weer te bewegen zijn de forse verschillen tussen de 2 subgroepen bij de oudste 6 108 Wp modules [paarse curve] te zien (oorzaak: beschaduwing binnen de groep achterste 108 Wp modules, oranje curves; voorste 2 modules, (rood) zijn onbeschaduwd). De prestatie van de 2 meest recent geplaatste, pal zuid (S) georiënteerde onbeschaduwde 108 Wp modules (donkergroen; identiek aan alle andere 108 Wp zonnepanelen in ons systeem) is qua momentane output (Pac) en uiteindelijke kWh opbrengst (E) vrijwel vergelijkbaar met die van de 2 oudere, in de voorste rij staande 108 Wp zusjes (rode curve). De achterste modules zijn op deze dag vrijwel vrij van schaduw tussen plm. 12h00 en 14h30.

Verschil in gemiddelde dagopbrengst tussen de 93 Wp (210 Wh) en - de grotendeels beschaduwde - oude 108 Wp modules (173 Wh) bedraagt 37 Wh aan het eind van de dag. Echter, het gemiddelde voor de voorste 2 oude 108 Wp modules was 253 Wh (43 Wh meer dan de er naast staande onbeschaduwde 93 Wp exemplaren), voor de achterste 4 beschaduwde oude 108 Wp modules was het gemiddelde slechts 133 Wh (87 Wh minder dan de 93 Wp exemplaren). De 2 nieuwe, pal zuid georiënteerde 108 Wp modules doen het met gemiddeld 272 Wh 19 Wh beter dan de onbeschaduwde ZZO gerichte 108 Wp zusjes.

Na 11h30 was het verschil in (gemiddeld) afgegeven vermogen Pac 12 Watt tussen de 2 groepen oude modules, in het voordeel van de in theorie "zwakkere" 93 Wp exemplaren (oorzaak: schaduw effecten binnen de "paarse" groep). Rond het tijdstip dat de achterste modules grotendeels uit de schaduw tevoorschijn kwamen was dit verschil terug gelopen naar slechts een paar Watt (om 14h27 zelfs even kort gelijk). Het verschil in opbrengst van de oude 93 Wp panelen met de pal zuid gerichte nieuwe 108 Wp modules (groene curve) liep echter om 14h27 op tot 18 Watt in het voordeel van laatstgenoemden. In de roll-over image is duidelijk te zien dat de onbeschaduwde 108 Wp modules (rode resp. groene curves) vrijwel synchroon lopen. Er lijkt vanaf een uur of twee in de middag iets meer geproduceerd te worden door de laatst aangeschafte 108 Wp exemplaren, wat mogelijk het gevolg is van de pal zuid plaatsing ("zuidelijker" dan de ZZO georiënteerde rest van de modules in ons systeem).


4. Genormeerde energie en vermogen per groep

Om de subgroepen AC modules op een "eerlijke" wijze met elkaar te vergelijken worden de energie- en vermogenscurves genormeerd door de waarden te delen door het in de betreffende groep opgestelde nominale (Wp) vermogen. In onderstaande overzichten worden de genormeerde curves in hetzelfde diagram geprojecteerd als de originele curves met de groepgemiddeldes, elk met een eigen Y-as.


Het verschil in genormeerde dagopbrengst tussen de 2 typen AC modules in het oude 1,02 kWp systeem (2,26 voor 93 Wp modules resp. 1,60 Wh/Wp voor de 108 Wp modules) bedraagt 0,66 Wh/Wp (eind van de dag) in het voordeel voor de eerste groep, veroorzaakt door de beschaduwing in de 108 Wp groep. Het verschil met de nieuwe 108 Wp modules (geen schaduw, 2,514 Wh/Wp) is 0,253 Wh/Wp in het voordeel van de laatst aangeschafte exemplaren. Het maximale verschil in genormeerd output vermogen Pac tussen de twee oude subgroepen bedraagt 0,12 Watt/Wp (11h07); het maximale verschil tussen de onbeschaduwde 93 Wp groep en de nieuwe 108 Wp groep is slechts 0,065 Wh/Wp in het voordeel van de 108 Wp exemplaren.


© 2009 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)