example of superimposed energy yield curves of individual inverters on 2 different types of solar panels on a sunny day

dagcurves 11-10-2004

links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index
graphs per day
seasonal effects
yearly overviews
complete overviews
yield verification
grid-connected meter readings
financial aspects
variation among inverters
effects of shading
system deviations, defects

Dagcurves

maandag 11 oktober 2004

1. Zonnepad, zonsopgang en ondergang, weertype, loggingdata, byzonderheden
2. Systeemvariabelen individuele inverters rollover image (alle 6 in 1 overzicht)
3. Systeemvariabelen groepsgemiddelden rollover image (alle 6 in 1 overzicht)
4. Genormeerde energie en vermogens per groep
(2 in 1 overzicht)1. Zonnepad, zonsopgang en ondergang, weertype, loggingdata, byzonderheden

Sunpath calculated with software download from http://www.mapmaker.com/shadowfacts/sunclock.asp

Zon op 8h00.33 MEZT; zon onder 18h56.10; daglengte 10h55.37 (http://www.meteonet.nl/diversen/zoncalc.htm)

Een prachtige zonnige, bijna wolkeloze najaarsdag met slechts af en toe een vage windveer en een frisse wind.

Totale dagopbrengst (10 omvormers): 4,598 kWh.

Automatische logging om de 5 minuten; 1e logging om 7h57 (MEZT, zomertijd); laatste logging om 18h51 ("no read" waarden).


2. Systeemvariabelen individuele inverters

Het verloop van alle 6 van de individuele inverters gemeten systeemvariabelen (E, Pac, Vac, Iac, Vdc resp. T) wordt in het volgende overzicht gegeven.

ROLLOVER IMAGE: Move mouse pointer away from graph to see individual inverter data; mouse pointer over graph shows group average.
<ROLLOVER image> Als de muiswijzer buiten bovenstaand overzicht wordt gehouden ziet u de (originele) waarden van alle inverters voor 6 systeemvariabelen. Als de muiswijzer over het plaatje wordt bewogen, worden de gemiddelde waarden per groep AC-modules zichtbaar zoals ook in paragraaf 3 getoond. Door de muiswijzer heen en weer te bewegen zijn duidelijk de fundamentele verschillen tussen de 2 groepen AC modules zichtbaar te maken, alsmede de variatie binnen de 2 groepen AC modules.
Nagenoeg "perfecte" curves door het vrijwel wolkeloze weer. Mogelijk paar kleine "dips" door kleine windveer wolkjes aan eind van de ochtend in vermogenscurve Pac; andere "grotere dips" lijken door tijdelijke inverterstoringen veroorzaakt (eenmalige terugval op wisselende logtijdstippen). Deze storingen hebben geen dramatische invloed op zowel DC- als AC-voltages en geen waarneembaar effect op de dagcurves (E) die een mooie gladde, continue "S-vorm" vertonen. Ook de inverter temperatuurcurves vertonen geen tijdelijke verhoging of verlaging, hetgeen meestal het geval is als de zonnepanelen gedurende een tijdje door een forse wolk beschaduwd worden. Bovendien lopen de inverter temperaturen op de 93 en 108 Wp panelen vrijwel gelijk op, wat betekent dat de omvormers effectief gekoeld worden door de frisse wind. DC-voltage vertoont karakteristieke opbouw in 2 fasen voor beide typen AC modules ("drempel" rond de 25 Volt waarna snel "opgeschakeld" wordt naar een voltage rond de 35 Volt voor de 93 Wp modules en ruim 37 Volt voor de 108 Wp modules; aan het eind van de dag wordt eerst "omlaag geschakeld" naar 25 Volt waarna de stroom snel wegvalt als de inverters afschakelen.

Maximale waarden op deze dag: E (108 Wp) 504 Wh (84027, maximale dagopbrengst bereikt om 18h17); E (93 Wp) 413 Wh (82074, maximale dagopbrengst bereikt om 18h07); Pac 80 Watt (84027 om 13h37); Vac 238,7 Volt (84969 om 12h32); Iac 0,335 Ampère (41203 om 13h01); Vdc 42,1 Volt (41203 om 10h06); T 27,7 ºC (84027 om 13h17 en 13h22).


3. Systeemvariabelen groepsgemiddelden

Als paragraaf 2, maar nu worden de gemiddelde waarden per groep AC-modules gegeven (muiswijzer buiten figuur), resp. de gemiddelde waarden voor de subgroepen (muiswijzer boven figuur).

ROLLOVER IMAGE: Group average of inverter data: move mouse pointer over graph to see average for subgroups, away from graph for group average.
<ROLLOVER image> Als de muiswijzer buiten bovenstaand overzicht wordt gehouden ziet u de gemiddelde waarden per groep AC-modules voor 6 systeemvariabelen. Als de muiswijzer over het plaatje wordt bewogen, worden de gemiddelde waarden voor de 3 subgroepen getoond. Door de muiswijzer heen en weer te bewegen zijn de subtiele verschillen tussen de 2 subgroepen bij de 108 Wp modules te zien, met name bij de Vdc en inverter temperatuur grafieken (onderste 2).
Verschil in gemiddelde dagopbrengst tussen de 93 Wp (408 Wh) en 108 Wp modules (494 Wh) bedraagt 86 Wh aan het eind van de dag; om 13h06 was het verschil in (gemiddeld) afgegeven vermogen Pac 13 Watt tussen de 2 groepen modules. De 108 Wp modules lijken iets trager "op gang te komen" dan de 93 Wp modules, hetgeen vooral goed te zien is aan het DC voltage en, iets minder duidelijk, bij de grafieken voor Pac en Iac. De gemiddelde Vdc curve voor de 108 Wp modules (paars) wordt in het begin hoogstwaarschijnlijk "verstoord" doordat de achterste 4 108 Wp modules in het eerste uur kort beschaduwd worden door de voorste zonnepanelen op deze zonnige najaarsdag, hetgeen goed te zien is aan de grafiek voor de subgroepen (verschil rode en oranje curves). Er is op deze zonnige dag met frisse wind nauwelijks verschil in gemiddelde inverter temperatuur tussen de 2 typen AC modules: de omvormers worden effectief gekoeld en kunnen hun overtollige warmte goed kwijt.


4. Genormeerde energie en vermogen per groep

Om de twee groepen AC modules op een "eerlijke" wijze met elkaar te vergelijken worden de energie- en vermogenscurves genormeerd door de waarden te delen door het in de betreffende groep opgestelde nominale (Wp) vermogen. In onderstaande overzichten worden de genormeerde curves in hetzelfde diagram geprojecteerd als de originele curves met de groepgemiddeldes, elk met een eigen Y-as. Normering van de resultaten is mogelijk omdat bij onze AC modules NOOIT (zichtbaar) zogenaamde "aftopping" van het AC vermogen heeft plaatsgevonden en de inverters dus blijkbaar optimaal werken zonder "afgeknepen" te worden (ook niet bij de licht "overgedimensioneerde" 108 Wp modules).

Standardized (norm) energy and power curves related to original group average; each pair of curves with own y-axis.
Het verschil in genormeerde dagopbrengst tussen de 2 typen AC modules (4,387 resp. 4,577 Wh/Wp) bedraagt 0,19 Wh/Wp (eind van de dag); het maximale verschil in genormeerd output vermogen Pac bedraagt 0,027 Watt/Wp midden op de dag (13h06; "dips" niet meegerekend).


© 2005 Peter J. Segaar, Leiden (NL)