starting up our own green power production unit: 4 solar panels, March 2000
oude data naar grof vuil
links
PV-systeem
basics
grafieken
graphs
huurwoningen
nieuws
index

 

SOLARENERGY

(Groei van) zonnestroom in Nederland

Update van cijfers in CertiQ maandrapporten

Prognoses NL marktvolumes 2011*
en 2012

* Vlak voordat deze webpagina werd gepubliceerd kwam CBS eindelijk met eerste afzet cijfers voor 2011. Het volume blijkt behoorlijk wat hoger te liggen dan de 35-36 MWp die ik in onderstaand epistel heb afgeschat op basis van "historische trends" (en veel hoger dan de 30 MWp van ECN Beleidsstudies gepubliceerd door EurObserv'ER), namelijk 43,25 MWp. PPV heeft hierover direct een vervolg bericht geschreven: klik hier.

Met de nieuwste subsidie regeling van het Rijk (per 2 juli 2012, aanschaf subsidie van max. 650 Euro/aanvraag), en het herziene jaaroverzicht van CertiQ, is inmiddels (9 juli 2012) alweer een volledig herziene versie gemaakt. Voor de momenteel meest recente stand van zaken / markt potentieel afschatting: klik hier.

Opgelet: Er zijn weer nieuwe cijfers, update 1 mei 2013. Zie aparte pagina!


Voor de laatste CBS cijfers (tm. 2011) klik hier

Voor laatste CertiQ maandrapport cijfers (gecertificeerde capaciteit) klik hier.

CertiQ jaarcijfers 2009 en 2010


Introductie

Polder PV rapporteert al sinds 2009 intensief, indien mogelijk elke maand, over de voortschrijdende cijfers van CertiQ. Deze dochter van hoogspanningsnetbeheerder TenneT (direct onder het Ministerie van Financiën vallend) publiceert elke maand een beknopt rapport met grafieken en cijfers over de stand van zaken rond gecertificeerde elektriciteit in Nederland, de handel in Garanties van Oorsprong, etc.

Die rapporten zijn zo'n beetje de enige betrouwbare "maat" voor progressie in de Nederlandse PV-markt, omdat alles rond het verstrekken van die "GVO's" waterdicht moet zijn anders stort het hele "systeem" in elkaar.

Daarbij moet wel zeer duidelijk gesteld worden dat het "gecertificeerde" volume aan zonnestroom systemen in Nederland, ondanks progressie onder de SDE regeling, nog steeds ondergeschikt is aan het totale gerealiseerde volume in Nederland. Maar doordat er jarenlang maar wat is af gerotzooid met een reeks geflopte "incentives" van Staatswege, en er jarenlang helemaal niets centraal werd "gemeten", is dat "andere volume", de niet gecertificeerde capaciteit, zonder geijkte bruto productie meting, dus helemaal niet bekend. Daarbij hoort trouwens ook de kleine - in modern opzicht compleet prehistorische en onbetekenende - installatie van Polder PV. En een paar tienduizend installaties meer is ook nergens centraal geregistreerd. Heel vaak betreft het zeer kleine systeempjes van 3 tot zo'n 8 paneeltjes (met een module vermogen wat een factor 2 of meer lager ligt dan de heden ten dage verkochte zonnestroom panelen). Zowel het aantal, als het daarmee gepaard gaande vermogen is zeer slecht bekend, we kunnen alleen maar "educated guesses" doen op basis van de twijfelachtige cijfers van CBS (die schattingen baseert op onvolledige enquêtes onder een zeer beperkt aantal "leveranciers" en groothandels).


Mist over PV in Nederland, een onvermijdelijk vertroebelend element bij marktprognoses.
Polder PV doet op deze webpagina een poging wat mistflarden weg te blazen.

Zonnewende, Leiden, gestart als "thermisch" zonne-energie project in 1977 en als PV-project
gerenoveerd in de negentiger jaren van het vorige millennium.
Een van de façades bevat dummy panelen. U mag raden welke...
Foto © 2011 Peter J. Segaar / www.polderpv.nl

CertiQ in review
Terug naar de CertiQ cijfers. Uit enkele vragen en antwoorden aan/van CertiQ werd het bij Polder PV duidelijk, dat zelfs de maandrapportages van deze instantie niet de "definitieve" cijfers bevatten, omdat er altijd met terugwerkende kracht installaties cq. vermogen bijgeschreven kunnen/kan worden door allerlei "vertragingen in het administratie systeem". Een beetje vergelijkbaar met de Vlaamse VREG, die nog steeds (medio 2012) bezig is om capaciteit voor 2011 (en zelfs soms nog voor eerdere jaren, wel steeds minder) met terugwerkende kracht bij te schrijven in hun databases. Curieus is dat er nu ook capaciteit wordt "weg" geschreven: het vastgestelde volume voor 2011 daalt weer, wat al aangeeft dat u altijd voorzichtig moet zijn met harde uitspraken over gerealiseerde volumes (in recente jaren). Vandaar dat u bij Polder PV ook vaak frases tegenkomt als "volgens de huidige stand van zaken bij ###", "kan nog met terugwerkende kracht worden bijgewerkt", "dit is nog niet een definitief cijfer", etc. ...

Voor mijn voorbereidingen voor The Solar Future NL '12 op 24 mei 2012 wilde ik de allerlaatste gegevens proberen te krijgen van CertiQ om te achterhalen wat er in de "historische" maandgegevens kan zijn veranderd, en om een goede basis te krijgen waarmee verantwoorde schattingen gemaakt konden worden voor te verwachten ontwikkelingen in de Nederlandse zonnestroom markt in 2011 en 2012. Na een e-mail verzoek in die richting kreeg ik, verheugend, de allerlaatste gegevens van CertiQ op 23 april 2012, met alle historische - gewijzigde - data, tot en met maart 2012.

Op deze pagina worden die recentste "opgewaardeerde" CertiQ gegevens gepresenteerd (status 23 april 2012), en enkele daarvan afgeleide resultaten. Dit zijn nieuwe data voor Nederland. Ze worden niet automatisch door CertiQ gepubliceerd. Polder PV zal trachten gedaan te krijgen dat dit wel gaat geschieden (ook VREG in Vlaanderen neemt immers continu de ververste historische data mee in hun rapportages). En, indien dat niet lukt, om over geruime tijd de meest actuele stand van zaken weer bij CertiQ op te vragen.

Enkele grafieken getoond op deze webpagina zijn eerder door Polder PV vertoond tijdens The Solar Future NL '12 in Haarlem, op 24 mei 2012. Enkele grafieken zijn nooit eerder gepubliceerd noch getoond.


"De complimenten voor de strakke presentatie en goede analyse."

"De evaluaties liegen er ook niet om, je wordt heel vaak genoemd als waardetoevoegende spreker!"

(reacties op de bijdrage van Polder PV tijdens The Solar Future, 24 mei 2012 in Haarlem)


(1) Aantal installaties geaccumuleerd aan het eind van de maand

In deze grafiek heb ik de aantallen installaties bekend aan het eind van de maand gepubliceerd in de maandrapporten (zie ook de aparte webpagina met die data) in de blauwe curve uitgezet. De nieuwste gegevens van CertiQ (ontvangen 23 april 2012) zijn in de rode curve weergegeven. Duidelijk is dat in de periode 2004-2005, en, vooral, sinds de start van de SDE regeling (1 april 2008), er inmiddels structureel meer installaties zijn geregistreerd dan in de oorspronkelijke maandrapportages. Het laatste cijfer is van eind maart 2012: 9.547 stuks (NB: dat zijn MEP en SDE installaties, met uiteraard absolute meerderheid voor de laatste, nog steeds groeiende categorie). Dat is hetzelfde getal als is gepubliceerd in het maandrapport van 1 april 2012. Het laatst bekende maandrapport tijdens het schrijven van deze publicatie was van 1 mei 2012, met een eind-april-2012 volume van 9.697 PV-systemen bekend bij CertiQ.


(2) Groei van aantallen installaties per maand in maandrapporten in vergelijking met nieuwe data

In deze grafiek heb ik per maand de groei van het aantal nieuwe installaties toegekend aan die maand weergegeven, ontleend aan de bekend gemaakte en aan mij verstuurde (vernieuwde) accumulatie cijfers. De data geëxtraheerd uit de maand rapportages zijn weergegeven in de blauwe curve. De meest recente gegevens berekend uit de nieuwste data van CertiQ in de rode curve. Globaal genomen zijn de verschillen niet zeer groot, maar er zijn beslist maanden waarbij significante verschillen optreden. Met name weer in de periode 2004-2005, toen een (onbekende) partij een groot deel van de ingeschreven installaties "afmeldde" bij CertiQ en er een "re-shuffeling" leek plaats te vinden van die installaties (later weer onder een "eigen" noemer aangemeld bij CertiQ, zo lijkt ook uit de nieuwe statistieken te kunnen worden geconcludeerd).

Grote verschillen natuurlijk met name in de SDE periode vanaf 1 april 2008. Waarbij vooral de enorme piek van 513 nieuwe installaties in januari 2009 opvalt, wat zeer waarschijnlijk een "eerste grote batch" van SDE installaties betreft die toen pas in een keer werden ingeschreven (mogelijk dus al voorgekookt in 2008). Het nieuwe volume is nooit meer zo hoog geweest, pas in april 2011 werd een tweede "record" van 467 nieuwe installaties genoteerd in de meest recente CertiQ cijfers. Het gemiddelde registratie niveau per maand ligt echter voor beide curves, sinds januari 2009, op vrijwel hetzelde niveau: 225 (nieuwe data) resp. 226 installaties gemiddeld per maand (maandrapportages).

De SDE "pieken" in augustus 2010 en in mei 2011 (412 installaties) resulterend uit de maand rapportages, werden niet bevestigd in de nieuwste cijfers. De mei 2011 "piek" lijkt te zijn verschoven naar april van dat jaar. Verder wordt duidelijk dat het recente CertiQ cijfermateriaal regelmatig getallen laat zien die behoorlijk ver onder de gerapporteerde maandcijfers liggen (rode curve onder de blauwe). De laatste vier maanden waarvan nu (recente) cijfers bekend zijn laten "bijbouw" cijfers zien van niet meer dan 150 installaties per maand (rode curve). Dat is voor een "nationaal incentive regime" wat al dik vier jaar "loopt", en waar van Rijkswege onvoorstelbaar veel "reuring" over is verkondigd, echt een verschrikkelijk slecht resultaat. En met een "decentrale revolutie" heeft dat alles helemaal niets te maken bij die aantallen...


(3) DC vermogen geaccumuleerd aan het eind van de maand

In deze grafiek, die ik ook tijdens The Solar Future (24 mei 2012, in Haarlem) heb laten zien, een vergelijkbare opzet als in grafiek (1), maar nu het met genoemde installaties gepaard gaande, aan het eind van de betreffende maand geaccumuleerde DC (eenmalig geflashte zonnepaneel STC) vermogen in MWp. Daarbij ten eerste de aandacht voor het feit dat pas sinds begin 2010 dat vermogen daadwerkelijk in de maandrapporten is opgenomen (blauwe curve). Wat geschiedde, nadat ik daar een expliciet verzoek toe had gedaan bij CertiQ, in 2009 (bericht van 19 januari 2010). Daarvóór kon namelijk slechts een zeer grove schatting gedaan worden op basis van grafieken met een niet gedetailleerde MWp schaal. En gezien de toen nog zeer bescheiden volumes konden daardoor forse schatting fouten worden gemaakt. Sinds 2010 worden de cijfers gelukkig maandelijks tot op de kWp nauwkeurig door CertiQ gepubliceerd.

Met de nieuwste data die ik van CertiQ heb mogen ontvangen (rode curve) is in een keer de complete historie vanaf januari 2003 kristalhelder, volledig nieuw en nauwkeurig cijfermateriaal, dus! Heel leuk is de waarschijnlijke opname van het voor die tijd forse Ecopark Waalwijk (674 kWp) in de CertiQ data zichtbaar, waar een opvallend "treetje" in de vermogens-groeicurve is te zien (begin 2005). Na wat lichte groei in de "MEP tijd" vanaf 2003 (met vaak behoorlijk prijzige "prestige projecten") stond de markt tijdens de "Grote Brinkhorst Droogte" vrijwel stil tot ver in 2008. De MEP werd door tussenpaus/CDA prins Joop Wijn op vrijdag 18 augustus 2006 op lafhartige wijze efficiënt onthoofd, maar die regeling heeft voor de ontwikkeling van een gezonde PV markt sowieso nauwelijks een betekenisvol effect gehad.

Sinds de eerste expliciete melding van TenneT/CertiQ voor eind 2008 (blauwe stip, 12,462 MWp), is het geaccumuleerde gecertificeerde vermogen eindelijk - gestaag - gaan groeien onder de SDE regeling. Kristalhelder daarbij is dat de nieuwste data van CertiQ alweer fors boven de cijfers gepubliceerd in de maandrapporten liggen. En dat de maandrapporten dus met deze nieuwe cijfers zijn achterhaald. Voor de impact van het verschil tussen de twee curves, zie grafiek (4). Verder hoeft u zich trouwens geen illusies te maken. Het gaat om een relatief geringe opwaartse "correctie". Ook met die bescheiden "correctie" gaan we geen begin van een zonnestroom revolutie krijgen. Het is maar dat u het weet.


(4) Verschil DC vermogen CertiQ maandrapportages en recentste gegevens


KLIK op plaatje voor uitvergroting

In deze grafiek, die is weergegeven vanaf november 2009 tot en met het laatst bekende maandcijfer van de CertiQ update van 23 april 2012 (maart 2012), is de accumulatie van het bij deze instantie ingeschreven (gecertificeerde) nominale STC vermogen weergegeven in de rode curve. In blauw is het procentuele verschil van deze laatste data weergegeven t.o.v. de waarden in de oude maandrapportages. Afgezien van de ontegenzeggelijke "administratieve anomalie" van begin 2009 (waarschijnlijk een merkwaardige correctie van "niet regulier geboekte" capaciteit aan het begin van het registratie traject van SDE installaties), is het verschil met de maandrapportages in 2010 fors, tot maximaal 15,6% in september 2010. Daarna loopt het verschil fors terug, wat te maken kan hebben met het feit dat "met terugwerkende kracht bij te schrijven" capaciteit nog niet bij CertiQ is verwerkt. In maart 2012 is het verschil terug bij nul, er is dan natuurlijk nog geen "achterstallig onderhoud" in de cijfers gepleegd.

In ieder geval is duidelijk dat het verschil met de oorspronkelijk gepubliceerde (maandrapport) cijfers beslist tussen de 5 en 15 % kan komen te liggen. Als we de anomalie buiten beschouwing laten, en het gemiddelde afwijkings-percentage nemen vanaf maart 2003 tot en met februari 2012, komen we op 10,2% positieve afwijking t.o.v. het maandrapport cijfer over die periode. Zolang er nog geen nieuwe data bekend zijn/worden bij CertiQ, kunnen we dus voorzichtig gaan rekenen met een "werkelijke opgestelde capaciteit" die ongeveer 10% groter is dan de opgegeven accumulatie in nog te publiceren maandrapporten (totdat recentere cijfers die stellingname ondergraven). Dus als CertiQ bijvoorbeeld in een komend maand overzicht een accumulatie van "60 MWp" zou rapporteren, kan het actuele (gecertificeerde) volume best al het niveau van 66 MWp hebben bereikt (maar nog niet bekend zijn of verwerkt bij CertiQ tijdens die rapportage).


(5) Groei van DC vermogen per maand in maandrapporten in vergelijking met nieuwe data

Op basis van het cijfer materiaal in zowel de maandrapporten (voor "vermogen" slechts vanaf 2010), als uit de recentste aan mij verstrekte CertiQ data over de gehele periode 2003-2012, is de maandelijkse groei van het MWp vermogen te bepalen. Zoals duidelijk is uit de cijfers uit de maandrapporten (blauwe curve) een stevige "anomalie" begin 2010, wat waarschijnlijk met problemen bij de opstart van de registraties heeft te maken. Daarna (vanaf april 2010) een "normaler" beeld, met overall een licht stijgende trend: gemiddeld genomen meer capaciteit bijschrijving per maand, al zitten er zowel negatieve als positieve uitzonderingen bij.

Echter, als we met de nieuwste, complete dataset (rode curve) gaan vergelijken, blijkt de maandgroei fors af te kunnen wijken van de eerder gepubliceerde resultaten. Zowel in de "plus", als in de "min". Met een "angstvallende" neerwaartse trend eind 2011 - begin 2012, uiteindelijk resulterend in slechts iets meer dan 1 MWp toevoeging in maart 2012. In het rapport voor die maand was dat nog bijna het drievoudige volume (ruim 3 MWp), wat ongetwijfeld dus ook "oudere" capaciteit heeft omvat die laat is ingeschreven...

Het maximum wat uit de nieuwste CertiQ cijfers is te halen, is een geregistreerde maand groei van gecertificeerde zonnestroom capaciteit van slechts 2,7 MWp in oktober 2010. Een stuk lager nog dan de ook tegenvallende max. 3,1 MWp die uit de maandrapportages voor maart 2012 kon worden gedestilleerd.

Het hoofd"venster" omvat de periode vanaf april 2008 (start SDE), waarbij pas begin 2009 een significante hoeveelheid volume is bijgeschreven (mogelijk grotendeels nog uit 2008, inhaal race bij CertiQ?). In de "inset", linksboven in de hoofdfiguur, is het complete traject vanaf 2003 te zien, met ook in de "MEP periode" redelijk grote toekenningen per maand, tot wel 1,8 MWp in februari 2005. Maar ook een "negatieve groei" in januari 2005, toen er een forse hoeveelheid bij CertiQ geregistreerde installaties (volume: 561 kWp) uit de regeling werd ingetrokken door "een onbekende partij", zonder dat daar een inhoudelijke verklaring voor is gegeven. In genoemde inset is de langdurige "Brinkhorst Droogte" tussen eind 2005 en medio 2008 goed te zien ("flatliner"...).


(6) Gecertificeerde zonnestroom productie volgens maandrapporten en meest recente data van CertiQ.

Een laatste belangrijke vernieuwde dataset van CertiQ betreft het uitgegeven aantal Garanties van Oorsprong (GVO's) per maand, de "kurk" waarop het hele Nederlandse groene certificatie systeem drijft. Een GVO is een certificaat voor geijkt bemeten productie van 1 MWh zonnestroom (1.000 kWh). Een hoeveelheid wat in de Nederlandse kustregio binnen een jaar gehaald zou kunnen worden met een goed uitgelijnd, onbeschaduwd PV-systeem van 1 kWp (moderne, efficiënte panelen, goede omvormer, professioneel aangelegde installatie).

Ook hier weer een curve gebaseerd op de maandrapportages (blauw), en de nieuwste resultaten (rode curve). In mijn CertiQ rapportages klaag ik al een paar jaar over het feit dat de blauwe curve na aanvankelijk een verklaarbare seizoensmatige trend te vertonen, later een grote chaos van pieken en dalen is geworden. En dat er weliswaar (logisch) gemiddeld genomen een duidelijke groei was waar te nemen (vooral vanaf begin 2011), maar dat de "seizoenstrend" vrijwel niet meer was terug te zien. Dit komt, omdat er ook nog steeds "oude" GVO's worden bijgeschreven, en die accumuleren in een bepaalde rapportage maand tot een vrij willekeurig niveau.

Een compleet ander beeld, uniek en bij mijn weten nog niet eerder getoond in rapportages, vertoont de rode curve, die juist wel continu een zeer strak seizoensmatig beeld laat zien zoals je zou verwachten van een verzameling zonnestroom systemen die zomers veel produceren, en in de winterperiode veel minder. Voor een goed begrip van de wijze van administreren van die GVO's, citeer ik hier de relevante opmerking van CertiQ uit de mail met de nieuwste gegevens die ik had opgevraagd (23 april 2012), over wat CertiQ noemt "de hoeveelheden garanties van oorsprong (in MWh) die voor de betreffende maanden zijn uitgegeven" (vetdruk door Polder PV):

"Houdt u er bij het gebruik van de cijfers rekening mee dat garanties van oorsprong (gvo's) pas worden uitgegeven op het moment dat de aan het net geleverde elektriciteit of de ter plekke gebruikte elektriciteit een hele MWh heeft bereikt. Op dat moment wordt de gvo aangemaakt en toegekend aan de productiemaand die als laatste heeft bijgedragen aan de productie van die MWh."

Verklaring m.b.t. de toekenningswijze voor GVO's door CertiQ in e-mail aan Polder PV, 23 april 2012.

In de rode curve zijn dus de MWh-en weergegeven die in de betreffende maand volledig zijn ingevuld. Is een MWh nog niet "vol" gemaakt, wordt die in de eerstvolgende maand dat het wel gebeurt, "aangemaakt" en ingeschreven in die laatste maand. Vooral voor veel zeer kleine installaties (SDE 2008 was bijvoorbeeld gemaximeerd op 3,5 kWp, en er zijn veel kleinere installaties onder beschikt en gerealiseerd), waarbij de eenmalig opgenomen jaarproductie wordt verdeeld over de betreffende maanden, zal dat de grootste impact hebben. Met een 3,5 kWp installatie zijn er in een jaar tijd maximaal zo'n 3,5 GVO te "scoren" (waar de producent niets aan heeft, de "groenwaarde" moet 'ie namelijk gratis weggeven aan een te selecteren afnemer). En dan maakt het natuurlijk wel uit in welke maand elke GVO wordt aangemaakt.

De rode curve vertoont een mooie gelijkmatige seizoensmatige trend, de verhoogde productie door de opstart van Ecopark Waalwijk wordt duidelijk zichtbaar in het eerste kwartaal van 2005. Door toenemend aantal installaties buigt de algemene trend omhoog, en worden de productie toppen midden in de zomer hoger, tot een maximum van 1.031 MWh in juli 2006 in de "MEP" periode.

Pas in het voorjaar van 2009, als de SDE regeling al zo'n beetje een jaar oud is, gaat de "zomer productie piek" eindelijk naar hogere waarden toe, en zal deze met elk nieuw jaar hoger gaan worden als er SDE capaciteit toegevoegd zal blijven worden (productie van oude - gecertificeerde - installaties vermeerderd met bijkomende productie nieuwe systemen). Het voorlopige maximum ligt nu nog op mei 2011, met 2,5 GWh aan aangemaakte GVO's in die maand. Dat de rode curve daarna naar beneden duikt heeft natuurlijk niets met gerealiseerde fysieke productie te maken, maar met het feit dat nog heel veel GVO's over het laatste jaar nog moeten worden "vol" gemaakt, aangemaakt, ingeschreven, en administratief verwerkt. Dus de rode curve zal met nieuwere cijfers in het meest rechtse deel van de grafiek er compleet anders uit komen te zien, en het diepe "dal" (januari 2012) zal waarschijnlijk veel hoger komen te liggen.

Wat de maandrapportages (blauwe curve) in ieder geval laten zien is dat het aantal GVO's in accumulatie flink is gestegen in 2011-2012, maar dat was ook hard nodig natuurlijk. Anders zou ook de veel besproken, en met enorme pakken papier en bakken aan politieke small-talk vergezelde SDE regeling compleet geflopt zijn. Het voorlopige maximum (gelumpte) GVO's werd in het maandrapport van februari 2012 bijgeschreven (hartje winter, ijzig koud, wel zeer zonnig, maar beslist niet representatief voor een normale jaarverdeling): bijna 3,9 GWh aan certificaten bij elkaar geraapt in die maand (inclusief oudere certificaten die nog werden bijgeschreven).

Deze grafiek lijkt voor het eerst in de Nederlandse cijfer historie, met name voor de eerdere jaren, een "representatief beeld" te tonen van de fysieke productie van zonnestroom voor een forse verzameling PV-systemen. Al is het uitsluitend voor de bij CertiQ bekende, gecertificeerde MEP plus SDE installaties. Van de overgrote meerderheid van de PV-systemen in Nederland zijn geen "centraal geregistreerde" data bekend. En moeten we daarvoor terug grijpen op grass-root initiatieven als Sonnenertrag.eu (zie Nederlandse arsenaal, 393 installaties op 30 mei 2012, 1,22 MWp), of commerciële portals als Solarlog, Suntrol, etc.


(7) Vergelijking meest recente CertiQ data met gepubliceerde CBS cijfers


KLIK op plaatje voor uitvergroting

Om "beeldend" cq. voor u visueel "pakkend" te krijgen wat het aandeel van "gecertificeerde" capaciteit (MWp bekend/geregistreerd bij CertiQ) nu eigenlijk is in het totale in Nederland opgestelde zonnestroom vermogen, heb ik de meest recente, nieuwe CertiQ data en de reeds gepubliceerde cijfers door het nationale statistiek bureau CBS, bij elkaar gebracht in deze grafiek. Status van de gegevens is: CBS tot en met 2010 (in mei 2012 helaas nog steeds geen recentere gegevens voorhanden). CertiQ update data (aan Polder PV gestuurd dd. 23 april 2012) tot en met maart 2012.

In deze grafiek worden de volgende gegevens getoond.

 • Brede lichtgroene kolom op achtergrond. CBS data, geaccumuleerd netgekoppeld vermogen aan het eind van het betreffende jaar. Bijbehorende data in grote, groene cijfers onderaan de kolom.

 • Daar bovenop gestapeld, donkergroen kolom segment op achtergrond, idem, het autonome vermogen geaccumuleerd aan het eind van dat jaar, met, vetgedrukt in grote cijfers, de bijbehorende waarden (relatief stabiel volume, rond de 5 MWp).

 • In rood, smalle kolom segment op voorgrond: het laatste bekende (23 april 2012, e-mail aan Polder PV) gecertificeerde vermogen bij CertiQ. Waarbij er van wordt uitgegaan dat dit uitsluitend netgekoppeld vermogen betreft. Bijbehorende waarden in zwarte, kleine cijfers weergegeven.

 • Kolom 2012 (rood gearceerd) is gebaseerd op het geaccumuleerde vermogen in het maart rapport CertiQ 2012 (identiek aan de opgave in de vernieuwde dataset afkomstig van deze organisatie). In het grijze vakje is het later bekend geworden geaccumuleerde volume in het CertiQ maandrapport van 1 mei 2012 weergegeven: 59,6 MWp accumulatie (de update van de oude CertiQ data heeft als laatste nieuwe cijfer de accumulatie voor maart 2012).

 • NB, ter vergelijking. Het voorlopige jaaroverzicht van CertiQ voor 2011 (download pagina) rept van 50,862 MWp geaccumuleerd vermogen aan het einde van het jaar. In de recentste, herziene cijfers, is dat al opgelopen tot 53,723 MWp (in grafiek afgerond tot 53,7 MWp), 5,6% meer dan in dat (eerste, voorlopige) jaaroverzicht.

 • Volgens de meest recente data, was in 2010 slechts 32,2 MWp van het totale geaccumuleerde CBS volume (87,7 MWp) bekend bij CertiQ, dus 37%. Dat betreft dus uitsluitend de paar honderd MEP (ruim 560) en de paar duizend SDE installaties met geijkte bruto productie meting.

 • Totaal CBS volume minus CertiQ accumulatie geeft het "geaccumuleerde niet gecertificeerde volume" wat nergens centraal staat ingeschreven in Nederland: de gele smalle kolom segmenten op de voorgrond. Bijbehorende waarden in kleine, zwarte getallen, gekanteld weergegeven in het midden van de segmenten). Het is onweerlegbaar en onmiskenbaar het grootste deel van het PV-volume in ons land, en dat zal ook in 2011 en later het geval zijn geweest. De crux is proberen te achterhalen hoe groot vooral dat onbekende volume is geweest cq. zal gaan worden.

 • Polder PV heeft zich nooit ergens aangemeld met zijn kleine installatie. De enkel tarief Ferrarismeter voert immers artikel 31-c van de Elektriciteitswet al sinds het jaar 2000 - toen zo'n artikel nog niet eens bestond - momentaan, en zonder gevaarlijke tussenliggende "hinein interpretierende" bureaucratie - uit m.b.t. het salderen). M.a.w., de installatie van Polder PV, en vele duizenden gelijksoortige (vaak kleine) PV-systemen bevinden zich "dus" in het gele segment. Of: "zouden zich daar moeten bevinden", als de rekenmethodiek van CBS (afzet cijfers extrapoleren per jaar op basis van een beperkte, eenmalige enquête) zou kloppen...

(8) Extrapolaties voor 2011 en 2012 - eerste aanzet

Om verantwoorde afschattingen te doen voor de accumulaties en bijbouw cijfers voor 2011 en 2012 kunnen we, omdat CBS nog steeds geen cijfers voor 2011 heeft vastgesteld, op basis van de bekende cijfers via Excel een trendlijn laten uitrekenen. Dat is in de huidige grafiek gedaan met 2e graads polynomen die zijn uitgezet voor de meest recente cijfers van CertiQ (zie vorige grafieken) tot en met 2011, en het netgekoppelde volume gepubliceerd door CBS tot en met 2010.

Met deze trendlijnen komen we op basis van de historisch vastgestelde ontwikkeling van beide categorieën op de volgende waarden uit (uitgangspunten eind 2010: 32,2 MWp CertiQ, 82,7 MWp netgekoppeld CBS):

 • CertiQ volume eind 2011 53,7 MWp accumulatie = cijfer door deze organisatie aan mij verstrekt (update 23 april 2012).

 • CertiQ volume eind 2012 ongeveer 85 MWp (schatting).

 • CBS netgekoppeld volume eind 2011 plm. 112 MWp (schatting).

 • CBS netgekoppeld volume eind 2012 plm. 154 MWp (schatting).

Jaarvolume 2011
Daarbij moet gesteld worden dat in het jaar 2011 middels een geheel "nieuwe" factor een behoorlijk groot vermogen extra bovenop de geschetste "historische ontwikkeling" is gerealiseerd. En wel, via de breed in de digitale media uitgemeten Wijwillenzon actie. Die volgde op het reeds eerder gestarte Zonnehoven project in Deventer, waarbij in 2011 al 151 kWp was gerealiseerd (de start van een echte grassroot beweging op dit vlak). Tot nu toe zou er volgens mijn bronnen niet extreem veel meer dan 6 MWp door Wijwillenzon.nl in 2011 zijn afgezet (ik hoor gaarne andere, liefst met harde getallen ondersteunde aanvullingen daar op, ik heb helaas geen reactie op een mail verzoek voor info daarover gekregen). Er zijn geen aanwijzingen dat massale hoeveelheden particulieren met een SDE beschikking hebben "gedubbeld" met WWZ (wat helaas wel degelijk door deze organisatie werd aangemoedigd), en dat er significante volumes (ook) bij CertiQ met bruto productie meting terecht zijn gekomen. Dus we tellen daar niets bij op, bij het CertiQ volume. Tellen we echter 6 MWp als "echt nieuw element" bij de nieuwe prognose voor de CBS cijfers op (kruispunt van groene stippellijn met twee getrokken lijnen in de kolom 2011), komen we voor het totale netgekoppelde volume op een eindejaars capaciteit van 112 ("extrapolatie historische trend") + 6 ("aannemelijk afgezet volume WWZ"), is ongeveer 118 MWp uit.

Dat zou betekenen dat er in 2011 grofweg een jaargroei geweest zou kunnen zijn van 118 - 82,7 = ruim 35, mogelijk 36 MWp als WWZ iets meer dan 6 MWp heeft gerealiseerd in 2011. Ik ga er dan van uit dat, net als vorig jaar, het "autonome" volume bij CBS nauwelijks tot niet gegroeid zal zijn (het is een slecht bekend, zeer mistig marktsegment, waar nauwelijks iets aan lijkt te veranderen in de CBS cijfers, al tijden rond de 5 MWp).

Ander getal in EurObserv'ER rapport
In het EurObserv'ER rapport van april 2012 (download "Photovoltaic barometer" [2011] van deze webpagina) werd voor 2011 een marktgroei van 30 MWp "geopperd" door de betrokken Nederlandse partij, ECN Beleidsstudies (die het cijfermateriaal aanlevert en tevens partner is in de duurzame energie evaluaties bij dat Europese information portal). Die baseerden dat op oude CertiQ cijfers (= SDE volume, zoals aan mij in een verklarende e-mail, begin mei 2012, werd gesteld), vermeend 19,3 MWp (PPV laatste data alweer: 21,6 MWp), en een curieuze (en hoogstwaarschijnlijk incorrecte) aanname, "De overige 11 MWp schrijven wij vooral toe aan initiatieven voor collectieve inkoop". Als het klopt dat Wijwillenzon.nl in 2011 niet substantieel veel meer zou hebben afgezet dan 6 MWp, zal het "gat", volgens Polder PV "30" (geschat nieuw volume 2011 volgens ECN) - 19,3 (nieuw volume CertiQ volgens cijfers volgens ECN) - 6 (volume afgezet via WWZ), is dus nog steeds 4,7 MWp moeten omvatten. ECN gaf geen verdere verklaring voor dat "gat". En ook werd gezwegen over de al jaren gesignaleerde bijbouw buiten SDE en "acties" om. Let wel: gepubliceerde EurObserv'ER jaarcijfers worden met elk rapport (soms zelfs significant) bijgesteld tot een jaar na eerste publicatie, op basis van het meest recent beschikbare cijfermateriaal (zie voorbeeld van bijstellingen voor het jaar 2009 in een vorig rapport, op Polder PV).

Er is echter beslist niet "een substantieel deel van 11 MWp" naar collectieve inkoop acties gegaan in Nederland in 2011. Integendeel, een groot deel zal "gewoon" via de paar honderd leveranciers zijn afgezet, al dan niet "geholpen" middels extra gemeentelijke subsidies... Echt significante volumes (vele MWp-en) van de talloze nieuwe inkoop acties zullen vooral in 2012 en 2013 worden gerealiseerd. Of ECN rekent de voorraden mee die nog ergens in Rotterdam staan in een hal, als WWZ "minstens 10 (14? meer?) MWp" heeft ingekocht, en nog maar 6 MWp blijkt te hebben verkocht?


(9) Verschil CBS en CertiQ jaargroei cijfers en "het slechtst bekende volume"

Deze grafiek is opgebouwd uit: (a) De jaargroei cijfers voor het netgekoppelde vermogen gerapporteerd door CBS (donkergroene lijn). (b) De jaargroei cijfers zoals ik die heb geëxtraheerd uit de meest recente CertiQ maand data (vermogens, installatie aantallen, en garanties van oorsprong, ook, voor zover bekend, uitsluitend netgekoppeld vermogen) die ik 23 april 2012 kreeg toe gestuurd (rode lijn). Het laatste CertiQ cijfer voor 2012 (4,1 MWp) is gebaseerd op die beschikbare recentste cijfers tot en met maart 2012. In het doorzichtige grijze vakje staat het nieuwe vermogen voor 2012 vermeld, ontleend aan de maandrapportages tot en met 1 mei 2012 bij CertiQ (tot dan toe: 8,7 MWp in 2012). (c) In de inzet, linksboven, is het verschil van deze twee curves uitgezet (gele lijn). Dit is de jaarlijkse groei van het minst goed bekende volume in ons land: het niet gecertificeerde (netgekoppelde) vermogen, wat nergens centraal staat geregistreerd (dus ook niet bij CertiQ bekend). In 2010 was de groei van dat "marktsegment" al opgelopen tot 7,7 MWp.

Betrouwbaarheid marktdata???
Uit deze grafiek twee zaken benadrukt. Ten eerste, met de nieuwste CertiQ cijfers blijkt dat het jaarlijkse groei volume voor de jaren 2004 en 2005 (iets) boven de nooit meer gewijzigde cijfers gepubliceerd door het CBS is komen te liggen (gele pijlen). Dit "kan eigenlijk niet kloppen": een van beide datasets moet het dus "bij het verkeerde eind" hebben. Polder PV vermoedt dat de minst betrouwbare data in dit geval de oude cijfers van het CBS zou moeten betreffen. Want CertiQ kan alleen maar betrouwbare cijfers produceren, anders stort het hele "certificatie systeem" als een kaartenhuis in elkaar. Over dit curieuze, zei het gelukkig relatief kleine verschil zou best wel eens een fundamentele discussie gevoerd kunnen gaan worden binnen de branche. Suggestie symposium titel: "Hoe betrouwbaar zijn onze marktdata? (En wat gaan we daar aan doen?)" ...

Ten tweede, de "gele" curve, het slecht bekende "niet gecertificeerde" volume (nergens centraal geregistreerd), zal in 2011 fors, en in 2012 zeer hard verder gaan toenemen, o.a. door de talloze inkoop acties en de algehele "zonnestroom koorts" die door het land giert. Inkoop acties of eigen initiatieven die immers niet kunnen/zullen "afdwingen" dat je je bij CertiQ zou "moeten" melden (is ook nergens in Wet "voorgeschreven" dat zoiets zou "moeten"). Het is vooral bij dat jaarvolume dat de grootste onzekerheden zitten, en waardoor de grootste afwijkingen van met natte vingers tot stand komende prognoses zullen gaan optreden.

Helaas zullen we "de waarheid" pas gaan vernemen als het CBS ergens in de zomer voor het jaar 2011, en zelfs pas de (voor)zomer van 2013 voor het jaar 2012 haar totaal cijfers zal gaan publiceren... (als dat inderdaad als "de waarheid" zal moeten worden beschouwd).


(10) Extrapolatie voor 2012 - een goed bedoelde poging

Voor de nieuwste versie van deze grafiek (en aangepaste prognose data), gemaakt n.a.v. publicatie van eerste nieuwe CBS cijfers voor 2011, vlak nadat dit artikel volledig was opgemaakt, zie de aparte bijdrage in PV nieuws van 31 mei 2012!

De uit alle voorgaande gepresenteerde gegevens te stellen prognose: "wat gaat 2012 wellicht aan jaargroei brengen" is de moeilijkste van allemaal. Er zijn talloze onzekerheden, die worden verergerd doordat er ontzettend slecht "zicht" is op de niet gecertificeerde capaciteit - het marktsegment wat gewoon het snelste groeit, maar wat nergens centraal wordt gedocumenteerd.

Polder PV doet in deze grafiek een "educated guess" van dat volume. Daartoe gebruikt hij de "uit historische ontwikkeling voortvloeiende" (fig. 8) trends voor de CertiQ volumes (rood) en de netgekoppelde CBS volumes (groen). Dat resulteert in twee speculatieve blokken accumulatie in 2012, donker rood gestreept (plm. 85 MWp CertiQ), waar bovenop een donkergroen gestreept segment is gestapeld van ongeveer 69 MWp ("historisch trendmatige volume" niet gecertificeerde capaciteit, voor 2011 idem, zie onder figuur 8 voor educated guess jaarvolume groei in dat jaar). Vervolgens is daar voor 2012 weer bovenop gestapeld het compleet nieuwe "forse volumes genererende" marktsegment "inkoop actie potentieel", in het gele gestreepte segment weergegeven.

Met heel veel kunst- en vliegwerk, schattingen en realistische (soms daadwerkelijk als zodanig gepubliceerde) afzet volumes, heeft Polder PV het potentieel van de 77 inkoop acties op zo'n 42 MWp geraamd (met forse foutmarge van vele MWp-en naar onder of naar boven). Dat is dus het nieuwe "gele blok", in de grafiek met een pijl aangegeven. Daar weer bovenop komt dan nog een vrij onbetekenend klein segment (lila gestreept kolom segment) van zo'n 5 MWp aan autonome installaties, waar zeer weinig over bekend is (ook daar: grote onzekerheden, er wordt nauwelijks nieuw volume gemeld in de afgelopen jaren, en dat lijkt vrij onwaarschijnlijk).

Met al dit nattevinger werk bij elkaar gerekend zouden we als eindejaars accumulatie grofweg zo'n 200 MWp kunnen krijgen, eind 2012. Als die prognose ongeveer zou kloppen, en er vergeleken wordt met de trend in bovenstaande grafiek zou er grofweg zo'n 84 MWp jaargroei kunnen optreden in 2012, gepaard gaand met heel veel onzekerheden. Als we ook voor 2011 bijstellen met 6 MWp Wijwillenzon "boven-trend-surplus" (i.p.v. "onderdeel van de historische trend"), en voor dat jaar een "autonoom blokje" van 5 MWp er op stapelen, zou de jaargroei voor 2012 iets onder de 80 MWp kunnen gaan komen. We kunnen derhalve als potentieel voor de jaargroei van PV in 2012 een volume aanhouden tussen de 80 en 85 MWp.

Maar er zijn talloze factoren die het uiteindelijke volume zowel in positieve zin als in negatieve zin kunnen gaan beïnvloeden:

Factoren die MEER capaciteit zullen genereren dan afgebeeld:

 • Realisaties van diverse bekende en onbekende bijbouw plannen van grotere installaties buiten SDE om. Voorbeeld: International Solar wil 4 MWp realiseren in 2012, Provincie Fryslân heeft ambitieuze plannen voor 50 MWp tm. 2015, etc. Deze categorie "niet inkoop acties, wel groot potentieel extra volume" zal de hoogste impact gaan hebben.

 • Te conservatieve berekening afzet "acties" en bijplaatsingen buiten SDE en "acties" om. Er zijn acties zoals het Zoneffect (Zeeland) die een stormloop hebben uitgelokt.

 • Het WWZ-effect: Mevrouw Minnesma gooit er "nog eens" 50.000 panelen bij in 2012 (ze kondigde in Tubantia van 7 mei aan: “50.000 panelen afgezet” in 2011, in 2012 “doen we het weer”…).

Factoren die MINDER capaciteit zullen genereren dan afgebeeld:

 • Communicerende vaten "groene" en "gele" segment in de grafiek. Het nieuwe segment "inkoop acties" kan een fors negatieve impact hebben op de autonome groei van het segment "niet SDE installaties" (groen gestreepte blok in de grafiek). Meer acties >> lagere "groene kolom" (mensen zouden niet meer zelf achter een installatie aan kunnen gaan, maar i.p.v. daarvan in een van de vele inkoop acties gaan stappen).

 • Te optimistische uitgangspunten bij te verwachten resultaten inkoop acties. Zo is duidelijk geworden dat sommige mensen (aantallen onbekend) bij meerdere acties hebben ingeschreven, en uiteindelijk mogelijk "de goedkoopste" gaan pakken, of alsnog, als er een officiële offerte moet worden ondertekend, van aankoop afzien. Dat betekent dat de verwachting qua "realisatie" in die gevallen naar beneden bijgesteld moet worden. Ook kan er zeker bij deze acties een negatieve prikkel uitgaan van de BTW ellende, zie het laatste punt.

 • SDE bijplaatsing breekt de trend (CertiQ volume, rood gestreepte blok in grafiek) en stort in. Beslist niet ondenkbaar. SDE realisatie is immers betreurenswaardig slecht (oude regelingen: SDE 2008-2010 volgens 1 april rapport Agentschap NL toen slechts 56% van beschikte volume gerealiseerd), en de "economische uitgangspunten" voor zowel SDE 2011 als voor SDE 2012 zijn dermate slecht dat afgevraagd moet worden wat er van de beschikte (SDE 2011 plm. 50 MWp) cq. aangevraagde projecten (SDE 2012 plm. 70 MWp) daadwerkelijk gerealiseerd zal gaan worden (en wanneer dan wel?).

 • De beruchte "BTW hoax" die door het land waart als wellicht het meest extreem marktverstorend element, en wat slechts een eenmalige aanschaf subsidie gedurende twee jaar zou gaan worden. Overigens zeer tegen het zere been van de PV-sector in (zoals uitgebreid besproken tijdens The Solar Future 2012, waar een forse "anti-subsidie-stemming" heerste, zie video van NewEnergy.tv). Onzekerheden = slecht voor de markt, een in eerste instantie meevallende kopersstaking lijkt zich te hebben verdiept in mei, en kan mogelijk in juni nog erger gaan worden (rem op natuurlijke marktgroei). Aan de andere kant, als de subsidie regeling daadwerkelijk 1 juli 2012 van start zal gaan, kan dit weer een gigantische stormloop gaan uitlokken, met name m.b.t. opdrachten die voor 1 oktober (BTW van 19 naar 21 procent) betaald gaan worden. Dat kan heel veel "realisatie" volume in korte tijd gaan opleveren (politiek veroorzaakte run numero zoveel, en wederom een totaal overwerkte installatie sector). Of dat dan "kwalitatief hoogwaardige installaties" zal gaan opleveren mag beslist worden afgevraagd. Maar de "marktafzet" (MWp verkocht volume aan zonnepanelen) zal natuurlijk enorm toe gaan nemen, en dat heeft direct forse impact op de grafiek zoals hierboven weergegeven.

(11) Compilatie tabel meest recente jaar gegevens CertiQ

Tot slot, heb ik uit de update van CertiQ maand data ook een compilatie gemaakt van de daar uit volgende nieuwste jaar gegevens voor gecertificeerde capaciteit van zonnestroom installaties in Nederland. Status 23 april 2012, tot en met 2011. Herhaalde waarschuwing: deze tabel geeft uitsluitend de volumes bekend bij CertiQ. Niet gecertificeerd volume (het grootste deel in Nederland) is niet in deze tabel terug te vinden!


KLIK op plaatje voor uitvergroting

In deze tabel drie door Polder PV uit de ruwe CertiQ data berekende categorieën. Het eerste blok het aantal installaties wat uit de nieuwe CertiQ data is te destilleren voor elk installatie jaar (2011 naar verwachting nog nieuwere bijstellingen te verwachten, met sterretje). Het tweede blok idem voor de daarmee gepaard gaande capaciteit in MWp. En in het laatste blok de uit de twee voorgaande berekende gemiddelde installatiegrootte per jaar, in kWp.

Per categorie zijn achtereenvolgens de accumulatie volumes aan het eind van het jaar weergegeven, de groei van het volume in het betreffende jaar, en de daar uit volgende "YOY" groei in procent: de groei van het volume ten opzichte van de geaccumuleerde capaciteit (of het aantal installaties) in het voorafgaande jaar. Zoals u ziet kan die groei ook negatief zijn, en lijkt er volume te zijn uitgeschreven uit de CertiQ database (er wordt wel eens capaciteit "uit de registratie gehaald" op verzoek van de eigenaar, om onduidelijke redenen).

Uiteraard zijn ook dit niet "de definitieve" cijfers voor (uitsluitend) de gecertificeerde capaciteit bekend bij CertiQ. Maar ze geven wel degelijk de meest actuele data weer die nu bekend zijn.


Conclusies

Op basis van het voor Nederland unieke, nieuwe cijfermateriaal gepresenteerd op deze webpagina kunnen we enkele conclusies trekken.

(1) De zonnestroom markt in Nederland trekt sterk aan. Die groei was in 2011 al zichtbaar, met geschat 35-36 MWp toename van het nieuw gerealiseerde volume. En zet in hoge mate versterkt door in 2012. Een markgroei volume van zo'n 80-85 MWp kan worden gerealiseerd (ruime verdubbeling van groei in 2011), resulterend in een eindejaars geaccumuleerd volume van grofweg 200 MWp.

(2) Mocht als meest pregnante "marktverstorende element", een nieuwe nationale ("Lenteakkoord") aanschaf subsidie regeling (15% subsidie op totale aanschaf prijs?) per 1 juli 2012 in gaan, kan het genoemde volume zeer hard toenemen in 2012 (en ook in 2013). Voor 2012 tot ver over de 100, mogelijk zelfs richting de 150 MWp. Ook hier weer veel onzekerheden over de echte impact die zo'n regeling gaat krijgen. Maar deze zal zeer hoog kunnen zijn, dat staat vast.

(3) In vergelijking met de buurlanden stelt de (groei van de) Nederlandse PV-markt echter zelfs met genoemde extreem marktverstorende, en zeer gekunstelde subsidie regeling, nog steeds weinig voor. En zal de enorme achterstand op die landen, wat accumulatie volumes betreft (België > 2 GWp, Duitsland 26,5 GWp) slechts marginaal worden ingelopen. De accumulatie van PV-capaciteit eind 2011 was volgens de laatste cijfers, bij NL : B : BRD per hoofd van de bevolking een factor 1 : 25 : 43.

(4) Groei van de NL markt wordt vooral veroorzaakt door (a) een combinatie van spotgoedkope zonnepanelen (grotendeels uit China, die de rest van de wereldmarkt qua prijsniveau meesleurt - omlaag), (b) het in Nederland wijdverbreide fenomeen van "salderen volgens artikel 31-c in de Elektriciteitswet", en (c) het feit dat kleinverbruikers een absurd hoge post energiebelasting betalen, in 2012 11,40 Eurocent/kWh ex BTW - die dus mag worden "weg gesaldeerd" met de zonnestroom opwek.

(5) Ergo: salderen is en blijft de belangrijkste "driver" van de grootste marktvolumes. Er gaat inclusief BTW ongeveer 15 Eurocent/kWh niet naar de Staat toe bij salderen bij de meeste particulieren en andere kleinverbruikers. M.a.w.: als dat enorme financiële voordeel als "verkapte subsidie" wordt beschouwd, heeft ook Nederland nog steeds, in weerwil van recente geluiden in de markt, beslist géén "ongesubsidieerde marktgroei".

(6) De uiteindelijke realisatie niveaus van nieuwe PV-capaciteit hangen van veel, elkaar soms tegenwerkende factoren af, waarvan het uiteindelijke resultaat zeer moeilijk is te voorspellen. Derhalve zullen prognoses van jaarlijkse marktgroei vele MWp-en zowel naar boven als naar onder kunnen gaan afwijken. En moet er met prognose cijfers met prudentie worden omgegaan.

(7) Het niet gecertificeerde volume lijkt veel sterker te gaan groeien dan de bijplaatsing van nieuwe gecertificeerde, bij CertiQ bekend wordende (SDE) capaciteit (alleen de laatste categorie, in 2010 slechts 37% van het totale geaccumuleerde "CBS volume", met geijkte bruto productie meting). Daarmee worden prognoses steeds onzekerder, omdat het niet gecertificeerde volume nergens centraal / wettelijk verplicht wordt geregistreerd, en CBS slechts éénmaal in het jaar met een "totaal volume" cijfer komt. Dat is volstrekt onvoldoende voor betrouwbaar marktcijfer onderzoek, en er kan geen enkel zinnig beleid op worden gemaakt (zowel niet vanuit de branche, als vanuit de Staat bezien).

(8) CertiQ maandrapporten geven niet de "definitieve stand van zaken" weer. Het geaccumuleerde vermogen ligt uiteindelijk een stuk hoger dan in de rapporten wordt gepubliceerd door regressieve bijschrijving van installaties en capaciteit.

(9) Op basis van voor Nederland nieuwe CertiQ cijfers, gepubliceerd op deze webpagina door Polder PV, kan worden geconcludeerd dat per maand een accumulatie aan gecertificeerde capaciteit kan ontstaan wat gemiddeld zo'n 10% hoger ligt dan het cijfer wat in het oorspronkelijke maandrapport wordt vermeld (op basis van de gesignaleerde "historische trend", die natuurlijk ook weer kan wijzigen).

(10) Het niet-gecertificeerde volume aan PV-installaties is het dominante marktsegment en zal nog sterker toe gaan nemen als SDE realisatie tegen blijft vallen. Goed "zicht" op de realisatie van die volumes zal steeds moeilijker gaan worden, veroorzaakt door een chaos aan (nieuwe) partijen op een sterk uitdijende markt.


Webpagina voor het eerst opgemaakt dd. 29 mei 2012. Gepubliceerd 31 mei 2012.


© 2012 Peter J. Segaar/Polder PV, Leiden (NL)