example of superimposed energy yield curves of individual inverters on 2 different types of solar panels on a sunny day

dagcurves 6-07-2006

links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Dagcurves

zondag 16 juli 2006

1. Zonnepad, zonsopgang en ondergang, weertype, loggingdata, byzonderheden
2. Systeemvariabelen individuele inverters zonder/met inverter defect rollover image (6 in 1 overzicht)

3. Systeemvariabelen individuele inverters versus groepsgemiddelden rollover image (6 in 1 overzicht)
4. Systeemvariabelen groepsgemiddelden zonder/met inverter defect rollover image (6 in 1 overzicht)
5. Genormeerde energie en vermogens per groep zonder/met inverter defect rollover image (2 in 1 overzicht)1. Zonnepad, zonsopgang en ondergang, weertype, loggingdata, byzonderheden

Sunpath calculated with software download from http://www.mapmaker.com/shadowfacts/sunclock.asp

Zon op 5h40.60 MEZT; zon onder 21h54.40; daglengte 16h30.40
(http://www.meteonet.nl/diversen/zoncalc.htm)

Een prachtige, perfect wolkeloze en bloedhete tropische zomerdag, vrijwel windstil en met een thermometer die in de schaduw om half vier 's middags 36 ºC aanwijst... De OK4 omvormers die in huis hangen, hebben het zeer zwaar te verduren, worden ook hartstikke heet, en 1 exemplaar geeft tijdelijk de pijp aan Maarten vanaf 13h42 (maar start de volgende dag gewoon weer op).

Automatische logging om de 5 minuten; 1e logging om 6h06 (MEZT, zomertijd); laatste logging om 21h47 (meeste omvormers "no read" waarden vertonend).

Totale dagopbrengst (10 omvormers): 5,622 kWh, waarmee een "post-renovatie" recordweek werd afgesloten met een zeer hoge (hypothetische) opbrengst van 38,776 kWh (geëxtrapoleerde gemiste opbrengst van de tijdelijk defecte omvormer opgeteld bij het reeël behaalde resultaat).

Byzonderheden: alle omvormers zijn sinds eind mei 2005 in huis opgehangen in een onverwarmde, goed geïsoleerde kamer met voldoende natuurlijke ventilatie. Dit heeft vooral repercussies op de omvormer temperatuur (zie temperatuur verloop grafiek in de loop van de jaren).


2. Systeemvariabelen individuele inverters

Het verloop van alle 6 van de individuele inverters gemeten systeemvariabelen (E, Pac, Vac, Iac, Vdc resp. T) wordt in het volgende overzicht gegeven. U heeft daarbij de keuze uit grafieken inclusief de resultaten van 1 tijdelijk uitgevallen omvormer, en identieke grafieken waarbij het resultaat van die omvormer is weggelaten.

ROLLOVER IMAGE: Move mouse pointer away from graph to see individual inverter data; mouse pointer over graph shows group average.
<ROLLOVER image> Als de muiswijzer buiten bovenstaand overzicht wordt gehouden ziet u de waarden van alle goed werkende inverters voor 6 systeemvariabelen. Als de muiswijzer over het plaatje wordt bewogen, worden tevens de gelogde meetwaarden van de rond 13h42 tijdelijk uitgevallen omvormer (met ID nummer 82968) zichtbaar (pagina dynamiek blokkers uitzetten s.v.p.!). Het effect van de uitval is ronduit dramatisch te zien door de muiswijzer te bewegen. In de "gekuisde" versie is duidelijk te zien dat er geen wolkje aan de lucht was op deze tropische dag en ziet u "perfecte" curves voor de meeste systeemvariabelen.
De variatie bij het AC voltage is normaal; wel zijn er enkele wat grotere "spikes" bij het door de omvormer gedetecteerde DC voltage te zien, hetgeen trouwens verder de karakteristieke "tweetraps-raket" in opstart- en afsluitfase laat zien. De variatie in inverter temperatuur is wat groter binnen de 93 Wp groep: 1 omvormer (41496) blijkt iets warmer te worden dan de andere 3.
Het maximum ligt voor de vermogenscurves rond 13h38 's middags (MEZT = 12h38 MET); voor de temperatuurcurve ligt dit weer een half uur later, vermoedelijk door het "doorwarmende" effekt van de massa van de niet actief gekoelde, zeer heet wordende omvormer kastjes (de sensor gaf een waarde van max. 55,7 ºC te zien). Zeer goed te zien is dat de temperatuur in de kamer waar de omvormers hangen al hoog begint (rond de 25 ºC) 's ochtends vroeg.

Maximale waarden op deze dag: E (108 Wp) 653 Wh (84027, maximale dagopbrengst bereikt om 21h03); E (93 Wp) 542 Wh (41496, maximale dagopbrengst bereikt om 20h27); Pac 80 Watt (84027 om 13h38); Vac 237 Volt (84969 om 12h48); Iac 0,343 Ampère (84027 om 13h33); Vdc 40,1Volt (82996 om 11h33; na defect 82968 deze ook max. 40,1 Volt rond 2 uur 's middags); T 56,2ºC (11303 verbonden met 108 Wp paneel, tussen 13h52 en 14h17).


3. Systeemvariabelen individuele inverters versus groepsgemiddelden

Het verloop van alle 6 van de individuele inverters gemeten systeemvariabelen (E, Pac, Vac, Iac, Vdc resp. T) wordt in het volgende overzicht gegeven (muiswijzer naast overzicht), evenals de gemiddelde data per groep AC modules (muiswijzer boven overzicht). Bij beide grafieken zijn de resultaten van de defecte omvormer 82968 niet meegenomen (gemiddelde van de 108 Wp groep is bepaald van de 5 goed functionerende omvormers).

ROLLOVER IMAGE: Move mouse pointer away from graph to show individual inverter data; move pointer over graph to show group average. Inverter 11550 suddenly stops working as of 11h08 (results not included in group average).
<ROLLOVER image> Als de muiswijzer buiten bovenstaand overzicht wordt gehouden ziet u de (originele) waarden van alle inverters voor 6 systeemvariabelen. Als de muiswijzer over het plaatje wordt bewogen, worden de gemiddelde waarden per groep AC-modules zichtbaar (data defecte inverter 84968 niet in berekeningen meegenomen).
Verschil in gemiddelde dagopbrengst tussen de 93 Wp (525 Wh) en 108 Wp modules (634 Wh) bedraagt 109 Wh aan het eind van de dag (resultaten goed werkende omvormers); om 13h42 was het verschil in (gemiddeld) afgegeven vermogen Pac 14 Watt tussen de 2 groepen modules. Onder deze omstandigheden presteren de 108 Wp modules continu stukken beter dan de "oudere" 93 Wp broertjes, hetgeen ook aan de hogere inverter temperatuur is terug te zien (verschil 9,5 ºC om 13h52). Het verschil in inverter temperatuur aan het begin en einde van de dag is slechts een paar graden: de luchttemperatuur blijft tijdens deze hittegolf hoog, dus koelen de omvormers 's nachts nauwelijks nog verder af nadat ze uitgeschakeld zijn.


4. Systeemvariabelen groepsgemiddelden

In onderstaande grafiek kunt u door de muis te bewegen het dramatische effect zien op het verloop van de curves als de gegevens van de defecte omvormer in die voor de 108 Wp groep (paarse curve) opgenomen worden (muiswijzer op het plaatje), of als de gegevens van die omvormer uit de meetresultaten gefilterd worden (muiswijzer naast het plaatje).


<ROLLOVER image> Als de muiswijzer buiten bovenstaand overzicht wordt gehouden ziet u de "correcte" gemiddelde waarden van alle goed werkende inverters voor 6 systeemvariabelen. Als de muiswijzer over het plaatje wordt bewogen, worden de curves zichtbaar waarin de meetresultaten van de rond 13h42 vrijwel uitgevallen inverter 84968 zijn meegenomen, waardoor duidelijke "breuken" of "knikken" in de paarse curve (108 Wp groep waarin de defecte omvormer zit) ontstaan. Het merkwaardige "uitsteekseltje" van 14h22 in de niet gecorrigeerde T curve wordt veroorzaakt doordat op dat tijdstip er een "no read" waarde werd geregistreerd bij de defecte omvormer en het te lage groepsgemiddelde op dat moment werd bepaald uit de resultaten van de goed werkende overige 5 exemplaren, waardoor dat even veel hoger kwam te liggen dan de rest van de "te lage" curve.


5. Genormeerde energie en vermogen per groep

Om de twee groepen AC modules op een "eerlijke" wijze met elkaar te vergelijken worden de energie- en vermogenscurves genormeerd door de waarden te delen door het in de betreffende groep opgestelde nominale (Wp) vermogen. In onderstaande overzichten worden de genormeerde curves in hetzelfde diagram geprojecteerd als de originele curves met de groepgemiddeldes, elk met een eigen Y-as. Ook weer als een "roll-over image" om het effect van opname cq. verwijdering van de gegevens van de defecte omvormer goed te kunnen zien.

Standardized (norm) energy and power curves related to original group average; each pair of curves with own y-axis.
<ROLLOVER image> Verschil in genormeerd (rechterschaal, blauw) en absoluut (geregistreerd) Pac vermogen (linkerschaal, zwart) tussen de twee groepen AC-modules. Muiswijzer naast het plaatje: "gecorrigeerde" resultaten met uitsluiting van gegevens defecte omvormer; muiswijze boven/op het plaatje: curves waarbij meetgegevens van de defecte omvormer in de gemiddelde groepsresultaten (van de 108 Wp groep) zijn verwerkt, leidend tot duidelijke knikken in de paarse curves.© 2006 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)